Hörmətli vergi ödəyiciləri!

VERGİ BORCLARINIZIN SİLİNMƏSİ ÜÇÜN AMNİSTİYADAN YARARLANMAĞA TƏLƏSİN!

Fevral ayının güzəştlərinin bitməsinə
son 4 gün qaldı!

 


Axtar
az|рус|eng

Vergi Testi

Cavablandırılıb: 0, Düzgün: 0, Səhv: 0, Faiz: 0%
1 / 50
765. Hansı hallarda səyyar vergi yoxlaması keçirilmədən ərazilərin, binaların, sənədlərin və əşyaların baxışının keçirilməsinə yol verilir?
A.
B.
C.
D.
2 / 50
579. Aşağıdakılardan hansılar gəlirdən çıxılmayan xərclərə aiddir? 
1. qeyri-kommersiya fəaliyyəti ilə bağlı çəkilən xərclər 
2. əsas vəsaitlərin alınmasına və qurulmasına çəkilən xərclər 
3. dövriyyə vəsaitlərinin alınmasına və gətirilməsinə çəkilən xərclər 
4. faktiki ezamiyyə xərclərinin normadan artıq olan hissəsi 
5. norma həddində ehtiyat fondlarına ayırmalar üzrə çəkilən xərclər
A.
B.
C.
D.
3 / 50
591. Aşağıdakı hansı verginin gəlirdən çıxılmasına yol verilmir?
A.
B.
C.
D.
4 / 50
181. ƏDV üzrə qeydiyyat məcburi olduğu halda, qeydiyyat olmadan fəaliyyət göstərilməsinə görə vergi ödəyicisinə ƏDV üzrə qeydiyyat olmadan fəaliyyət göstərdiyi bütün dövr ərzində büdcəyə ödənilməli olan ƏDV məbləğinin neçə faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
5 / 50
508. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan və bir ilə qədər qalan, mühərrikinin həcmi 2000 kub santimetrdən 4000 kub santimetrədək olan xarici dövlətlərin minik avtomobilləri üçün hansı məbləğdə yol vergisi ödənilməlidir?
A.
B.
C.
D.
6 / 50
346. Aşağıdakı xərclərdən hansının gəlirdən çıxılmasına yol verilmir?
A.
B.
C.
D.
7 / 50
283. Vergi ödəyicisinin vergi hesablamalarının səhv olduğunu sübut etmək vəzifəsi kimin üzərinə qoyulur?
A.
B.
C.
D.
8 / 50
29. Əmlakın qalıq dəyəri dedikdə nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
9 / 50
151. Səyyar vergi yoxlaması zamanı sənədlərin və əşyaların nümunə kimi götürülməsi barədə hansı sənəd tərtib olunur?
A.
B.
C.
D.
10 / 50
484. Gəncə, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu ərazisində yerləşən yaşayış fondlarının, həyətyanı sahələrinin torpaqları və vətəndaşların bağ sahələrinin tutduğu torpaqlar üzrə torpaq sahəsinin, hər 100 kvadrat metrinə görə (10000 kvadrat metrədək olduqda) torpaq vergisinin dərəcəsi nə qədər təşkil edir?
A.
B.
C.
D.
11 / 50
277. Vergi öhdəliyinin icrasının təmin edilməsi məqsədi ilə məhkəmənin qərarı əsasında keçirilən birinci hərrac baş tutmadıqda və ya siyahı üzrə ayrı-ayrılıqda əmlakın satışı baş tutmadıqda, hər növbəti hərraca neçə gün qalmış kütləvi informasiya vasitələrində, o cümlədən internet saytlarında və sosial şəbəkələrdə müvafiq elan dərc olunur? 
A.
B.
C.
D.
12 / 50
747. Vergi orqanında uçota alınmaq üçün vergi ödəyicisi tərəfindən verilmiş ərizədə göstərilənlərin düzgünlüyünə kim cavabdehdir?
A.
B.
C.
D.
13 / 50
56. Hesabat dövründə sahibkarlıq fəaliyyəti və ya digər vergi tutulan əməliyyatı olmadığı halda və ya sahibkarlıq fəaliyyətini və ya digər vergi tutulan əməliyyatlarını müvəqqəti dayandırdıqda arayış təqdim edən vergi ödəyicilərinin əmlakı və [və ya] torpağı olduqda …
A.
B.
C.
D.
14 / 50
236. Vergini birdəfəyə ödədiyi təqdirdə vergi ödəyicisinin iflasa uğramaq təhlükəsi olduğu halda, vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddəti uzadılarkən faiz hansı dərəcə ilə hesablanır?
A.
B.
C.
D.
15 / 50
306. Muzdlu işə aid olmayan fəaliyyətdən gəlirlər hansı gəlirlərdən ibarətdir?
A.
B.
C.
D.
