Hörmətli vergi ödəyiciləri!

VERGİ BORCLARINIZIN SİLİNMƏSİ ÜÇÜN AMNİSTİYADAN YARARLANMAĞA TƏLƏSİN!


Axtar
Facebook Twitter YouTube Play market AppStore
az|рус|eng

Vergi Testi

Cavablandırılıb: 0, Düzgün: 0, Səhv: 0, Faiz: 0%
1 / 50
¹175. Vergi qanunvericiliyinin pozulması anından neçə il keçdikdə şəxs həmin qanunvericiliklə bağlı hüquq pozuntusunun törədilməsinə görə məsuliyyətə cəlb edilə bilməz və vergi öhdəlikləri yarana bilməz?
A.
B.
C.
D.
2 / 50
¹188. Vergi orqanından şəhadətnamə-dublikat alınmadan sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri üçün qeyri-rezident bank idarələrində və digər qeyri-rezident kredit təşkilatlarında açılmış hesaba (rezident banklar tərəfindən qeyri-rezident banklarda açılmış müxbir hesablar istisna olmaqla) mədaxil edilmiş pul vəsaitinin neçə faizi miqdarında vergi ödəyicisinə maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
3 / 50
¹749. Vergi ödəyicisinin olduğu yer və ya yaşadığı yer dəyişdikdə, vergi orqanına bu cür dəyişiklik baş verdiyi gündən neçə gün müddətində ərizə verməlidir?
A.
B.
C.
D.
4 / 50
¹470. Fiziki şəxslərin xüsusi mülkiyyətində olan binalardan əmlak vergisi necə hesablanır?
A.
B.
C.
D.
5 / 50
¹454. Azərbaycan Respublikası ərazisinə müvəqqəti idxal edilən mallar aksizə necə cəlb edilir?
A.
B.
C.
D.
6 / 50
¹28. Maddi aktivlərin istifadə müddəti neçə ildən çox olduqda, onlar əsas vəsait sayılır?
A.
B.
C.
D.
7 / 50
¹644. Vergi məbləğləri aşağıdakı hansı formada tutulmur?
A.
B.
C.
D.
8 / 50
¹871. Aşağıdakı hansı fiziki şəxslərin hər hansı muzdlu işdən vergi tutulmalı olan aylıq gəliri 100 manat məbləğində azaldılır?
1. həlak olmuş, yaxud sonralar vəfat etmiş döyüşçülərin valideynləri, habelə vəzifələrinin icrası zamanı həlak olmuş dövlət qulluqçularının valideynləri və arvadları [ərləri]. [Bu şəxslərin arvadlarına [ərlərinə] güzəşt o halda verilir ki, onlar təkrar nikaha girmiş olmasınlar]
2. müharibə əlilləri
3. I və II qrup əlillər [müharibə əlillərindən başqa]
4. 1990-cı il yanvarın 20-də SSRİ qoşunlarının müdaxiləsi nəticəsində, habelə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi zamanı həlak olmuş şəxslərin valideynləri və arvadları [ərləri]. [Bu şəxslərin arvadlarına [ərlərinə] güzəşt o halda verilir ki, onlar təkrar nikaha girmiş olmasınlar]
5. Əfqanıstana və döyüş əməliyyatları aparılan başqa ölkələrə göndərilmiş hərbi qulluqçular və təlim-yoxlama toplanışlarına çağırılmış hərbi vəzifəlilər
A.
B.
C.
D.
9 / 50
¹881. Vergi uçotu məqsədləri üçün kassa metodu tətbiq edildikdə borc öhdəliyinin və ya icarə müqaviləsinin müddəti bir neçə hesabat dövrünü əhatə edirsə, hansı hallarda hesabat ilində gəlirdən çıxılmalı olan və faktiki ödənilən faizlərin (icarə haqqının) məbləği həmin il üçün hesablanan faizlərin (icarə haqqının) məbləği kimi qəbul edilir?
A.
B.
C.
D.
10 / 50
¹47. Qiymətləri Azərbaycan Respublikasının Tarif Şurası tərəfindən tənzimlənən mallar (işlər, xidmətlər) təqdim olunarkan (ixrac istisna olmaqla) və alınarkan vergitutma məqsədləri üçün hansı qiymətlər əsas götürülür?
A.
B.
C.
D.
11 / 50
¹177. Məlumdur ki, vergi ödəyicisi vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə borclarını bildirişdə göstərilən müddət ərzində ödəmədikdə vergi orqanı aktivləri barədə məlumatın 10 gün ərzində vergi orqanına təqdim edilməsini vergi ödəyicisindən tələb edə bilər. Həmin məlumatı əsas olmadan müəyyən edilən müddətdə təqdim etməyən vergi ödəyicisinə neçə manat məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
12 / 50
¹533. Avtonəqliyyat vasitələrini dövlət qeydiyyatına alan müvafiq icra hakimiyyəti orqanı hansı tarixədək yeni qeydiyyata alınmış və qeydiyyatdan çıxarılmış avtonəqliyyat vasitələri barədə məlumatı müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi formada müvafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim edir?
