Axtar
az|рус|eng
Qanunvericilik

Bələdiyyə m lkiyyətinə əmlakın verilməsi haqqında Bələdiyyə m lkiyyətinə əmlakın verilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Maddə 1. Qanunun təyinatı

Bu Qanun yerli z n idarəetmənin iqtisadi əsasını təşkil edən bələdiyyə əmlakının yaranması əsaslarını m əyyən edir.

Bələdiyyə m lkiyyətinə torpaqların verilməsi "Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa və digər normativ h quqi aktlarına uyğun olaraq həyata ke irilir.

Maddə 2. Bələdiyyə əmlakı haqqında qanunvericilik

Bələdiyyə əmlakı haqqında qanunvericilik Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, M lki Məcəlləsi, bu Qanun və Azərbaycan Respublikasının digər normativ h quqi aktlarından ibarətdir.

Maddə 3. Bələdiyyə əmlakının yaranması mənbələri

Bələdiyyə əmlakının yaranması mənbələri aşağıdakılardır:

bu Qanuna və digər normativ h quqi aktlara uyğun olaraq bələdiyyələrin m lkiyyətinə verilən d vlət əmlakı;

bələdiyyələrin fəaliyyəti nəticəsində əldə olunan və yaradılan əmlak;

fiziki və h quqi şəxslərin, beynəlxalq təşkilatların və fondların bələdiyyələrə k n ll maddi yardım şəklində verilən əmlak;

varisi olmayan əmlakın bələdiyyələrə ke məsi yolu ilə əldə olunan əmlak;

bələdiyyələrə vəsiyyət edilən əmlak;

qanunvericilikdə nəzərdə tutulan digər hallarda əldə olunan əmlak. [1]

Maddə 4. D vlət əmlakının bələdiyyələrə verilməsi

Bu Qanunda və digər normativ h quqi aktlarda m əyyən edilmiş qaydada d vlət m lkiyyətində olan və bələdiyyələrin səlahiyyətlərinin həyata ke irilməsi n zəruri mənzil-kommunal, sosial və mədəniyyət obyektləri, əhalinin mumi istifadəsində olan obyektlər və digər d vlət əmlakı onların m lkiyyətinə verilir.

İlk n vbədə bələdiyyələrin m lkiyyətinə onların fəaliyyətini təmin etmək n lazımi inzibati binalar, otaqlar və avadanlıqlar verilir.

Qanunvericilikdə zəlləşdirilməsi qadağan edilən və ya m vafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarı ilə zəlləşdirilən d vlət əmlakı istisna olmaqla bələdiyyələrin ərazilərində yerləşən digər d vlət əmlakı onların m lkiyyətinə verilə bilər.

Bələdiyyə m lkiyyətinə d vlət əmlakı bələdiyyələr tərəfindən bu əmlakdan istifadə etmək imkanı yarandıqda onların m raciəti әsasında verilir.

Bu Qanuna uyğun olaraq bələdiyyənin m lkiyyətinə obyektlərin verilməsi qaydası və m ddətləri m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m əyyən edilir.

Maddə 5. M bahisələrin həlli qaydası

Bələdiyyə əmlakı ilə əlaqədar yaranan m bahisələr məhkəmə qaydasında həll edilir.

Maddə 6. Qanunun pozulmasına g rə məsuliyyət

Bu Qanunun pozulmasına g rə təqsirkar şəxslər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq məsuliyyət daşıyırlar.

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əlİyev

Bakı şəhəri, 7 dekabr 1999-cu il
№ 770-IQ

 

 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

12 oktyabr 2001-ci il tarixli 198-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 11, maddə 690)

 

QANUNA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 


[1] 12 oktyabr 2001-ci il tarixli 198-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 11, maddə 690) ilə 3-c maddəsinə yeddinci abzas əlavə edilmişdir.

 

 

 
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2018

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.