Axtar
az|рус|eng
Qanunvericilik

Bələdiyyələrin statusu haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına uyğun olaraq bu qanun yerli z n idarəni həyata ke irən bələdiyyələrin yaradılması prinsiplərini, rolunu, yerli z n idarənin h quqi, iqtisadi və maliyyə əsaslarını, onun həyata ke irilməsi n d vlət təminatlarını m əyyənləşdirir.

I fəsil

mumİ m ddəalar

Maddə 1. Yerli z n idarə anlayışı

Azərbaycan Respublikasında yerli z n idarə vətəndaşların fəaliyyətinin təşkilinin elə bir sistemidir ki, bu sistem onlara qanun ər ivəsində yerli əhəmiyyətli məsələləri m stəqil və sərbəst şəkildə həll etmək h ququnu həyata ke irmək və yerli əhalinin mənafeyi naminə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 144-c maddəsinin II hissəsinə uyğun olaraq d vlət işlərinin bir hissəsini yerinə yetirmək imkanı verir. Bu h quqları qanunla m əyyən edilmiş qaydada mumi, bərabər, birbaşa se ki h ququ əsasında sərbəst, şəxsi və gizli səsvermə yolu ilə se ilmiş bələdiyyə zvlərindən ibarət n mayəndəli kollegial orqanlar (bələdiyyələr) və ya vətəndaşların yığıncaqları həyata ke irirlər. Bələdiyyələr z vəzifələrini yerinə yetirmək məqsədi ilə onların qarşısında məsuliyyət daşıyan, daimi fəaliyyət g stərən icra strukturları yarada bilərlər. [1]

Maddə 2. Əsas anlayışlar

1. Bələdiyyə - qanunla m əyyən edilmiş ərazi h dudları daxilində yerli z n idarəetmə formasıdır. Bələdiyyənin z m lkiyyəti və yerli b dcəsi olur və o, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə və bu qanunla səlahiyyətlərinə aid edilmiş yerli əhəmiyyətli məsələləri m stəqil surətdə həll edir. Bələdiyyələr bərabərlik əsasında qurulur və fəaliyyət g stərirlər. [2]

2. Bələdiyyə orqanları - səlahiyyətləri ər ivəsində yerli əhəmiyyətli məsələləri həll etmək n bələdiyyə qulluğunun təşkili məqsədilə bələdiyyə tərəfindən yaradılan və d vlət orqanları sisteminə daxil olmayan orqanlardır. [3]

3. Yerli əhəmiyyətli məsələlər - bələdiyyə əhalisinin həyat fəaliyyətinin bilavasitə təmin edilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və qanunları ilə m əyyənləşdirilən məsələlərdir.

4. Yerli rəy sorğusu - yerli əhəmiyyətli məsələlər barəsində vətəndaşların rəyinin yrənilməsidir.

5. ( ıxarılıb) [4]

6. Bələdiyyə orqanlarının vəzifəli şəxsi - yerli z n idarə orqanlarında təşkilat ılıq-sərəncam ılıq funksiyalarını yerinə yetirən və d vlət qulluq uları kateqoriyasına aid olmayan, kontrakt (əmək m qaviləsi) zrə işləyən şəxsdir.

7. Bələdiyyə m lkiyyəti - bələdiyyəyə mənsub olan b t n n v daşınar və daşınmaz əmlakdır.

8. Yerli vergilər (bələdiyyə vergiləri) - Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi və "Yerli (bələdiyyə) vergilər və dənişlər haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə m əyyən edilən və bələdiyyələrə dənilən vergilərdir. [5]

8-1. Yerli dənişlər "Yerli (bələdiyyə) vergilər və dənişlər haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən bələdiyyələr tərəfindən m əyyənləşdirilən, habelə yerli rəy sorğularının nəticələri əsasında həyata ke irilən məqsədli layihələrin maliyyələşdirilməsi n h quqi və fiziki şəxslərin dədikləri k n ll birdəfəlik dənişlərdir. [6]

9. Bələdiyyə qulluğu - yerli z n idarə orqanlarının səlahiyyətlərini icra etmək n həmin orqanlarda daimi peşə fəaliyyətidir.

10. "Bələdiyyə" və "yerli z n idarə" terminləri və bunların iştirakı ilə d zələn s z birləşmələri bələdiyyə, onların orqanları, yerli z n idarə funksiyalarının həyata ke irilməsi ilə bağlı olan m əssisə, idarə və təşkilatlar, m lkiyyət obyektləri və başqa obyektlər barəsində, habelə əhali tərəfindən yerli z n idarənin həyata ke irilməsi ilə əlaqədar digər hallarda işlədilir.

Maddə 3. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının yerli z n idarəni həyata ke irmək h ququ

1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları yaşadıqları ərazilərdə yerli z n idarə h ququnu bələdiyyələrə se kilər, z iradəsini birbaşa ifadə etmək, rəy sorğusu, m stəqil fikir s yləmək, təkliflər vermək vasitəsilə və digər formalarda həyata ke irirlər.

2. Vətəndaşlar irqindən, milliyyətindən , cinsindən, dilindən, mənşəyindən, əmlak və vəzifə m vqeyindən, dinə m nasibətindən, əqidəsindən, peşəsindən, siyasi partiyalara, həmkarlar ittifaqlarına və digər ictimai birliklərə m nasibətindən asılı olmayaraq, yerli z n idarəni həm bilavasitə, həm də z n mayəndələri vasitəsilə həyata ke irə bilərlər.

3. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının yerli z n idarə orqanlarına se mək və se ilmək h ququ vardır.

4. Bələdiyyə qulluğu Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları n eyni dərəcədə m yəssərdir.

5. Hər bir vətəndaşın bələdiyyələrə, bələdiyyə orqanlarına və onların vəzifəli şəxslərinə m raciət etmək h ququ vardır.

6. Bələdiyyələr, bələdiyyə orqanları və onların vəzifəli şəxsləri insan və vətəndaş h quqlarına və azadlıqlarına bilavasitə aid sənəd və materiallarla hər bir vətəndaşın tanış olmaq, habelə qanunla x susi hallar nəzərdə tutulmayıbsa, bələdiyyələrin fəaliyyəti haqqında tam məlumat almaq imkanını təmin etməyə, se icilərin tapşırıqlarını yerinə yetirməyə borcludurlar.

Maddə 4. Yerli sosial m dafiə və sosial inkişaf proqramları

1. Yerli sosial m dafiə proqramları bələdiyyə tərəfindən m əyyən edilən vətəndaşlar kateqoriyasına d vlət sosial təminatından əlavə sosial təminatlar m əyyən edir. Həmin təminatlar m təmadi və birdəfəlik ola bilər.

2. Yerli sosial m dafiə və sosial inkişaf proqramlarından məqsəd d vlətin həyata ke irdiyi sosial inkişaf proqramlarında nəzərdə tutulmayan və ya onlara əlavə olaraq yerli əhəmiyyətli sosial inkişaf məsələlərini həll etməkdir. Həmin proqramlar məktəbəqədər tərbiyə, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, yaşayış və qeyri-yaşayış binalarının saxlanılması və istifadə edilməsi, sanitariya m əssisələrinin təşkili, saxlanılması və inkişafı, mənzil tikintisi, yerli əhəmiyyətli su mənbələrindən istifadə, su təchizatının və kanalizasiya təsərr fatının təşkili, saxlanılması və inkişafı, yanacaq təchizinin və satışının təşkili, bələdiyyə yollarının tikilməsi və saxlanılması, mərasim xidmətlərinin təşkili və qəbiristanların qorunması, yerli nəqliyyat və rabitə xidmətinin təşkili, ticarət, ictimai iaşə və məişət xidmətinin təşkilinə şərait yaradılması, mədəniyyət m əssisələrinin inkişafına yardım g stərilməsi, tarix və mədəniyyət abidələrinin saxlanılması, informasiya xidmətinin təşkili, k tləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyəti n şərait yaradılması, kimsəsizlərə, xəstələrə, qocalara, maddi imkansızlara, valideyn himayəsindən məhrum olmuş, həm inin istedadlı uşaqlara əlavə yardım, fiziki tərbiyə və idmanın inkişafına yardım g stərilməsi, əhalinin məşğulluğuna, adamların peşələri zrə işlə təmin olunmasına gənclərin sosial h quqi m dafiəsinə, ailə kəndli təsərr fatının inkişafına k mək g stərilməsi və yerli infrastrukturun digər sahələrini əhatə edə bilər.[7]

Yerli sosial m dafiə və sosial inkişaf proqramlarında m təmadi olaraq m vcud qəbiristanlıqların qorunması, saxlanılması, idarə olunması, abadlaşdırılması, k r lməsi, yeni qəbiristanlıq sahələrinin ayrılması, yas mərasimlərinin ke irilməsi n nəzərdə tutulmuş tikililərin təmiri və yenilərinin inşası, mərasim və dəfn xidmətlərinin, o c mlədən bələdiyyənin ərazisində yaşayan əhalinin aztəminatlı təbəqəsindən olan mərhumların dəfn və yas mərasimlərinin təşkilinə yardım g stərilməsi nəzərdə tutulmalıdır.[8]

Bədən tərbiyəsi və idman sahəsində bələdiyyələrin səlahiyyətləri Azərbaycan Respublikasının m vafiq qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.[9]

Qəbiristanlıqların salınması və idarə olunması m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m əyyən edilmiş qaydalara uyğun olaraq həyata ke irilir. Həmin qaydaların tələblərini pozan şəxslər Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş hallarda məsuliyyət daşıyırlar.[10]

3. Yerli sosial m dafiə və sosial inkişaf proqramlarını həyata ke irərkən bələdiyyələr bu maddənin 2-ci bəndində g stərilən məsələlər zrə d vlət orqanlarının m vafiq proqramlarının həyata ke irilməsinə m daxilə edə bilməzlər.

Maddə 5. Yerli iqtisadi inkişaf proqramları

1. Yerli iqtisadi inkişaf proqramlarından məqsəd d vlətin həyata ke irdiyi iqtisadi inkişaf proqramlarında nəzərdə tutulmayan və ya onlara əlavə olaraq yerli əhəmiyyətli iqtisadi inkişaf məsələlərini həll etməkdir. Həmin proqramlar aqrar, sənaye, rabitə, nəqliyyat və digər sahələri əhatə edə bilər.

Yerli iqtisadi inkişaf proqramlarında bələdiyyə torpaqlarında və d vlətin bələdiyyələrə verdiyi əmlakdan səmərəli istifadə yolları g stərilir.

2. Yerli iqtisadi inkişaf proqramlarını həyata ke irərkən bələdiyyələr d vlət orqanlarının səlahiyyətlərinin həyata ke irilməsinə m daxilə edə bilməzlər.

Maddə 6. Yerli ekoloji proqramlar

1. Yerli ekoloji proqramlardan məqsəd d vlətin həyata ke irdiyi ekoloji proqramlarda nəzərdə tutulmayan və ya onlara əlavə olaraq yerli əhəmiyyətli ekoloji təmizlik məsələlərinin həllinə yerli əhalinin hamılıqla cəlb edilməsidir. Həmin proqramlara yerli şəraitdə m vcud olan ekoloji tarazlığın qorunub saxlanılması, bələdiyyə ərazisinin yaxşılaşdırılması və abadlaşdırılması, məişət tullantılarının yığılması, nəql edilməsi, zərərsizləşdirilməsi, emalı və bu sahədə başqa məsələlərin həlli n tədbirlər g r lməsi, suyun, havanın, torpağın hər c r irklənmədən qorunması, qonşu bələdiyyələrlə birgə ekoloji tədbirlərin həyata ke irilməsi və yerli əhəmiyyətli digər tədbirlər daxil edilə bilər. [11]

2. Bələdiyyələr d vlətin ekoloji proqramları ilə yerli ekoloji proqramların əlaqələndirilməsinə, m əyyən hallarda birgə tədbirlərin həyata ke irilməsinə yardım g stərirlər.

Maddə 7. Yerli z n idarəyə dair qanunvericilik

Yerli z n idarəyə dair qanunvericilik Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından və qanunlarından Azərbaycan Respublikası m vafiq icra hakimiyyəti orqanlarının aktlarından (Nax ıvan Muxtar Respublikasında isə həm də Nax ıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyasından və qanunlarından, Nax ıvan Muxtar Respublikası m vafiq icra hakimiyyəti orqanlarının aktlarından) ibarətdir.

