Axtar
az|рус|eng

Vergi Testi

Cavablandırılıb: 0, Düzgün: 0, Səhv: 0, Faiz: 0%
1 / 50
¹52. Aşağıda göstərilən hansı fəaliyyət növləri üzrə nağd pul hesablaşmalarının aparılması nəzarət-kassa aparatları vasitəsilə həyata keçirilməyə bilər?

1. Qəzet və jurnalların satışı [belə satış dövriyyəsinin ümumi dövriyyədəki payı 50 faizdən çox olduqda]
2. Qiymətli kağızların satışı
3. Avtomobillərin və minik avtomobil vasitələrinin pərakəndə satışı
4. Sərnişin və yük daşıma (dəmir yolu, hava, su və avtomobil nəqliyyatı vasitəsilə) fəaliyyəti (oturacaq yerlərinin sayı 6-dan az olan qanunvericiliyə uyğun olaraq taksometr tətbiq edilməli taksilərdən başqa)
5. İxtisaslaşdırılmış mağazalarda meyvə və tərəvəzlərin pərakəndə satışı
A.
B.
C.
D.
2 / 50
¹532. Azərbaycan Respublikasının ərazisində avtomobil benzininin, dizel yanacağının və maye qazın istehsalı ilə məşğul olan şəxslər yol vergisini nə vaxt dövlət büdcəsinə ödəyirlər?
A.
B.
C.
D.
3 / 50
¹463. Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan şampan şərabına tətbiq olunan aksizin dərəcəsi aşağıdakılardan hansıdır?
A.
B.
C.
D.
4 / 50
¹647. Aşağıdakı hansı vergi növü yerli vergi (bələdiyyə vergisi) hesab edilmir?
A.
B.
C.
D.
5 / 50
¹879. Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəlik yaratmayan qeyri-rezident fiziki şəxsə muzdlu işlə əlaqədar gəlir ödənilərkən hansı dərəcə ilə vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
6 / 50
¹951. Qeyri-sahibkarlıq fəaliyyəti üzrə illik gəliri 30000 manatadək olan fiziki şəxsin gəlir vergisinin hesablanması zamanı hansı dərəcə tətbiq olunur?
A.
B.
C.
D.
7 / 50
¹617. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında beynəlxalq müqavilələrdə hansı məsələlər nəzərdə tutulduğu halda ödəmə mənbəyində artıq tutulmuş vergi məbləği müəyyən edilmiş qaydada geri qaytarılır?
A.
B.
C.
D.
8 / 50
¹848. Vergi Məcəlləsində başqa hallar müəyyən edilməmişdirsə, artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının qalan məbləğləri vergi ödəyicisinin yazılı ərizəsinə əsasən neçə gün ərzində vergi ödəyicisinə qaytarılır?
A.
B.
C.
D.
9 / 50
¹695. Vergi ödəyicisinin hüquqları və qanuni maraqları necə təmin edilir?
A.
B.
C.
D.
10 / 50
¹987. Aşağıdakı şəxslərdən kim vergi ödəyicisinin himayəsində olanlara aid edilmir?
A.
B.
C.
D.
11 / 50
¹314. Qeyri-sahibkarlıq fəaliyyəti üzrə illik gəliri 30000 manatadək olan fiziki şəxsin gəlir vergisinin hesablanması zamanı hansı dərəcə tətbiq olunur?
A.
B.
C.
D.
12 / 50
¹644. Vergi məbləğləri aşağıdakı hansı formada tutulmur?
A.
B.
C.
D.
13 / 50
¹847. Aşağıdakı yerlərdən hansında vergi ödənilmir?
A.
B.
C.
D.
14 / 50
¹399. İcarəyə verən maddi əmlakı maliyyə lizinqi müqaviləsi üzrə icarəyə verirsə, vergitutma məqsədləri üçün əmlakın sahibi kim hesab edilir?
A.
B.
C.
D.
15 / 50
¹23. Xidmətlərin göstərilməsi [işlərin görülməsi] zamanı istifadə olunan mallar ayrıca təqdim edilmirsə və ya xidmətin [işin] dəyərinə daxil edilməyən kompensasiyalı xərclər müqavilədə və ya ödəniş sənədlərində ayrıca göstərilmirsə,
A.
B.
C.
D.
16 / 50
¹790. Vergi qanunvericiliyinin pozulmasında vergi ödəyicisinin təqsirinin olmasında aradan qaldırılmaz şübhələr olduqda onlar necə şərh olunur?
A.
B.
C.
D.
17 / 50
¹340. Xeyriyyə təşkilatının sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə etdiyi gəlir hansı qaydada mənfəət vergisinə cəlb edilir?
A.
B.
C.
D.
18 / 50
¹392. Borc öhdəliyi üzrə faizlər və ya əmlakın icarə haqqı ödənilərkən borc öhdəliyi və ya icarə müqaviləsi üzrə ödənişin müddəti bir neçə hesabat dövrünü əhatə edirsə, xərc hansı qaydada bölüşdürülür?
A.
B.
C.
D.
19 / 50
¹763. Səyyar vergi yoxlaması zamanı vergi ödəyicisi vergi yoxlaması aktı ilə və ya onun hər hansı bir hissəsi ilə razılaşmadıqda vergi yoxlaması aktının verilməsi günündən neçə gün müddətində müvafiq vergi orqanına aktı imzalamamasının səbəblərini izah edə, yaxud akta və ya onun ayrı-ayrı hissələrinə öz etirazını yazılı surətdə bildirə bilər?
A.
B.
C.
D.
20 / 50
¹712. Aşağıdakılardan hansı (kim) vergi məqsədləri üçün qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər sayılır?
A.
B.
C.
D.
21 / 50
