Axtar
az|рус|eng
Qanunvericilik

H quqi şəxslərin d vlət qeydiyyatı və d vlət reyestri haqqında H quqi şəxslərin d vlət qeydiyyatı və d vlət reyestri haqqında  

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

 

I fəsil

mumİ m ddəalar

 

Maddə 1. Qanunun təyinatı

 

Bu Qanun Azərbaycan Respublikasının ərazisində h quqi şəxslərin d vlət qeydiyyatının və d vlət reyestrinin aparılmasının h quqi və təşkilati əsaslarını m əyyən edir.

 

Maddə 2. Əsas anlayışlar

 

2.0. Bu Qanunda aşağıdakı anlayışlardan istifadə edilir:

2.0.1. h quqi şəxs - Azərbaycan Respublikasının M lki Məcəlləsi ilə bu c r m əyyən edilmiş qurumdur;

2.0.2. xarici h quqi şəxs - Azərbaycan Respublikasının h dudlarından kənarda yaradılmış h quqi şəxsdir;

2.0.3. h quqi şəxs statusu almaq istəyən qurum - h quqi şəxs kimi d vlət qeydiyyatına alınması və d vlət reyestrinə daxil edilməsi n qanunvericiliklə m əyyən edilmiş qaydada Azərbaycan Respublikasının m vafiq icra hakimiyyəti orqanına m raciət edən şəxs və ya şəxslər qrupudur;

2.0.4. n mayəndəlik - Azərbaycan Respublikasının M lki Məcəlləsi ilə bu c r m əyyən edilmiş qurumdur;

2.0.5. filial - Azərbaycan Respublikasının M lki Məcəlləsi ilə bu c r m əyyən edilmiş qurumdur;

2.0.6. təsis sənədləri - h quqi şəxsin və bu Qanunda g stərilən digər m vafiq qurumların yaradılmasının və fəaliyyətinin h quqi əsaslarını təşkil edən sənədlərdir;

2.0.7. h quqi şəxslərin d vlət qeydiyyatı - Azərbaycan Respublikasının ərazisində h quqi şəxs statusu almaq istəyən qurumların, habelə xarici h quqi şəxslərin Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaratdıqları n mayəndəlik və ya filialların h quq qabiliyyətinin təsdiq edilməsi, h quqi statusunun m əyyənləşdirilməsi və onlar barəsində məlumatların (qeydlərin) h quqi şəxslərin d vlət reyestrinə daxil edilməsidir;[1]

2.0.8. h quqi şəxslərin d vlət reyestri - Azərbaycan Respublikasının ərazisində qeydiyyata alınmış h quqi şəxslər, xarici h quqi şəxslərin n mayəndəlik və ya filialları, eləcə də Azərbaycan Respublikasının ərazisində d vlət qeydiyyatına alınmış h quqi şəxslərin n mayəndəlik və filialları və digər qurumları barəsində məlumatlar (qeydlər) məcmusudur;[2]

2.0.9. kommersiya və qeyri-kommersiya h quqi şəxsləri - Azərbaycan Respublikasının M lki Məcəlləsi ilə bu c r m əyyən edilmiş qurumlardır;

2.0.9-1. publik h quqi şəxs Publik h quqi şəxslər haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə bu c r m əyyən edilmiş qurumdur;[3]

2.0.10. yerli investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyət - Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları və (və ya) Azərbaycan Respublikasında d vlət qeydiyyatına alınmış h quqi şəxs tərəfindən təsis edilən məhdud məsuliyyətli cəmiyyətdir;[4]

2.0.11. yerli investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin elektron d vlət qeydiyyatı - təkmil sertifikata malik g cləndirilmiş elektron imza ilə təsdiq edilən və m vafiq icra hakimiyyəti orqanına elektron qaydada təqdim edilən ərizə və ona əlavə edilən sənədlər əsasında yerli investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin d vlət qeydiyyatıdır;[5]

2.0.12. yerli investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin s rətli elektron d vlət qeydiyyatı - h quqi nvanı yeganə təsis isi kimi ıxış edən fiziki şəxsin yaşayış yeri zrə qeydiyyat nvanı ilə eyni olan yerli investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin bu Qanunun 5-1.3-c və 5-1.7-ci maddələrinə uyğun olaraq real vaxt rejimində aparılan elektron d vlət qeydiyyatıdır;

2.0.13. elektron kabinet bu Qanunun məqsədləri n m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqanın (qurumun) informasiya sistemində yaradılan, elektron imza sertifikatı və (və ya) m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən verilən kod-parol ilə daxil olmağa imkan verən, m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqan (qurum) ilə qarşılıqlı məlumat və sənəd m badiləsini təmin edən fərdi elektron səhifə;[6]

2.0.14. qanuni təmsil i nizamnaməsinə (əsasnaməsinə) m vafiq olaraq qurumu təmsil etmək səlahiyyətinə malik olan şəxs və ya şəxslər;[7]

2.0.15. xarici investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyət əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs, habelə xarici lkədə d vlət qeydiyyatına alınmış h quqi şəxs tərəfindən təsis edilən məhdud məsuliyyətli cəmiyyətdir;

2.0.16. xarici investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin elektron d vlət qeydiyyatı əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxsə məxsus g cləndirilmiş elektron imza ilə təsdiq edilən və m vafiq icra hakimiyyəti orqanına elektron qaydada təqdim edilən ərizə və ona əlavə edilən sənədlər əsasında xarici investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin (yenidən təşkil nəticəsində yaranan məhdud məsuliyyətli cəmiyyət istisna olmaqla) d vlət qeydiyyatıdır.[8]

 

Maddə 3. H quqi şəxslərin d vlət qeydiyyatı və d vlət reyestri haqqında qanunvericilik

 

3.1. Azərbaycan Respublikasında h quqi şəxslərin d vlət qeydiyyatı və d vlət reyestri haqqında qanunvericilik Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından, bu Qanundan, Azərbaycan Respublikasının M lki Məcəlləsindən, habelə Azərbaycan Respublikasının digər qanunvericilik aktlarından və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar ıxdığı beynəlxalq m qavilələrdən ibarətdir.

3.2. Ələt azad iqtisadi zonasında h quqi şəxslərin d vlət qeydiyyatı və d vlət reyestri sahəsində m nasibətlər Ələt azad iqtisadi zonası haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə uyğun olaraq tənzimlənir.[9]

 

Maddə 4. H quqi şəxslərin d vlət qeydiyyatının və d vlət reyestrinin aparılmasının mumi qaydaları

 

4.1. Azərbaycan Respublikasının ərazisində h quqi şəxs statusu almaq istəyən qurum, habelə xarici h quqi şəxsin n mayəndəliyi və ya filialı d vlət qeydiyyatına alınmalı və d vlət reyestrinə daxil edilməlidir. Kommersiya təşkilatları, publik h quqi şəxslər, habelə xarici h quqi şəxslərin n mayəndəlikləri və ya filialları yalnız d vlət qeydiyyatına alındıqdan sonra fəaliyyət g stərə bilərlər. Onların d vlət qeydiyyatına alınmadan fəaliyyət g stərməsi qanunla m əyyən edilmiş qaydada məsuliyyətə səbəb olur.[10]

4.2. Azərbaycan Respublikasında d vlət qeydiyyatına alınmış h quqi şəxslərin n mayəndəlik və ya filialları və digər qurumları d vlət reyestrinə daxil edilməlidir.

4.2-1. Xarici d vlətlərin qeyri-h kumət təşkilatları tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində bir n mayəndəlik və ya filial yaradıla bilər.[11]

4.3. H quqi şəxs statusu almaq istəyən qurumların (yerli və ya xarici investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin elektron d vlət qeydiyyatı istisna olmaqla), xarici h quqi şəxslərin n mayəndəlik və ya filiallarının d vlət qeydiyyatına alınması n Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə m əyyən edilmiş məbləğdə və qaydada, kommersiya və qeyri-kommersiya h quqi şəxslərinin, publik h quqi şəxslərin x susiyyətləri nəzərə alınmaqla, d vlət r sumu tutulur.[12]

4.4. D vlət qeydiyyatına alınmış h quqi şəxslər, xarici h quqi şəxslərin n mayəndəlik və filialları, habelə Azərbaycan Respublikasında d vlət qeydiyyatına alınmış h quqi şəxslərin n mayəndəlik və filialları d vlət reyestrinə r sumsuz daxil edilir. D vlət reyestrində dəyişikliklər r sumsuz aparılır.

4.5. Bu Qanunla m əyyən edilmiş m ddətlər hesablanarkən yalnız iş g nləri nəzərə alınır.[13]

4.6. H quqi şəxs statusu almaq istəyən qurumun, xarici h quqi şəxsin n mayəndəlik və ya filialının d vlət qeydiyyatına alınması, habelə Azərbaycan Respublikasında d vlət qeydiyyatına alınmış h quqi şəxsin n mayəndəliyinin və ya filialının və digər qurumlarının d vlət reyestrinə daxil edilməsi, eləcə də təsis sənədlərində edilmiş dəyişikliklərin və reyestrdə qeydə alınmış faktların sonrakı dəyişikliyinin d vlət qeydiyyatına alınması zamanı Azərbaycan Respublikasının m vafiq icra hakimiyyəti orqanına yanlış məlumatların təqdim edilməsinə yol verilmir.[14]

 

II fəsil
H quqİ şəxslərİn d vlət qeydİyyatı

 

Maddə 5. H quqi şəxs statusu almaq istəyən qurumun d vlət qeydiyyatına alınması barədə m raciət

 

5.1. H quqi şəxs statusu almaq istəyən qurumun d vlət qeydiyyatına alınması n Azərbaycan Respublikasının m vafiq icra hakimiyyəti orqanına ərizə ilə m raciət edilməlidir.

5.2. Ərizə təsis i (bir ne ə təsis i olduqda isə, b t n təsis ilər), qanuni təmsil i (qanuni təmsil ilər) və ya onların m vafiq qaydada vəkil etdiyi şəxs tərəfindən imzalanır və notariat qaydasında təsdiqlənir.[15]

5.3. Ərizədə aşağıdakılar g stərilir:

5.3.1. təsis i (təsis ilər) fiziki şəxs olduqda - onun (onların) adı, soyadı, atasının adı, yaşadığı yer, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin n mrəsi və verilmə tarixi;

5.3.2. təsis i (təsis ilər) h quqi şəxs olduqda - onun (onların) adı, olduğu yer və qeydiyyat n mrəsi;

5.3.2-1. təsis i d vlət olduqda təsisetmə səlahiyyəti verilmiş d vlət orqanının adı, h quqi nvanı, vergi dəyicisinin eyniləşdirmə n mrəsi (olduğu halda), təsis i bələdiyyə olduqda bələdiyyənin adı, h quqi nvanı, vergi dəyicisinin eyniləşdirmə n mrəsi;[16]

5.3.2-2. publik h quqi şəxsin və kommersiya qurumunun h quqi nvanına (daimi fəaliyyət g stərən orqanının yerləşdiyi yerə) dair məlumat;[17]

5.3.3. ərizə səlahiyyətli şəxs tərəfindən imzalandıqda habelə onun adı, soyadı, atasının adı, yaşadığı yer, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin n mrəsi və verilmə tarixi və vəkalətnamə haqqında məlumatlar.

5.3.4. m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilən ərizənin formasında m əyyən edilən digər məlumatlar.[18]

5.4. Ərizəyə aşağıdakı sənədlər əlavə edilir:

5.4.1. təsis sənədləri h quqi şəxs statusu almaq istəyən qurumun təsis isi (təsis iləri) və ya onun (onların) səlahiyyətli n mayəndəsi tərəfindən , publik h quqi şəxslərin isə Publik h quqi şəxslər haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə m əyyən edilmiş qaydada təsdiq edilmiş nizamnaməsi, habelə bu Qanunun məqsədləri n, həmin qurumun təsis edilməsi, nizamnaməsinin təsdiq edilməsi və idarəetmə orqanlarının formalaşdırılması barədə qərarlar (təsis sənədləri Azərbaycan Respublikasının M lki Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş, habelə təsis ilər tərəfindən zəruri hesab edilən digər məsələləri əks etdirməli və b t n təsis ilər (və ya onların səlahiyyətli n mayəndələri) tərəfindən imzalanmalıdır);[19]

5.4.2. d vlət r sumunun dənilməsi haqqında sənəd;

5.4.3. təsis i h quqi şəxs olduqda - onun d vlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnaməsinin (d vlət reyestrindən ıxarışın) və nizamnaməsinin notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti.

5.4.4. təsis i fiziki şəxs olduqda - onun şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti;[20]

5.4.4-1. qeyri-h kumət təşkilatının təsis isi (təsis iləri) və qanuni təmsil isi (təmsil iləri), habelə xarici qeyri-h kumət təşkilatının filial və ya n mayəndəliyinin qanuni təmsil isi (təmsil iləri) Azərbaycan Respublikasında daimi yaşamaq h ququ olan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər olduqda onların daimi yaşamaq h ququnu təsdiq edən sənəd;[21]

5.4.5. h quqi şəxs statusu almaq istəyən qeyri-kommersiya qurumunun h quqi nvanını (daimi fəaliyyət g stərən orqanının, siyasi partiyada rəhbər orqanlarının qərargahının yerləşdiyi yerə dair məlumatı) təsdiq edən sənəd;[22]

5.4.6. qanuni təmsil inin təyin edildiyi halda, onun şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti;[23]

5.4.7. fondlarda nizamnamə kapitalının dənilməsini təsdiq edən sənəd;

5.4.8. təsis ilərinin əcnəbilər və ya xarici h quqi şəxslər olduğu qeyri-h kumət təşkilatlarının filial və ya n mayəndəliklərinin rəhbərlərinin m avinlərinin təyin olunması barədə sənəd;[24]

5.4.9. nizamnaməsində dini dəyərlərin təbliği ilə bağlı fəaliyyət istiqamətləri olan qeyri-kommersiya h quqi şəxslərin d vlət qeydiyyatına alınması n m vafiq icra hakimiyyəti orqanının rəyi.[25]

5.5. Yenidən təşkil nəticəsində yaradılan qurumların d vlət qeydiyyatına alınması barədə ərizəyə habelə aşağıdakılar əlavə edilir:

5.5.1. yenidən təşkil haqqında qərar;

5.5.2. təhvil aktı və ya b l nmə balansı;

5.5.3. mətbuatda m vafiq elanın dərc olunması barədə məlumat.