16 / 50
757. Növbəti səyyar vergi yoxlaması keçirildikdə, vergi orqanı tərəfindən vergi ödəyicisinə vergi yoxlamasının başlanmasından azı neçə gün əvvəl yazılı bildiriş göndərilir?
A.
B.
C.
D.
17 / 50
472. Fiziki şəxslər mühərriki olan hava nəqliyyatı vasitəsinə görə əmlak vergisini hansı qaydada və dərəcələrlə ödəyirlər?
A.
B.
C.
D.
18 / 50
886. Azərbaycan Respublikası ərazisində daimi nümayəndəliyi olan qeyri-rezident fiziki şəxslər gəlir vergisinin illik bəyannaməsini nə vaxt vergi orqanına təqdim edirlər?
A.
B.
C.
D.
19 / 50
997. Lənkəran şəhərində fərdi foto fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs aylıq nə qədər sadələşdirilmiş vergi ödəməlidir?
A.
B.
C.
D.
20 / 50
393. Hüquqi şəxs yaratmadan birgə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər həmin fəaliyyətdən əldə etdikləri birgə gəliri hansı qaydada bölüşdürürlər?
A.
B.
C.
D.
21 / 50
100. Vergi ödəyicisi olan fiziki şəxsin uçotdan çıxarılması hansı hallarda mümkündür?
A.
B.
C.
D.
22 / 50
416. Gəlir [mənfəət] vergisi üzrə rüblük cari ödəmənin məbləği əvvəlki vergi ilində hesablanmış vergi məbləğinin hansı hissəsini təşkil edir? 
A.
B.
C.
D.
23 / 50
32. Opsion nədir?
A.
B.
C.
D.
24 / 50
661. Aşağıda qeyd olunanlardan hansı Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan vergi ödəyicisinin ailə üzvlərinə aid deyil?
A.
B.
C.
D.
25 / 50
822. Verginin məqsədləri üçün barter əməliyyatları malların (işlərin, xidmətlərin) bazar qiymətləri ilə satışı kimi qiymətləndirildikdə, müvafiq əməliyyatlar  hansı sənədlə rəsmiləşdirilməlidir?
A.
B.
C.
D.
26 / 50
478. Fiziki şəxslər üçün torpaq vergisinin vergitutma obyekti dedikdə nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
27 / 50
451. İdxal olunan aksizli mallar üçün vergi tutulan əməliyyatın vaxtı necə müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.
28 / 50
787. Vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin qanuni hərəkətləri nəticəsində vergi ödəyicisinə vurulan ziyan ödənilirmi?
A.
B.
C.
D.
29 / 50
739. Aşağıdakılardan hansı vergi nəzarətinin məqsədinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
30 / 50
430. Aşağıda göstərilən əməliyyatlardan hansı ƏDV üzrə vergitutma obyekti sayılmır?
A.
B.
C.
D.
31 / 50
495. Yerin təkindən çıxarılan baritə görə mədən vergisinin dərəcəsi nə qədər təşkil edir?
A.
B.
C.
D.
32 / 50
384. Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi və fiziki şəxslərin gəlir vergisi məqsədləri üçün vergi ili dedikdə hansı vaxt başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
33 / 50
751. Şəhadətnamə-dublikat alındığı tarixdən neçə gün müddətində hesabın açılması üçün istifadə olunmadıqda qüvvədən düşmüş hesab edilir?
A.
B.
C.
D.
34 / 50
613. Rezidentin Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda Azərbaycan mənbəyindən olmayan gəlirindən ödənilmiş gəlir vergisinin və ya mənfəət vergisinin məbləğləri Azərbaycanda vergi ödənilərkən nəzərə alınırmı?
A.
B.
C.
D.
35 / 50
180. Vergi Məcəlləsinin 65-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş qaydada vergilər üzrə borcların və faizlərin, tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının dövlət büdcəsinə alınması üçün kredit təşkilatlarına və ya bank əməliyyatları aparan şəxslərə sərəncamın verildiyi tarixdən, kredit təşkilatlarında və ya bank əməliyyatları aparan şəxslərdə hesabları olmadığı halda Məcəllənin 65.1-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş bildirişdə göstərilən müddətin başa çatdığı tarixdən vergi ödəyicisi tərəfindən onun kassasından, AR-nın Mülki Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş hesabdan pul vəsaitinin silinməsi növbəliliyi pozulmaqla, nağd qaydada məxaric əməliyyatları aparıldıqda aparılmış məxaric əməliyyatlarının neçə faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