Maddə 8. Bələdiyyənin nizamnaməsi

1. Bələdiyyənin nizamnaməsi bələdiyyənin iclasları və ya vətəndaşların yığıncaqları tərəfindən qəbul edilir.

2. Bələdiyyənin nizamnaməsində aşağıdakılar g stərilir:

1) qanunla m əyyən edilmiş bələdiyyə ərazisinin h dudları və tərkibi;

2) bələdiyyə orqanlarının adları, strukturu, səlahiyyətləri və formalaşdırılması qaydası;

3) səlahiyyət m ddəti;

4) bələdiyyə aktlarının qəbul edilməsi və q vvəyə minməsi qaydası;

5) bələdiyyələrin, bələdiyyə orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin məsuliyyətinin əsasları və n vləri;

6) bələdiyyə zvlərinin statusu və sosial təminatları, onların səlahiyyətlərinə xitam verilməsi əsasları və qaydası; [12]

7) bələdiyyə orqanlarının vəzifəli şəxslərinin h quqları n təminatlar;

8) bələdiyyə qulluğu təşkilinin şərtləri və qaydası;

9) yerli z n idarənin həyata ke irilməsinin iqtisadi və maliyyə əsasları, bələdiyyə m lkiyyətinə sahibliyin, ondan istifadənin və ona sərəncam verilməsinin mumi qaydası;

10) Azərbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq yerli z n idarənin təşkilinə, bələdiyyələrin və bələdiyyə orqanlarının vəzifəli şəxslərinin səlahiyyətinə və fəaliyyət qaydasına dair digər m ddəalar.

3. Bələdiyyənin nizamnaməsi Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə m əyyənləşdirilmiş qaydada d vlət qeydiyyatına alınmalıdır. Bələdiyyə nizamnamələrinin qeydiyyatı m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən həyata ke irilir.

4. Bələdiyyənin nizamnaməsini d vlət qeydiyyatına almaqdan imtina edilməsinə ancaq onun Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və qanunlarına, Azərbaycan Respublikası m vafiq icra hakimiyyəti orqanlarının aktlarına (Nax ıvan Muxtar Respublikasında isə həm də Nax ıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyasına və qanunlarına, Nax ıvan Muxtar Respublikası m vafiq icra hakimiyyəti orqanlarının aktlarına) zidd olması əsas verə bilər. D vlət qeydiyyatına almaqdan imtina edilməsi barədə vətəndaşlar və bələdiyyələr inzibati qaydada və (və ya) məhkəmə qaydasında şikayət verə bilərlər.[13]

5. Bələdiyyənin nizamnaməsi qeydiyyata alındığı g ndən q vvəyə minir.

Maddə 9. Bələdiyyələrə d vlət himayəsi

Azərbaycan Respublikasının d vlət hakimiyyəti orqanları bələdiyyələrin təşəkk l və inkişafı n zəruri, h quqi, təşkilati və maddi-maliyyə şəraiti yaradır və yerli z n idarə h ququnu həyata ke irməkdə əhaliyə k mək g stərirlər.

Maddə 10. Bələdiyyələrin ittifaqları

1. Bələdiyyələr z fəaliyyətini əlaqələndirmək, h quq və mənafelərini daha səmərəli həyata ke irmək məqsədilə ittifaqlar yarada bilərlər. Həmin ittifaqlar qanunvericiliyə uyğun qaydada qeydiyyata alınmalıdır.

2. Bələdiyyə ittifaqlarına bələdiyyələrin səlahiyyətləri verilə bilməz.

 

Maddə 10-1. Bələdiyyələrin beynəlxalq əməkdaşlığı

Bələdiyyələr və bələdiyyələrin assosiasiyaları m vafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə razılaşdırmaqla xarici d vlətlərin yerli z n idarəetmə orqanları ilə əməkdaşlıq haqqında m qavilələr bağlaya və yerli z n idarəetmə orqanlarının ixtisaslaşdırılmış təşkilatlarına zv ola bilərlər. [14]

Maddə 11. Bələdiyyələrin m h r , ştampı, bank hesabı

Bələdiyyələr h quqi şəxsdirlər, onların z m h r , ştampı və bankda hesabı olur.

II fəsil

Bələdİyyələrİn ərazİ əsaslarI

Maddə 12. Bələdiyyələrin əraziləri

1. Yerli z n idarəni Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə təsdiq edilmiş ərazilərdə yaradılan bələdiyyələr həyata ke irirlər.

2. M əyyən ərazidə əhalinin sayına g rə vətəndaşlar yerli z n idarəni həyata ke irmək h ququndan məhrum edilə bilməzlər.

Maddə 13. Bələdiyyə ərazilərinin m əyyənləşdirilməsi və dəyişdirilməsi

Bələdiyyə ərazilərinin m əyyənləşdirilməsi və dəyişdirilməsi, o c mlədən bələdiyyələr təşkil edilərkən, birləşdirilərkən, ayrılarkən, yenidən təşkil edilərkən və ya ləğv olunarkən onların h dudlarının m əyyənləşdirilməsi və dəyişdirilməsi onlarda yaranan sosial-iqtisadi vəziyyət, tarixi və digər yerli x susiyyətləri, m vafiq ərazi əhalisinin rəyi nəzərə alınmaqla, Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə m əyyən edilir. [15]

 

Maddə 13-1. Bələdiyyələrin D vlət reyestri

 

Azərbaycan Respublikasında b t n bələdiyyələr Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən aparılan bələdiyyələrin D vlət reyestrinə daxil edilir və onlara m vafiq şəhadətnamə verilir.

Bələdiyyələrin D vlət reyestrinin aparılması Azərbaycan Respublikasının m vafiq qanunu ilə m əyyənləşdirilir. [16]

III fəsil

Bələdİyyələr, bələdİyyə orqanlarI və onlarIn vəzİfəlİ şəxslərİ

Maddə 14. Bələdiyyələr və bələdiyyə orqanları

1. Bələdiyyələr Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, Azərbaycan Respublikasının Se ki Məcəlləsinə, bu Qanuna və zlərinin nizamnamələrinə əsasən təşkil edilən, bələdiyyə zvlərindən ibarət olan se kili yerli z n idarə orqanlarıdır.

2. Bələdiyyələrin say tərkibi Azərbaycan Respublikasının Se ki Məcəlləsi ilə m əyyənləşdirilir. [17]

3. Bələdiyyələrin nizamnamələrinə uyğun olaraq bələdiyyə orqanları yaradılır və onlara yerli z n idarə məsələlərini həll etmək n səlahiyyətlər verilir.

4. Bələdiyyələr və onların orqanları d vlət hakimiyyəti orqanları sisteminə daxil deyildir. D vlət orqanları və d vlətin vəzifəli şəxsləri tərəfindən yerli z n idarənin həyata ke irilməsinə yol verilmir.

5. Bələdiyyələrin və onların orqanlarının strukturu bu Qanuna və bələdiyyələrin nizamnamələrinə uyğun m əyyənləşdirilir.

Maddə 15. Bələdiyyə zv

1. Bələdiyyə zv - bələdiyyə se kilərində se ilmiş, mandatı ərazi se ki komissiyası tərəfindən təsdiq edilmiş şəxsdir.

Bələdiyyənin iclaslarında bələdiyyə zv n n m zakirə olunan məsələlər barəsində ıxış etmək, təkliflər və d zəlişlər vermək, qeydlər etmək, ıxış edənlərə və ya təyin edilməsinə razılıq verilən vəzifələrə g stərilmiş namizədlərə sual vermək, arayış vermək, səsvermədə iştirak etmək h ququ vardır.

2. z səlahiyyətlərini daimi əsasla icra edən bələdiyyə zv - bələdiyyə b dcəsi hesabına aylıq əmək haqqı alan və əsas iş yeri bələdiyyə hesab edilən bələdiyyə zv d r. Elmi, yaradıcılıq və pedaqoji fəaliyyət istisna olmaqla, z səlahiyyətlərini daimi əsasla icra edən bələdiyyə zv əsas iş yeri zrə başqa yerdə işləyə bilməz.

Əmək haqqı bələdiyyə tərəfindən dənilməyən bələdiyyə zv z səlahiyyətini həyata ke irərkən istehsal və ya xidmət fəaliyyətini dayandırmır. Bələdiyyə zv bələdiyyənin və tərkibinə se ildiyi daimi komissiyanın iclasları zamanı daimi iş yerində orta əmək haqqı saxlanılmaqla z istehsal və ya xidmət vəzifəsini yerinə yetirməkdən azad edilir.

Bələdiyyə zv bələdiyyə qulluq usu kimi fəaliyyət g stərə bilməz. Bələdiyyə qulluq usu bələdiyyə zv se ildikdə, 3 g n m ddətində z ərizəsinə əsasən bələdiyyə qulluğundan azad edilir.[18]

2-1. Başqa əsas iş yeri olan bələdiyyə zv (sədr və onun m avinləri daxil olmaqla) z səlahiyyətlərini daimi əsasla icra etmək və əmək haqqını bələdiyyədən almaq n bələdiyyəyə yazılı m raciət edir.

2-2. Bələdiyyə sədri bu maddənin 2-1-ci hissəsinə əsasən m raciət etmiş bələdiyyə zv n n z səlahiyyətlərini daimi əsasla icra etməsinə bələdiyyəyə ehtiyac olduqda, 5 g n m ddətində bu barədə bələdiyyə zv n n əsas iş yeri zrə işəg t rənə yazılı bildiriş g ndərir.

2-3. Bələdiyyə zv n n əsas iş yeri zrə işəg t rən bu maddənin 2-2-ci hissəsində nəzərdə tutulan bildirişi aldığı tarixdən 5 g n m ddətində əmək qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş qaydada m vafiq bələdiyyə zv ilə əmək m qaviləsinə xitam verir və bu barədə bələdiyyəyə yazılı məlumat verir.

2-4. z səlahiyyətlərini daimi əsasla icra edən bələdiyyə zvlərinin (sədr və onun m avinləri daxil olmaqla) say həddi hər bir bələdiyyədə qanunvericiliklə m əyyən edilmiş zvlərin sayından asılı olaraq aşağıdakı kimi m əyyənləşdirilir:

2-4.1. 5 və ya 7 zv olan bələdiyyələrdə - 2 zv;

2-4.2. 9 və ya 11 zv olan bələdiyyələrdə - 3 zv;

2-4.3. 13 və ya 15 zv olan bələdiyyələrdə - 4 zv;

2-4.4. 17 və ya 19 zv olan bələdiyyələrdə - 5 zv. [19]

3. Bələdiyyə zv bələdiyyənin, bələdiyyənin iclasları arasındakı d vrdə isə bələdiyyə sədrinin qabaqcadan razılığı olmadan əmək m qaviləsi ilə işlədiyi yerdə m diriyyətin təşəbb s ilə işdən ıxarıla bilməz, yaxud intizam tənbehi qaydasında azmaaşlı işə ke irilə bilməz.

4. Bələdiyyə zv 6 ayda bir dəfədən az olmayaraq se icilərinə hesabat verir.

5. Bələdiyyə zv daimi yaşamaq n bələdiyyənin h dudlarından kənara k d kdə və ya başqa səbəblərdən z bələdiyyə ərazisində bələdiyyə zvl y vəzifələrini yerinə yetirə bilmədikdə bələdiyyə zvl y səlahiyyətlərini hdəsindən g t rməsi haqqında bələdiyyəyə ərizə verir.

Bələdiyyənin n vbəti yığıncağı bələdiyyə zv n n ərizəsinə baxıb m vafiq qərar qəbul edir və bu qərarı həmin dairənin se icilərinin nəzərinə atdırır.

6. Bələdiyyə zv səlahiyyət m ddəti ərzində hər hansı səbəbdən bələdiyyə tərkibindən ıxdıqda m vafiq bələdiyyə ərazisində Azərbaycan Respublikasının Se ki Məcəlləsinə uyğun olaraq se kilər ke irilir. [20]

Maddə 16. Bələdiyyənin iclası

1. Bələdiyyənin iclasları ayda bir dəfədən az olmayaraq bələdiyyənin sədri tərəfindən ağırılır.

Bələdiyyə zvləri iclas g n nə azı 5 g n qalmış xəbərdar edilməlidirlər.

