Axtar
az|рус|eng

Vergi Testi

Cavablandırılıb: 0, Düzgün: 0, Səhv: 0, Faiz: 0%
1 / 50
557. Fiziki şəxslərə ödənilmiş dövlət pensiyaları hansı qaydada vergiyə cəlb edilir?
A.
B.
C.
D.
2 / 50
738. Aşağıdakılardan hansı vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin vəzifələrinə aid deyil?
A.
B.
C.
D.
3 / 50
809. Vergi ödəyicisi və ya başqa borclu şəxs üzrlü səbəbdən vergi orqanlarının qərarlarından (aktlarından), habelə vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayət üzrə müddəti buraxmışdırsa, yuxarı vergi orqanı və ya yuxarı vergi orqanının vəzifəli şəxsi tərəfindən həmin müddət necə bərpa edilə bilər?
A.
B.
C.
D.
4 / 50
137. Səyyar vergi yoxlamasını keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsinin vergi yoxlaması keçirilən vergi ödəyicisinin ərazilərinin, binalarının, habelə sənədlərin və əşyaların baxışını keçirmək hüququ hansı məqsəd daşıyır?
A.
B.
C.
D.
5 / 50
514. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan və bir ilə qədər qalan, oturacaq yerlərinin sayı 13-dən 30-dək olan xarici dövlətlərin avtobusları üçün hansı məbləğdə yol vergisi ödənilməlidir?
A.
B.
C.
D.
6 / 50
929. Qeyri-rezident fiziki şəxsin ödəmə mənbəyində vergiyə cəlb edilməsi nəzərdə tutulan ümumi gəliri hansı qaydada vergitutma obyektidir?
A.
B.
C.
D.
7 / 50
78. Bəyannamə verməli olan rezident fiziki şəxslər harada uçota alınırlar?
A.
B.
C.
D.
8 / 50
726. Dövlət gömrük orqanları vergitutma sahəsində hansı hüquq və vəzifələri həyata keçirirlər?
A.
B.
C.
D.
9 / 50
325. Fiziki şəxsə dəymiş zərərlərin ödənilməsi ilə bağlı alınan kompensasiya ödənişləri gəlir vergisinə hansı qaydada cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
10 / 50
415. ƏDV ödəyiciləri və sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri istisna olmaqla muzdla işləyən fiziki şəxslərə ödəmələr verən hüquqi şəxslər, fərdi sahibkarlar və xüsusi notariuslar ödəmə mənbəyində tutulan vergilər barədə bəyannaməni nə vaxt vergi orqanına təqdim etməlidir?
A.
B.
C.
D.
11 / 50
500. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarına əsasən yaradılan sənaye, yaxud texnologiyalar parklarının rezidenti olan hüquqi şəxslər və hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən fiziki şəxslər qanunvericiliyə uyğun olaraq, sənaye, yaxud texnologiyalar parklarında qeydiyyata alındıqları hesabat ilindən başlayaraq, sənaye, yaxud texnologiyalar parklarında istifadə etdikləri torpaqlara görə neçə il müddətinə torpaq vergisini ödəməkdən azaddırlar?
A.
B.
C.
D.
12 / 50
764. Vergi yoxlamasını bilavasitə həyata keçirən vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin yaşayış binalarına (sahələrinə) orada yaşayan fiziki şəxslərin iradəsindən kənar və ya onların iradəsinə zidd olaraq daxil olmasına yol verilirmi?
A.
B.
C.
D.
13 / 50
635. Mülkiyyət formasından və ya fiziki şəxslərin vətəndaşlığından və ya kapitalın yerindən asılı olaraq vergilərin müxtəlif dərəcələri müəyyən edilə bilərmi?
A.
B.
C.
D.
14 / 50
620. Əvvəlki vergi ilində fəaliyyəti olmayan vergi ödəyicisi tərəfindən mənfəət, yaxud gəlir vergiləri üzrə cari vergi ödəməsi Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş müddətdə ödənilmədikdə, həmin vergi ödəyicisinə qarşı hansı məsuliyyət tədbiri görülür?
A.
B.
C.
D.
15 / 50
75. Vergi nəzarəti hansı məqsədlə həyata keçirilir?
A.
B.
C.
D.
16 / 50
39. Vergi Məcəlləsində başqa hallar nəzərdə tutulmamışdırsa, vergitutma məqsədləri üçün malların [işlərin, xidmətlərin] qiyməti kimi hansı qiymət qəbul edilir?
A.
B.
C.
D.