A.
B.
C.
D.
13 / 50
¹436. İşlərin görülməsi və xidmətlərin göstərilməsi zamanı qeyri-rezidentə ödənilən məbləğə ƏDV necə tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
14 / 50
¹675. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan “Royalti” anlayışına aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A.
B.
C.
D.
15 / 50
¹564. Fiziki şəxsə dəymiş zərərlərin ödənilməsi ilə bağlı alınan kompensasiya ödənişləri gəlir vergisinə hansı qaydada cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
16 / 50
¹931. Vergitutma məqsədləri üçün rezident fiziki şəxsin gəliri dedikdə hansı gəlir başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
17 / 50
¹585. Tam amortizasiya olunmuş əsas vəsaitlər istismara yararlı olduğu hallarda onların illik amortizasiya norması neçə faizdir?
A.
B.
C.
D.
18 / 50
¹899. Vergi ödəyicisinin qeydiyyatı ləğv edilirsə, ƏDV məqsədləri üçün ləğvetmə vaxtı onun sahibliyində qalan mallar üçün vergi tutulan əməliyyat nə vaxt aparılmış sayılır?
A.
B.
C.
D.
19 / 50
¹507. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan və üç aya qədər qalan, mühərrikinin həcmi 2000 kub santimetrdən 4000 kub santimetrədək olan xarici dövlətlərin minik avtomobilləri üçün Azərbaycan Respublikasının ərazisini tərk edən zaman hansı məbləğdə yol vergisi ödənilməlidir?
A.
B.
C.
D.
20 / 50
¹661. Aşağıda qeyd olunanlardan hansı Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan vergi ödəyicisinin ailə üzvlərinə aid deyil?
A.
B.
C.
D.
21 / 50
¹762. Vergi ödəyicisi tərəfindən vergi yoxlaması aktı üzrə yazılı izahatlar və ya etirazlar təqdim edildikdə yoxlamanın materiallarına baxılarkən vergi ödəyicisi ona əvvəlcədən məlumat verilməsinə baxmayaraq, üzrlü səbəb olmadan gəlməyibsə, yoxlamanın materiallarına vergi ödəyicisi tərəfindən təqdim edilən etirazlara, izahatlara, digər sənəd və materiallara hansı formada baxılır?
A.
B.
C.
D.
22 / 50
¹715. Vergi orqanları öz səlahiyyətləri çərçivəsində hansı orqanların səlahiyyətlərini həyata keçirlər?
A.
B.
C.
D.
23 / 50
¹583. Məhsuldar heyvanlar üçün illik amortizasiya norması neçə faizdir?
A.
B.
C.
D.
24 / 50
¹928. Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəlik vasitəsilə fəaliyyət göstərən qeyri-rezident vergi ödəyicisi hansı gəlirləri üzrə gəlir vergisinin ödəyicisidir?
A.
B.
C.
D.
25 / 50
¹75. Vergi nəzarəti hansı məqsədlə həyata keçirilir?
A.
B.
C.
D.
26 / 50
¹684. Gömrük qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada Azərbaycan Respublikası sərhədindəki iki məntəqə arasında Azərbaycan Respublikası ərazisi ilə daşınma necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
27 / 50
¹326. Fiziki şəxslərin xalq musiqi alətlərinin istehsalından əldə etdikləri gəlirləri gəlir vergisinə necə cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
28 / 50
¹655. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan “Fiziki şəxs” anlayışı aşağıdakı hansı halda düzgün göstərilmişdir?
A.
B.
C.
D.
29 / 50
¹834. Aşağıdakı hallardan hansı olduqda vergi orqanı tərəfindən vergi hesabatı qəbul edilir?
A.
B.
C.
D.
30 / 50
¹604. Nəqliyyat vasitələri üçün illik amortizasiya normasının yuxarı həddi neçə faizdir?
A.
B.
C.
D.
31 / 50
¹262. Vergi ödəyicisinin siyahıya alınmış əmlakının açıq hərracda satılması barədə müraciətinə məhkəmə hansı qanunvericilik aktına uyğun olaraq baxır?
A.
B.
C.
D.
32 / 50
¹972. Ağac materiallardan məişət alətlərinin hazırlanması sahəsində fəaliyyət göstərən fiziki şəxslərin gəliri hansı qaydada vergiyə cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
33 / 50