Bələdiyyənin iclası iclasda iştirak edən bələdiyyə zvlərinin qeydiyyatından başlanır. zrl səbəbdən iclasda iştirak edə bilməyən bələdiyyə zv bu barədə əvvəldən bələdiyyə sədrinə məlumat verməlidir.

Bələdiyyə iclasının bələdiyyə ərazisində yaşayan və səsvermə h ququna malik olan vətəndaşların azı iyirmi beş faizinin, yaxud bələdiyyə zvlərinin də bir hissəsinin təşəbb s ilə ağırıldığı hallar istisna olmaqla, iclasın g ndəliyinin layihəsini bələdiyyə sədri təsdiq edilmək n iclasın m zakirəsinə ıxarır.

Bələdiyyə, bələdiyyə iclasında təsdiq olunmuş reqlamentə m vafiq surətdə fəaliyyət g stərir. Reqlamentdə bələdiyyə iclasının ağırılması və əhali ilə g r şlərin təşkili qaydaları, bələdiyyənin fəaliyyəti ilə bağlı digər məsələlər əks olunur. M vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən bələdiyyələr n n munəvi reqlament t vsiyə edilə bilər. [21]

Bələdiyyənin iclası bələdiyyə zvlərinin yarıdan oxu iştirak etdikdə səlahiyyətlidir.

2. Bələdiyyənin iclasları bələdiyyə ərazisində yaşayan və səsvermə h ququna malik olan vətəndaşların azı iyirmi beş faizinin, yaxud bələdiyyə zvlərinin də bir hissəsinin təşəbb s ilə ağırıla bilər. Bələdiyyə ərazisində yaşayan səsvermə h ququna malik olan vətəndaşların azı iyirmi beş faizinin təşəbb s ilə ağırılan iclasın g ndəliyini onun ağırılması təşəbb s n irəli s rənlər m əyyənləşdirir. Bələdiyyə zvlərinin də bir hissəsinin təşəbb s ilə ağırılan iclasın g ndəliyinin layihəsi onun ağırılması təşəbb s n irəli s rənlər tərəfindən təsdiq edilmək n bələdiyyə iclasının m zakirəsinə ıxarılır. Bələdiyyə sədri və ya sədr olmadıqda onun səlahiyyətlərini həyata ke irən m avini iclası ağırmadıqda və ya onun ke irilməsinə bilavasitə və ya digər şəxslərin k məyi ilə hər hansı formada mane olduqda, iclasın ağırılması təşəbb s n irəli s rən bələdiyyə zvləri bu maddənin 1-ci hissəsinə uyğun olaraq iclasda bələdiyyə zvlərinin yarıdan oxu iştirak etdiyi halda zləri iclas ke irə bilərlər. Bələdiyyə ərazisində yaşayan və səsvermə h ququna malik olan vətəndaşların azı iyirmi beş faizinin təşəbb s ilə iclas ke irilmədikdə, həmin təşəbb skarlar kollektiv şəkildə inzibati nəzarəti həyata ke irən orqana və (və ya) məhkəməyə m raciət edə bilərlər.[22]

3. Bələdiyyənin iclaslarında bələdiyyə zvlərinin və digər iştirak ıların məsuliyyəti bələdiyyənin nizamnaməsi və reqlamenti ilə tənzimlənir. [23]

4. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 145-ci maddəsinin II hissəsinə uyğun olaraq, bələdiyyə iclaslarında baxılan məsələlərə dair bələdiyyə zvlərinin sadə səs oxluğu ilə qərarlar qəbul edilir.

5. Bələdiyyənin iclası bələdiyyənin sədri, sədr olmadıqda isə onun m avini tərəfindən aparılır. İclasın katibi bələdiyyə zvləri sırasından se ilir. Bələdiyyə sədri, sədr olmadıqda isə onun m avini bələdiyyə zvlərinin və ya bələdiyyə ərazisində yaşayan və səsvermə h ququna malik olan vətəndaşların azı iyirmi beş faizinin təşəbb s ilə ağırılan iclasa sədrlik etməkdən boyun qa ırdığı halda iclasın sədri iclasda iştirak edən bələdiyyə zvləri tərəfindən bələdiyyə zvləri sırasından se ilir.[24]

6. Bələdiyyənin b t n iclasları protokollaşdırılır. Protokol iclasın sədri və katibi tərəfindən imzalanır və bələdiyyənin m h r ilə təsdiqlənir. İclasın protokolunda onun n mrəsi (hər ilin əvvəlində n mrələr yenilənməlidir), iclasın ke irildiyi yer, tarix, iclasda iştirak edən və etməyən bələdiyyə zvlərinə və dəvət olunan şəxslərə dair məlumat, iclasın sədri, katibi, iclasın g ndəliyi, g ndəliyin təsdiqi n ke irilən səsvermənin nəticəsi, məruzə ilərin adları, soyadları, məruzənin qısa məzmunu, ıxışların qısa məzmunu, m zakirə olunmuş məsələlərə dair qəbul edilmiş qərar, habelə bununla bağlı ke irilən səsvermənin nəticəsi g stərilməlidir. Protokol təsdiqlənənədək bələdiyyə zv n n onun mətni ilə tanış olmaq və z yazılı qeydlərini bildirmək h ququ vardır. Bələdiyyənin iclas protokolu m vafiq kitabda qeydiyyata alınır, həmin kitab zrə verilən n mrə protokolun n mrəsi hesab olunur. [25]

Maddə 17. Bələdiyyənin daimi və başqa komissiyaları

1. Bələdiyyə z səlahiyyətinə aid məsələlərin qabaqcadan nəzərdən ke irilməsi və qərar layihələrinin hazırlanması n, habelə bələdiyyənin qərarlarının həyata ke irilməsinə yardım g stərilməsi, bələdiyyənin tabeliyində olan m əssisə, idarə və təşkilatların fəaliyyətinə nəzarət n daimi və başqa komissiyalar yarada bilər. [26]

2. Daimi və başqa komissiyalar səlahiyyətləri daxilində fəaliyyətlərinin təşkili məqsədilə z işinə ekspertlər cəlb edə bilər.

3. Daimi və başqa komissiyalar yaradılarkən yerli əhəmiyyətli məsələlər nəzərə alınır və onlar "Bələdiyyənin daimi və başqa komissiyaları haqqında" əsasnamə, bələdiyyənin nizamnaməsi əsasında fəaliyyət g stərir.

4. Bələdiyyənin daimi və başqa komissiyalarının əsas vəzifələri aşağıdakılardan ibarətdir:

1) yerli əhəmiyyətli sosial m dafiə və sosial inkişaf, ekologiya, iqtisadi inkişaf, yerli xidmət zrə proqramlar hazırlayıb, bələdiyyənin iclasına və ya bələdiyyənin qərarına əsasən yerli əhalinin m zakirəsinə ıxarmaq; [27]

2) yerli əhəmiyyətli məsələləri m zakirə etmək, bələdiyyə iclaslarında m zakirə n proqramlar, arayışlar, qərar layihələri və başqa materiallar hazırlamaq;

3) bələdiyyə və onun icra aparatı n təkliflər hazırlamaq;

4) se icilərin tapşırıqlarının yerinə yetirilməsinin təşkilinə və yoxlanılmasına k mək etmək.

5. Daimi və başqa komissiyalar onları se miş bələdiyyə qarşısında məsuliyyət daşıyır və ona hesabat verir.

Maddə 18. Bələdiyyənin icra orqanı

Bələdiyyənin icra orqanı onun icra aparatıdır. İcra aparatı bələdiyyənin sədrindən və onun bu Qanunla və bələdiyyənin nizamnaməsi ilə m əyyənləşdirilmiş qaydada formalaşdırdığı struktur b lmələrindən və bələdiyyənin nizamnaməsinə m vafiq surətdə yaradılan digər icra strukturlarından ibarətdir.

Bələdiyyənin icra aparatı bələdiyyənin, habelə bələdiyyənin daimi və başqa komissiyalarının təşkilati, informasiya, karg zarlıq, maddi-texniki təminat məsələlərini həyata ke irir, bələdiyyə sədrinin tapşırıqlarını yerinə yetirir, bələdiyyənin qərarlarının icrasını təmin edir. Bələdiyyənin icra aparatının struktur b lmələrinin rəhbərləri g r lm ş işlər barədə bələdiyyə sədrinə və bələdiyyəyə hesabat, daimi və başqa komissiyaların iclaslarında səlahiyyətlərinə aid məsələlər barəsində məlumat verirlər.[28]

Bələdiyyənin icra aparatının fəaliyyətinə bələdiyyənin sədri rəhbərlik edir.

Yerli əhaliyə xidmət, iqtisadi və sosial inkişaf proqramlarını həyata ke irmək n yaradılan icra strukturlarının rəhbərlərini bələdiyyə iclasının qərarına əsasən bələdiyyənin sədri təyin edir. [29]

Maddə 19. Bələdiyyənin sədri və sədr m avini

1. Bələdiyyənin sədri yeni se ilmiş bələdiyyənin birinci iclasında bələdiyyə zvləri sırasından a ıq və ya gizli səsvermə yolu ilə se ilir. Bələdiyyənin sədri bələdiyyə zvlərinin yarısından oxunun səsini topladıqda se ilmiş hesab olunur.

2. Ehtiyac olduqda bələdiyyə bələdiyyə sədrinin m avinlərini se ir. Bələdiyyə sədrinin m avinləri bələdiyyə zvləri sırasından a ıq və ya gizli səsvermə yolu ilə se ilir. Bələdiyyə sədrinin m avinləri bələdiyyə zvlərinin yarıdan oxunun səsini topladıqda se ilmiş hesab olunur.

3. Bələdiyyənin sədri və onun m avinləri aşağıdakı hallarda bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərində g stərilən qaydada vaxtından əvvəl vəzifədən azad edilə bilərlər:

1) z arzusu ilə vəzifədən ıxmaq barədə yazılı m raciət etdikdə;

2) bələdiyyə iclasının səlahiyyətlərinə aid olan məsələlər barədə təkbaşına sərəncam verdikdə;

3) bələdiyyə qərarlarının icrasını təmin etmədikdə (qanunvericiliyə zidd olan və həlli imkan səlahiyyətlərindən kənar qərarlar istisna olmaqla);

4) əmək qabiliyyətinin fasiləsiz olaraq, 6 aydan ox m ddətdə tam itirməsi ilə əlaqədar vəzifəsini yerinə yetirə bilmədikdə;

5) qanunvericiliklə zərinə qoyulmuş vəzifələri 3 ay m ddətində yerinə yetirmədikdə;

5-1) Bələdiyyələrin maliyyəsinin əsasları haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 10-cu maddəsində g stərilən qaydada yerli b dcənin m zakirəsini və təsdiqini təşkil etmədikdə;[30]

6) qanunvericilikdə və bələdiyyənin nizamnaməsində nəzərdə tutulmuş digər hallarda.[31]

4. Bələdiyyənin sədri əmr və sərəncamlar verir, bələdiyyənin qərarlarını imzalayır.

5. Bələdiyyə sədrinin m avini bələdiyyə sədrinin ona aid etdiyi məsələləri həll edir, bələdiyyə sədri olmadıqda onun səlahiyyətlərini həyata ke irir.

6. Səlahiyyət m ddəti bitən və ya vaxtından əvvəl vəzifədən azad edilən bələdiyyə sədri və ya bələdiyyə sədrinin vəzifələrini həyata ke irən şəxs 10 g n m ddətində bələdiyyənin fəaliyyəti ilə bağlı b t n sənədləri bələdiyyənin yeni sədrinə (bələdiyyə sədrinin vəzifələrini həyata ke irən şəxsə) təhvil verməlidir.[32]

Maddə 20. Bələdiyyə zvlərinin statusu [33]

1. Bələdiyyə zvlərinin z səlahiyyətlərini maneəsiz və səmərəli həyata ke irilməsinə, h quqlarının, şərəf və ləyaqətinin m dafiəsinə d vlət təminat verir.