36 / 50
721. Vergi orqanları işçilərinin sosial müdafiəsi, o cümlədən vergi orqanlarının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, vergi sahəsində elmi-texniki potensialın artırılması məqsədilə hansı vəsait hesabına bu orqanların büdcədənkənar fondu yaradılır?
A.
B.
C.
D.
37 / 50
63. Vergi orqanları məhkəmələrə iddia ərizələrinin verilməsi üçün dövlət rüsumunu hansı miqdarda ödəyirlər?
A.
B.
C.
D.
38 / 50
650. Dövlətin və bələdiyyələrin fəaliyyətinin maliyyə təminatı məqsədi ilə vergi ödəyicilərinin mülkiyyətində olan pul vəsaitlərinin özgəninkiləşdirilməsi şəklində dövlət büdcəsinə və yerli büdcələrə köçürülən məcburi, fərdi, əvəzsiz ödəniş necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
39 / 50
935. İşəgötürən tərəfindən fiziki şəxsə banklararası kredit hərracında olan faiz dərəcəsindən aşağı faiz dərəcəsi ilə ssuda verildiyi halda hansı məbləğ muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlirdir?
A.
B.
C.
D.
40 / 50
8. Azərbaycan Respublikasında vergilərin dəyişdirilməsi və ya ləğv edilməsi necə həyata keçirilir?
A.
B.
C.
D.
41 / 50
38. Vergitutma məqsədləri üçün bazar qiyməti dedikdə, nə nəzərdə tutulur?
A.
B.
C.
D.
42 / 50
832. Vergi ödəyicisi tərəfindən dəqiqləşdirilmiş və ya vaxtında təqdim edilməmiş hesabatlar nə vaxtadək təqdim edilə bilər?
A.
B.
C.
D.
43 / 50
693. Bazar qiyməti nəzərə alınmaqla vergilərin hesablanması aşağıdakı hansı halda həyata keçirilə bilər?
A.
B.
C.
D.
44 / 50
684. Gömrük qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada Azərbaycan Respublikası sərhədindəki iki məntəqə arasında Azərbaycan Respublikası ərazisi ilə daşınma necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
45 / 50
752. Səyyar vergi yoxlaması mənfəət, gəlir, əmlak, yol və torpaq vergiləri üzrə vergi ödəyicisinin hansı təqvim ilindən çox olmayan fəaliyyətini əhatə edə bilər?
A.
B.
C.
D.
46 / 50
106. Bir vergi ödəyicisinə bank idarəsində hesab açmaq üçün neçə şəhadətnamə-dublikat verilə bilər?
A.
B.
C.
D.
47 / 50
321. Fiziki şəxslərə ödənilmiş dövlət müavinətləri hansı qaydada gəlir vergisinə cəlb edilir? 
A.
B.
C.
D.
48 / 50
331. Birinci və ikinci qrup müharibə əlillərinin hər hansı muzdlu işdən əldə etdikləri aylıq gəlirinin hansı məbləğindən vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
49 / 50
139. Səyyar vergi yoxlamasını keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsi tərəfindən baxışın keçirilməsi barəsində hansı sənəd tərtib edilir?
A.
B.
C.
D.
50 / 50
143. Vergi nəzarətinin həyata keçirilməsi və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə əsasən daxil olmuş sorğuların icrası ilə bağlı zəruri olan sənədlər və ya onların lazımi qaydada təsdiq edilmiş surətləri vergi orqanının müraciətinə əsasən neçə gün müddətində təqdim edilməlidir?
A.
B.
C.
D.
|


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.

Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2016

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.