5.6. Ərizə surəti ilə birlikdə təqdim edilir. Ərizənin əsli Azərbaycan Respublikasının m vafiq icra hakimiyyəti orqanında saxlanılır, surəti isə Azərbaycan Respublikasının m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən ərizənin əslinin qəbul edilməsi vaxtını g stərən qeydlə m raciət etmiş şəxsə qaytarılır. Ərizənin qəbul edilməsi hər hansı digər formada da təsdiq oluna bilər.

5.7. H quqi şəxs Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə m əyyən edilmiş hallarda məhkəmənin qərarı əsasında yenidən təşkil edildikdə, məhkəmənin qanuni q vvəyə minmiş qərarı, bu Qanunun 5. 5-ci maddəsinin tələblərinə riayət edilməklə, həmin h quqi şəxsin d vlət qeydiyyatına alınması n əsasdır. Bu halda d vlət qeydiyyatı bu Qanunun 8-ci maddəsində g stərilmiş m ddətdə həyata ke irilməlidir.

 

Maddə 5-1. Yerli investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin elektron d vlət qeydiyyatı[26]

 

5-1.1. Təsis inin (təsis ilərin) istəyi ilə yerli investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin d vlət qeydiyyatı (yenidən təşkil nəticəsində yaranma halları istisna olmaqla) elektron qaydada həyata ke irilir. Elektron d vlət qeydiyyatı adi (yəni bu Qanunun 7-1-ci maddəsi ilə m əyyən edilmiş m ddətdə) və ya s rətli qaydada həyata ke irilir. Həmin cəmiyyətin elektron d vlət qeydiyyatının həyata ke irilməsi n m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqanın (qurumun) internet informasiya ehtiyatında m vafiq autentifikasiyadan ke məklə elektron ərizə formasını doldurur. Elektron d vlət qeydiyyatı zamanı təsis i (təsis ilər) və qanuni təmsil i (qanuni təmsil ilər) eyni şəxs olmadıqda, ərizə həm təsis i (təsis ilər), həm də qanuni təmsil i (qanuni təmsil ilər) tərəfindən g cləndirilmiş elektron imza ilə təsdiq edilməlidir.[27]

5-1.2. Adi elektron d vlət qeydiyyatı zamanı elektron ərizəyə yerli investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin təsis isi (təsis iləri) tərəfindən g cləndirilmiş elektron imza ilə təsdiq edilmiş nizamnamə əlavə edilir. [28]

5-1.3. S rətli elektron d vlət qeydiyyatı zamanı təsis i fiziki şəxs elektron ərizə formasını doldurur, yalnız təkbaşına icra orqanının rəhbəri və fəaliyyət sahəsi barədə məlumatı bəyan edir. Bu halda təsis i nizamnamə ilə real vaxt rejimində tanış olur və onu g cləndirilmiş elektron imza ilə təsdiq edir.[29]

5-1.4. Elektron d vlət qeydiyyatı zamanı təsis i h quqi şəxs qismində yalnız vergi dəyicisinin eyniləşdirmə n mrəsinə malik olan h quqi şəxs ıxış edə bilər. Bu halda təsis inin d vlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnaməsinin (d vlət reyestrindən ıxarışın) və nizamnaməsinin surəti elektron ərizəyə m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən əlavə edilir və qeyd edilən sənədlərin notariat qaydasında təsdiqi tələb olunmur.

5-1.5. Elektron d vlət qeydiyyatı zamanı yerli investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin qanuni təmsil isi, icra orqanının rəhbəri ( zvləri) və direktorlar şurasının (m şahidə şurasının) zvləri yalnız Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaşayış yeri zrə qeydiyyatda olan fiziki şəxslərdən təyin edilir.

5-1.6. Adi elektron d vlət qeydiyyatı zamanı ərizənin qəbul edilməsi barədə forması m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m əyyən edilən təsdiqetmə bildirişi m raciət edənin şəxsi elektron kabinetinə g ndərilir. Yerli investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyət d vlət qeydiyyatına alındığı g n d vlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə, d vlət reyestrindən ıxarış və nizamnamə elektron kabinetinə g ndərilir. [30]

5-1.7. S rətli elektron d vlət qeydiyyatı həyata ke irildiyi andan sonra d vlət qeydiyyatına alınmış yerli investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin d vlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnaməsi, d vlət reyestrindən ıxarışı və nizamnaməsi elektron kabinetinə real vaxt rejimində g ndərilir. [31]

5-1.8. Yerli investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyət elektron qaydada d vlət qeydiyyatına alındıqdan sonra 2 iş g n m ddətində qanuni təmsil i (təmsil ilər) tərəfindən g cləndirilmiş elektron imza ilə təsdiq edilmiş cəmiyyətin sahibkarlıq fəaliyyətinə başlaması barədə məlumatı m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqana (quruma) g ndərməlidir.[32]

5-1.9. Yerli investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin d vlət qeydiyyatı zamanı mobil n mrənin identifikasiyası məqsədilə m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqanın (qurumun) sorğusu mobil operatorlar tərəfindən real vaxt rejimində cavablandırılmalıdır.[33]

 

Maddə 6. Xarici h quqi şəxslərin n mayəndəlik və ya filiallarının d vlət qeydiyyatının x susiyyətləri

 

6.1. Xarici h quqi şəxsin n mayəndəliyinin və ya filialının d vlət qeydiyyatına alınması n bu Qanunun 5-ci maddəsində g stərilən sənədlərdən əlavə aşağıdakılar təqdim olunmalıdır:

6.1.1. n mayəndəliyi və ya filialı yaradan xarici h quqi şəxs və ya onun səlahiyyətli n mayəndəsi tərəfindən təsdiq edilmiş əsasnamə (n mayəndəliyin və ya filialın əsasnaməsində onu yaradan xarici h quqi şəxsin adı, olduğu yer, qeydiyyat n mrəsi və qeydiyyat tarixi, n mayəndəliyin və ya filialın h quq və vəzifələri, idarə olunma və ləğv olunma qaydası və təsis i tərəfindən zəruri hesab edilən digər məsələlər g stərilməlidir);

6.1.1-1. Xarici qeyri-h kumət təşkilatının filial və ya n mayəndəliyinin əsasnaməsində bu Qanunun 6.1.1-ci maddəsində g stərilən məlumatlardan başqa, həm inin onu yaratmış təşkilatın qeydiyyatını aparmış qurumun adı, filial və ya n mayəndəliyin h quqi nvanı, fəaliyyətinin predmeti, rəhbərinin səlahiyyətləri g stərilməlidir.[34]

6.1.2. n mayəndəliyin və ya filialın yaradılması haqqında onu yaradan xarici h quqi şəxsin qərarı;

6.1.2-1. Azərbaycan Respublikasında xarici d vlətlərin qeyri-h kumət təşkilatlarının filial və ya n mayəndəliklərinin d vlət qeydiyyatı ilə bağlı saziş.[35]

6.1.3. n mayəndəliyin və ya filialın təsis isi olan h quqi şəxsin qeydiyyatını təsdiq edən sənəd - ticarət reyestrindən ıxarış (qeydiyyat şəhadətnaməsi və s. ). Bu halda həmin sənəd h quqi şəxsin yerləşdiyi lkədə Azərbaycan Respublikasının diplomatik n mayəndəliyi və ya bu lkədə Azərbaycan Respublikasının mənafeyini təmsil edən digər lkənin diplomatik n mayəndəliyi tərəfindən (belələri olmadıqda, m stəsna hal kimi Azərbaycan Respublikasının m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən) qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada leqallaşdırılmalıdır;

6.1.4. n mayəndəliyi və ya filialı yaradan xarici h quqi şəxs tərəfindən verilmiş etibarnamənin əsli və ya notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti;

6.1.5. n mayəndəliyin və ya filialın rəhbərinin təyin edilməsi barədə həmin n mayəndəliyi və ya filialı yaradan xarici h quqi şəxsin qərarının əsli və ya notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti. Xarici d vlətin qeyri-h kumət təşkilatının filialının və ya n mayəndəliyinin rəhbərinin təyin edilməsi barədə sənəddə onun səlahiyyət m ddəti g stərilməlidir;[36]

6.1.6. xarici d vlətin qeyri-h kumət təşkilatının filial və ya n mayəndəliyinin rəhbəri m avininin təyin edilməsi barədə sənəd.[37]

6.2. Notariat qaydasında təsdiq edilməsi nəzərdə tutulmuş sənədlər xarici lkələrin notariusunda təsdiq edildiyi halda, bu Qanunun 6. 1. 3-c maddəsində m əyyən edilmiş qaydaya əməl olunmalıdır.

 

Maddə 7. H quqi şəxs statusu almaq istəyən xarici investisiyalı qurumun d vlət qeydiyyatının x susiyyətləri

 

7.1. H quqi şəxs statusu almaq istəyən xarici investisiyalı qurumun d vlət qeydiyyatına alınması n bu Qanunun 3-c maddəsində g stərilən sənədlərdən əlavə, aşağıdakılar təqdim olunmalıdır:[38]

7.1.1. təsis i xarici h quqi şəxsdirsə, onun qeydiyyatını təsdiq edən sənəd - ticarət reyestrindən ıxarış, qeydiyyat şəhadətnaməsi və s. (bu halda həmin sənəd h quqi şəxsin yerləşdiyi lkədə Azərbaycan Respublikasının diplomatik n mayəndəliyi və ya bu lkədə Azərbaycan Respublikasının mənafeyini təmsil edən digər lkənin diplomatik n mayəndəliyi tərəfindən (belələri olmadıqda, m stəsna hal kimi Azərbaycan Respublikasının m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən) qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada leqallaşdırılmalıdır);

7.1.2. bu Qanunun 7. 1. 1-ci maddəsində m əyyən edilmiş qaydada leqallaşdırılmış, vətəndaşı olduğu və ya daimi yaşadığı, yaxud hər hansı nc lkədə təsərr fat fəaliyyəti ilə məşğul olmasını təsdiq edən sənəd.[39]

7.2. Əcnəbilər və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər təsis etdikləri xarici investisiyalı qurumun d vlət qeydiyyatına alınması n bu Qanunun 5-ci maddəsində m əyyən edilmiş qaydada sənədləri Azərbaycan Respublikasının m vafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim edirlər.[40]

 

Maddə 7-1. H quqi şəxs statusu almaq istəyən kommersiya qurumunun d vlət qeydiyyatına alınması qaydası

 

H quqi şəxs statusu almaq istəyən kommersiya qurumunun, o c mlədən xarici kommersiya h quqi şəxsinin n mayəndəlik və filialının d vlət qeydiyyatı, habelə xarici investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin elektron d vlət qeydiyyatı 2 g ndən gec olmayaraq həyata ke irilməlidir. Yerli investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin elektron d vlət qeydiyyatı s rətli elektron d vlət qeydiyyatı zamanı dərhal, adi elektron d vlət qeydiyyatı zamanı isə 1 g ndən gec olmayaraq həyata ke irilməlidir.[41]

 

Maddə 7-2. Xarici investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin elektron d vlət qeydiyyatı[42]

 

7-2.1. Xarici investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin elektron d vlət qeydiyyatının həyata ke irilməsi n əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs m vafiq icra hakimiyyəti orqanının internet informasiya ehtiyatında yerləşdirilmiş elektron ərizə formasını dolduraraq g cləndirilmiş elektron imza ilə təsdiq edir.

7-2.2. Elektron d vlət qeydiyyatı zamanı təsis i (təsis ilər) fəaliyyət sahəsi barədə məlumatı bəyan edir, z tərəfindən daxil edilmiş məlumatlara əsasən proqram təminatı tərəfindən hazırlanmış nizamnamə ilə real vaxt rejimində tanış olur və onu g cləndirilmiş elektron imza ilə təsdiq edir.

7-2.3. Elektron d vlət qeydiyyatı zamanı xarici investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin Azərbaycan Respublikasında h quqi nvanını təsdiq edən sənəd Azərbaycan dilinə tərc mə edilmiş n sxəsi ilə birlikdə skan edilərək ərizəyə əlavə olunur.

7-2.4. Elektron d vlət qeydiyyatı zamanı ərizənin qəbul edilməsi barədə forması m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m əyyən edilən təsdiqetmə bildirişi m raciət edənin elektron kabinetinə g ndərilir. Xarici investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyət d vlət qeydiyyatına alındığı g n d vlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə, d vlət reyestrindən ıxarış və nizamnamə onun elektron kabinetinə g ndərilir. [43]

 

Maddə 8. H quqi şəxs statusu almaq istəyən qeyri-kommersiya qurumunun d vlət qeydiyyatına alınması qaydası [44]

 

8.1. H quqi şəxs statusu almaq istəyən qeyri-kommersiya qurumunun, habelə xarici qeyri-kommersiya h quqi şəxsinin n mayəndəlik və ya filialının d vlət qeydiyyatı , bir qayda olaraq, 40 g ndən gec olmayaraq həyata ke irilməlidir.[45]

8.2. D vlət qeydiyyatına alınması n ərizə və ona əlavə edilməli olan sənədlər Azərbaycan Respublikasının m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən baxılması n qəbul edilir və 30 g n m ddətində onların Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, bu Qanuna və Azərbaycan Respublikasının digər qanunvericilik aktlarına uyğunluğu yoxlanılır. M stəsna hallarda yoxlama zamanı əlavə araşdırma aparılması zərurəti yarandıqda, bu m ddət daha 30 g nə qədər artırıla bilər.