¹418. Vergi ödəyicisi il ərzində cari vergi ödəmələrinin məbləğini müəyyənləşdirməyin iki mümkün metodundan hansını seçdiyi barədə vergi orqanına nə vaxt məlumat verir?
A.
B.
C.
D.
34 / 50
¹504. Torpaq vergisi hansı məbləğlərdə və hansı tarixlərindən gec olmayaraq ödənilir?
A.
B.
C.
D.
35 / 50
¹482. Bakı şəhəri ərazisində yerləşən sənaye, tikinti, nəqliyyat, rabitə, ticarət-məişət xidməti və digər xüsusi təyinatlı torpaqlar üzrə torpaq sahəsinin, hər 100 kvadrat metrinə görə (10000 kvadrat metrədək olduqda) torpaq vergisinin dərəcəsi nə qədər təşkil edir?
A.
B.
C.
D.
36 / 50
¹740. Aşağıdakılardan hansı vergi orqanları tərəfindən həyata keçirilən vergi nəzarəti formasına aid edilmir?
A.
B.
C.
D.
37 / 50
¹666. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan “Azərbaycan mənbəyindən gəlir” anlayışına aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A.
B.
C.
D.
38 / 50
¹203. Hansı halda vergi orqanı vergitutma obyektlərini bazar qiymətləri nəzərə alınmaqla dəqiqləşdirir, verginin məbləğini yenidən hesablayır və Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə nəzərdə tutulan sanksiyaları tətbiq edir?
A.
B.
C.
D.
39 / 50
¹651. Aşağıdakılardan hansı Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyənləşdirilən vergitutma obyektlərinə aid deyildir?
A.
B.
C.
D.
40 / 50
¹150. Səyyar vergi yoxlaması zamanı sənədlərin və nümunə kimi əşyaların götürülməsi kimlərin iştirakı ilə həyata keçirilir?
A.
B.
C.
D.
41 / 50
¹798. Verginin (o cümlədən ödəmə mənbəyində verginin) hesabatda göstərilən məbləği verginin hesabatda göstərilməli olan məbləğinə nisbətən azaldılmışdırsa, habelə büdcəyə çatası vergi məbləği hesabat təqdim etməməklə yayındırılmışdırsa, vergi ödəyicisinə azaldılmış və ya yayındırılmış vergi məbləğinin (kameral vergi yoxlaması nəticəsində hesablanmış əlavə vergi məbləği istisna olmaqla) neçə faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
42 / 50
¹698. Vergi ödəyicisi aşağıdakı fəaliyyət növlərindən hansını həyata keçirərkən nağd pul hesablaşmalarını nəzarət-kassa aparatları vasitəsilə həyata keçirməlidir?
A.
B.
C.
D.
43 / 50
¹211. Vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi hansı qanunvericilik sənədində nəzərdə tutulmuş ardıcıllıqla həyata keçirilir?
A.
B.
C.
D.
44 / 50
¹369. Aşağıdakı hansı vergilərin gəlirdən çıxılmasına yol verilmir?
A.
B.
C.
D.
45 / 50
¹390. Hansı uçot metodu ilə uçot aparan vergi ödəyicisi gəlir əldə edilməsinin və xərc çəkilməsinin faktiki vaxtından asılı olmayaraq gəlirini və xərcini müvafiq surətdə gəlir almaq hüququnun əldə edildiyi və ya xərcin çəkilməsi barədə öhdəliyin yarandığı vaxt nəzərə almalıdır?
A.
B.
C.
D.
46 / 50
¹395. Uzunmüddətli müqavilə dedikdə, nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
47 / 50
¹710. Vergi agentinin birbaşa və ya dolayı yolla tabe olduğu şəxsin təqsiri üzündən ona həvalə olunmuş vəzifələrin yerinə yetirilməməsinə və ya lazımınca yerinə yetirilməməsinə görə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada kim məsuliyyət daşıyır?
A.
B.
C.
D.
48 / 50
¹761. Vergi yoxlaması aktının bir nüsxəsi vergi ödəyicisinə (onun səlahiyyətli nümayəndəsinə) verilmə tarixini təsdiq edən üsulla aktın tərtib edildiyi tarixdən sonra neçə gündən gec olmayaraq verilir və ya göndərilir?
A.
B.
C.
D.
49 / 50
¹264. Məhkəmənin qərarı əsasında əmlakın hərracda satışı zamanı hərracın təşkilatçısı qismində kim çıxış edir?
A.
B.
C.
D.
50 / 50
¹626. Naxçıvan Muxtar Respublikasında və bələdiyyələrdə vergitutmanın ümumi əsasları və vergilər hansı qanunvericilik aktı ilə müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.
|


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.

Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2016

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.