2. Bələdiyyə zv n n səlahiyyət m ddəti beş ildir.

3. Bələdiyyə zvlərinin səlahiyyətləri yalnız bələdiyyənin səlahiyyət m ddətində q vvədədir.[34]

4. Bələdiyyə zvləri bələdiyyənin nizamnaməsinə uyğun olaraq z səlahiyyətlərini daimi əsasda icra edə bilərlər.

5. z səlahiyyətlərini daimi əsasda icra edən bələdiyyə zvlərinin bu vəzifələrdə alışmaqla bağlı sosial təminatları Azərbaycan Respublikasının qanunları və bələdiyyənin nizamnaməsi ilə m əyyənləşdirilir. [35]

Maddə 21. Bələdiyyə zvlərinin səlahiyyətlərinin itirilməsi əsasları

Bələdiyyə zvlərinin səlahiyyətləri aşağıdakı hallarda itirilmiş hesab edilir:

1) barəsində məhkəmənin qanuni q vvəyə minmiş ittiham h km və ya tibbi xarakterli məcburi tədbirlərin tətbiqinə dair qərarı olduqda;

2) fəaliyyət qabiliyyətsizliyi və ya məhdud fəaliyyət qabiliyyəti məhkəmə tərəfindən m əyyən edildikdə;

3) Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına xitam verildikdə, başqa d vlətin vətəndaşlığını qəbul etdikdə və ya digər d vlət qarşısında hdəlik g t rd kdə; [36]

4) vəfat etdikdə;

5) məhkəmə tərəfindən lm ş elan edildikdə və ya itkin d şm ş hesab edildikdə.

Maddə 22. Bələdiyyə zvlərinin səlahiyyətlərinə xitam verilməsi əsasları

Bələdiyyə zvlərinin səlahiyyətlərinə onların səlahiyyət m ddəti qurtardıqda xitam verilir.

Bələdiyyə zvlərinin səlahiyyətlərinə aşağıdakı əsaslara g rə vaxtından əvvəl xitam verilə bilər:

1) bələdiyyə se kiləri zamanı səslərin d zg n hesablanmadığı aşkar edildikdə;

2) z arzusu ilə bələdiyyə zvl y ndən ıxmaq barədə yazılı ərizə verdikdə;

3) bələdiyyə zvl y nə namizədlər n qanunla m əyyən edilmiş tələblərə uyğun gəlmədiyi aşkar edildikdə;

4) qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti orqanlarında məsul vəzifə tutduqda və ya bələdiyyə qulluq usu kimi vəzifə tutduqda; [37]

5) altı aydan artıq m ddətdə xəstəliyi ilə əlaqədar vəzifəsini yerinə yetirməsinin qeyri-m mk nl y barədə məhkəmə tərəfindən təşkil edilmiş x susi həkim komissiyasının rəyi olduqda; [38]

6) ardıcıl olaraq dəfə bələdiyyə iclaslarını zrs z səbəbdən buraxdıqda və ya il ərzində ke irilən iclasların yarısından oxunda zrs z səbəbdən iştirak etmədikdə.

 

Maddə 22-1. Bələdiyyə zvlərinin səlahiyyətlərinin dayandırılması[39]

 

1. Bələdiyyə zvlərinin səlahiyyətlərinin dayandırılması onların Bələdiyyə zv n n statusu haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 4-c maddəsində nəzərdə tutulmuş h quqlarının həyata ke irilməsinin m vəqqəti dayandırılmasından ibarətdir.

2. Bələdiyyə zvlərinin səlahiyyətləri bu Qanunun 21-ci və 22-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş əsaslarla bələdiyyə zv n n səlahiyyətlərinin itirilməsi və səlahiyyətlərinə xitam verilməsi barədə məhkəmənin qərarı qanuni q vvəyə mindiyi g ndən bu Qanunun 23-c maddəsinin 2-ci hissəsinə uyğun olaraq bələdiyyə tərəfindən qərar qəbul edilənədək dayandırılır.

 

Maddə 22-2. Bələdiyyənin vaxtından əvvəl buraxılması[40]

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi ona bu Qanunun 52-2-ci maddəsinin 3-c hissəsinə uyğun olaraq m raciət olduqda və bununla əlaqədar bələdiyyənin hesabatının dinlənilməsi nəticəsində onun fəaliyyətini qeyri-qənaətbəxş hesab etdikdə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Se ki Komissiyası bələdiyyənin vaxtından əvvəl buraxılması haqqında qərar qəbul edir.

 

Maddə 23. Bələdiyyə zvlərinin səlahiyyətlərinin itirilməsi və səlahiyyətlərinə xitam verilməsi qaydası

Bu Qanunun 21-ci və 22-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş əsaslar olduqda bələdiyyə zvlərinin səlahiyyətlərinin itirilməsi və səlahiyyətlərinə xitam verilməsi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 144-c və 145-ci maddələrinə m vafiq surətdə bələdiyyə iclasının sadə səs oxluğu ilə qəbul etdiyi qərarı əsasında həll edilir.

Bu Qanunun 21-ci maddəsinin 1-ci, 2-ci, 3-c , 5-ci bəndlərində və 22-ci maddəsinin 1-ci, 3-c , 5-ci, 6-cı bəndlərində nəzərdə tutulmuş əsaslar olduqda bələdiyyənin qərarı məhkəmənin q vvəyə minmiş qərarından sonra qəbul edilir. [41]

Maddə 24. Bələdiyyələrin digər orqanları və vəzifəli şəxsləri

Bələdiyyənin nizamnaməsində digər orqanların yaradılması və m vafiq vəzifəli şəxslərin təyin olunması nəzərdə tutula bilər.

Maddə 25. Bələdiyyə qulluğu

1. Bələdiyyə orqanlarında vəzifə tutan iş ilər bələdiyyə qulluq ularıdır.[42]

2. Bələdiyyə qulluğunun h quqi tənzimlənməsi, o c mlədən bələdiyyə qulluq usunun statusu, bələdiyyə qulluğunun həyata ke irilməsi şərtləri və qaydası Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, qanunları və bələdiyyənin nizamnaməsi ilə m əyyən edilir.

3. Bələdiyyə orqanlarında qulluq m ddəti d vlət qulluğu haqqında qanunvericiliyə uyğun olaraq g zəştlər və təminatlar verilməsi n hesablanan staja daxil edilir.

IV fəsil

VətəndaşlarIn z İradəsİnİ bİrbaşa İfadə etməsİ və yerlİ z n İdarənİn həyata ke İrİlməsİnİn dİgər formalarI

Maddə 26. Yerli rəy sorğusu

1. Yerli əhəmiyyətli məsələlərə dair yerli rəy sorğusu təyin edilə bilər.

2. Yerli rəy sorğusunun ke irilməsi haqqında qərarı bələdiyyə nizamnaməsinə uyğun olaraq z təşəbb s ilə və ya əhalinin tələbi əsasında qəbul edir.

3. Bələdiyyə ərazisində yaşayan və se ki h ququ olan b t n vətəndaşların yerli rəy sorğusunda iştirak etmək h ququ vardır. Yerli rəy sorğusunda vətəndaşlar bilavasitə və k n ll l k əsasında iştirak edirlər.

4. Yerli rəy sorğusunda səsvermə gizli ke irilir, vətəndaşların z iradəsini ifadə etməsi zərində nəzarətə yol verilmir. [43]

5. Yerli rəy sorğusunun təyin edilməsi və ke irilməsi qaydası Azərbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq tənzimlənir.

Maddə 27. Bələdiyyələrə se kilər

1. Bələdiyyələrə se kilər vətəndaşların qanunla m əyyənləşdirilmiş se ki h quqları təmin edilməklə, mumi, bərabər birbaşa se ki h ququ əsasında sərbəst, şəxsi, gizli səsvermə yolu ilə həyata ke irilir.

2. Bələdiyyələrə se kilər Azərbaycan Respublikasının Se ki Məcəlləsinə uyğun ke irilir. [44]

3. Azərbaycan Respublikasının d vlət orqanları bələdiyyələrə se kilərin demokratik əsasda ke irilməsinə təminat verirlər.

Maddə 28. Vətəndaşların yığıncaqları

1. Əhalisi 500 nəfərdən az olan bələdiyyələrdə yerli əhəmiyyətli məsələlərə m nasibət bildirmək, təkliflər irəli s rmək, kollektiv rəy s yləmək, qərarlar qəbul etmək məqsədi ilə həmin bələdiyyə ərazilərində vətəndaşlar z yığıncaqlarını ke irə bilərlər.

2. Vətəndaşların yığıncaqlarında həmin bələdiyyə ərazisində yaşayan 18 yaşı tamam olmuş vətəndaşların iştirak etmək h ququ vardır.

3. Vətəndaşların yığıncaqlarında bələdiyyənin nizamnaməsi və başqa qərarlar qəbul edilir, dəyişdirilir və ləğv olunur.

4. Vətəndaşların yığıncaqları bələdiyyənin ərazisində yaşayan və səsvermə h ququ olan vətəndaşların azı 25 faizi iştirak etdikdə səlahiyyətlidir.

5. Bu maddənin 1-ci bəndində əhalinin sayı ilə bağlı nəzərdə tutulan məhdudiyyət bələdiyyələrin birləşməsi və ayrılması məsələsinə m nasibət bildirmək n ke irilən yığıncaqlara şamil edilmir.[45]

Maddə 29. Əhalinin bələdiyyə aktları yaratmaq təşəbb s

Bələdiyyənin nizamnaməsinə uyğun olaraq, əhalinin yerli əhəmiyyətli məsələlərə dair bələdiyyə aktları yaratmaq təşəbb s g stərmək h ququ vardır. Yerli əhəmiyyətli məsələlər barəsində əhalinin bələdiyyələrə verdiyi bələdiyyə aktlarının layihələri h kmən əhalinin n mayəndələrinin iştirakı ilə a ıq iclaslarda m zakirə olunmalı, nəticələri rəsmən elan edilməlidir.

Maddə 30. Vətəndaşların bələdiyyələrə, bələdiyyə orqanlarına və onların vəzifəli şəxslərinə m raciəti

1. Vətəndaşların bələdiyyələrə bələdiyyə orqanlarına və onların vəzifəli şəxslərinə fərdi və kollektiv surətdə m raciət etmək h ququ vardır.

2. Bələdiyyələr, bələdiyyə orqanları və onların vəzifəli şəxsləri vətəndaşların m raciətlərinə mahiyyəti zrə bir ay ərzində cavab verməlidirlər.

Bələdiyyələr torpaq sahəsi əldə etmək istəyən h quqi və fiziki şəxslərin ərizələrinə 10 g n m ddətində baxırlar.[46]

Bələdiyyələr h quqi və fiziki şəxslərin yerli vergilər və dənişlərlə bağlı borcları barədə onların yazılı m raciəti əsasında, 1 iş g n m ddətində arayış verirlər.[47]

3. Vətəndaşların bələdiyyələrə, bələdiyyə orqanlarına və onların vəzifəli şəxslərinə m raciətlərinə cavab verilməsi m ddətlərinin və qaydasının pozulması bu Qanuna, Azərbaycan Respublikasının digər qanunlarına əsasən m vafiq məsuliyyətə səbəb olur.

Maddə 31. Yerli z n idarənin həyata ke irilməsində əhalinin iştirakının digər formaları

Yerli z n idarənin həyata ke irilməsində vətəndaşlar bu qanunla nəzərdə tutulmuş formalarla yanaşı, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, bu Qanuna, başqa qanunlara və bələdiyyənin nizamnaməsinə zidd olmayan digər formalarda da (məhəllə komitələri, assosiasiyalar, xeyriyyə təşkilatları və s.) iştirak edə bilərlər.

V fəsil

Yerlİ z n İdarənİn İqtİsadİ əsaslarI

Maddə 32. Yerli z n idarənin iqtisadi əsasları

1. Yerli z n idarənin iqtisadi əsaslarını bələdiyyə m lkiyyəti, yerli maliyyə, d vlət m lkiyyətində olan və bələdiyyələrin istifadəsinə verilmiş bələdiyyə əhalisinin tələbatının dənilməsinə xidmət edən əmlak təşkil edir.

2. Bələdiyyə z əmlakına dair m lkiyyət i h ququna malikdir, yəni sərbəst olaraq əmlakına sahiblik edir, ondan istifadə edir və ona sərəncam verir.

Maddə 33. Bələdiyyə m lkiyyəti

1. Bələdiyyə m lkiyyətinin tərkibinə yerli vergilər və dənişlər hesabına formalaşan yerli b dcənin vəsaiti, bələdiyyənin b dcədənkənar fondları, bələdiyyə əmlakı, habelə bələdiyyə torpaqları, bələdiyyə m əssisələri və təşkilatları, bələdiyyə mənzil fondları və qeyri-yaşayış binaları, d vlət və x susi m lkiyyətdə olmayan yollar, bələdiyyə təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və idman m əssisələri, digər daşınar və daşınmaz əmlak daxildir.