8.3. Təqdim edilmiş sənədlərdə d vlət qeydiyyatına alınması n imtinaya səbəb olmayan atışmazlıqlar aşkar edildikdə, Azərbaycan Respublikasının m vafiq icra hakimiyyəti orqanı həmin sənədləri m raciət etmiş şəxsə qaytarmaqla, bu atışmazlıqların aradan qaldırılması n əlavə olaraq 20 g n m ddət təyin edir. İmtinaya səbəb olmayan b t n atışmazlıqlar eyni vaxtda aşkar edilməli və aradan qaldırılması n m raciət edənə təqdim edilməlidir. [46]

8.4. Təqdim edilmiş sənədlər yoxlanıldıqdan və ya həmin sənədlərdə aşkar edilmiş atışmazlıqlar aradan qaldırıldıqdan sonra 10 g ndən gec olmayaraq m raciət edənə Azərbaycan Respublikasının m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən d vlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə və ya d vlət qeydiyyatına alınmasından imtina (qanunvericiliyin həmin imtinaya səbəb olmuş m ddəaları g stərilməklə və izah edilməklə) barədə yazılı məlumat verilir.

8.5. Bu maddədə m əyyən edilmiş m ddətdə d vlət qeydiyyatına alınmasından imtina barədə cavab verilmədikdə, həmin qurum d vlət qeydiyyatına alınmış hesab olunur. Bu halda Azərbaycan Respublikasının m vafiq icra hakimiyyəti orqanı 10 g ndən gec olmayaraq m raciət edənə d vlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə verməlidir. [47]

8.6. ( ıxarılıb) [48]

 

Maddə 8-1. Publik h quqi şəxsin d vlət qeydiyyatına alınması qaydası

 

M vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən publik h quqi şəxsin d vlət qeydiyyatına alınması həmin publik h quqi şəxsin nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında m vafiq icra hakimiyyəti orqanının və ya bələdiyyənin h quqi aktı q vvəyə mindikdən sonra bu məqsədlə səlahiyyət verilmiş şəxsin m raciəti əsasında 2 iş g n ndən gec olmayaraq həyata ke irilməlidir.[49]

 

Maddə 9. Təsis sənədlərində edilmiş dəyişikliklərin və qeydə alınmış faktların sonrakı dəyişikliyinin qeydiyyata alınması

 

9.1. H quqi şəxslərin, xarici h quqi şəxsin n mayəndəlik və ya filiallarının təsis sənədlərinə edilən hər bir dəyişiklik, eləcə də qeydə alınmış faktların hər bir sonrakı dəyişikliyi qeydiyyata alınmalıdır.

9.2. Dəyişikliyin qeydiyyata alınması n həmin dəyişikliyin baş verdiyi andan 40 g ndən gec olmayaraq Azərbaycan Respublikasının m vafiq icra hakimiyyəti orqanına ərizə ilə m raciət edilməlidir. Ərizədə, baş vermiş dəyişiklik g stərilməli və həmin dəyişikliyi təsdiq edən sənədlər təqdim edilməlidir. Dəyişiklik bu Qanunun 11. 3-c maddəsinin tələblərinə zidd olmadıqda, m vafiq icra hakimiyyəti orqanı 5 g n m ddətində dəyişikliyi qeydiyyata alır.

9.2-1. Bu Qanunun 9.2-ci maddəsinin birinci və ikinci c mlələrində nəzərdə tutulmuş hərəkətlərin edilməsi tələb olunmadan kommersiya qurumları və publik h quqi şəxslər zrə aşağıdakı məlumatlar birbaşa m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən əldə edilərək qeydiyyata alınır:

9.2-1.1 m vafiq icra hakimiyyəti orqanının aktları ilə təsis sənədlərində və qeydə alınmış faktlarda edilmiş dəyişikliklər;

9.2-1.2. qeydə alınmış faktlarda şəxslərin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlərdəki məlumatlarda dəyişikliklər.

9.2-2. Bu Qanunun 9.2-1.1-ci maddəsində qeyd edilən məlumat m vafiq icra hakimiyyəti orqanının aktları əsasında, 9.2-1.2-ci maddəsində qeyd edilən məlumat isə m vafiq icra hakimiyyəti orqanından onlayn rejimdə əldə edilir və 5 g n m ddətində qeydiyyata alınır.[50]

9.3. Bu Qanunun 9.2-1.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, h quqi şəxslərin və xarici h quqi şəxslərin filial və ya n mayəndəliklərinin təsis sənədlərində edilmiş dəyişikliklər, habelə h quqi şəxslərin d vlət reyestrində onlar barədə qeydə alınmış faktların hər bir sonrakı dəyişikliyi yalnız d vlət qeydiyyatına alındıqdan sonra q vvəyə minir. H quqi şəxslər və xarici h quqi şəxslərin filial və ya n mayəndəlikləri tərəfindən q vvəyə minməmiş dəyişikliklər əsasında hər hansı fəaliyyət həyata ke irilə bilməz. [51]

9.4. H quqi şəxslərin, xarici h quqi şəxslərin filial və ya n mayəndəliklərinin təsis sənədlərində edilmiş dəyişikliklərin, habelə d vlət reyestrində qeydə alınmış faktların hər bir sonrakı dəyişikliyinin qeydiyyatına dair sənədlərə baxılması zamanı təşkilatla bağlı əvvəllər hər hansı dəyişikliyin bu Qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada qeydiyyat n təqdim olunmaması m əyyən edildikdə qurum Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əsasən məsuliyyətə cəlb olunmaqla aşkar edilmiş atışmazlıq aradan qaldırılmalıdır.[52]

 

Maddə 9-1. Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin təsis sənədlərində edilmiş dəyişikliklərin və qeydə alınmış faktların sonrakı dəyişikliyinin elektron qaydada qeydiyyata alınması[53]

 

9-1.1. Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin təsis sənədlərində edilən hər bir dəyişiklik (yenidən təşkil nəticəsində dəyişiklik halları istisna olmaqla), eləcə də qeydə alınmış faktların hər bir sonrakı dəyişikliyinin elektron qaydada d vlət qeydiyyatına alınması n Azərbaycan Respublikasının m vafiq icra hakimiyyəti orqanına m raciət edilə bilər. Dəyişiklik bu Qanunun 5-1.5-ci və 11.3-c maddələrinin tələblərinə zidd olmadıqda, m vafiq icra hakimiyyəti orqanı 3 g n m ddətində dəyişikliyi qeydiyyata alır.

9-1.2. M raciət zamanı Azərbaycan Respublikasının m vafiq icra hakimiyyəti orqanının internet informasiya ehtiyatında yerləşdirilmiş elektron ərizə forması doldurularaq, dəyişikliyi təsdiq edən sənədlərin skan olunmuş surəti ərizəyə əlavə edilərək g cləndirilmiş elektron imza ilə təsdiq edilməlidir.

9-1.3. Qanuni təmsil i (qanuni təmsil ilər) dəyişikliyinin qeydiyyata alınması zamanı ərizə həm təsis i (təsis ilər), həm də qanuni təmsil inin (qanuni təmsil ilərin) g cləndirilmiş elektron imzası ilə təsdiq edilməlidir.

9-1.4. Təsis sənədlərinin və reyestrdə qeydə alınmış faktların sonrakı dəyişikliklərinin d vlət qeydiyyatına alınması n daxil edilmiş məlumatlar m vafiq olaraq təsis ilərin və ya idarəetmə orqanlarının zvlərinin g cləndirilmiş elektron imzaları ilə təsdiq edilməlidir. Nizamnamədə dəyişiklik edilən hallarda təqdim olunmuş məlumatlar əsasında proqram təminatı tərəfindən dəyişiklik layihəsi hazırlanır. Bu halda təsis i (təsis ilər) nizamnaməyə dəyişikliklə real vaxt rejimində tanış olur və onu g cləndirilmiş elektron imza ilə təsdiq edir.

9-1.5. M raciət zamanı dəyişiklik d vlət qeydiyyatına alınaraq, d vlət reyestrinə daxil edildiyi g n d vlət reyestrindən ıxarış və dəyişiklik edilmiş digər sənədlər (nizamnaməyə dəyişiklik, d vlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə) məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin elektron kabinetinə g ndərilir.

9-1.6. Təsis inin (təsis ilərin) və ya onun (onların) m vafiq qaydada vəkil etdiyi şəxsin m raciəti əsasında d vlət reyestrindən ıxarış və dəyişiklik edilmiş digər sənədlər (nizamnaməyə dəyişiklik, d vlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə) təsdiq olunaraq kağız daşıyıcılarında da verilir.

9-1.7. Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin nizamnamə kapitalındakı iştirak paylarının dəyişikliyi ilə bağlı aparılmış notariat hərəkətləri barədə məlumatlar m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən onlayn rejimdə m vafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilir.

9-1.8. Təsis i əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs olan xarici investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin təsis sənədlərində edilmiş dəyişikliklərin və qeydə alınmış faktların sonrakı dəyişikliyinin (təsis i dəyişikliyi istisna olmaqla) d vlət qeydiyyatı bu maddəyə uyğun olaraq həyata ke irilir.

 

Maddə 10.( ıxarılıb)[54]

 

Maddə 11. Qanunun tətbiqi zamanı qanun uluğun təminatı

 

11.1. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş əsaslardan başqa hər hansı digər əsasa g rə, h quqi şəxs statusu almaq istəyən qurumların, habelə xarici h quqi şəxsin n mayəndəlik və ya filiallarının d vlət qeydiyyatına alınmasından və d vlət reyestrinə daxil edilməsindən, eləcə də d vlət reyestrində dəyişikliklər edilməsindən imtinaya yol verilmir.

11.2. H quqi şəxs statusu almaq istəyən qurumun, xarici h quqi şəxsin n mayəndəlik və ya filialının, habelə Azərbaycan Respublikasında d vlət qeydiyyatına alınmış h quqi şəxsin n mayəndəlik və ya filialının yaradılmasının məqsədəuyğun olmaması m lahizələrinə g rə onların m vafiq olaraq d vlət qeydiyyatına alınmasından və d vlət reyestrinə daxil edilməsindən imtinaya yol verilmir.

11.3. H quqi şəxs statusu almaq istəyən qurumun, habelə xarici h quqi şəxsin n mayəndəlik və ya filialının d vlət qeydiyyatına alınmasından, Azərbaycan Respublikasında d vlət qeydiyyatına alınmış h quqi şəxsin n mayəndəlik və ya filialının d vlət reyestrinə daxil edilməsindən, habelə təsis sənədlərində edilmiş dəyişikliklərin və reyestrdə qeydə alınmış faktların sonrakı dəyişikliyinin d vlət qeydiyyatına alınmasından yalnız aşağıdakı hallarda imtina edilə bilər:

11.3.1. Azərbaycan Respublikasının m vafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim olunmuş sənədlər Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, bu Qanuna və digər qanunvericilik aktlarına zidd olduqda;

11.3.1-1. ərizədə g stərilən məlumatlar və (və ya) ona əlavə edilən sənədlər yanlış olduqda;[55]

11.3.2. h quqi şəxs statusu almaq istəyən qurumların məqsədləri, vəzifələri və fəaliyyət formaları qanunvericiliyə zidd olduqda;

11.3.2-1. Qeyri-h kumət təşkilatlarının nizamnamələrində d vlət və yerli z n idarə orqanlarının səlahiyyətlərinin mənimsənilməsi, habelə d vlət nəzarəti və yoxlama funksiyaları nəzərdə tutulduqda;[56]

11.3.3. firma adlarının qorunması haqqında qanunvericiliyin tələbləri pozulduqda və ya eyni adlı qeyri-kommersiya təşkilatı qeydiyyata alınmış olduqda, qeyri-h kumət təşkilatlarının adında Azərbaycan Respublikasının d vlət orqanlarının adlarından, habelə Azərbaycanın g rkəmli şəxsiyyətlərinin adlarından (onların yaxın qohumlarının və ya vərəsələrinin icazəsi olmadan) istifadə edildikdə; [57]

11.3.4. Azərbaycan Respublikasının m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsis sənədlərində aşkar edilmiş atışmazlıqlar bu Qanunun 8. 3-c maddəsində m əyyən olunmuş m ddət ərzində aradan qaldırılmadıqda.

11.4. H quqi şəxs statusu almaq istəyən qurumun, xarici h quqi şəxsin n mayəndəlik və ya filialının, habelə Azərbaycan Respublikasında d vlət qeydiyyatına alınmış h quqi şəxsin n mayəndəliyinin və ya filialının m vafiq olaraq d vlət qeydiyyatına alınması və d vlət reyestrinə daxil edilməsi, eləcə də təsis sənədlərində edilmiş dəyişikliklərin və reyestrdə qeydə alınmış faktların sonrakı dəyişikliyinin d vlət qeydiyyatına alınması n bu Qanunda g stərilməyən sənədlərin tələb olunmasına yalnız o halda yol verilir ki, belə sənədlərin təqdim edilməsi Azərbaycan Respublikasının digər qanunvericilik aktlarında nəzərdə tutulmuş olsun.

11.4-1. H quqi şəxslərin, xarici h quqi şəxslərin filial və n mayəndəliklərinin adının dəyişdirilməsi faktının d vlət qeydiyyatına alınması zamanı həmin təşkilatların m h rləri m vafiq icra hakimiyyəti orqanına təhvil verilməlidir. M h r m vafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilməyənədək təsis sənədlərində edilmiş dəyişikliklərin və reyestrdə qeydə alınmış faktların sonrakı dəyişikliklərinin d vlət qeydiyyatına alınmasını təsdiq edən sənədlər verilmir. M h r itirildiyi halda bu barədə mətbuatda dərc edilmiş elan və onun tapılmaması haqqında m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən verilmiş arayış təqdim edilməlidir.[58]

11.5. H quqi şəxs statusu almaq istəyən qurumun, xarici h quqi şəxsin n mayəndəlik və ya filialının, habelə Azərbaycan Respublikasında d vlət qeydiyyatına alınmış h quqi şəxsin n mayəndəliyinin və ya filialının m vafiq olaraq d vlət qeydiyyatına alınmasından və d vlət reyestrinə daxil edilməsindən, eləcə də təsis sənədlərində edilmiş dəyişikliklərin və reyestrdə qeydə alınmış faktların sonrakı dəyişikliyinin d vlət qeydiyyatına alınmasından qanunsuz imtina və ya yayınma barədə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə m əyyən edilmiş qaydada yuxarı orqana və ya məhkəməyə şikayət verilə bilər.

