Axtar
az|рус|eng

Vergi Testi

Cavablandırılıb: 0, Düzgün: 0, Səhv: 0, Faiz: 0%
1 / 50
699. Nağd pul hesablaşmaları nəzarət-kassa aparatları vasitəsilə həyata keçirilməli olan fəaliyyət növü aşağıdakılardan hansıdır?
A.
B.
C.
D.
2 / 50
832. Vergi ödəyicisi tərəfindən dəqiqləşdirilmiş və ya vaxtında təqdim edilməmiş hesabatlar nə vaxtadək təqdim edilə bilər?
A.
B.
C.
D.
3 / 50
681. Gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq, təkrar ixrac malları sayılan malları idxal etmiş şəxsin həmin malları idxal edəndən sonra təqdim etmədən və idxal olunduğu andakı vəziyyətdə ixrac etməsi necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
4 / 50
892. Şəxs ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatdan keçmək üçün ərizə verdikdən sonra neçə iş günündən gec olmayaraq vergi orqanı ona müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi forma üzrə qeydiyyat bildirişi verməyə borcludur?
A.
B.
C.
D.
5 / 50
797. Vergi hesabatını və ya Vergi Məcəlləsinin 16.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş (vergi tutulan əməliyyatın olmaması) arayışı əsas olmadan müəyyən edilən müddətdə təqdim etməyən vergi ödəyicisinə vergi orqanının rəhbərinin (onun müavininin) qərarına əsasən hansı məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
6 / 50
119. Kameral vergi yoxlaması nəticəsində vergi bəyannaməsində vergilərin düzgün hesablanmaması [vergi məbləğinin az və ya artıq göstərilməsi] aşkar edildikdə, vergi ödəyicisinə neçə iş günü müddətində Vergilər Nazirliyinin müəyyən etdiyi formada vergilərin hesablanmasına dair vergi orqanının qərarı göndərilir?
A.
B.
C.
D.
7 / 50
238. Vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsinin uzadılmış müddətinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi haqqında qərar vermiş vergi orqanı neçə gün müddətində vergi ödəyicisinə bu barədə məlumat verməlidir?
A.
B.
C.
D.
8 / 50
474. Çernobıl AES-də şüa xəstəliyinə tutulmuş şəxslərin icarəyə verdikləri binalara görə ödəməli olduqları əmlak vergisinin məbləği nə qədər azaldılır?
A.
B.
C.
D.
9 / 50
61. Hansı fəaliyyət növü qeyri-rezidentin daimi nümayəndəlik vasitəsi ilə həyata keçirilən fəaliyyət sayılmır?
A.
B.
C.
D.
10 / 50
31. Forvard kontraktı nədir?
A.
B.
C.
D.
11 / 50
47. Qiymətləri Azərbaycan Respublikasının Tarif Şurası tərəfindən tənzimlənən mallar (işlər, xidmətlər) təqdim olunarkan (ixrac istisna olmaqla) və alınarkan vergitutma məqsədləri üçün hansı qiymətlər əsas götürülür?
A.
B.
C.
D.
12 / 50
73. Kommersiya və [və ya] vergi sirri vergi orqanları və onların vəzifəli şəxsləri tərəfindən hansı hallarda açıla bilər?
A.
B.
C.
D.
13 / 50
146. Səyyar vergi yoxlaması zamanı nümunə kimi götürülmüş əşyalar harada tədqiq edilir?
A.
B.
C.
D.
14 / 50
351. Əgər malların [işlərin, xidmətlərin] təqdim edilməsi ilə əlaqədar gəlir əvvəllər sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə edilən ümumi gəlirə aid edilmişdirsə, vergi ödəyicisi onlarla bağlı olan ümidsiz borc məbləğinin hansı hissəsini gəlirdən çıxa bilər?
A.
B.
C.
D.
15 / 50
991. Müəssisə işçisinə əsas iş yeri üzrə cari ayda müəssisədə qəbul edilmiş əməyin ödənilməsi sisteminə müvafiq olaraq hesablamışdır: 
vəzifə maaşı 249 manat; 
işəgötürən tərəfindən ödənilən tibbi sığorta haqqı 50 manat; 
faktiki ezamiyyə xərcləri 110 manat. 
Bu halda gəlir vergisinin dərəcəsi tətbiq edilən məbləği müəyyən edin?
A.
B.
C.
D.
16 / 50
105. Vergi orqanı uçota aldıqdan sonra neçə gün müddətində fərdi sahibkara onun vergi uçotuna alınması barədə məlumat verir?