¹943. Aşağıdakılardan hansı sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirə aiddir?
A.
B.
C.
D.
22 / 50
¹575. Məcburi köçkünlərin və onlara bərabər tutulan şəxslərin hər hansı muzdlu işdən əldə etdikləri aylıq gəlirinin hansı məbləğindən vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
23 / 50
¹721. Vergi orqanları işçilərinin sosial müdafiəsi, o cümlədən vergi orqanlarının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, vergi sahəsində elmi-texniki potensialın artırılması məqsədilə hansı vəsait hesabınaĀ bu orqanların büdcədənkənar fondu yaradılır?
A.
B.
C.
D.
24 / 50
¹287. Vergi ödəyicisinin vergi öhdəlikləri siyahıya alınmış əmlakın satışından sonra yerinə yetirilməmiş qaldıqda, başqa ad altında fəaliyyət göstərən, lakin məhkəmənin qərarı əsasında həmin vergi ödəyicisinə məxsus olması müəyyən edilən və Vergi Məcəlləsində müəyyən edilmiş qaydada siyahıya alınma tətbiq edildiyi gündən əvvəlki 3 illik dövr ərzində aparılmış əməliyyatda onun aktivlərini almış şəxs, vergi ödəyicisinin hansı məbləğdə öhdəlikləri üzrə birgə məsuliyyət daşıyır?
A.
B.
C.
D.
25 / 50
¹846. Vergilərin müəyyən edilmiş ödənilmə müddətinin dəyişdirilməsi hansı qanunvericilik aktı ilə müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilə bilər?
A.
B.
C.
D.
26 / 50
¹498. Rezident və qeyri-rezident fiziki şəxslər, habelə rezident və qeyri-rezident müəssisələr torpaq sahələri barədə özlərinin mülkiyyət və istifadə hüquqlarını təsdiq edən sənədləri aldıqdan sonra fiziki şəxslər və bələdiyyə müəssisələri bələdiyyələrdə, digər müəssisələr isə vergi orqanında hansı müddət ərzində uçota durmalıdırlar?
A.
B.
C.
D.
27 / 50
¹773. Hansı hallarda əlavə ekspertiza təyin edilir?
A.
B.
C.
D.
28 / 50
¹743. VergiĀ nəzarətinin həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə vergiyə cəlb olunan gəliri Azərbaycan mənbəyindən olan və bu gəlirdən ödəmə yerində vergi tutulmayan qeyri-rezidentlər hansı vergi orqanlarında uçotaĀ alınır?
A.
B.
C.
D.
29 / 50
¹744. VergiĀ nəzarətinin həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə fərdi sahibkarlar və Vergi Məcəlləsinin müddəalarına uyğun olaraq bəyannamə verməli olan rezident fiziki şəxslər hansı vergi orqanlarında uçotaĀ alınır?
A.
B.
C.
D.
30 / 50
¹756. Səyyar vergi yoxlaması hansı formalarda keçirilir?
A.
B.
C.
D.
31 / 50
¹814. Vergi ödəyicisi vergi öhdəliyini bildirişdə göstərilən müddətdə yerinə yetirmədikdə vergi orqanının hesabladığı və ya yenidən hesabladığı vergilər, faizlər və ya tətbiq etdiyi maliyyə sanksiyaları üzrə vergi orqanı vergi ödəyicisinin milli və ya xarici valyutada cari və ya digər hesablarında borc məbləğinin neçə faizi həcmində pul vəsaitinin məxaric əməliyyatları üzrə dondurulması haqqında kredit təşkilatına və ya bank əməliyyatları aparan şəxsə icra sənədi olan sərəncam verir?
A.
B.
C.
D.
32 / 50
¹116. Vergi orqanı tərəfindən yoxlanılmış vergi dövrü üçün vergi ödəyicisinin ödədiyi və ya ödəməli olduğu vergilər üzrə səyyar vergi yoxlamalarının keçirilməsi hansı hallarda qadağan deyildir?
A.
B.
C.
D.
33 / 50
¹424. Hansı halda ƏDV ödəyicilərinin dövlət reyestrində müvafiq düzəlişlər edilir?
A.
B.
C.
D.
34 / 50
¹736. Aşağıdakılardan hansı vergi orqanı və onun vəzifəli şəxsləri tərəfindən vergi ödəyicisi barədə əldə edilən məlumat olmaqla kommersiya və vergi sirriĀ  hesab olunur?
A.
B.
C.
D.
35 / 50
¹742. VergiĀ nəzarətinin həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxslər hansı vergi orqanlarında uçotaĀ alınır?
A.
B.
C.
D.
36 / 50
¹690. Aşağıdakılardan hansı Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün müəssisə anlayışına aid deyil?
A.
B.
C.
D.
37 / 50
¹798. Verginin (o cümlədən ödəmə mənbəyində verginin) hesabatda göstərilən məbləği verginin hesabatda göstərilməli olan məbləğinə nisbətən azaldılmışdırsa, habelə büdcəyə çatası vergi məbləği hesabat təqdim etməməklə yayındırılmışdırsa, vergi ödəyicisinə azaldılmış və ya yayındırılmış vergi məbləğinin (kameral vergi yoxlaması nəticəsində hesablanmış əlavə vergi məbləği istisna olmaqla) neçə faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
38 / 50
¹68. Aşağıda göstərilənlərdən hansılar vergi orqanlarının vəzifələrinə aiddir?