 

III fəsil
H quqİ şəxslərİn d vlət reyestrİ

 

Maddə 12. H quqi şəxslərin d vlət reyestrinin əsas prinsipləri

 

12.1. H quqi şəxslərin d vlət reyestri Azərbaycan Respublikasının m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən aparılır.

12.2. H quqi şəxslərin d vlət reyestri vahid forma, metod və prinsiplər əsasında aparılır.

12.3. H quqi şəxslərin d vlət reyestri Azərbaycan Respublikasının informasiya ehtiyatıdır və onun m hafizəsi və istifadəsi qaydaları Azərbaycan Respublikasının m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m əyyən edilir və təmin olunur.[59]

12.3-1. Qeyri-h kumət təşkilatının filial və n mayəndəliklərinin d vlət qeydiyyatına alınması tələb edilmir. Təşkilat on g n m ddətində m vafiq icra hakimiyyəti orqanına filial və (və ya) n mayəndəliyinin yaradılması haqqında məlumat verir.[60]

12.4. H quqi şəxslərin d vlət reyestri kağız və elektron daşıyıcılarda tərtib edilir.

12.5. Kağız və elektron daşıyıcılardakı qeydlər arasında ziddiyyət olduqda, qanunvericilikdə digər qayda nəzərdə tutulmayıbsa, kağız daşıyıcılardakı qeydlər st n q vvəyə malik olur.

12.6. D vlət reyestrinin elektron daşıyıcılarda tərtib edilməsi vahid təşkilati, metodoloji və texniki-proqram prinsiplərinin tətbiqinə əsaslanmaqla, d vlətin digər informasiya sistemləri və şəbəkələri ilə onun qarşılıqlı əlaqədə və vəhdətdə fəaliyyət g stərməsini təmin edir.

12.7. ( ıxarılıb)[61]

12.8. D vlət reyestri aşağıdakılardan ibarətdir:

12.8.1. h quqi şəxslərin, xarici h quqi şəxslərin n mayəndəlik və ya filiallarının təşkili, qeydiyyatı, yenidən təşkili, ləğv edilməsi barədə məlumatlar;

12.8.2. təsis sənədlərində dəyişikliklər edilməsi və qeydə alınmış faktların hər bir sonrakı dəyişikliyi barədə məlumatlar;[62]

12.8.3. Azərbaycan Respublikasının ərazisində d vlət qeydiyyatına alınmış h quqi şəxsin n mayəndəliyi və ya filialı, habelə digər qurumları barədə məlumatlar;

12.8.3-1. qeyri-h kumət təşkilatına və xarici d vlətlərin qeyri-h kumət təşkilatının filial və ya n mayəndəliyinə edilmiş xəbərdarlıqlar, verilmiş g stərişlər və onların icrası barədə, habelə fəaliyyətinin dayandırılması və bərpa edilməsi, ləğv edilmiş qurumun əmlak məsələlərinin Azərbaycan Respublikasının M lki Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada həll olunması barədə məlumatlar;[63]

12.8.3-2. siyasi partiyaların, həmkarlar ittifaqlarının, qeyri-h kumət təşkilatlarının və xarici qeyri-h kumət təşkilatlarının filial və ya n mayəndəliklərinin fəaliyyətinin dayandırılması və bərpa edilməsi barədə məlumatlar; [64]

12.8.4. qanunvericiliklə m əyyən edilmiş və saxlanmaq n qeydiyyat orqanına təqdim edilmiş sənədlər toplusu.

12.9. H quqi şəxslərin d vlət reyestri illər zrə və Azərbaycan Respublikasının hər bir inzibati ərazi vahidi (rayon və ya şəhər) zrə aparılır. Azərbaycan Respublikasının m vafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarı ilə d vlət reyestri digər meyarlar zrə də aparıla bilər.[65]

12.10. D vlət qeydiyyatının ərazi aidiyyəti h quqi şəxsin, xarici h quqi şəxsin n mayəndəlik və ya filialının h quqi nvanı əsasında m əyyən edilir.

12.11. D vlət reyestrinin aparılması qaydası və d vlət reyestr kitabının forması Azərbaycan Respublikasının m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m əyyən edilir.[66]

12.12. D vlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin, d vlət reyestrindən ıxarışın və qeydiyyatla bağlı m raciət ərizəsinin (o c mlədən, elektron ərizənin) formaları Azərbaycan Respublikasının m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilir və onu internet səhifəsində yerləşdirilir.[67]

 

Maddə 13. D vlət qeydiyyatına alınmanı və d vlət reyestrinə daxil edilməni təsdiq edən sənəd

 

13.1. D vlət qeydiyyatına alınmış h quqi şəxsə, habelə xarici h quqi şəxsin n mayəndəlik və ya filialına Azərbaycan Respublikasının m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən onun d vlət qeydiyyatına alınmasını təsdiq edən sənəd - d vlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə verilir.

13. 2. D vlət qeydiyyatına alınmış h quqi şəxs, habelə xarici h quqi şəxsin n mayəndəlik və ya filialı barəsində d vlət reyestrinə daxil edilmiş məlumatlar d vlət reyestrindən ıxarışla təsdiq edilir.

13.3. M vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən d vlət qeydiyyatına alınmış h quqi şəxsə, xarici h quqi şəxsin n mayəndəlik və filialına verilən şəhadətnamədə və d vlət reyestrindən ıxarışda sahibkarlıq fəaliyyəti subyektləri n Azərbaycan Respublikasında vahid kod olan vergi dəyicisinin eyniləşdirmə n mrəsi g stərilir.[68]

13.4. H quqi şəxsin d vlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə və d vlət reyestrindən ıxarışı h quqi şəxsin, onun filial və n mayəndəliyinin fərdiləşdirilməsi n əsasdır.[69]

 

Maddə 14. D vlət reyestrinə daxil edilən məlumatlar

 

14.1. D vlət reyestrində aparılan yazıda reyestrə daxil edilmiş qurumlar barəsində aşağıdakı məlumatlar əks etdirilməlidir:

14.1.1. qurumun adı (firma);

14.1.2. qurumun h quqi nvanı (daimi fəaliyyət g stərən orqanının, siyasi partiyada rəhbər orqanlarının qərargahının yerləşdiyi yerə dair məlumat);[70]

14.1.3. qurumun təşkilati-h quqi forması;

14.1.4. maliyyə ili;

14.1.5. vergi dəyicisinin eyniləşdirmə n mrəsi (kommersiya qurumları və publik h quqi şəxslər n), qeyri-kommersiya qurumunun qeydiyyat n mrəsi;[71]

14.1.6. qurumun hər bir təsis isinin adı, soyadı, atasının adı, vətəndaşlığı və yaşayış yeri; təsis i h quqi şəxsdirsə, onun adı, h quqi nvanı və qeydiyyatı haqqında, təsis i d vlət və ya bələdiyyə olduqda, bu Qanunun 5.3.2-1-ci maddəsində qeyd edilən məlumatlar;[72]

14.1.7. qurumun hər bir qanuni təmsil isinin adı, soyadı, atasının adı, vətəndaşlığı və yaşayış yeri;

14.1.8. h quqi şəxsin Azərbaycan Respublikasının ərazisində və ya Azərbaycan Respublikasının h dudlarından kənarda yaratdığı qurumların olduğu yer, təşkilati-h quqi forması və qeydiyyatı haqqında məlumatlar;

14.1.9. qurumun ləğvetmə prosesində olması barədə məlumat; [73]

14.1.10. qurumun ləğv edilməsi barədə məlumat.

14.2. D vlət reyestrində h quqi şəxslər, xarici h quqi şəxslərin n mayəndəlik və ya filialları n bu Qanunun 14. 1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş məlumatlardan əlavə, h quqi şəxsin təşkilati-h quqi formasından asılı olaraq aşağıdakı məlumatlar g stərilməlidir:

14.2.1. kommandit ortaqlığında - hər bir kommandit inin mayasının miqdarı;

14.2.2. məhdud məsuliyyətli cəmiyyətdə və ya səhmdar cəmiyyətində - nizamnamə kapitalının miqdarı, hər bir təsis inin mayasının miqdarı, direktorlar şurası (m şahidə şurası) yaradıldığı halda, onun hər bir zv n n adı, soyadı, atasının adı və yaşayış yeri;[74]

14.2.3. qeyri-kommersiya təşkilatlarında - fəaliyyət predmeti və məqsədləri, fəaliyyət ərazisi, fəaliyyətinin dayandırılması və bərpa edilməsi, qurumun əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs olan təsis isinin (təsis ilərinin) daimi yaşamaq n icazə m ddətinin bitməsi tarixi, ictimai birliklərin zvlərinin sayı, fondlarda - himayə ilər şurasının zvləri, fondun nizamnamə kapitalı və təsis ilərin əmlak paylarının həcmi haqqında məlumatlar.[75]

14.2.3-1. publik h quqi şəxsdə nizamnamə fondunun miqdarı, təsis i tərəfindən verilmiş əmlakın miqdarı, direktorlar şurası (m şahidə şurası) yaradıldığı halda, onun hər bir zv n n adı, soyadı, atasının adı və yaşayış yeri;[76]

14.2.4. xarici qeyri-h kumət təşkilatlarının filial və ya n mayəndəliklərində - Azərbaycan Respublikasında filial və ya n mayəndəliyi olan xarici qeyri-h kumət təşkilatının təsis iləri, filial və ya n mayəndəliyin rəhbərinin və onun m avininin səlahiyyət m ddəti, eləcə də rəhbərinin m avininin adı, soyadı, atasının adı, vətəndaşlığı, yaşayış yeri, habelə d vlət qeydiyyatı ilə əlaqədar bağlanmış sazişin q vvədə olma m ddəti, fəaliyyətinin dayandırılması və bərpa edilməsi barədə məlumatlar. [77]

14.2.5. qeyri-h kumət təşkilatlarında və xarici qeyri-h kumət təşkilatlarının filial və ya n mayəndəliklərində - qurumun icra orqanlarının tərkibi və səlahiyyət m ddəti, qurumun əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs olan qanuni təmsil isinin (təmsil ilərinin) daimi yaşamaq n icazə m ddətinin bitməsi tarixi, ləğv edilmiş qurumun əmlak məsələlərinin Azərbaycan Respublikasının M lki Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada həll olunması, quruma edilmiş xəbərdarlıqlar, verilmiş g stərişlər və onların icrası barədə, habelə fəaliyyətinin dayandırılmasına və bərpa edilməsinə dair məlumatlar.[78]

 

Maddə 15. D vlət reyestrindən ıxarışlar

 

15.1. D vlət qeydiyyatına alınmış hər bir h quqi şəxs, habelə xarici h quqi şəxslərin n mayəndəlik və ya filialı və Azərbaycan Respublikasının ərazisində qeydiyyata alınmış h quqi şəxsin yaratdığı qurumlar barədə məlumatlar d vlət reyestrinə daxil edildikdən sonra d vlət qeydiyyatına alınması və d vlət reyestrinə daxil edilməsi n təqdim edilmiş sənədlər arxivə verilir.

15.2. D vlət qeydiyyatına və (və ya) d vlət reyestrinə daxil edilmiş hər bir quruma Azərbaycan Respublikasının m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən onun d vlət qeydiyyatına alındığı və ya d vlət reyestrinə daxil edildiyi vaxt d vlət reyestrindən ıxarış verilməlidir.[79]

15.3. Təsis sənədlərində edilmiş dəyişikliklərin və reyestrdə qeydə alınmış faktların sonrakı dəyişikliyinin d vlət qeydiyyatına alındığı vaxtdan ən geci 3 g n ke ənədək m raciət etmiş şəxsə d vlət reyestrindən ıxarış verilməlidir.

15.4. D vlət reyestrindən ıxarışda g stərilən məlumatların həcmi Azərbaycan Respublikasının m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m əyyən edilir.

15.5. D vlət reyestrindən ıxarışı almış şəxs onun d zg nl y n yoxlamalı və yanlışlıq aşkar etdikdə, ıxarışın verildiyi vaxtdan 3 həftə m ddətində bu barədə Azərbaycan Respublikasının m vafiq icra hakimiyyəti orqanına məlumat verməlidir. M vafiq icra hakimiyyəti orqanı həmin yanlışlığın aşkar edilməsi barədə məlumatı yoxlamalı və d vlət reyestrində m vafiq d zəlişlər aparmalıdır.

15.6. D vlət reyestrindən ıxarışdakı hər hansı yanlışlıq barədə bu Qanunun 15.5-ci maddəsində g stərilmiş m ddətdə məlumat verilmədikdə, d vlət reyestrindəki yazı (kommersiya h quqi şəxslərin təsis iləri (iştirak ıları) və onların nizamnamə kapitalındakı payları barədə məlumatlar istisna olmaqla) Azərbaycan Respublikasının rəsmi qəzetində dərc edilir.

15.7. D vlət reyestrindən ıxarışlar (kommersiya h quqi şəxslərin təsis iləri (iştirak ıları) və onların nizamnamə kapitalındakı payları barədə məlumatlar istisna olmaqla) sorğu əsasında nc şəxslərə də verilir.

15.8. D vlət reyestrindən ıxarışlar (kommersiya h quqi şəxslərin təsis iləri (iştirak ıları) və onların nizamnamə kapitalındakı payları barədə məlumatlar istisna olmaqla) sənədlərin surəti şəklində də verilə bilər. Sənədlərin surəti, d vlət orqanları və təsis ilər istisna olmaqla, digər şəxslərə r sum dənilməklə verilir.