A.
B.
C.
D.
17 / 50
6. Hansı vergilərin müəyyən edilməsinə yol verilmir?
A.
B.
C.
D.
18 / 50
400. Əvvəllər gəlirdən çıxılmış ümidsiz borc ödənilirsə, əldə edilən məbləğ:
A.
B.
C.
D.
19 / 50
514. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan və bir ilə qədər qalan, oturacaq yerlərinin sayı 13-dən 30-dək olan xarici dövlətlərin avtobusları üçün hansı məbləğdə yol vergisi ödənilməlidir?
A.
B.
C.
D.
20 / 50
95. Vergi orqanı vergi ödəyicisinə uçota alınması barədə nə təqdim edir?
A.
B.
C.
D.
21 / 50
761. Vergi yoxlaması aktının bir nüsxəsi vergi ödəyicisinə (onun səlahiyyətli nümayəndəsinə) verilmə tarixini təsdiq edən üsulla aktın tərtib edildiyi tarixdən sonra neçə gündən gec olmayaraq verilir və ya göndərilir?
A.
B.
C.
D.
22 / 50
582. İncəsənət əsərləri üçün illik amortizasiya norması neçə faizdir?
A.
B.
C.
D.
23 / 50
769. Səyyar vergi yoxlaması zamanı nümunə kimi götürülmüş əşyalar, həmin əşyaların tədqiq edilməsi üçün zəruri olan vaxtı nəzərə almaqla neçə gündən artıq olmayan müddətə götürülə bilər?
A.
B.
C.
D.
24 / 50
733. Vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin hansı göstəricilərinə uyğun olaraq xüsusi geyim forması və fərqlənmə nişanları vardır?
A.
B.
C.
D.
25 / 50
558. İşçilərin sayının və ştatların ixtisar edilməsi ilə əlaqədar olaraq əmək müqaviləsinə xitam verildikdə işçilərə Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə müvafiq ödənilən təminatlar gəlir vergisinə cəlb edilirmi?
A.
B.
C.
D.
26 / 50
676. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan Royalti anlayışına aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A.
B.
C.
D.
27 / 50
505. Fiziki şəxslərin torpaq vergisi (kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlara görə torpaq vergisi istisna olmaqla) hara ödənilir?
A.
B.
C.
D.
28 / 50
518. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan və bir ilə qədər qalan, oxlarının sayı 4-dək olan xarici dövlətlərin yük avtomobilləri, qoşqulu və yarımqoşqulu avtonəqliyyat vasitələri üçün hansı məbləğdə yol vergisi ödənilməlidir?
A.
B.
C.
D.
29 / 50
966. Qiymətli daşlardan və metallardan, qiymətli daşlar və metalların məmulatlarından, incəsənət əsərlərindən, əntiq əşyalardan və vergi ödəyicisinin sahibkarlıq fəaliyyətində istifadə edilən və ya istifadə edilmiş əmlakdan başqa daşınan maddi əmlakın təqdim edilməsindən əldə edilən gəlir hansı qaydada gəlir vergisinə cəlb edilir?
A.
B.
C.
D.
30 / 50
114. Vergi ödəyicisinin hansı vergilər üzrə həmin yoxlamanın keçirildiyi il də daxil olmaqla son 3 ildən çox olmayan fəaliyyəti üzrə səyyar vergi yoxlaması aparılır?
A.
B.
C.
D.
31 / 50
893. ƏDV üzrə vergitutma obyekti olan əməliyyatları göstərin:

1. malların təqdim edilməsi, işlərin görülməsi, xidmətlərin göstərilməsi;
2. fövqəladə hallardan başqa, malların itməsi, əskik gəlməsi, xarab olması, tam
amortizasiya olunmadan uçotdan silinməsi və ya oğurlanması;
3. fövqəladə hallar nəticəsində malların itməsi, əskik gəlməsi, xarab olması, tam
amortizasiya olunmadan uçotdan silinməsi və ya oğurlanması;
4. ƏDV qeydiyyatının ləğvetmə vaxtı sahiblikdə qalan mallar
5. Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda xidmətlər göstərilməsi və ya işlər görülməsi
A.
B.
C.
D.
32 / 50
127. Aşağıda göstərilən hansı halda vergi orqanları tərəfindən növbədənkənar səyyar vergi yoxlaması keçirilə bilər?
A.
B.
C.
D.