2. Bələdiyyələr bələdiyyə m lkiyyətini idarə edirlər. Bələdiyyə m lkiyyətinin tərkibinə daxil olan əmlak barəsində m lkiyyət h ququnu bələdiyyələr, Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə nəzərdə tutulmuş hallarda isə bilavasitə əhali həyata ke irir.

3. Qanuna uyğun olaraq bələdiyyələr bələdiyyə m lkiyyəti obyektlərini fiziki və h quqi şəxslərin m vəqqəti və ya daimi istifadəsinə, icarəsinə verə bilər, qanunla m əyyənləşdirilmiş qaydada zgəninkiləşdirə bilər, habelə bələdiyyə m lkiyyətində olan əmlak barəsində başqa əqdlər bağlaya bilər, zəlləşdirilən və ya istifadəyə verilən obyektlərdən istifadə şərtlərini m qavilə və sazişlərdə m əyyənləşdirə bilərlər.

4. Qanuna uyğun olaraq bələdiyyələr yerli əhalinin mənafeyi naminə, bələdiyyənin h dudları daxilində olan torpaqlardan istifadə şərtlərini m əyyənləşdirə bilərlər.

5. Qanunla başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, bələdiyyə m lkiyyətinin zəlləşdirilməsi qaydasını və şərtlərini əhali bilavasitə və ya bələdiyyə m stəqil surətdə m əyyənləşdirir. Bələdiyyə m lkiyyəti obyektlərinin zəlləşdirilməsindən daxil olan vəsaitlər b t nl klə yerli b dcəyə daxil olur. [48]

6. Bələdiyyə m lkiyyətindən yalnız Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında və bu Qanunda nəzərdə tutulmuş bələdiyyə vəzifələri n istifadə oluna bilər.

7. D vlət bələdiyyə m lkiyyətini m dafiə edir, subsidiyalar, kreditlər, qrantlar vermək yolu ilə onun artmasına imkan yaradır.

Maddə 34. Bələdiyyələrin h quqi şəxs yaratmaq h ququ

Qanuna uyğun olaraq bələdiyyələr təsərr fat fəaliyyəti ilə və qanunvericiliklə qadağan edilməmiş başqa fəaliyyətlə məşğul olmaq n m stəqil h quqi şəxslər yarada bilər, onların yenidən təşkili və ləğvi məsələlərini həll edə bilərlər.

Maddə 35. Bələdiyyələrin yaratdıqları h quqi şəxslərlə m nasibətləri

1. Bələdiyyələr yaratdıqları h quqi şəxslərin fəaliyyət məqsədlərini, şərtlərini və qaydasını m əyyənləşdirir, onların məhsulunun (xidmətlərinin) qiymətlərini və tariflərini tənzimləyir, nizamnamələrini təsdiq edir, rəhbərlərini təyin və azad edir, fəaliyyətinə dair hesabatlarını dinləyirlər.

2. Bələdiyyələrin yaratdıqları h quqi şəxslərin rəhbərləri ilə m nasibətləri m lki və əmək qanunvericiliyinə uyğun olaraq qurulur.

3. Bələdiyyə təhsil m əssisələrinin yaradılması, fəaliyyəti və idarə olunması qaydaları təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.[49]

Maddə 36. Bələdiyyələrin digər h quqi və fiziki şəxslərlə m nasibətləri

1. Bələdiyyələrin digər h quqi və fiziki şəxslərlə m nasibətləri m qavilələr əsasında qurulur.

2. Qanuna uyğun olaraq bələdiyyə orqanları bələdiyyə ərazisinin kompleks sosial-iqtisadi inkişafında h quqi və fiziki şəxslərin iştirakını əlaqələndirə bilərlər.

3. Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, bələdiyyələr h quqi və fiziki şəxslərin təsərr fat fəaliyyəti n məhdudiyyətlər m əyyənləşdirə bilməzlər.

Maddə 37. Bələdiyyə sifarişi

Bələdiyyələr z maddi və maliyyə vəsaitlərindən istifadə edilməklə bələdiyyə ərazisinin abadlaşdırılması, əhaliyə kommunal xidmətlər g stərilməsi, sosial infrastruktur obyektlərinin tikintisi və təmiri, m vafiq ərazi əhalisinin məişət və sosial-mədəni tələbatının dənilməsi n zəruri məhsulların istehsalı, xidmətlərin g stərilməsi və digər işlərin g r lməsi n sifariş i kimi ıxış edə bilərlər.

Maddə 38. Bələdiyyələrin xarici iqtisadi fəaliyyəti

Bələdiyyələr yerli əhalinin mənafeyi n qanunla m əyyənləşdirilmiş qaydada xarici iqtisadi fəaliyyətlə məşğul ola bilər.

Maddə 39. Yerli b dcələr

1. Yerli b dcələr bələdiyyə b dcələrindən ibarətdir.

2. Yerli b dcələrin tərtibini, təsdiqini və icrasını, onların icrasına nəzarəti bələdiyyələr m stəqil həyata ke irirlər. [50]

Maddə 40. Yerli b dcənin mədaxili və məxarici

1. Yerli vergilər və dənişlər, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 73-c maddəsinin II hissəsində və 144-c maddəsinin II hissəsində nəzərdə tutulmuş əsaslarla qanunvericilik və icra hakimiyyətləri tərəfindən bələdiyyəyə verilmiş əlavə səlahiyyətlərin həyata ke irilməsi n bələdiyyə zrə ayrılmış m vafiq zəruri maliyyə vəsaiti, bələdiyyə əmlakının zəlləşdirilməsindən, icarəyə və istifadəyə verilməsindən, yerli lotereyalardan, bələdiyyə m lkiyyətində olan daşınmaz əmlak zərində reklam daşıyıcısının yerləşdirilməsi ilə bağlı dəniş, bələdiyyə m əssisə, idarə və təşkilatlarının mənfəətindən tutulan vergi, dotasiyalar, subvensiyalar, transfert, dənişləri, qanuna və bələdiyyələrin qərarlarına m vafiq surətdə digər mədaxil, habelə bələdiyyələrin fəaliyyəti nəticəsində yaranan başqa vəsait yerli b dcələrin mədaxilini təşkil edir.[51]

2. Bələdiyyələr yerli b dcələrin vəsaiti barəsində m stəqil sərəncam verirlər.

3. Yerli b dcələrin mədaxil və məxaric hissələrində yerli əhəmiyyətli məsələlərin həllinin və bələdiyyələrə qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən verilən səlahiyyətlərin həyata ke irilməsinin maliyyələşdirilməsi ayrılıqda nəzərdə tutulur. [52]

Maddə 41. Yerli b dcələrin təmin edilməsi

1. Qanuna uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının d vlət orqanları bələdiyyələrə verilmiş səlahiyyətlərin normal yerinə yetirilməsi kifayət edən yerli b dcələrin zəruri xərclərinin dənilməsi n gəlir mənbələrini təsbit etmək yolu ilə bələdiyyələrin b dcələrini formalaşdırırlar.

2. Yerli b dcələrin mədaxil hissəsi Azərbaycan Respublikasının D vlət b dcəsi qəbul edilərkən m vafiq bələdiyyələr zrə hər il nəzərdə tutulur. Yerli b dcələrin xərclərinin z gəlirləri ilə təmin olunmayan hissəsi (yerli b dcənin kəsiri) d vlət b dcəsindən alman dotasiya ilə rt lə bilər. [53]

3. Bələdiyyələr onların məşğuliyyət dairəsinə aid edilmiş sahələrdə əhalinin əsas yaşayış tələbatının dənilməsini d vlət sosial standartlarından aşağı səviyyədə təmin edə bilməzlər. Bu standartların yerinə yetirilməsində d vlət m vafiq ayırmaları yerli b dcələrin mədaxilinə təsbit etmək yolu ilə bələdiyyələrə k mək g stərə bilər. [54]

4. Bələdiyyələrin m lkiyyətində olan m əssisə və təşkilatların maliyyə və təsərr fat fəaliyyəti g stəricilərinin m vafiq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən qeydiyyata alınması qaydaları Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə m əyyən edilir.

Maddə 42. Ayrı-ayrı d vlət səlahiyyətlərinin həyata ke irilməsinin maliyyələşdirilməsi və bələdiyyə orqanının əlavə xərclərinin kompensasiyası

1. Qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanları bələdiyyələrə əlavə səlahiyyətlər həvalə etdikdə onları bu səlahiyyətlərin həyata ke irilməsi n zəruri maliyyə vəsaiti ilə təmin edirlər. [55]

2. Azərbaycan Respublikası icra hakimiyyəti orqanlarının qəbul etdikləri qərarlar nəticəsində bələdiyyənin məxarici artıb mədaxili azalarsa, qərar qəbul etmiş orqanlar kompensasiya dəyirlər. Kompensasiyanın məbləği m vafiq qərarın qəbul olunması ilə bir vaxtda m əyyənləşdirilir. Bələdiyyələrin əlavə xərclərinə səbəb olan d vlət orqanlarının qərarlarını bələdiyyələr onlara kompensasiya kimi verilmiş vəsait həddində həyata ke irirlər.[56]

Maddə 43. Yerli vergilər və dənişlər

1. Yerli vergiləri, dənişləri, habelə onların dənilməsi zrə g zəştləri bələdiyyələr Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə və qanunlarına uyğun m əyyənləşdirirlər. Yerli vergi və dənişlərin dənilməsi banklar, po t rabitəsinin milli operatoru, habelə m vcud nağdsız dəmə vasitələri ilə həyata ke irilir. Bələdiyyələr tərəfindən yerli vergi və dənişlərin nağd şəkildə qəbul olunması qadağandır.[57]

2. Bələdiyyələr qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada məqsədli layihələrin maliyyələşdirilməsi n yerli rəy sorğusunun nəticəsinə əsasən h quqi və fiziki şəxslər tərəfindən dənilən k n ll birdəfəlik dənişlər tətbiq edilə bilər.[58]

3. Yerli vergilər və dənişlər ilə bağlı qərarlar bələdiyyə zvlərinin də iki səs oxluğu ilə qəbul edilir.

Maddə 44.( ıxarılıb)[59] Maddə 45. Bələdiyyələrin b dcədənkənar fondları

Bələdiyyələr Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə m əyyənləşdirilmiş qaydada və şərtlərlə məqsədli b dcədənkənar fondlar yarada bilərlər.

Maddə 46. Bələdiyyələrin kredit m nasibətlərində iştirakı

Azərbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq bələdiyyələr bələdiyyə lotereyaları buraxa bilər, kreditlər ala bilərlər. [60]

 

VI fəsil

Yerlİ z n İdarənİn h quqİ təmİnatlarI

Maddə 47. Yerli z n idarənin h quqlarını məhdudlaşdırmağın qadağan olunması

Yerli z n idarənin Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və qanunları ilə m əyyənləşdirilmiş h quqlarının məhdudlaşdırılması qadağandır.

Konstitusiya quruluşunun qorunması, lkənin m dafiəsinin və d vlətin təhl kəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə vətəndaşların yerli z n idarəni həyata ke irmək h quqları yalnız qanuna əsasən və qanunda m əyyənləşdirilmiş m ddətə məhdudlaşdırıla bilər.

Maddə 48. Bələdiyyə qərarlarının məcburiliyi

1. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 145-ci maddəsinə uyğun olaraq, bələdiyyənin qərarları bələdiyyə zvlərinin sadə səs oxluğu ilə qəbul edilir. Bələdiyyələr qərar qəbul etdiyi andan 15 g ndən gec olmayaraq onun surətini bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarəti həyata ke irən orqana g ndərməlidirlər. [61]

2. Bələdiyyənin qəbul etdiyi qərarlar bələdiyyənin ərazisində yerləşən h quqi və fiziki şəxslərin h quq və səlahiyyətlərinin pozulmasına y nəldilə bilməz.

3. Bələdiyyənin z səlahiyyətləri daxilində qəbul etdiyi qərarlar təşkilati-h quqi formasından asılı olmayaraq, bələdiyyənin ərazisində yerləşən b t n h quqi və fiziki şəxslər tərəfindən h kmən icra edilməlidir.