15.9. Kommersiya h quqi şəxslərin təsis iləri (iştirak ıları) və onların nizamnamə kapitalındakı payları barədə məlumatlar sorğu əsasında aşağıdakılara verilir:[80]

15.9.1. qanunla m əyyən edilmiş hallarda və qaydada məhkəmə, istintaq və təhqiqat orqanlarına;

15.9.2. Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə m əyyən edilmiş hallarda və qaydada əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin subyektlərinə;

15.9.3. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terror uluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı m barizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə m əyyən edilmiş hallarda və qaydada maliyyə monitorinqi orqanına, habelə m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m əyyən olunmuş qaydada monitorinq iştirak ılarına və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərə; [81]

15.9.4. İcra haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə m əyyən edilmiş hallarda və qaydada məcburi icra orqanına;

15.9.5. Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə m əyyən edilmiş hallarda və qaydada vəkilə;

15.9.5-1. Notariat haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə m əyyən edilmiş hallarda və qaydada notariusa;[82]

15.9.6. həmin kommersiya h quqi şəxsin digər təsis ilərinə (iştirak ılarına);

15.9.6-1. təsis ilərin (iştirak ıların) vərəsələrinə; [83]

15.9.7. barəsində d vlət reyestrindən məlumatların verilməsi tələb olunan şəxsin razılığı ilə nc şəxslərə.

 

Maddə 16. H quqi şəxsin, xarici h quqi şəxsin n mayəndəlik və ya filialının reyestrdən ıxarılması

 

16.1. H quqi şəxsin ləğv prosesində olması barədə məlumatların h quqi şəxslərin d vlət reyestrinə daxil edilməsi n ləğvetmə komissiyası (təsviyə i) təyin olunduğu g ndən sonra 15 g n m ddətində ərizə ilə Azərbaycan Respublikasının m vafiq icra hakimiyyəti orqanına m raciət etməlidir.[84]

16.1-1. Bu Qanunun 16.1-ci maddəsində qeyd edilən ərizəyə aşağıdakı sənədlər əlavə olunur:

16.1-1.1. ləğvetmə qərarı;

16.1-1.2. dəmə qabiliyyətinin olmasını təsdiq edən rəsmi bəyanat;

16.1-1.3. Azərbaycan Respublikasında h quqi şəxslərin d vlət qeydiyyatı haqqında məlumatın dərc edildiyi mətbu nəşrdə h quqi şəxsin ləğv edilməsi, kreditorların tələblərinin bildirilməsi qaydası və m ddəti haqqında ilk məlumatın dərc olunmasını təsdiq edən sənəd və m h r.

16.1-2. Təqdim edilmiş sənədlər bu Qanunun 11.3-c maddəsinin tələblərinə zidd olmadıqda, 5 g n m ddətində h quqi şəxsin ləğvetmə prosesində olması barədə qeyd reyestrə daxil edilir. [85]

16.2. Ləğvetmə komissiyası (təsviyə i) qalan əmlakın b l nməsindən və ya istifadə edilməsindən sonra 10 g n ərzində h quqi şəxsin d vlət reyestrindən ıxarılması n Azərbaycan Respublikasının m vafiq icra hakimiyyəti orqanına aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidir:

16.2.1. ləğvetmə balansı;

16.2.2. qalıq əmlakın b l nməsi (istifadə edilməsi) planını əks etdirən hesabatı və həmin əmlakın iştirak ılara təqdim edilməsini (qeyri-kommersiya təşkilatı olduğu halda isə Azərbaycan Respublikasının M lki Məcəlləsinin 114.3-c , 116.3-c və 117.7-ci maddələrinə uyğun olaraq istifadə edilməsini) təsdiq edən sənəd;

16.2.3. h quqi şəxsin qeydiyyat şəhadətnaməsinin və nizamnaməsinin (əsasnaməsinin) əsli, zərində "ləğv prosesindədir" yazılmış m h r;

16.2.4. səhmdar cəmiyyətlərdə səhmlərin d vriyyədən ıxarılmasına dair m vafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurumun arayışı;[86]

16.2.5. h quqi şəxs yenidən təşkil formasında ləğv edildikdə, bu Qanunun 16.1-1.1-ci, 16.1-1.3-c , 16.2.3-с və 16.2.4-c maddələrində nəzərdə tutulan sənədlərlə birlikdə təhvil aktı və ya b l nmə balansı.[87]

16.3. Ərizə təsis ilər, yaxud ləğvetmə komissiyasının səlahiyyətli zvləri tərəfindən imzalanır və təqdim edilir.

16.4. Ərizə surəti ilə birlikdə təqdim edilir. Ərizənin əsli Azərbaycan Respublikasının m vafiq icra hakimiyyəti orqanında saxlanılır, surəti isə Azərbaycan Respublikasının m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən ərizənin əslinin qəbul edilməsi vaxtını g stərən qeydlə m raciət etmiş şəxsə qaytarılır. Ərizənin qəbul edilməsi hər hansı digər formada da təsdiq oluna bilər.

16.5. Ləğvetmə barədə zəruri sənədlər təqdim edildikdən sonra Azərbaycan Respublikasının m vafiq icra hakimiyyəti orqanı həmin sənədlərin qanunvericiliyin tələblərinə uyğunluğunu yoxlayır və atışmazlıq aşkar edilmədikdə, sənədləri aldığı vaxtdan 7 g n m ddətində qurumun reyestrdən ıxarılması barədə qərar qəbul edir.[88]

16.6. Təqdim olunmuş sənədlərdə atışmazlıq aşkar edildiyi halda, bu barədə m raciət etmiş şəxslərə yazılı məlumat verilir və atışmazlığın aradan qaldırılması tələb olunur.

16.7. atışmazlıqlar aradan qaldırıldıqdan sonra Azərbaycan Respublikasının m vafiq icra hakimiyyəti orqanı bu Qanunun 16.5-ci maddəsində m əyyən edilmiş m ddətdən gec olmayaraq qurumun reyestrdən ıxarılması haqqında qərar qəbul edir və bu barədə m raciət etmiş şəxslərə məlumat verir. Qurumun ləğv edilməsi barədə reyestrdə m vafiq qeydlər aparılır. D vlət reyestrindən ıxarılmış h quqi şəxslər, habelə xarici h quqi şəxslərin filial və n mayəndəlikləri fəaliyyət g stərə bilməz.[89]

16.8. atışmazlıqların aradan qaldırılması barədə məlumat verilmədikdə, qurum 60 g n ərzində reyestrdən ıxarıla bilməz. [90]

16.9. Xarici h quqi şəxslərin filial və ya n mayəndəliklərinin ləğv edilməsi zamanı h quqi şəxslərin ləğvi n Azərbaycan Respublikasının M lki Məcəlləsi və bu Qanun ilə m əyyən edilmiş qaydalar tətbiq edilir. Azərbaycan Respublikasında xarici d vlətlərin qeyri-h kumət təşkilatlarının filial və ya n mayəndəliklərinin d vlət qeydiyyatı ilə əlaqədar bağlanmış sazişin q vvədə olma m ddətinin uzadılmaması həmin filial və ya n mayəndəliyin ləğv edilməsi n əsasdır.[91]

16.10. Xarici d vlətin qeyri-h kumət təşkilatı digər təşkilatla birləşdikdə, qoşulduqda və ya z b l nd kdə, təşkilati-h quqi formasını dəyişdikdə onun Azərbaycan Respublikasının ərazisindəki filialı və ya n mayəndəliyi ləğv edilir.[92]

 

Maddə 17. D vlət qeydiyyatı barədə məlumatlandırma

 

H quqi şəxs, xarici h quqi şəxsin n mayəndəlik və ya filialı d vlət qeydiyyatına alındıqdan və d vlət reyestrinə daxil edildikdən sonra, habelə d vlət qeydiyyatına alınmış həmin qurumlar və ya d vlət reyestrindəki yazılar ləğv edildikdə m vafiq icra hakimiyyəti orqanı bu barədə m vafiq icra hakimiyyəti orqanına məlumat verir. [93]

 

Maddə 18. D vlət reyestrinin aşkarlığı

 

18.1. Kommersiya h quqi şəxslərin təsis iləri (iştirak ıları) və onların nizamnamə kapitalındakı payları barədə məlumatlar istisna olmaqla, hər bir şəxs d vlət reyestrindəki yazılarla tanış olmaq, d vlət reyestrindən ıxarışı və qeydiyyat n təqdim olunmuş sənədlərin surətlərini tələb etmək h ququna malikdir. Azərbaycan Respublikasının m vafiq icra hakimiyyəti orqanı istənilən maraqlı şəxsin tələbi ilə h quqi şəxsin d vlət qeydiyyatına alınması və ya alınmaması barədə məlumat verməlidir.[94]

18.2. H quqi şəxslərin, xarici h quqi şəxslərin n mayəndəlik və filiallarının d vlət qeydiyyatına alınması və d vlət reyestrinə daxil edilməsinə dair, habelə h quqi şəxslərin təşkili və fəaliyyəti ilə əlaqədar dərc edilməsi qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər məlumatlar (kommersiya h quqi şəxslərin təsis iləri (iştirak ıları) və onların nizamnamə kapitalındakı payları barədə məlumatlar istisna olmaqla) mumi tanışlıq n rəsmi d vlət qəzetində dərc edilir.[95]

 

IV fəsil

YEKUN M DDƏALAR

 

Maddə 19. Bu Qanunun pozulmasına g rə məsuliyyət

 

Bu Qanunun tələblərinin pozulması Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş qaydada məsuliyyətə səbəb olur.

 

Maddə 20. Qanunun q vvəyə minməsi

 

20. 1. Bu Qanun dərc edildiyi g ndən q vvəyə minir.

20. 2. Bu Qanunun tələbləri d vlət qeydiyyatına alınması və d vlət reyestrinə daxil edilməsi qaydası x susi qanunvericilik aktı ilə tənzimlənən h quqi şəxslərə şamil edilmir.

20. 3. "H quqi şəxslərin d vlət qeydiyyatı haqqında" 1996-cı il 6 fevral tarixli, 17-IQ saylı Azərbaycan Respublikasının Qanunu q vvəyə minənədək başqa d vlət orqanlarında d vlət qeydiyyatına alınmış h quqi şəxslərin qeydiyyat sənədləri bu Qanun q vvəyə mindiyi g ndən 1 il m ddətində onları qeydiyyata almış orqanlar tərəfindən Azərbaycan Respublikasının m vafiq icra hakimiyyəti orqanına təhvil verilməlidir. Bu sənədlər həmin h quqi şəxslər və ya onların təsis iləri tərəfindən də təqdim edilə bilər.

20. 4. Bu Qanun q vvəyə mindikdən sonra 6 ay m ddətində b t n h quqi şəxslər, xarici h quqi şəxslərin n mayəndəlik və ya filialları z qanuni təmsil iləri haqqında məlumatları, əvvəllər bu məlumatlar təqdim edilməmişsə, Azərbaycan Respublikasının m vafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim etməlidirlər. [96]

20. 5. Bu Qanun q vvəyə mindiyi g ndən "H quqi şəxslərin d vlət qeydiyyatı haqqında" 1996-cı il 6 fevral tarixli, 17-IQ saylı Azərbaycan Respublikasının Qanunu q vvədən d şm ş hesab edilir.

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 12 dekabr 2003-c il

№ 560-IIQ

 

 

 


İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       03 dekabr 2004-c il tarixli 793-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 1, maddə 1)

2.       28 iyun 2005-ci il tarixli 970-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 8, maddə 700)

3.       30 dekabr 2005-ci il tarixli 45-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 2, maddə 70)

4.       1 fevral 2008-ci il tarixli 543-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 fevral 2008-ci il, № 29, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 2, maddə 49)

5.       12 fevral 2010-cu il tarixli 952-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 18 aprel 2010-cu il, № 82, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-ci il, № 4, maddə 265)

6.       30 dekabr 2011-ci il tarixli 284-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 24 yanvar 2012-ci il, № 017, Azərbaycan qəzeti 25 yanvar 2012-ci il, № 18, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 01, maddə 2)

7.       12 iyun 2012-ci il tarixli 382-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 11 iyul 2012-ci il, № 151, Azərbaycan qəzeti 15 iyul 2012-ci il, № 155, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 07, maddə 651)

8.       22 noyabr 2013-c il tarixli 820-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 29 dekabr 2013-c il, № 289, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 12, maddə 1479)

9.       17 dekabr 2013-c il tarixli 848-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 4 fevral 2014-c il, № 23, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 2, maddə 78)

10.    20 iyun 2014-c il tarixli 991-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 11 iyul 2014-c il, № 146; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 07, maddə 769)

11.    17 oktyabr 2014-c il tarixli 1078-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 20 noyabr 2014-c il, № 253; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 11, maddə 1356)

12.    28 noyabr 2014-c il tarixli 1116-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 21 dekabr 2014-c il, № 280, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 12, maddə 1526)

13.    6 oktyabr 2015-ci il tarixli 1352-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 14 noyabr 2015-ci il, № 250, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 11, maddə 1259)

14.    5 aprel 2016-cı il tarixli 190-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 19 aprel 2016-cı il, № 82, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 4, maddə 644)

15.    30 sentyabr 2016-cı il tarixli 324-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 21 oktyabr 2016-cı il, № 232, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 10, maddə 1606)

16.    14 aprel 2017-ci il tarixli 619-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 23 may 2017-ci il, № 109, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 724)

17.    14 aprel 2017-ci il tarixli 586-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 4 iyun 2017-ci il, № 119, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 709)

18.    2 oktyabr 2017-ci il tarixli 796-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 21 oktyabr 2017-ci il, № 231, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 10, maddə 1775)

19.    30 oktyabr 2018-ci il tarixli 1303-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 6 dekabr 2018-ci il, № 275)

20.    18 dekabr 2018-ci il tarixli 1393-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 fevral 2019-cu il, № 31)

21.    18 dekabr 2018-ci il tarixli 1396-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 27 yanvar 2019-cu il, № 21)

22.    28 dekabr 2018-ci il tarixli 1404-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 1 fevral 2019-cu il, № 25)

23.    28 dekabr 2018-ci il tarixli 1447-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 30 dekabr 2018-ci il, № 296)

 

QANUNA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 


[1] 1 fevral 2008-ci il tarixli 543-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 fevral 2008-ci il, № 29, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 2, maddə 49) ilə 2.0.7-ci maddədən "vahid" s z ıxarılmışdır.