17 / 50
705. Vergi ilində vergi ödəyicisi sahibkarlıq fəaliyyətini və ya digər vergi tutulan əməliyyatlarını müvəqqəti dayandırdıqda, həmin fəaliyyətin və ya əməliyyatların dayandırılması günündən gec olmayaraq vergi orqanına müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi formada hansı sənəd təqdim edilməlidir?
A.
B.
C.
D.
18 / 50
554. Miras vergi ödəyicisinin ailə üzvündən alındığı halda mirasın hansı məbləğindən gəlir vergisi tutulur?
A.
B.
C.
D.
19 / 50
233. Vergi orqanı neçə gün müddətində vergi ödəyicisinin vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddətinin uzadılması barədə müraciətinə baxır və müvafiq əsaslar olduğu halda müddətin uzadılması barədə qərar qəbul edir?
A.
B.
C.
D.
20 / 50
37. ƏDV-nin depozit hesabı dedikdə nə nəzərdə tutulur?
A.
B.
C.
D.
21 / 50
130. Səyyar vergi yoxlaması zamanı inventarizasiya hansı orqanın əsaslandırılmış qərarı ilə aparılır?
A.
B.
C.
D.
22 / 50
470. Fiziki şəxslərin xüsusi mülkiyyətində olan binalardan əmlak vergisi necə hesablanır?
A.
B.
C.
D.
23 / 50
539. Yerin təkindən çıxarılan mineral suların hər kubmetri üçün mədən vergisi hansı dərəcə ilə hesablanır?
A.
B.
C.
D.
24 / 50
1. Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə maliyyə sanksiyalarının tətbiqi Azərbaycan Respublikasının hansı qanunvericilik aktı ilə müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.
25 / 50
451. İdxal olunan aksizli mallar üçün vergi tutulan əməliyyatın vaxtı necə müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.
26 / 50
507. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan və üç aya qədər qalan, mühərrikinin həcmi 2000 kub santimetrdən 4000 kub santimetrədək olan xarici dövlətlərin minik avtomobilləri üçün hansı məbləğdə yol vergisi ödənilməlidir?
A.
B.
C.
D.
27 / 50
61. Hansı fəaliyyət növü qeyri-rezidentin daimi nümayəndəlik vasitəsi ilə həyata keçirilən fəaliyyət sayılmır?
A.
B.
C.
D.
28 / 50
345. Əlillərin ictimai təşkilatlarına məxsus olan işçilərinin ümumi sayının azı neçə faizi əlillərdən ibarət olan istehsal müəssisələrinə mənfəət vergisindən 50 faiz güzəşt verilir?
A.
B.
C.
D.
29 / 50
42. Malların [işlərin, xidmətlərin] bazar qiymətləri müəyyənləşdirilərkən qiymətlərə təsir etməyən amil hansıdır?
A.
B.
C.
D.
30 / 50
947. Aylıq gəliri 2500 manatdan artıq olan fiziki şəxsin gəlir vergisinin hesablanması zamanı hansı ən yüksək dərəcə tətbiq olunur?
A.
B.
C.
D.
31 / 50
351. Əgər malların [işlərin, xidmətlərin] təqdim edilməsi ilə əlaqədar gəlir əvvəllər sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə edilən ümumi gəlirə aid edilmişdirsə, vergi ödəyicisi onlarla bağlı olan ümidsiz borc məbləğinin hansı hissəsini gəlirdən çıxa bilər?
A.
B.
C.
D.
32 / 50
980. 1941-1945-ci illərdə arxa cəbhədə fədakar əməyinə görə orden və medallar ilə təltif edilmiş şəxslərin hər hansı muzdlu işdən əldə aylıq gəliri gəlir vergisi hesablanarkən hansı məbləğdə azaldılır ?
A.
B.
C.
D.
33 / 50
273. Məhkəmənin qərarı əsasında keçirilən hərracda iştirak etmək üçün müraciət edən şəxslər nə vaxt hərracın iştirakçısı statusunu əldə edirlər?
A.
B.
C.
D.
34 / 50
336. Aşağıdakı şəxslərdən kim vergi ödəyicisinin himayəsində olanlara aid edilmir?
A.
B.
C.
D.
35 / 50
313. Qeyri sahibkarlıq fəaliyyəti üzrə illik gəlirinin məbləği 30.000 manatdan artıq olan fiziki şəxsin gəlir vergisinin hesablanması zamanı hansı ən yüksək dərəcə tətbiq olunur?
A.
B.
C.
D.
36 / 50
405. Vergi tutulan gəlir müəyyən edilərkən aşağıdakı hansı halda gəlir və ya zərər nəzərə alınır?
A.
B.
C.
D.
37 / 50
914. Azərbaycan Respublikasında içməli spirtə tətbiq olunan aksizin dərəcəsi nə qədərdir?
A.