1. vergi qanunvericiliyinin pozulması hallarına dair məlumatları toplamaq, təhlil etmək və qiymətləndirmək, belə halların baş verməsinə gətirib çıxaran səbəblərin və şəraitin aradan qaldırılması üçün müvafiq dövlət orqanlarına təkliflər verməkĀ ;
2. vergi qanunvericiliyi və vergi qanunvericiliyində edilən dəyişikliklər barədə vergi ödəyicilərinə kütləvi informasiya vasitələri ilə və ya fərdi qaydada əvəzsiz olaraq məlumat vermək,
3. yerli vergilərin tam və vaxtında ödənilməsinə nəzarəti həyata keçirmək
4. kommersiya hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatını və dövlət reyestrini aparmaq və bununla bağlı məlumatları (kommersiya hüquqi şəxslərin təsisçiləri (iştirakçıları) və onların nizamnamə kapitalındakı payları barədə məlumatlar istisna olmaqla) müvafiq qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada və müddətlərdə müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına göndərmək;
5.vergi risklərinin minimallaşdırılması məqsədi ilə vergi ödəyiciləri ilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydada və formada "Vergi partnyorluğu sazişi" bağlamaq
A.
B.
C.
D.
39 / 50
¹200. Hansı vergi ödəyicilərinə əlaqəli məlumata əsasən vergi hesablanmır?
A.
B.
C.
D.
40 / 50
¹964. Fiziki şəxsin əsas iş yerində (əmək kitabçasının olduğu yerdə) ayliq gəliri 2500 manatadək olduqda, gəlir vergisinə münasibətdə hansı məbləğdə azadolma tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
41 / 50
¹839. Vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi hansı ardıcıllıqla həyata keçirilir?
A.
B.
C.
D.
42 / 50
¹460. Azərbaycan Respublikasına idxal edilən aksizli mallara (minik avtomobilləri, istirahət və ya idman üçün yaxtalar və bu məqsədlər üçün nəzərdə tutulan digər üzən vasitələr, platin, qızıl, ondan hazırlanmış zərgərlik və digər məişət məmulatları, emal olunmuş, çeşidlənmiş, çərçivəyə salınmış və bərkidilmiş almaz, habelə xəz-dəri məmulatları istisna olmaqla) aksizlərin dərəcələri hansı dövlət orqanı tərəfindən müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.
43 / 50
¹908. ƏDV-nin düzgün hesablanması və vaxtında ödənilməsi üçün kim məsuliyyət daşıyır?
A.
B.
C.
D.
44 / 50
¹130. Səyyar vergi yoxlaması zamanı inventarizasiya hansı orqanın əsaslandırılmış qərarı ilə aparılır?
A.
B.
C.
D.
45 / 50
¹49. Aşağıdakılardan hansı vergi orqanlarının hüquqlarına aid deyildir?
A.
B.
C.
D.
46 / 50
¹877. Xüsusi notariuslar üçün gəlir vergisinin hesabat dövrü hansı dövrdür?
A.
B.
C.
D.
47 / 50
¹438. Vergi agenti ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatdan keçmişdirsə, qeyri-rezidentdən hesablanan ƏDV nə vaxt büdcəyə ödənilir?
A.
B.
C.
D.
48 / 50
¹98. Vergi ödəyicisinin vergi uçotunda olduğu vergi orqanına olduğu yerin və ya yaşadığı yerin dəyişdiyi barədə ərizə ilə müraciət etdiyi gündən sonra neçə gün müddətində həmin vergi orqanı vergi ödəyicisinin yenidən uçota alınmasını həyata keçirməlidir?
A.
B.
C.
D.
49 / 50
¹148. Səyyar vergi yoxlaması zamanı nümunə kimi götürülmüş əşyalar istehlak xassələrini itirdikdə onların dəyəri kim tərəfindən ödənilir?
A.
B.
C.
D.
50 / 50
¹906. Hansı şəxslərin ƏDV-nin elektron vergi hesab-fakturasını vermək hüququ vardır?
A.
B.
C.
D.
|


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2017

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.