 

[2] 1 fevral 2008-ci il tarixli 543-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 fevral 2008-ci il, № 29, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 2, maddə 49) ilə 2.0.8-ci maddədən "vahid" s z ıxarılmışdır.

 

[3] 14 aprel 2017-ci il tarixli 619-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 23 may 2017-ci il, № 109, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 724) ilə 2.0.9-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[4] 30 dekabr 2011-ci il tarixli 284-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 24 yanvar 2012-ci il, № 017, Azərbaycan qəzeti 25 yanvar 2012-ci il, № 18, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 01, maddə 2) ilə 2.0.9-cu maddənin sonunda n qtə işarəsi n qtəli verg l işarəsi ilə əvəz edilmişdir və 2.0.10-cu, 2.0.11-ci, 2.0.12-ci və 2.0.13-c maddələr əlavə edilmişdir.

 

[5] 2 oktyabr 2017-ci il tarixli 796-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 21 oktyabr 2017-ci il, № 231, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 10, maddə 1775) ilə 2.0.11-ci maddədən təkmil sertifikata malik s zləri ıxarılmışdır.

 

28 dekabr 2018-ci il tarixli 1447-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 30 dekabr 2018-ci il, № 296) ilə 2.0.11-ci maddədən g cləndirilmiş elektron imza ilə təsdiq edilən və s zləri ıxarılmışdır.

 

[6] 28 dekabr 2018-ci il tarixli 1447-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 30 dekabr 2018-ci il, № 296) ilə 2.0.13-c maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

2.0.13. elektron nvan - bu Qanunun məqsədləri n m vafiq icra hakimiyyəti orqanının informasiya sistemində məlumat və sənəd m badiləsi n elektron d vlət qeydiyyatına alındığı andan h quqi şəxsə verilən nvandır;

 

[7] 14 aprel 2017-ci il tarixli 619-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 23 may 2017-ci il, № 109, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 724) ilə 2.0.13-c maddənin sonunda n qtə işarəsi n qtəli verg l işarəsi ilə əvəz edilmişdir və aşağıdakı yeni 2.0.14-c maddə əlavə edilmişdir.

 

[8] 2 oktyabr 2017-ci il tarixli 796-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 21 oktyabr 2017-ci il, № 231, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 10, maddə 1775) ilə 2.0.14-c maddənin sonunda n qtə işarəsi n qtəli verg l işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda 2.0.15-ci və 2.0.16-cı maddələr əlavə edilmişdir.

 

[9] 28 dekabr 2018-ci il tarixli 1404-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 1 fevral 2019-cu il, № 25) ilə 3-c maddənin mətni 3.1-ci maddə hesab edilmişdir və yeni məzmunda 3.2-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[10] 17 dekabr 2013-c il tarixli 848-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 4 fevral 2014-c il, № 23, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 2, maddə 78) ilə 4.1-ci maddəyə nc c mlə əlavə edilmişdir.

14 aprel 2017-ci il tarixli 619-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 23 may 2017-ci il, № 109, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 724) ilə 4.1-ci maddənin ikinci c mləsinə təşkilatları, s z ndən sonra publik h quqi şəxslər, s zləri əlavə edilmişdir.

 

[11] 17 oktyabr 2014-c il tarixli 1078-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 20 noyabr 2014-c il, № 253; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 11, maddə 1356) ilə 4.2-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[12] 03 dekabr 2004-c il tarixli 793-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 1, maddə 1) ilə 4.3-c maddəsinin ikinci c mləsi ıxarılmışdır.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

H quqi şəxslərin d vlət qeydiyyatının və d vlət reyestrinin aparılması işinin təkmilləşdirilməsi, d vlət qeydiyyatını və d vlət reyestrini aparan orqanın maddi-texniki bazasının m hkəmləndirilməsi məqsədi ilə həmin r sumun 15 faizi Azərbaycan Respublikasının m vafiq icra hakimiyyəti orqanının x susi hesabına ke irilir.

30 dekabr 2011-ci il tarixli 284-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 24 yanvar 2012-ci il, № 017, Azərbaycan qəzeti 25 yanvar 2012-ci il, № 18, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 01, maddə 2) ilə 4.3-c maddədə qurumların s z ndən sonra (yerli investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin elektron d vlət qeydiyyatı istisna olmaqla) s zləri əlavə edilmişdir.

14 aprel 2017-ci il tarixli 619-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 23 may 2017-ci il, № 109, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 724) ilə 4.3-c maddəyə şəxslərinin s z ndən sonra , publik h quqi şəxslərin s zləri əlavə edilmişdir.

2 oktyabr 2017-ci il tarixli 796-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 21 oktyabr 2017-ci il, № 231, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 10, maddə 1775) ilə 4.3-c maddəyə yerli s z ndən sonra və ya xarici s zləri əlavə edilmişdir.

 

[13] 28 iyun 2005-ci il tarixli 970-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 8, maddə 700) ilə Qanuna 4.5-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[14] 30 dekabr 2011-ci il tarixli 284-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 24 yanvar 2012-ci il, № 017, Azərbaycan qəzeti 25 yanvar 2012-ci il, № 18, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 01, maddə 2) ilə 4.6-cı maddə əlavə edilmişdir.

 

[15] 30 oktyabr 2018-ci il tarixli 1303-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 6 dekabr 2018-ci il, № 275) ilə 5.2-ci maddəyə təsis i (bir ne ə təsis i olduqda isə, b t n təsis ilər) s zlərindən sonra , qanuni təmsil i (qanuni təmsil ilər) s zləri əlavə edilmişdir və həmin maddədə onun (onların) s zləri onların s z ilə əvəz edilmişdir.

 

[16] 14 aprel 2017-ci il tarixli 619-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 23 may 2017-ci il, № 109, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 724) ilə 5.3.2-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[17] 30 oktyabr 2018-ci il tarixli 1303-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 6 dekabr 2018-ci il, № 275) ilə yeni məzmunda 5.3.2-2-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[18] 1 fevral 2008-ci il tarixli 543-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 fevral 2008-ci il, № 29, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 2, maddə 49) ilə 5.3.4-c maddə əlavə edilmişdir.

 

[19] 30 dekabr 2011-ci il tarixli 284-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 24 yanvar 2012-ci il, № 017, Azərbaycan qəzeti 25 yanvar 2012-ci il, № 18, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 01, maddə 2) ilə 5.4.1-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

5.4.1. təsis sənədləri - h quqi şəxs statusu almaq istəyən qurumun təsis isi (təsis iləri) və ya onun (onların) səlahiyyətli n mayəndəsi tərəfindən təsdiq edilmiş nizamnaməsi, həmin qurumun yaradılması və nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında qərar (qərarda h quqi şəxs statusu almaq istəyən qurumun təsis iləri tərəfindən onun təsis edilməsi niyyəti, birləşmə, ayrılma və b l nmə zamanı yeni h quqi şəxs yaradılarkən yenidən təşkilin şərtləri, nizamnamənin təsdiq edilməsi, təyin edildiyi halda, qanuni təmsil i və onun səlahiyyətləri, habelə təsis ilər tərəfindən zəruri hesab edilən digər məsələlər g stərilməli və bu qərar b t n təsis ilər tərəfindən imzalanmalıdır);

 

14 aprel 2017-ci il tarixli 619-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 23 may 2017-ci il, № 109, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 724) ilə 5.4.1-ci maddəyə birinci halda tərəfindən s z ndən sonra , publik h quqi şəxslərin isə Publik h quqi şəxslər haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə m əyyən edilmiş qaydada s zləri əlavə edilmişdir.

 

[20] 28 iyun 2005-ci il tarixli 970-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 8, maddə 700) ilə 5.4.4-c maddə ıxarılmışdır.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

5. 4. 4. icraedici və sərəncamverici səlahiyyətlərə malik olan qanuni təmsil inin adı, soyadı, atasının adı, yaşayış yeri barədə məlumatları əks etdirən və onun təmsil ilik səlahiyyətini təsdiq edən sənəd, habelə notariat qaydasında təsdiq edilmiş imza n munələri;

1 fevral 2008-ci il tarixli 543-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 fevral 2008-ci il, № 29, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 2, maddə 49) ilə 5.4.4-c maddə əlavə edilmişdir.

 

[21] 12 fevral 2010-cu il tarixli 952-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 18 aprel 2010-cu il, № 82, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-ci il, № 4, maddə 265) ilə 5.4.4-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

17 dekabr 2013-c il tarixli 848-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 4 fevral 2014-c il, № 23, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 2, maddə 78) ilə 5.4.4-1-ci maddədə təsis isi (təsis iləri) s zlərindən sonra və qanuni təmsil isi (təmsil iləri) s zləri əlavə edilmişdir.

17 oktyabr 2014-c il tarixli 1078-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 20 noyabr 2014-c il, № 253; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 11, maddə 1356) ilə 5.4.4-1-ci maddəyə (təmsil iləri) s z ndən sonra , habelə xarici qeyri-h kumət təşkilatının filial və ya n mayəndəliyinin qanuni təmsil isi (təmsil iləri) s zləri əlavə edilmişdir.

 

[22] 17 dekabr 2013-c il tarixli 848-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 4 fevral 2014-c il, № 23, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 2, maddə 78) ilə 5.4.5-ci maddədə h quqi nvanını s zlərindən sonra (daimi fəaliyyət g stərən orqanının, siyasi partiyada rəhbər orqanlarının qərargahının yerləşdiyi yerə dair məlumatı) s zləri əlavə edilmişdir.

30 oktyabr 2018-ci il tarixli 1303-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 6 dekabr 2018-ci il, № 275) ilə 5.4.5-ci maddədə qurumun s z qeyri-kommersiya qurumunun s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[23] 28 iyun 2005-ci il tarixli 970-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 8, maddə 700) ilə 5.4.6-cı maddə ıxarılmışdır.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

5. 4. 6. qanunla x susi olaraq nəzərdə tutulduğu halda, digər sənədlər.

1 fevral 2008-ci il tarixli 543-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 fevral 2008-ci il, № 29, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 2, maddə 49) ilə 5.4.6-cı maddə əlavə edilmişdir.

30 oktyabr 2018-ci il tarixli 1303-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 6 dekabr 2018-ci il, № 275) ilə 5.4.6-cı maddədən təyin edildiyi halda, onun s zləri ıxarılmışdır.

 

[24] 12 fevral 2010-cu il tarixli 952-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 18 aprel 2010-cu il, № 82, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-ci il, № 4, maddə 265) ilə 5.4.6-cı maddədə n qtə işarəsi n qtəli verg l işarəsi ilə əvəz edilmişdir və aşağıdakı məzmunda 5.4.7-ci və 5.4.8-ci maddələr əlavə edilmişdir.

 

[25] 6 oktyabr 2015-ci il tarixli 1352-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 14 noyabr 2015-ci il, № 250, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 11, maddə 1259) ilə 5.4.8-ci maddəsinin sonunda n qtə işarəsi n qtəli verg l işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda 5.4.9-cu maddə əlavə edilmişdir.

 

[26] 30 dekabr 2011-ci il tarixli 284-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 24 yanvar 2012-ci il, № 017, Azərbaycan qəzeti 25 yanvar 2012-ci il, № 18, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 01, maddə 2) ilə 5-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[27] 30 oktyabr 2018-ci il tarixli 1303-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 6 dekabr 2018-ci il, № 275) ilə 5-1.1-ci maddəyə yeni məzmunda d rd nc c mlə əlavə edilmişdir.

 

28 dekabr 2018-ci il tarixli 1447-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 30 dekabr 2018-ci il, № 296) ilə 5-1.1-ci maddəsinin nc c mləsi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Həmin cəmiyyətin elektron d vlət qeydiyyatının həyata ke irilməsi n Azərbaycan Respublikasının m vafiq icra hakimiyyəti orqanının internet informasiya ehtiyatında yerləşdirilmiş elektron ərizə forması doldurularaq g cləndirilmiş elektron imza ilə təsdiq edilməlidir.

 

[28] 28 noyabr 2014-c il tarixli 1116-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 21 dekabr 2014-c il, № 280, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 12, maddə 1526) ilə 5-1.2-ci maddədə bu Qanunun 5.4.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş təsis sənədləri s zləri nizamnamə s z ilə əvəz edilmişdir.

 

28 dekabr 2018-ci il tarixli 1447-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 30 dekabr 2018-ci il, № 296) ilə 5-1.2-ci maddədən yerli investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin təsis isi (təsis iləri) tərəfindən g cləndirilmiş elektron imza ilə təsdiq edilmiş s zləri ıxarılmışdır.

 

[29] 28 noyabr 2014-c il tarixli 1116-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 21 dekabr 2014-c il, № 280, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 12, maddə 1526) ilə 5-1.3-c maddədə bu Qanunun 5.4.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş cəmiyyətin təsis sənədləri s zləri nizamnamə s z ilə, onları s z onu s z ilə əvəz edilmişdir.

 

[30] 28 dekabr 2018-ci il tarixli 1447-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 30 dekabr 2018-ci il, № 296) ilə 5-1.6-cı maddənin birinci və ikinci c mlələrində nvanına s zləri kabinetinə s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[31] 28 dekabr 2018-ci il tarixli 1447-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 30 dekabr 2018-ci il, № 296) ilə 5-1.7-ci maddədə nvanına s z kabinetinə s z ilə əvəz edilmişdir.