4. Bələdiyyə qərarları onları qəbul etmiş orqanlar tərəfindən ləğv oluna və ya məhkəmənin qərarı ilə etibarsız sayıla bilər.

5. Bələdiyyə qərarlarının icra edilməməsi qanuna m vafiq surətdə məsuliyyətə səbəb olur.

Maddə 49. Bələdiyyələrin, bələdiyyə orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin m raciətlərinə baxılması

Bələdiyyələrin, bələdiyyə orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin m raciətlərinə d vlət orqanları, siyasi partiyalar, ictimai birliklər, həmkarlar ittifaqı təşkilatları, digər şəxslər və onların vəzifəli şəxsləri bir ay m ddətində baxmalıdırlar.

Maddə 50. Yerli z n idarənin məhkəmə m dafiəsi

Bələdiyyənin ərazisində yaşayan vətəndaşlar, bələdiyyələr, bələdiyyə orqanları və bələdiyyə orqanlarının vəzifəli şəxsləri d vlət hakimiyyəti orqanlarının və d vlətin vəzifəli şəxslərinin, bələdiyyələrin, bələdiyyə orqanlarının və bələdiyyə orqanlarının vəzifəli şəxslərinin, bələdiyyənin yaratdığı h quqi şəxslərin, habelə ictimai birliklərin yerli z n idarənin h quqlarını pozan aktlarının etibarsız sayılması barədə məhkəməyə iddia verə bilərlər.

VII fəsil

Bələdİyyələrİn, bələdİyyə orqanlarInIn və onlarIn vəzİfəlİ şəxslərİnİn məsulİyyətİ, onlarIn fəalİyyətİnə nəzarət

Maddə 51. Bələdiyyələrin, bələdiyyə orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin məsuliyyəti

Bələdiyyələr, bələdiyyə orqanları və onların vəzifəli şəxsləri h quqa zidd hərəkətlərə və hərəkətsizliyə g rə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş məsuliyyət daşıyırlar.

Maddə 52. Bələdiyyələrin, bələdiyyə orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin fəaliyyətinə inzibati nəzarət

Azərbaycan Respublikasının m vafiq icra hakimiyyəti orqanı bələdiyyə, bələdiyyə orqanları və onların vəzifəli şəxsləri tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və qanunlarına riayət edilməsinə inzibati nəzarəti həyata ke irir. Bələdiyyələrin m vafiq komissiyaları və se icilər bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarətin həyata ke irilməsinə cəlb edilə bilərlər.[62]

 

Maddə 52-1. Bələdiyyələrin informasiyanı a ıqlamaq vəzifəsi[63]

 

Bələdiyyələr Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 50-ci maddəsi ilə təsbit olunmuş məlumat əldə etmək h ququnun sərbəst, maneəsiz və hamı n bərabər həyata ke irilməsini "İnformasiya əldə etmək haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa m vafiq olaraq təmin edirlər.

 

Maddə 52-2. Bələdiyyələrin hesabatı[64]

 

1. Bələdiyyələr aşağıdakı hallarda z fəaliyyətləri barəsində Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə hesabat təqdim edirlər: [65]

1) Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 144-c maddəsinin II hissəsinə əsasən qanunvericilik hakimiyyəti tərəfindən bələdiyyəyə verilmiş əlavə səlahiyyətlərin həyata ke irilməsi barədə;

2) bu Qanunla m əyyən edilmiş hallarda yerli b dcələrə Azərbaycan Respublikasının D vlət b dcəsindən ayrılmış maliyyə vəsaitlərinin istifadəsi barədə.

2. Bələdiyyələr ilin yekununa g rə aprel ayının 1-dək hesabat təqdim edirlər.

3. Bu maddənin 1-ci hissəsində nəzərdə tutulan hesabatdan başqa, bələdiyyə hər ilin yanvar ayının nc həftəsinin bazar ertəsi g r lm ş işlər haqqında, o c mlədən maliyyə vəsaitlərinin və bələdiyyə m lkiyyətinin istifadəsi haqqında se icilərinə hesabat verir. Hesabat yazılı formada tərtib edilir və bələdiyyənin iclaslarında təsdiq edilir. Yerli əhalini tanış etmək məqsədi ilə hesabat bələdiyyə binasının qarşısında x susi l vhələrdə yerləşdirilir, habelə elan, b lleten, vərəqə, yerli mətbuat, internet saytı və digər vasitələrlə əhaliyə atdırılır. [66]

Bələdiyyə se icilərə verdiyi hesabatı təsdiq etdikdən sonra 10 g n m ddətində bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarəti həyata ke irən orqana g ndərməlidir. M vafiq bələdiyyənin ərazisində yaşayan və səsvermə h ququna malik olan vətəndaşların azı 25 faizinin iştirakını təmin edən və nəticələri protokolla (protokollarla) rəsmiləşdirilən yığıncaqda (yığıncaqlarda) iştirak edənlərin yarısından oxu hesabat d vr ndə bələdiyyənin fəaliyyətini qeyri-qənaətbəxş hesab edilməsinin lehinə səs verdikdə bu barədə qərar qəbul edilir və yığıncağın (yığıncaqların) protokolu (protokolları) bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarəti həyata ke irən orqana g ndərilir. Protokolun forması və tərtibinə dair tələblər m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m əyyən olunur.

Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarəti həyata ke irən orqan protokolu (protokolları) forma və tərtiblə bağlı tələblərə uyğunluq baxımından yoxlayır və uyğunsuzluq aşkar etdikdə protokolu (protokolları) geri qaytarır, uyğunsuzluq aşkar etmədikdə isə 20 g n m ddətində bələdiyyənin hesabatı ilə birlikdə m vafiq icra hakimiyyəti orqanına g ndərir.

M vafiq icra hakimiyyəti orqanı hesabat d vr ndə bələdiyyənin fəaliyyətini qeyri-qənaətbəxş hesab etdikdə bələdiyyənin vaxtından əvvəl buraxılması ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə m raciət edir.

 

Maddə 53. Bələdiyyələrin, bələdiyyə orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin qərar və hərəkətlərindən məhkəməyə şikayət verilməsi[67]

Bələdiyyələrin, bələdiyyə orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin qərar və hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) inzibati qaydada və (və ya) məhkəməyə qanunla m əyyənləşdirilmiş qaydada şikayət verilə bilər.

VIII fəsil

Yekun və ke İd m ddəalarI

Maddə 54. Bələdiyyə m lkiyyətinin formalaşması

1. D vlət yerli əhəmiyyətli məsələlərin həlli n zəruri olan torpaq payı və d vlət m lkiyyəti obyektlərini bələdiyyələrin m lkiyyətinə verir.

2. D vlət m lkiyyəti obyektlərinin bələdiyyə m lkiyyətinə verilməsi ilə bağlı yaranan m bahisələr məhkəmə qaydasında həll edilir.

3. Bələdiyyə ərazisində bələdiyyə m lkiyyətinin olmaması bələdiyyə yaratmaqdan imtina edilməsinə əsas vermir.

Maddə 55. Vətəndaşların ilk yığıncağının ağırılması

Vətəndaşların ilk yığıncağını təşəbb s qrupu ağırır. Təşəbb s qrupunun yaradılması, vətəndaşların yığıncaqlarının ağırılması, ke irilməsi qaydaları Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Se ki Komissiyasının m vafiq təlimatı ilə tənzimlənir.

Maddə 56. Qanunun q vvəyə minməsi

Bu Qanun dərc olunduğu g ndən q vvəyə minir.

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti HEYDƏR ƏLİYEV

 

Bakı şəhəri, 2 iyul 1999-cu il

№ 698-IQ

 

 

 


 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       12 oktyabr 2001-ci il tarixli 197-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 11, maddə 689)

2.       12 oktyabr 2001-ci il tarixli 198-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 11, maddə 690)

3.       23 noyabr 2001-ci il tarixli 219-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 12, maddə 736)

4.       23 aprel 2002-ci il tarixli 312-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 5, maddə 242)

5.       3 dekabr 2002-ci il tarixli 393-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-c il, № 1, maddə 11)

6.       3 dekabr 2002-ci il tarixli 398-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-c il, № 1, maddə 16)

7.       25 mart 2003-c il tarixli 426-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-ci il, № 6, maddə 256)

8.       30 dekabr 2003-c il tarixli 569-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-c il, № 1, maddə 10)

9.       9 mart 2004-c il tarixli 603-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-c il, № 4, maddə 202)

10.    9 aprel 2004-c il tarixli 622-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-c il, № 5, maddə 314)

11.    20 aprel 2004-c il tarixli 642-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-c il, № 6, maddə 397)

12.    30 dekabr 2004-c il tarixli 819-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 2, maddə 62)

13.    23 dekabr 2005-ci il tarixli 36-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 2, maddə 67)

14.    10 oktyabr 2006-cı il tarixli 155-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 11, maddə 923)

15.    20 oktyabr 2006-cı il tarixli 167-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 12, maddə 1005)

16.    9 oktyabr 2007-ci il tarixli 430-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 11, maddə 1053)

17.    23 oktyabr 2007-ci il tarixli 466-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikası Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 11, maddə 1082)

18.    25 aprel 2008-ci il tarixli 596-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 14 may 2008-ci il, № 103, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №5, maddə 354)

19.    9 iyun 2009-cu il tarixli 830-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 28 iyun 2009-cu il, № 138, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 06, maddə 410)

20.    12 fevral 2010-cu il tarixli 954-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 20 mart 2010-cu il, № 63, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 03, maddə 173)

21.    5 mart 2010-cu il tarixli 972-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 17 aprel 2010-cu il, № 81, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 04, maddə 276)

22.    5 mart 2010-cu il tarixli 971-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 18 aprel 2010-cu il, № 82, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 04, maddə 275)

23.    21 dekabr 2010-cu il tarixli 38-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, Azərbaycan qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 71)

24.    25 oktyabr 2011-ci il tarixli 215-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 23 dekabr 2011-ci il, № 278, Azərbaycan qəzeti 25 dekabr 2011-ci il, № 286, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 12, maddə 1074)

25.    22 may 2012-ci il tarixli 362-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 21 iyun 2012-ci il, № 135, Azərbaycan qəzeti 22 iyun 2012-ci il, № 136, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, №6, maddə 523)

26.    20 iyun 2014-c il tarixli 1003-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 12 avqust 2014-c il, № 171, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, №8, maddə 956)

27.    28 oktyabr 2014-c il tarixli 1103-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 19 noyabr 2014-c il, № 252; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 11, maddə 1376)

28.    16 dekabr 2014-c il tarixli 1134-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 5 fevral 2015-ci il, № 027, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, №2, maddə 77)

16 dekabr 2014-c il tarixli 1148-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 5 fevral 2015-ci il, № 027, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, №2, maddə 88) 03 aprel 2015-ci il tarixli 1238-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 07 may 2015-ci il, № 097, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, №5, maddə 485) 29 noyabr 2016-cı il tarixli 415-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 27 yanvar 2017-ci il, № 18, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №1 , maddə 3) 7 aprel 2017-ci il tarixli 581-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 21 may 2017-ci il, № 108, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 707) 29 dekabr 2017-ci il tarixli 960-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 19 yanvar 2017-ci il, № 13, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 1, maddə 28) 1 oktyabr 2018-ci il tarixli 1260-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 13 noyabr 2018-ci il, № 255) 30 oktyabr 2018-ci il tarixli 1308-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 15 noyabr 2018-ci il, № 257)

 

QANUNA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 


[1] 30 dekabr 2004-c il tarixli 819-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 2, maddə 62) ilə 1-ci maddənin birinci c mləsi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Azərbaycan Respublikasında yerli z n idarə vətəndaşların fəaliyyətinin təşkilinin elə bir qeyri-

d vlət sistemidir ki, bu sistem qanun ər ivəsində onlara yerli əhəmiyyətli məsələləri m stəqil və sərbəst şəkildə həll etmək h ququnu həyata ke irmək imkanı verir.

Maddənin ikinci c mləsində "h ququ" s z "h quqları" s z ilə əvəz edilmişdir.

 

[2] 30 dekabr 2004-c il tarixli 819-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 2, maddə 62) ilə 2-ci maddənin 1-ci bəndində "m lkiyyəti, yerli b dcəsi və se kili bələdiyyə orqanları" s zləri "m lkiyyəti və yerli b dcəsi" s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[3] 30 dekabr 2004-c il tarixli 819-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 2, maddə 62) ilə 2-ci maddənin 2-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

2. Bələdiyyə orqanları bələdiyyə tərəfindən yaradılan, yerli əhəmiyyətli məsələləri həll etmək səlahiyyətləri verilən və d vlət orqanları sisteminə daxil olmayan se kili və başqa orqanlardır.