B.
C.
D.
38 / 50
902. Vergi agenti ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatdan keçmişdirsə, qeyri-rezidentə hesablanan verginin ödənilməsini təsdiq edən ödəmə sənədi vergi agentinə ƏDV-nin məbləğini əvəzləşdirmək hüququnu verirmi?
A.
B.
C.
D.
39 / 50
189. Vergi orqanı tərəfindən verilən şəhadətnamə-dublikat olmadan sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən hüquqi və fiziki şəxslərə hesablaşma hesabı və ya digər hesablar açdığına görə banklara və bank əməliyyatlarının ayrı-ayrı növlərini həyata keçirən digər kredit təşkilatlarına hər açılmış hesab üçün hansı məbləğdə maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
40 / 50
869. Fiziki şəxslərə ödənilmiş dövlət müavinətləri hansı qaydada vergiyə cəlb edilir?
A.
B.
C.
D.
41 / 50
154. Səyyar vergi yoxlaması keçirilərkən ekspertiza hansı orqanın qərarı ilə təyin edilir?
A.
B.
C.
D.
42 / 50
545. Aşağıdakılardan hansılar hüquqi şəxsin yenidən təşkili sayılır?
1. rezident hüquqi şəxsin aktivlərinin 50 və ya daha çox faizinin digər rezident hüquqi şəxs tərəfindən, yalnız yenidən təşkildə iştirak edən tərəfin dividendlərinə münasibətdə imtiyazlı olmayıb səsvermə hüququ olan iştirak paylarına dəyişdirilməsi üçün əldə edilməsi
2. rezident hüquqi şəxsin iki və ya daha çox rezident hüquqi şəxsə ayrılması
3. hüquqi şəxsin ləğvi
4. aralıq ləvğetmə balansının tərtibi
5. rezident hüquqi şəxsin səsvermə hüququ olan iştirak paylarının 50 və ya daha çox faizinin və bütün digər iştirak paylarının dəyərinin 50 və ya daha çox faizinin yalnız yenidəntəşkilin iştirakçısı olan tərəfin iştirak payları ilə dəyişdirilməsi
A.
B.
C.
D.
43 / 50
931. Vergitutma məqsədləri üçün rezident fiziki şəxsin gəliri dedikdə hansı gəlir başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
44 / 50
669. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan Xalis mənfəət anlayışı aşağıdakı hansı halda düzgün göstərilmişdir
A.
B.
C.
D.
45 / 50
185. Qanunla nağd qaydada həyata keçirilməsi məhdudlaşdırılan əməliyyatların nağd qaydada həyata keçirilməsinə görə malı (işi, xidməti) təqdim edən vergi ödəyicisinə təqvim ili ərzində belə hala ikinci dəfə yol verdikdə qanunvericilik pozulmaqla aparılan əməliyyatın ümumi məbləğinin neçə faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
46 / 50
985. Məcburi köçkünlərin və onlara bərabər tutulan şəxslərin hər hansı muzdlu işdən vergi tutulmalı olan aylıq gəliri hansı məbləğdə azaldılır?
A.
B.
C.
D.
47 / 50
781. Operativ vergi nəzarətini həyata keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsləri tərəfindən öz səlahiyyətləri çərçivəsində vergi ödəyicilərinin ərazilərinə və ya binalarına (yaşayış binaları (sahələri) istisna olmaqla) daxil olması, ərazilərinə, binalarına (yaşayış binaları (sahələri) istisna olmaqla), habelə sənədlərinə və əşyalarına baxış keçirilməsi, sənədlərin tələb edilməsi, sənədləri və nümunə kimi əşyaları götürməsi, ekspert cəlb edilməsi, mütəxəssis, tərcüməçi və müşahidəçi dəvət edilməsi hansı qanunvericilik aktı ilə müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir?
A.
B.
C.
D.
48 / 50
866. İdman oyunları ilə əlaqədar aparılan mərc oyunlarının satıcısı üçün sadələşdirilmiş verginin vergitutma obyekti nədir?
A.
B.
C.
D.
49 / 50
385. Vergi ödəyicisinin istifadə etdiyi uçot metodu dəyişdirilərkən verginin məbləğinə təsir göstərən mühasibat əməliyyatlarına düzəlişlər nə vaxt aparılmalıdır?
A.
B.
C.
D.
50 / 50
262. Vergi ödəyicisinin siyahıya alınmış əmlakının açıq hərracda satılması barədə müraciətinə məhkəmə hansı qanunvericilik aktına uyğun olaraq baxır?
A.
B.
C.
D.
|


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2018

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.