 

[32] 28 dekabr 2018-ci il tarixli 1447-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 30 dekabr 2018-ci il, № 296) ilə 5-1.8-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

5-1.8. Təsis inin (təsis ilərin) və ya onun (onların) m vafiq qaydada vəkil etdiyi şəxsin m raciəti əsasında yerli investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin d vlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnaməsi, d vlət reyestrindən ıxarışı və nizamnaməsi təsdiq olunaraq kağız daşıyıcılarında da verilir.

 

[33] 28 dekabr 2018-ci il tarixli 1447-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 30 dekabr 2018-ci il, № 296) ilə yeni məzmunda 5-1.9-cu maddə əlavə edilmişdir.

 

[34] 17 oktyabr 2014-c il tarixli 1078-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 20 noyabr 2014-c il, № 253; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 11, maddə 1356) ilə 6.1.1-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[35] 12 fevral 2010-cu il tarixli 952-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 18 aprel 2010-cu il, № 82, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-ci il, № 4, maddə 265) ilə 6.1.2-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[36] 17 oktyabr 2014-c il tarixli 1078-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 20 noyabr 2014-c il, № 253; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 11, maddə 1356) ilə 6.1.5-ci maddənin sonunda n qtəli verg l işarəsi n qtə işarəsi ilə əvəz edilmişdir və ikinci c mlə əlavə edilmişdir.

 

[37] 17 oktyabr 2014-c il tarixli 1078-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 20 noyabr 2014-c il, № 253; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 11, maddə 1356) ilə 6.1.6-cı maddə əlavə edilmişdir.

 

[38] 1 fevral 2008-ci il tarixli 543-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 fevral 2008-ci il, № 29, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 2, maddə 49) ilə 7.1-ci maddədə "5" rəqəmi "3" rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

[39] 1 fevral 2008-ci il tarixli 543-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 fevral 2008-ci il, № 29, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 2, maddə 49) ilə 7.1.2-ci maddədən " təsis i əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs olduqda, onun şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti, habelə" s zləri ıxarılmışdır.

2 oktyabr 2017-ci il tarixli 796-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 21 oktyabr 2017-ci il, № 231, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 10, maddə 1775) ilə 7.1.2-ci maddə ləğv edilmişdir.

 

[40] 2 oktyabr 2017-ci il tarixli 796-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 21 oktyabr 2017-ci il, № 231) ilə 7.2-ci maddədə Azərbaycan Respublikasının ərazisində daimi yaşayış h ququ əldə etmiş əcnəbilər s zləri Əcnəbilər s z ilə əvəz edilmişdir.

 

[41] 28 iyun 2005-ci il tarixli 970-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 8, maddə 700) ilə Qanuna 7-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

22 noyabr 2013-c il tarixli 820-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 29 dekabr 2013-c il, № 289, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 12, maddə 1479) ilə 7-1-ci maddənin mətni yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

H quqi şəxs statusu almaq istəyən kommersiya qurumunun, o c mlədən xarici kommersiya h quqi şəxsinin n mayəndəlik və filialının d vlət qeydiyyatı 3 g ndən gec olmayaraq həyata ke irilməlidir.

 

1 fevral 2008-ci il tarixli 543-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 fevral 2008-ci il, № 29, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 2, maddə 49) ilə 7.1-ci maddədə "5" rəqəmi "3" rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

2 oktyabr 2017-ci il tarixli 796-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 21 oktyabr 2017-ci il, № 231, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 10, maddə 1775) ilə 7-1-ci maddənin birinci c mləsinə qeydiyyatı s z ndən sonra , habelə xarici investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin elektron d vlət qeydiyyatı s zləri əlavə edilmişdir.

 

[42] 2 oktyabr 2017-ci il tarixli 796-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 21 oktyabr 2017-ci il, № 231, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 10, maddə 1775) ilə yeni məzmunda 7-2-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[43] 28 dekabr 2018-ci il tarixli 1447-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 30 dekabr 2018-ci il, № 296) ilə 7-2.4-c maddənin birinci və ikinci c mlələrində nvanına s zləri kabinetinə s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[44] 28 iyun 2005-ci il tarixli 970-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 8, maddə 700) ilə 8-ci maddənin adı yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

H quqi şəxs statusu almaq istəyən qurumun d vlət qeydiyyatına alınması qaydası

 

[45] 28 iyun 2005-ci il tarixli 970-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 8, maddə 700) ilə 8.1-ci maddədə "qurumun" s z "qeyri-kommersiya qurumunun" s zləri ilə, "h quqi şəxsin" s zləri "qeyri-kommersiya h quqi şəxsinin" s zləri ilə əvəz edilmişdir.

17 dekabr 2013-c il tarixli 848-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 4 fevral 2014-c il, № 23, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 2, maddə 78) ilə 8.1-ci maddədən , bir qayda olaraq, s zləri ıxarılmışdır.

 

[46] 28 iyun 2005-ci il tarixli 970-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 8, maddə 700) ilə 8.3-c maddənin birinci c mləsində "h quqi şəxs statusu almaq istəyən qurumun, habelə xarici h quqi şəxsin n mayəndəlik və ya filialının" s zləri ıxarılmışdır.

 

[47] 28 iyun 2005-ci il tarixli 970-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 8, maddə 700) ilə 8.5-ci maddənin birinci c mləsində "H quqi şəxs statusu almaq istəyən quruma, habelə xarici h quqi şəxsin n mayəndəlik və ya filialına bu Qanunla" s zləri "Bu maddədə" s zləri ilə əvəz edilsin.

 

[48] 28 iyun 2005-ci il tarixli 970-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 8, maddə 700) ilə 8.6-cı maddə ıxarılmışdır.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

8. 6. Bu Qanunla m əyyən edilmiş m ddətlər hesablanarkən qeyri-iş g nləri nəzərə alınmır.

[49] 14 aprel 2017-ci il tarixli 619-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 23 may 2017-ci il, № 109, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 724) ilə 8-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[50] 14 aprel 2017-ci il tarixli 619-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 23 may 2017-ci il, № 109, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 724) ilə 9.2-1-ci və 9.2-2-ci maddələr əlavə edilmişdir.

 

[51] 14 aprel 2017-ci il tarixli 619-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 23 may 2017-ci il, № 109) ilə 9.3-c maddənin birinci c mləsində H quqi s z Bu Qanunun 9.2-1.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, h quqi s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[52] 17 dekabr 2013-c il tarixli 848-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 4 fevral 2014-c il, № 23, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 2, maddə 78) ilə 9.3-c və 9.4-c maddələr əlavə edilmişdir.

 

[53] 18 dekabr 2018-ci il tarixli 1393-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 fevral 2019-cu il, № 31) ilə yeni məzmunda 9-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[54] 1 fevral 2008-ci il tarixli 543-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 fevral 2008-ci il, № 29, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 2, maddə 49) ilə 10-cu maddə ıxarılmışdır.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Maddə 10. Yenidən qeydiyyat

10. 1. H quqi şəxslərin, xarici h quqi şəxslərin n mayəndəlik və ya filiallarının h quqi nvanı bir inzibati ərazi vahidindən digərinə dəyişdikdə, qanunvericilikdə başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, Azərbaycan Respublikasının m vafiq icra hakimiyyəti orqanında reyestrə daxil edilir və ona yeni reyestr n mrəsi verilir.

10. 2. Qanunvericiliklə m əyyən edilmiş digər hallarda da yenidən qeydiyyat aparıla bilər.

 

[55] 30 dekabr 2011-ci il tarixli 284-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 24 yanvar 2012-ci il, № 017, Azərbaycan qəzeti 25 yanvar 2012-ci il, № 18, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 01, maddə 2) ilə 11.3.1-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[56] 12 fevral 2010-cu il tarixli 952-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 18 aprel 2010-cu il, № 82, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-ci il, № 4, maddə 265) ilə 11.3.2-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[57] 12 fevral 2010-cu il tarixli 952-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 18 aprel 2010-cu il, № 82, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-ci il, № 4, maddə 265) ilə 11.3.3-c maddədə olduqda s z ndən sonra , qeyri-h kumət təşkilatlarının adında Azərbaycan Respublikasının d vlət orqanlarının adlarından, habelə Azərbaycanın g rkəmli şəxsiyyətlərinin adlarından (onların yaxın qohumlarının və ya vərəsələrinin icazəsi olmadan) istifadə edildikdə s zləri əlavə edilmişdir.

 

[58] 17 dekabr 2013-c il tarixli 848-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 4 fevral 2014-c il, № 23, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 2, maddə 78) ilə 11.4-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[59] 1 fevral 2008-ci il tarixli 543-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 fevral 2008-ci il, № 29, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 2, maddə 49) ilə 12.3-c maddədən "vahid" s z ıxarılmışdır.

 

[60] 12 fevral 2010-cu il tarixli 952-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 18 aprel 2010-cu il, № 82, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-ci il, № 4, maddə 265) ilə 12.3-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[61] 1 fevral 2008-ci il tarixli 543-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 fevral 2008-ci il, № 29, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 2, maddə 49) ilə 12.7-ci maddə ıxarılmışdır.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

12. 7. H quqi şəxslərin, xarici h quqi şəxsin n mayəndəlik və ya filiallarının d vlət qeydiyyatına alınması məqsədi ilə d vlət reyestrini aparan orqanın sorğusu əsasında Azərbaycan Respublikasının m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən həmin qurumlar n eyniləşdirmə kodu alınır və onlar həmin kod altında reyestrə daxil edilir.

 

[62] 17 oktyabr 2014-c il tarixli 1078-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 20 noyabr 2014-c il, № 253; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 11, maddə 1356) ilə 12.8.2-ci maddəyə edilməsi s z ndən sonra və qeydə alınmış faktların hər bir sonrakı dəyişikliyi s zləri əlavə edilmişdir.

 

[63] 17 oktyabr 2014-c il tarixli 1078-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 20 noyabr 2014-c il, № 253; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 11, maddə 1356) ilə 12.8.3-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

18 dekabr 2018-ci il tarixli 1396-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 27 yanvar 2019-cu il, № 21) ilə 12.8.3-1-ci maddədən fəaliyyətinin dayandırılması və bərpa edilməsi, s zləri ıxarılmışdır.

 

[64] 18 dekabr 2018-ci il tarixli 1396-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 27 yanvar 2019-cu il, № 21) ilə yeni məzmunda 12.8.3-2-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[65] 1 fevral 2008-ci il tarixli 543-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 fevral 2008-ci il, № 29, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 2, maddə 49) ilə 12.9-cu maddənin birinci c mləsindən "vahiddir," s z və həmin maddənin ikinci c mləsi ıxarılmışdır.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Kommersiya və qeyri-kommersiya h quqi şəxslərinin reyestri ayrı aparılır.

 

[66] 30 dekabr 2005-ci il tarixli 45-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 2, maddə 70) ilə 12.11-ci maddədən ,saxlanmaq n təqdim olunan imza n munələrinin s zləri ıxarılmışdır.

1 fevral 2008-ci il tarixli 543-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 fevral 2008-ci il, № 29, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 2, maddə 49) ilə 12.11-ci maddədə "reyestr kitabının" s zlərindən sonra "qeyri kommersiya h quqi şəxsləri n" s zləri əlavə edilmişdir və "məzmunu" s z "forması" s z ilə əvəz edilmişdir.

17 oktyabr 2014-c il tarixli 1078-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 20 noyabr 2014-c il, № 253; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 11, maddə 1356) ilə 12.11-ci maddədə h quqi şəxsləri s zləri qurumları s z ilə əvəz edilmişdir.

14 aprel 2017-ci il tarixli 619-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 23 may 2017-ci il, № 109, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 724) ilə 12.11-ci maddədə , d vlət reyestr kitabının, qeyri-kommersiya qurumları n d vlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin və d vlət reyestrindən ıxarışın formaları və ərizənin s zləri və d vlət reyestr kitabının s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[67] 1 fevral 2008-ci il tarixli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 fevral 2008-ci il, № 29) ilə 12.12-ci maddə əlavə edilmişdir.

30 dekabr 2011-ci il tarixli 284-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 24 yanvar 2012-ci il, № 017, Azərbaycan qəzeti 25 yanvar 2012-ci il, № 18, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 01, maddə 2) ilə 12.12-ci maddədə ərizəsinin s z ndən sonra (o c mlədən, elektron ərizənin) s zləri əlavə edilmişdir.

14 aprel 2017-ci il tarixli 619-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 23 may 2017-ci il, № 109, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 724) ilə 12.12-ci maddədə Kommersiya qurumları n d vlət s zləri D vlət s z ilə əvəz edilmişdir və həmin maddədən (o c mlədən elektron ərizənin)və onun internet səhifəsində yerləşdirilir s zləri ıxarılmışdır.

 

[68] 1 fevral 2008-ci il tarixli 543-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 fevral 2008-ci il, № 29, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 2, maddə 49) ilə 13.3-c maddə əlavə edilmişdir.

14 aprel 2017-ci il tarixli 619-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 23 may 2017-ci il, № 109, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 724) ilə 13.3-c maddədə D vlət qeydiyyatına alınmış kommersiya h quqi şəxsə, xarici kommersiya s zləri M vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən d vlət qeydiyyatına alınmış h quqi şəxsə, xarici s zləri ilə əvəz edilmişdir və həmin maddədən sahibkarlıq fəaliyyəti subyektləri n Azərbaycan Respublikasında vahid kod olan s zləri ıxarılmışdır.

 

[69] 1 fevral 2008-ci il tarixli 543-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 fevral 2008-ci il, № 29, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 2, maddə 49) ilə 13.3-c maddədən ", habelə bank hesabının a ılması və Azərbaycan Respublikasının m vafiq icra hakimiyyəti orqanlarında qeydiyyata alınması" s zləri ıxarılmışdır və 13.3-c maddə 13.4-c maddə hesab edilmişdir.

 

28 noyabr 2014-c il tarixli 1116-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 21 dekabr 2014-c il, № 280, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 12, maddə 1526) ilə 13.4-c maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

13.4. D vlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə və ya d vlət reyestrindən ıxarış m h r n, ştampın, firma blankının, əmtəə nişanının hazırlanması n əsas sənəddir və bunlar n hər hansı əlavə sənəd tələb edilmir.