 

[4] 30 dekabr 2004-c il tarixli 819-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 2, maddə 62) ilə 5-ci bənd ıxarılmışdır. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

5. Bələdiyyə orqanlarının se kili vəzifəli şəxsi - əhalinin bilavasitə və ya n mayəndəli yerli z n idarə orqanının z tərkibindən se diyi, bələdiyyənin nizamnaməsinə uyğun yerli əhəmiyyətli məsələləri həll etmək səlahiyyətləri verilmiş vəzifəli şəxsdir.

 

[5] 23 noyabr 2001-ci il tarixli 219-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 12, maddə 736) ilə 2-ci maddənin 8-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

8. Yerli vergilər və dənişlər - ərazisində yaşayan əhalinin rəyi nəzərə alınmaqla bələdiyyənin m stəqil surətdə m əyyənləşdirdiyi vergilər və dənişlərdir.

3 dekabr 2002-ci il tarixli 398-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-c il, № 1, maddə 16) ilə 2-ci maddənin 8-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

8. Yerli vergilər (bələdiyyə vergiləri) və dənişlər - Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi və m vafiq qanunlarla m əyyən edilən, bələdiyyələrin qərarına əsasən tətbiq edilən və bələdiyyələrin ərazilərində dənilən vergilər və bələdiyyənin ərazisində yaşayan əhalinin rəyi nəzərə alınmaqla bələdiyyənin m stəqil surətdə m əyyənləşdirdiyi dənişlərdir.

 

[6] 3 dekabr 2002-ci il tarixli 398-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-c il, № 1, maddə 16) ilə 2-ci maddəyə 8-1 -ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[7] 25 mart 2003-c il tarixli 426-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-ci il, № 6, maddə 256) ilə 4-c maddənin 2-ci bəndinin ikinci c mləsində "işlə təmin olunmasına" s zlərindən sonra ",gənclərin sosial-h quqi m dafiəsinə" s zləri əlavə edilmişdir.

10 oktyabr 2006-cı il tarixli 155-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 11, maddə 923) ilə 4-c maddəsinin 2-ci bəndinin ikinci c mləsində gənclərin sosial-h quqi m dafiəsinə s zlərindən sonra , ailə kəndli təsərr fatının inkişafına s zləri əlavə edilmişdir.

21 dekabr 2010-cu il tarixli 38-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, Azərbaycan qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40) ilə 4-c maddənin ikinci bəndinin birinci abzasının ikinci c mləsindən məktəbəqədər tərbiyə, s zləri ıxarılmışdır.

16 dekabr 2014-c il tarixli 1134-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 5 fevral 2015-ci il, № 027, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, №2, maddə 77) ilə 4-c maddəsinin 2-ci hissəsinin ikinci c mləsində yerli əhəmiyyətli yolların s zləri bələdiyyə yollarının s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[8] 23 oktyabr 2007-ci il tarixli 466-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikası Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 11, maddə 1082, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 71) ilə 4-c maddəsinin 2-ci bəndində ikinci c mlədən mərasim xidmətlərinin təşkili və qəbiristanların qorunması, s zləri ıxarılmışdır və bəndə yeni məzmunda ikinci abzas əlavə edilmişdir.

 

29 dekabr 2017-ci il tarixli 960-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 19 yanvar 2017-ci il, № 13, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 1, maddə 28) ilə 4-c maddəsinin ikinci hissəsinin ikinci abzasında abadlaşdırılması s z saxlanılması, idarə olunması, abadlaşdırılması, k r lməsi s zləri ilə əvəz edilmişdir və həmin abzasda mərasim s z ndən sonra və dəfn s zləri əlavə edilmişdir.

 

[9] 5 mart 2010-cu il tarixli 971-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 18 aprel 2010-cu il, № 82, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 04, maddə 275) ilə 4-c maddəsinin 2-ci bəndinə nc abzas əlavə edilmişdir.

 

[10] 29 dekabr 2017-ci il tarixli 960-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 19 yanvar 2017-ci il, № 13, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 1, maddə 28) ilə 4-c maddəsinin ikinci hissəsinə yeni məzmunda d rd nc abzas əlavə edilmişdir.

30 oktyabr 2018-ci il tarixli 1308-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 15 noyabr 2018-ci il, № 257) ilə 4-c maddənin 2-ci hissəsinin d rd nc abzasına yeni məzmunda ikinci c mlə əlavə edilmişdir.

 

[11] 30 dekabr 2004-c il tarixli 819-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 2, maddə 62) ilə 6-cı maddənin 1-ci bəndinin ikinci c mləsində "toplanması və emalı" s zləri "yığılması, nəql edilməsi, zərərsizləşdirilməsi, emalı və bu sahədə başqa məsələlərin həlli n tədbirlər g r lməsi" s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[12] 30 dekabr 2004-c il tarixli 819-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 2, maddə 62) ilə 8-ci maddənin 2-ci bəndinin 3-c və 6-cı yarımbəndlərindən "bələdiyyə orqanlarının se kili vəzifəli şəxslərinin" s zləri ıxarılmışdır.

 

[13] 9 oktyabr 2007-ci il tarixli 430-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 11, maddə 1053) ilə 8-ci maddədə 4-c bənddə ikinci c mlədə bələdiyyələr s z ndən sonra inzibati qaydada və (və ya) s zləri əlavə edilmişdir.

 

[14] 25 oktyabr 2011-ci il tarixli 215-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 23 dekabr 2011-ci il, № 278, Azərbaycan qəzeti 25 dekabr 2011-ci il, № 286, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 12, maddə 1074) ilə yeni məzmunda 10-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[15] 12 oktyabr 2001-ci il tarixli 198-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 11, maddə 690) ilə 13-c maddədə "birləşdirilərkən" s z ndən sonra "ayrılarkən," s z və "tarixi" s z ndən əvvəl "onlarda yaranan sosial-iqtisadi vəziyyət," s zləri əlavə edilmişdir.

 

[16] 9 iyun 2009-cu il tarixli 830-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 28 iyun 2009-cu il, № 138, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 06, maddə 410) ilə yeni məzmunda 13-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[17] 30 dekabr 2003-c il tarixli 569-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-c il, № 1, maddə 10) ilə 14-c maddənin 1-ci bəndində və 2-ci bəndində "Bələdiyyələrə se kilərin qaydaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu" s zləri "Azərbaycan Respublikasının Se ki Məcəlləsi" s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[18] 23 dekabr 2005-ci il tarixli 36-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 2, maddə 67) ilə 15-ci maddənin 2-ci bəndinə yeni məzmunda d rd nc və beşinci c mlələr əlavə edilmişdir.

 

25 oktyabr 2011-ci il tarixli 215-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 23 dekabr 2011-ci il, № 278, Azərbaycan qəzeti 25 dekabr 2011-ci il, № 286, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 12, maddə 1074) ilə 15-ci maddədə 2-ci hissə yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

2. Əmək haqqını bələdiyyədən alan bələdiyyə zv n n əsas iş yeri bələdiyyə hesab olunur. Əmək haqqı bələdiyyə tərəfindən dənilməyən bələdiyyə zv z səlahiyyətini həyata ke irərkən istehsal və ya xidmət fəaliyyətini dayandırmır. Bələdiyyə zv bələdiyyənin və tərkibinə se ildiyi daimi komissiyasının iclasları zamanı daimi iş yerində orta əmək haqqı saxlanılmaqla z istehsal və ya xidmət vəzifəsini yerinə yetirməkdən azad edilir. Bələdiyyə zv bələdiyyə qulluq usu kimi fəaliyyət g stərə bilməz. Bələdiyyə qulluq usu bələdiyyə zv se ildikdə, 3 g n m ddətində z ərizəsinə əsasən bələdiyyə qulluğundan azad edilir.

 

[19] 25 oktyabr 2011-ci il tarixli 215-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 23 dekabr 2011-ci il, № 278, Azərbaycan qəzeti 25 dekabr 2011-ci il, № 286, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 12, maddə 1074) ilə 15-ci maddəyə yeni məzmunda 2-1 2-4-c hissələr əlavə edilmişdir.

 

[20] 30 dekabr 2003-c il tarixli 569-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-c il, № 1, maddə 10) ilə 15-ci maddənin 6-cı bəndində "Bələdiyyələrə se kilərin qaydaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa" s zləri "Azərbaycan Respublikasının Se ki Məcəlləsinə" s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[21] 25 oktyabr 2011-ci il tarixli 215-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 23 dekabr 2011-ci il, № 278, Azərbaycan qəzeti 25 dekabr 2011-ci il, № 286, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 12, maddə 1074) ilə 16-cı maddəyə yeni məzmunda ikinci-beşinci bəndlər əlavə edilmişdir.

 

[22] 25 oktyabr 2011-ci il tarixli 215-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 23 dekabr 2011-ci il, № 278, Azərbaycan qəzeti 25 dekabr 2011-ci il, № 286, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 12, maddə 1074) ilə 16-cı maddədə 2-ci hissə yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

2. Bələdiyyənin iclasları bələdiyyə ərazisində yaşayan əhalinin azı on faizinin, yaxud bələdiyyə zvlərinin də bir hissəsinin təşəbb s ilə ağırılır.

 

[23] 25 oktyabr 2011-ci il tarixli 215-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 23 dekabr 2011-ci il, № 278, Azərbaycan qəzeti 25 dekabr 2011-ci il, № 286, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 12, maddə 1074) ilə 16-cı maddənin 3-c hissəsində nizamnaməsi s z ndən sonra reqlamenti s zləri əlavə edilmişdir.

 

[24] 25 oktyabr 2011-ci il tarixli 215-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 23 dekabr 2011-ci il, № 278, Azərbaycan qəzeti 25 dekabr 2011-ci il, № 286, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 12, maddə 1074) ilə 16-cı maddənin 5-ci hissəsi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

5. Bələdiyyənin b t n iclasları protokollaşdırılır.

 

[25] 25 oktyabr 2011-ci il tarixli 215-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 23 dekabr 2011-ci il, № 278, Azərbaycan qəzeti 25 dekabr 2011-ci il, № 286, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 12, maddə 1074) ilə 16-cı maddəyə yeni məzmunda 6-cı hissə əlavə edilmişdir.

 

[26] 25 oktyabr 2011-ci il tarixli 215-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 23 dekabr 2011-ci il, № 278, Azərbaycan qəzeti 25 dekabr 2011-ci il, № 286, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 12, maddə 1074) ilə 17-ci maddənin 1-ci hissəsində nəzərdən ke irilməsi və s zlərindən sonra qərar layihələrinin s zləri əlavə edilmişdir.

 

[27] 25 oktyabr 2011-ci il tarixli 215-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 23 dekabr 2011-ci il, № 278, Azərbaycan qəzeti 25 dekabr 2011-ci il, № 286, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 12, maddə 1074) ilə 17-ci maddənin 4-c hissənin birinci bəndində iclasına və ya s zlərindən sonra bələdiyyənin qərarına əsasən s zləri əlavə edilmişdir.

 

[28] 22 may 2012-ci il tarixli 362-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 21 iyun 2012-ci il, № 135, Azərbaycan qəzeti 22 iyun 2012-ci il, № 136, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, №6, maddə 523) ilə 18-ci maddənin ikinci və nc hissələri m vafiq olaraq nc və d rd nc hissələr hesab edilmişdir və həmin maddəyə ikinci hissə əlavə edilmişdir.

 

[29] 30 dekabr 2003-c il tarixli 569-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-c il, № 1, maddə 10) ilə 18-ci maddənin nc abzasında "şurasının" s z "iclasının" s z ilə əvəz edilmişdir.

 

[30] 12 fevral 2010-cu il tarixli 954-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 20 mart 2010-cu il, № 63, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 03, maddə 173) ilə 19-cu maddəsinin 3-c bəndinə 5-1-ci yarımbənd əlavə edilmişdir.

 

[31] 30 dekabr 2004-c il tarixli 819-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 2, maddə 62) ilə 19-cu maddənin 3-c bəndi yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

3. Bələdiyyə zv n n səlahiyyətləri onun se ildiyi g ndən başlanır və bələdiyyənin yeni tərkibinin işə başladığı g n qurtarır. Bələdiyyə orqanlarının se kili vəzifəli şəxsinin səlahiyyətləri onun vəzifəyə se ildiyi g ndən başlanır və yeni vəzifəli şəxsin se ildiyi g n qurtarır.