33 / 50
67. Yuxarı vergi orqanları tabeliyində olan vergi orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin qeyri-qanuni aktlarını və qərarlarını ləğv edə bilərlərmi?
A.
B.
C.
D.
34 / 50
510. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan və bir ilə qədər qalan, mühərrikinin həcmi 4000 kub santimetrdən çox olan xarici dövlətlərin minik avtomobilləri üçün hansı məbləğdə yol vergisi ödənilməlidir?
A.
B.
C.
D.
35 / 50
912. Əgər gömrük rüsumu tutulması məqsədləri üçün idxal, rüsumun geri qaytarılması rejiminin təsiri altına düşürsə və ya azadolmanın şərtləri pozulduğu üçün gömrük rüsumunun ödənilməsi tələb edilirsə, həmin rejim aksizin tutulmasına da tətbiq olunurmu?
A.
B.
C.
D.
36 / 50
973. Fiziki şəxslərə kompensasiya xarakterli ödəmələr gəlir vergisinə hansı qaydada cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
37 / 50
804. Vergi ödəyicilərinə vergi orqanlarının hüquqa zidd hərəkətləri (qərarları) və ya hərəkətsizliyi nəticəsində dəymiş zərər necə ödənilir?
A.
B.
C.
D.
38 / 50
537. Yerin təkindən çıxarılan tikinti qumlarının hər kubmetri üçün mədən vergisi hansı dərəcə ilə hesablanır?
A.
B.
C.
D.
39 / 50
72. Hansı halda vergi orqanlarının vəzifəli şəxsləri tərəfindən vergi ödəyicilərinə münasibətdə öz xidməti vəzifələrini həyata keçirmək yolverilməzdir?
A.
B.
C.
D.
40 / 50
647. Aşağıdakı hansı vergi növü yerli vergi (bələdiyyə vergisi) hesab edilmir?
A.
B.
C.
D.
41 / 50
674. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan Opsion anlayışı aşağıdakı hansı halda düzgün göstərilmişdir?
A.
B.
C.
D.
42 / 50
530. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 211.1.1.3-cü maddəsində (yük avtomobilləri, qoşqulu və yarımqoşqulu avtonəqliyyat vasitələri üçün oxların sayından və Azərbaycan Respublikasının ərazisində qaldığı müddətdən asılı olaraq vergi hesablanması) göstərilən verginin məbləği təhlükəli yüklərin daşınmasına görə oxlarının sayı dördə qədər olduqda Azərbaycan Respublikasının ərazisində qaldığı iki həftə müddət üçün nə qədər artırılır?
A.
B.
C.
D.
43 / 50
341. Xeyriyyə təşkilatlarının sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə etdikləri gəlirdən başqa digər gəlirləri hansı dərəcə ilə mənfəət vergisinə cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
44 / 50
724. Aşağıdakılardan hansı vergi orqanlarının vəzifələrinə aid deyil?
A.
B.
C.
D.
45 / 50
448. Neft məhsulları istisna olmaqla, Azərbaycan Respublikası ərazisində istehsal olunan digər aksizli mallar üçün vergi tutulan əməliyyat nə hesab olunur? 
A.
B.
C.
D.
46 / 50
366. Xarici sığortaçılarla bağlanmış həyat sığortası müqavilələri üzrə sığorta haqları hansı qaydada gəlirdən çıxılır?
A.
B.
C.
D.
47 / 50
878. Aşağıdakılardan hansı gəlirdən çıxılan məbləğlərə aiddir?
A.
B.
C.
D.
48 / 50
926. Fiziki şəxslərdən ödəmə mənbəyində vergi tutulduğu halda vergiyə cəlb olunan gəlir vergitutma obyekti hesab edilə bilərmi?
A.
B.
C.
D.
49 / 50
141. Səyyar vergi yoxlamasını bilavasitə həyata keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsinə tələb olunan sənədlər vergi ödəyicisi tərəfindən qanunla müəyyən olunmuş müddətdə təqdim edilmədikdə və ya həmin sənədlərin və ya elektron faylların onda olmaması vergi ödəyicisi tərəfindən bildirildikdə, yoxlamanı həyata keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsləri tərəfindən hansı sənəd tərtib edilir?
A.
B.
C.
D.
50 / 50
628. Vergi Məcəlləsinin əsasında və ya onun icrası məqsədi ilə qəbul edilmiş normativ hüquqi aktlar Vergi Məcəlləsinin müddəalarına...
A.
B.
C.
D.
|


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.