 

[70] 17 dekabr 2013-c il tarixli 848-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 4 fevral 2014-c il, № 23, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 2, maddə 78) ilə 14.1.2-ci maddədə h quqi nvanı s zlərindən sonra (daimi fəaliyyət g stərən orqanının, siyasi partiyada rəhbər orqanlarının qərargahının yerləşdiyi yerə dair məlumat) s zləri əlavə edilmişdir.

14 aprel 2017-ci il tarixli 619-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 23 may 2017-ci il, № 109, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 724) ilə 14.1.5-ci maddəyə qurumları s z ndən sonra və publik h quqi şəxslər s zləri əlavə edilmişdir.

 

[71] 1 fevral 2008-ci il tarixli 543-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 fevral 2008-ci il, № 29, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 2, maddə 49) ilə 14.1.5-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

qurumun eyniləşdirmə kodu;

 

[72] 14 aprel 2017-ci il tarixli 619-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 23 may 2017-ci il, № 109, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 724) ilə 14.1.6-cı maddəyə haqqında s z ndən sonra , təsis i d vlət və ya bələdiyyə olduqda, bu Qanunun 5.3.2-1-ci maddəsində qeyd edilən s zləri əlavə edilmişdir.

 

[73] 20 iyun 2014-c il tarixli 991-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 11 iyul 2014-c il, № 146; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 07, maddə 769) ilə 14.1.8-ci maddənin sonunda n qtə işarəsi n qtəli verg l işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda 14.1.9-cu və 14.1.10-cu maddələr əlavə edilmişdir.

 

[74] 30 dekabr 2011-ci il tarixli 284-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 24 yanvar 2012-ci il, № 017, Azərbaycan qəzeti 25 yanvar 2012-ci il, № 18, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 01, maddə 2) ilə 14.2.2-ci maddədə m şahidə şurası s zləri direktorlar şurası (m şahidə şurası) s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[75] 17 dekabr 2013-c il tarixli 848-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 4 fevral 2014-c il, № 23, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 2, maddə 78) ilə 14.2.3-c maddədə ərazisi, s z ndən sonra ictimai birliklərin zvlərinin sayı, s zləri əlavə edilmişdir.

17 oktyabr 2014-c il tarixli 1078-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 20 noyabr 2014-c il, № 253; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 11, maddə 1356) ilə 14.2.3-c maddəyə fəaliyyət ərazisi s zlərindən sonra , qurumun əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs olan təsis isinin (təsis ilərinin) daimi yaşamaq n icazə m ddətinin bitməsi tarixi s zləri əlavə edilmişdir.

 

18 dekabr 2018-ci il tarixli 1396-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 27 yanvar 2019-cu il, № 21) ilə 14.2.3-c maddəyə fəaliyyət ərazisi, s zlərindən sonra fəaliyyətinin dayandırılması və bərpa edilməsi, s zləri əlavə edilmişdir.

 

[76] 14 aprel 2017-ci il tarixli 619-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 23 may 2017-ci il, № 109, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 724) ilə 14.2.3-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[77] 20 iyun 2014-c il tarixli 991-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 11 iyul 2014-c il, № 146; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 07, maddə 769) ilə 14.2.4-c maddəyə yaşayış yeri s zlərindən sonra , habelə d vlət qeydiyyatı ilə əlaqədar bağlanmış sazişin q vvədə olma m ddəti s zləri əlavə edilmişdir.

 

18 dekabr 2018-ci il tarixli 1396-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 27 yanvar 2019-cu il, № 21) ilə 14.2.4-c maddəyə barədə s z ndən əvvəl , fəaliyyətinin dayandırılması və bərpa edilməsi s zləri əlavə edilmişdir.

 

[78] 17 dekabr 2013-c il tarixli 848-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 4 fevral 2014-c il, № 23, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 2, maddə 78) ilə 14.2.4-c və 14.2.5-ci maddələr əlavə edilmişdir.

17 oktyabr 2014-c il tarixli 1078-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 20 noyabr 2014-c il, № 253; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 11, maddə 1356) ilə 14.2.5-ci maddəyə səlahiyyət m ddəti s zlərindən sonra , qurumun əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs olan qanuni təmsil isinin (təmsil ilərinin) daimi yaşamaq n icazə m ddətinin bitməsi tarixi s zləri, dayandırılmasına s z ndən sonra və bərpa edilməsinə s zləri əlavə edilmişdir.

 

18 dekabr 2018-ci il tarixli 1396-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 27 yanvar 2019-cu il, № 21) ilə 14.2.5-ci maddədən , habelə fəaliyyətinin dayandırılmasına və bərpa edilməsinə dair s zləri ıxarılmışdır.

 

[79] 1 fevral 2008-ci il tarixli 543-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 fevral 2008-ci il, № 29, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 2, maddə 49) ilə 15.2-ci maddədə " vaxtdan ən geci 3 g n ke ənədək d vlət reyestrindən ıxarış g ndərilməlidir" s zləri " vaxt d vlət reyestrindən ıxarış verilməlidir" s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[80] 12 iyun 2012-ci il tarixli 382-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 11 iyul 2012-ci il, № 151, Azərbaycan qəzeti 15 iyul 2012-ci il, № 155, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 07, maddə 651) ilə 15.9-cu maddə əlavə edilmişdir.

 

[81] 12 iyun 2012-ci il tarixli 382-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 11 iyul 2012-ci il, № 151, Azərbaycan qəzeti 15 iyul 2012-ci il, № 155, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 07, maddə 651) ilə 15.9-cu maddə əlavə edilmişdir.

 

14 aprel 2017-ci il tarixli 586-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 4 iyun 2017-ci il, № 119, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 709) ilə 15.9.3-c maddəsində orqanına s z ndən sonra , habelə m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m əyyən olunmuş qaydada monitorinq iştirak ılarına və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərə s zləri əlavə edilmişdir.

 

[82] 5 aprel 2016-cı il tarixli 190-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 19 aprel 2016-cı il, № 82, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 4, maddə 644) ilə yeni məzmunda 15.9.5-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[83] 5 aprel 2016-cı il tarixli 190-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 19 aprel 2016-cı il, № 82, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 4, maddə 644) ilə yeni məzmunda 15.9.6-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[84] 22 noyabr 2013-c il tarixli 820-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 29 dekabr 2013-c il, № 289, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 12, maddə 1479) ilə 16.1-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

16.1. H quqi şəxs, xarici h quqi şəxsin n mayəndəlik və ya filialı qanunvericiliklə m əyyən edilmiş hallarda və qaydada ləğv edildikdə və ləğvetmə tədbirləri həyata ke irildikdən sonra onların reyestrdən ıxarılması barədə Azərbaycan Respublikasının m vafiq icra hakimiyyəti orqanına ərizə ilə m raciət edilməlidir.

 

[85] 22 noyabr 2013-c il tarixli 820-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 29 dekabr 2013-c il, № 289, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 12, maddə 1479) ilə 16.1-1-ci və 16.1-2-ci maddələr əlavə edilmişdir.

 

[86] 30 sentyabr 2016-cı il tarixli 324-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 21 oktyabr 2016-cı il, № 232, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 10, maddə 1606) ilə 16.2.4-c maddəsinə orqanının s z ndən sonra yaratdığı qurumun s zləri əlavə edilmişdir.

 

[87] 22 noyabr 2013-c il tarixli 820-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 29 dekabr 2013-c il, № 289, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 12, maddə 1479) ilə 16.2-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

16.2. Ərizəyə aşağıdakı sənədlər əlavə olunur:

16.2.1. ləğvetmə qərarı;

16.2.2. Azərbaycan Respublikasının m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən qəbul edilməsi təsdiq olunmuş balans və ya vergi bəyannaməsi;

16.2.3. Azərbaycan Respublikasının m vafiq icra hakimiyyəti orqanının son vergi yoxlamasının nəticələri barədə məlumat;

16.2.4. qurumun d vlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnaməsinin və nizamnaməsinin (əsasnaməsinin) əsli və m h r ;

16.2.5. qurumun ləğvi barədə məlumatın mətbuatda dərc olunmasını təsdiq edən sənəd;

16.2.6. h quqi şəxs yenidən təşkil formasında ləğv edildikdə, bu Qanunun 16. 2. 2 və 16. 2. 3-c maddələrində nəzərdə tutulmuş sənədlər istisna olmaqla, m vafiq olaraq təhvil aktı və ya balansının surəti;

16. 2. 7. qanunvericilikdə nəzərdə tutulduğu hallarda, digər sənədlər.

 

[88] 20 iyun 2014-c il tarixli 991-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 11 iyul 2014-c il, № 146; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 07, maddə 769) ilə 16.5-ci maddədə ərizəni s z sənədləri s z ilə əvəz edilmişdir.

 

[89] 17 dekabr 2013-c il tarixli 848-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 4 fevral 2014-c il, № 23, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 2, maddə 78) ilə 16.7-ci maddəyə nc c mlə əlavə edilmişdir.

 

[90] 22 noyabr 2013-c il tarixli 820-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 29 dekabr 2013-c il, № 289, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 12, maddə 1479) ilə 16.8-ci maddədən "60 g n ərzində" s zləri ıxarılmışdır.

 

[91] 22 noyabr 2013-c il tarixli 820-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 29 dekabr 2013-c il, № 289, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 12, maddə 1479) ilə 16.9-cu maddə əlavə edilmişdir.

 

[92] 17 oktyabr 2014-c il tarixli 1078-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 20 noyabr 2014-c il, № 253; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 11, maddə 1356) ilə 16.10-cu maddə əlavə edilmişdir.

 

[93] 1 fevral 2008-ci il tarixli 543-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 fevral 2008-ci il, № 29, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 2, maddə 49) ilə "17.0.", "17.01.", "17.0.2." rəqəmləri m vafiq olaraq "17.1.", "17. 1.1", "17.1.2." rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir, 17.1-ci maddəyə "Azərbaycan" s z ndən əvvəl "qeyri-kommersiya h quqi şəxslərin, habelə xarici qeyri-kommersiya h quqi şəxsin n mayəndəlik və ya filiallarının d vlət qeydiyyatını aparan" s zləri əlavə edilmişdir.

1 fevral 2008-ci il tarixli 543-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 fevral 2008-ci il, № 29, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 2, maddə 49) ilə 17.2-ci, 17. 2.1.-ci, 17.2.2.-ci maddələr əlavə edilmişdir.

14 aprel 2017-ci il tarixli 619-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 23 may 2017-ci il, № 109, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 724) ilə 17-ci maddənin mətni yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

17.1. qeyri-kommersiya h quqi şəxslərin, habelə xarici qeyri-kommersiya h quqi şəxsin n mayəndəlik və ya filiallarının d vlət qeydiyyatını aparan Azərbaycan Respublikasının m vafiq icra hakimiyyəti orqanı:

17.1.1. h quqi şəxsi, xarici h quqi şəxsin n mayəndəlik və ya filialını d vlət qeydiyyatına aldıqdan və d vlət reyestrinə daxil etdikdən sonra bu barədə Azərbaycan Respublikasının m vafiq icra hakimiyyəti orqanlarına hər ay m əyyən edilmiş formada məlumat g ndərir;

17.1.2. qanunvericiliklə m əyyən edilmiş hallarda d vlət qeydiyyatına alınmış h quqi şəxslər ləğv edildikdə və ya d vlət reyestrindəki yazılar ləğv edildikdə, Azərbaycan Respublikasının m vafiq icra hakimiyyəti orqanlarına bu barədə məlumat verir.

17.2. Kommersiya h quqi şəxsin, habelə xarici kommersiya h quqi şəxsin n mayəndəlik və ya filiallarının d vlət qeydiyyatını aparan Azərbaycan Respublikasının m vafiq icra hakimiyyəti orqanı;

17. 2.1. hər g n d vlət qeydiyyatına aldığı kommersiya h quqi şəxsləri, habelə xarici kommersiya h quqi şəxsin n mayəndəlik və ya filialları barədə məlumatları aidiyyəti zrə Azərbaycan Respublikasının m vafiq icra hakimiyyəti orqanlarına elektron və (və ya) kağız daşıyıcı formasında g ndərir;

17.2.2. qanunvericilikdə m əyyən edilmiş hallarda d vlət qeydiyyatına alınmış kommersiya h quqi şəxsi, habelə xarici kommersiya h quqi şəxsin n mayəndəlik və ya filialı ləğv edildikdə və ya d vlət reyestrindəki yazılar ləğv edildikdə, Azərbaycan Respublikasının m vafiq icra hakimiyyəti orqanlarına bir g n m ddətində bu barədə məlumat verilir.

 

[94] 12 iyun 2012-ci il tarixli 382-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 11 iyul 2012-ci il, № 151, Azərbaycan qəzeti 15 iyul 2012-ci il, № 155, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 07, maddə 651) ilə 18.1-ci maddənin birinci c mləsində hər s z Kommersiya h quqi şəxslərin təsis iləri (iştirak ıları) və onların nizamnamə kapitalındakı payları barədə məlumatlar istisna olmaqla, hər s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[95] 12 iyun 2012-ci il tarixli 382-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 11 iyul 2012-ci il, № 151, Azərbaycan qəzeti 15 iyul 2012-ci il, № 155, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 07, maddə 651) ilə 15.6-cı maddədə yazı s z ndən, 15.7-ci maddədə və 15.8-ci maddənin birinci c mləsində ıxarışlar s z ndən, 18.2-ci maddədə məlumatlar s z ndən sonra (kommersiya h quqi şəxslərin təsis iləri (iştirak ıları) və onların nizamnamə kapitalındakı payları barədə məlumatlar istisna olmaqla) s zləri əlavə edilmişdir.

 

[96] 30 dekabr 2005-ci il tarixli 45-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 2, maddə 70) ilə 20.4-c maddədən onların imza n munələrini, s zləri ıxarılmışdır.

 
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2018

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.