 

[32] 25 oktyabr 2011-ci il tarixli 215-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 23 dekabr 2011-ci il, № 278, Azərbaycan qəzeti 25 dekabr 2011-ci il, № 286, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 12, maddə 1074) ilə 19-cu maddəyə yeni məzmunda 6-cı hissə əlavə edilmişdir.

 

[33] 30 dekabr 2004-c il tarixli 819-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 2, maddə 62) ilə 20-ci maddənin adı yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Bələdiyyə zvlərinin və bələdiyyə orqanlarının se kili vəzifəli şəxslərinin statusu

 

[34] 30 dekabr 2003-c il tarixli 569-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-c il, № 1, maddə 10) ilə 20-ci maddənin 3-c bəndinin birinci c mləsi yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Bələdiyyə zv n n səlahiyyətləri onun se ildiyi g ndən başlanır və bələdiyyənin yeni tərkibinin işə başladığı g n qurtarır.

30 dekabr 2003-c il tarixli 569-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-c il, № 1, maddə 10) ilə 20-ci maddənin 3-c bəndinin ikinci c mləsi ıxarılmışdır. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Bələdiyyə orqanlarının se kili vəzifəli şəxsinin səlahiyyətləri onun vəzifəyə se ildiyi g ndən başlanır və yeni vəzifəli şəxsin se ildiyi g n qurtarır.

 

[35] 30 dekabr 2003-c il tarixli 569-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-c il, № 1, maddə 10) ilə 20-ci maddənin 1-ci, 4-c və 5-ci bəndlərdə ismin m vafiq hallarında işlədilən", bələdiyyə orqanlarının se kili vəzifəli şəxsləri" s zləri ıxarılmışdır.

 

[36] 03 aprel 2015-ci il tarixli 1238-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 07 may 2015-ci il, № 097, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, №5, maddə 485) ilə 21-ci maddəsinin 3-c bəndində vətəndaşlığından ıxdıqda s zləri vətəndaşlığına xitam verildikdə s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[37] 23 dekabr 2005-ci il tarixli 36-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 2, maddə 67) ilə 22-ci maddənin ikinci hissəsinin 4-c bəndində "məsul vəzifə tutduqda" s zlərindən sonra "və ya bələdiyyə qulluq usu kimi vəzifə tutduqda;" s zləri əlavə edilmişdir.

 

[38] 25 oktyabr 2011-ci il tarixli 215-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 23 dekabr 2011-ci il, № 278, Azərbaycan qəzeti 25 dekabr 2011-ci il, № 286, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 12, maddə 1074) ilə 22-ci maddənin ikinci hissəsinin 5-ci bəndində d rd s z altı s z ilə əvəz edilmişdir.

 

[39] 28 oktyabr 2014-c il tarixli 1103-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 19 noyabr 2014-c il, № 252; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 11, maddə 1376) ilə yeni məzmunda 22-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[40] 28 oktyabr 2014-c il tarixli 1103-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 19 noyabr 2014-c il, № 252; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 11, maddə 1376) ilə yeni məzmunda 22-2-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[41] 28 oktyabr 2014-c il tarixli 1103-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 19 noyabr 2014-c il, № 252; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 11, maddə 1376) ilə 23-c maddənin 2-ci hissəsində 1-ci, 3-c , 5-ci s zləri 1-ci, 3-c , 5-ci, 6-cı s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[42] 22 may 2012-ci il tarixli 362-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 21 iyun 2012-ci il, № 135, Azərbaycan qəzeti 22 iyun 2012-ci il, № 136, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, №6, maddə 523) ilə 25-ci maddənin birinci hissəsində şəxslər s z iş ilər s z ilə əvəz edilmişdir.

 

[43] 12 oktyabr 2001-ci il tarixli 197-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 11, maddə 689) ilə 26-cı maddənin 4-c bəndindən "və ya a ıq" s zləri ıxarılmışdır.

 

[44] 30 dekabr 2003-c il tarixli 569-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-c il, № 1, maddə 10) ilə 27-ci maddənin 2-ci bəndində "Bələdiyyələrə se kilərin qaydaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa" s zləri "Azərbaycan Respublikasının Se ki Məcəlləsinə" s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[45] 25 aprel 2008-ci il tarixli 596-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 14 may 2008-ci il, № 103, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №5, maddə 354) ilə 28-ci maddəsinə yeni 5-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[46] 3 dekabr 2002-ci il tarixli 393-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-c il, № 1, maddə 11) ilə 30-cu maddənin 2-ci bəndinə nc abzas əlavə edilmişdir.

 

[47] 20 iyun 2014-c il tarixli 1003-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 12 avqust 2014-c il, № 171, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, №8, maddə 956) ilə Bələdiyyələrin statusu haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 30-cu maddəsinin 2-ci hissəsinə nc abzas əlavə edilmişdir.

7 aprel 2017-ci il tarixli 581-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 21 may 2017-ci il, № 108, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 707) ilə 30-cu maddəsinin 2-ci hissəsinin nc abzasında m raciəti əsasında, 5 g ndən gec olmayaraq s zləri yazılı m raciəti əsasında, 1 iş g n m ddətində s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[48] 25 oktyabr 2011-ci il tarixli 215-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 23 dekabr 2011-ci il, № 278, Azərbaycan qəzeti 25 dekabr 2011-ci il, № 286, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 12, maddə 1074) ilə 33-c maddənin 5-ci hissəsinin birinci c mləsində Bələdiyyə s z Qanunla başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, bələdiyyə s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[49] 21 dekabr 2010-cu il tarixli 38-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, Azərbaycan qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 71) ilə 35-ci maddəyə yeni məzmunda nc bənd əlavə edilmişdir.

 

[50] 9 mart 2004-c il tarixli 603-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-c il, № 4, maddə 202) ilə 39-cu maddənin 2-ci bəndində "formalaşdırılmasını, təsdiqini və istifadə olunmasını" s zləri "tərtibini, təsdiqini və icrasını" s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[51] 23 aprel 2002-ci il tarixli 312-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 5, maddə 242) ilə 40-cı maddəsinin 1-ci hissəsində "reklamlardan daxil olan vəsait" s zləri "bələdiyyə m lkiyyətində olan torpaqlarda, binalarda və digər obyektlərdə yerləşdirilən k ə reklamlarına g rə daxil olan dənişlər" s zləri ilə əvəz edilmişdir.

29 noyabr 2016-cı il tarixli 415-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 27 yanvar 2017-ci il, № 18, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №1 , maddə 3) ilə 40-cı maddənin 1-ci hissəsində k ə reklamlarına s zləri a ıq məkanda reklama s zləri ilə əvəz edilmişdir.

1 oktyabr 2018-ci il tarixli 1260-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 13 noyabr 2018-ci il, № 255) ilə 40-cı maddənin 1-ci hissəsində bələdiyyə əmlakının icarəyə s zləri icarəyə və istifadəyə s zləri ilə və torpaqlarda, binalarda və digər obyektlərdə yerləşdirilən a ıq məkanda reklama g rə daxil olan dənişlər s zləri daşınmaz əmlak zərində reklam daşıyıcısının yerləşdirilməsi ilə bağlı dəniş s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[52] 9 mart 2004-c il tarixli 603-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-c il, № 4, maddə 202) ilə 40-cı maddənin 3-c bəndində "icra hakimiyyəti" s zləri "qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanları" s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[53] 9 mart 2004-c il tarixli 603-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-c il, № 4, maddə 202) ilə 41-ci maddənin 2-ci bəndinin ikinci c mləsi yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Əgər minimum yerli b dcənin mədaxil hissəsi g stərilən gəlir mənbələri hesabına təmin edilə bilmirsə, onda Azərbaycan Respublikasının d vlət orqanları Azərbaycan Respublikası D vlət b dcəsinin digər gəlir mənbələrini bələdiyyələrə verə bilərlər və bu zaman yerli b dcələrin əvvəlki ildən ke ən sərbəst qalıqları hesaba alınmır.

 

[54] 23 noyabr 2001-ci il tarixli 219-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 12, maddə 736) ilə 41-ci maddənin 3-c bəndindən "Azərbaycan Respublikası vergilərinin və ayırmalarının m əyyən hissəsini" s zləri "m vafiq ayırmaları" s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[55] 9 mart 2004-c il tarixli 603-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-c il, № 4, maddə 202) ilə 42-ci maddənin 1-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

1. Bələdiyyələr tərəfindən ayrı-ayrı d vlət səlahiyyətlərinin həyata ke irilməsi n zəruri maliyyə vəsaiti hər il Azərbaycan Respublikasının D vlət b dcəsində nəzərdə tutulur.

 

[56] 9 mart 2004-c il tarixli 603-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-c il, № 4, maddə 202) ilə 42-ci maddənin 2-ci bəndində "d vlət orqanlarının" s zləri "icra hakimiyyəti orqanlarının" s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[57] 23 noyabr 2001-ci il tarixli 219-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 12, maddə 736) ilə 43-c maddənin 1-ci bəndində "Azərbaycan Respublikasının" s zlərindən sonra "Vergi Məcəlləsinə və" s zləri əlavə edilmişdir.

16 dekabr 2014-c il tarixli 1148-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 5 fevral 2015-ci il, № 027, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, №2, maddə 88) ilə 43-c maddəsinin birinci bəndinə yeniı məzmunda ikinci və nc c mlələr əlavə edilmişdir.

 

[58] 3 dekabr 2002-ci il tarixli 398-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-c il, № 1, maddə 16) ilə 43-c maddənin 2-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

2. Əhali bilavasitə yerli rəy sorğusu yolu ilə, vətəndaşların yığıncaqlarında və ya bələdiyyələrin rəyini nəzərə almaqla, yerli əhəmiyyətli məsələlərin maliyyələşdirilməsi n sakinlərin k n ll surətdə birdəfəlik vəsait verməsini nəzərdə tuta bilər.

 

[59] 3 dekabr 2002-ci il tarixli 398-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-c il, № 1, maddə 16) ilə 44-c maddə ıxarılmışdır. Maddənin əvvəlki redaksiyasında deyilirdi:

Maddə 44. Bələdiyyələrin təbii ehtiyatlardan istifadə n dənişlər almaq h ququ

Azərbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq bələdiyyələr z ərazisində hasil edilən təbii ehtiyatların istifadə ilərindən haqq (o c mlədən natura şəklində) alırlar.

 

[60] 20 aprel 2004-c il tarixli 642-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-c il, № 6, maddə 397) ilə 46-cı maddədə "kreditlər alıb-verə bilər, bələdiyyə bankları və digər maliyyə-kredit idarələri yarada bilərlər" s zləri "kreditlər ala bilərlər" s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[61] 9 aprel 2004-c il tarixli 622-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-c il, № 5, maddə 314) ilə 48-ci maddənin 1-ci bəndinə ikinci c mlə əlavə edilmişdir.

 

[62] 9 aprel 2004-c il tarixli 622-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-c il, № 5, maddə 314) ilə 52-ci maddəyə ikinci c mlə əlavə edilmişdir.

 

[63] 20 oktyabr 2006-cı il tarixli 167-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 12, maddə 1005) ilə məzmunda 52-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[64] 5 mart 2010-cu il tarixli 972-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 17 aprel 2010-cu il, № 81, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 04, maddə 276) ilə 52-2-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[65] 28 oktyabr 2014-c il tarixli 1103-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 19 noyabr 2014-c il, № 252; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 11, maddə 1376) ilə 52-2-ci maddənin birinci və ikinci hissədə Bələdiyyələr s z m vafiq olaraq 1. Bələdiyyələr2. Bələdiyyələr s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[66] 28 oktyabr 2014-c il tarixli 1103-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 19 noyabr 2014-c il, № 252; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 11, maddə 1376) ilə 52-2-ci maddəyə yeni məzmunda 3-c hissə əlavə edilmişdir.

 

[67] 9 oktyabr 2007-ci il tarixli 430-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 11, maddə 1053) ilə 53-c maddənin adından məhkəməyə s z ıxarılsın, maddənin mətnində məhkəməyə s z ndən əvvəl inzibati qaydada və (və ya) s zləri əlavə edilmişdir.
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2018

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.