Axtar
az|рус|eng

Vergi Testi

Cavablandırılıb: 0, Düzgün: 0, Səhv: 0, Faiz: 0%
1 / 50
853. Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulan hallarda ödəmə mənbəyində gəlirdən (mənfəətdən) vergi tutmadan həmin məbləği ödəyən hüquqi şəxslər və onların müvafiq işçiləri və ya fiziki şəxslər verginin tutulmamasına və büdcəyə köçürülməməsinə görə hansı qanunvericilik aktına əsasən məsuliyyət daşıyırlar?
A.
B.
C.
D.
2 / 50
442. Əgər idxal olunan mallar gömrük rüsumlarından azad edilirsə, ƏDV tutulan əməliyyatın vaxtı necə müəyyənləşdirilir?
A.
B.
C.
D.
3 / 50
967. Həyatın yığım sığortası və pensiya sığortası üzrə 3 ildən az olmayan müddətə bağlanan müqavilənin qüvvəyə mindiyi andan etibarən 3 illik müddət keçdikdən sonra sığortalıya ödənilən hər hansı məbləğlərin hansı hissəsi vergiyə cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
4 / 50
169. Operativ vergi nəzarəti hansı qaydada başlanır və nə vaxt həyata keçirilir?
A.
B.
C.
D.
5 / 50
134. Səyyar vergi yoxlaması keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxslərinin vergi ödəyicisinin sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirmək üçün istifadə etdiyi ərazisinə və ya binasına (yaşayış binaları (sahələri) istisna olmaqla) bilavasitə daxil olması həmin şəxslər tərəfindən hansı sənədləri təqdim etdikdən sonra həyata keçirilir?
A.
B.
C.
D.
6 / 50
575. Məcburi köçkünlərin və onlara bərabər tutulan şəxslərin hər hansı muzdlu işdən əldə etdikləri aylıq gəlirinin hansı məbləğindən vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
7 / 50
74. Dövlət hakimiyyəti orqanları və onların vəzifəli şəxsləri vergi orqanları tərəfindən onlara verilən, kommersiya və [və ya] vergi sirrini təşkil edən məlumatları əks etdirən sənədləri istifadə etdikdən sonra hara təqdim etməlidirlər?
A.
B.
C.
D.
8 / 50
580. Faktiki ezamiyyə xərclərinin normadan artıq olan hissəsi gəlirdən hansı qaydada çıxılır?
A.
B.
C.
D.
9 / 50
15. Hansı vergi yerli vergilərə [bələdiyyə vergilərinə] aid deyildir?
A.
B.
C.
D.
10 / 50
850. Vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxsin əmlakının hansı hissəsi siyahıya alına bilər?
A.
B.
C.
D.
11 / 50
802. Vergi orqanı tərəfindən hüquqi şəxsə, fərdi sahibkara, filiala və nümayəndəliyə vergi orqanı tərəfindən verilən şəhadətnamə-dublikat olmadan Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq sahibkarlıq fəaliyyətini göstərən hüquqi və fiziki şəxslərə hesablaşma hesabı və ya digər hesablar açdığına görə banklara və digər kredit təşkilatlarına hər açılmış hesab üçün neçə manat məbləğində maliyyə sanksiyaları tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
12 / 50
537. Yerin təkindən çıxarılan tikinti qumlarının hər kubmetri üçün mədən vergisi hansı dərəcə ilə hesablanır?
A.
B.
C.
D.
13 / 50
398. Vergi ödəyicisi onun ixtiyarında olan malların fərdi uçotunu aparmırsa, o, əmtəə-material ehtiyatlarının uçotunu hansı qiymətləndirmə metodundan istifadə etməklə aparmaq hüququna malikdir?
A.
B.
C.
D.
14 / 50
419. Vergi ödəyicisi cari vergi ödəmələrinin məbləğini müəyyənləşdirmək üçün tətbiq etdiyi metod barədə məlumat vermədiyi halda vergi orqanının tətbiq etdiyi metod vergi ilinin sonunadək dəyişdirilə bilərmi?
A.
B.
C.
D.
15 / 50
311. Fiziki şəxsin aldığı və Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasında ödəmə mənbəyindən vergi tutulmuş hansı məbləğlər gəlirdən çıxılır?
A.
B.
C.
D.
16 / 50
999. Xırdalan şəhərində fərdi qaydada pinəçilik fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs aylıq nə qədər sadələşdirilmiş vergi ödəməlidir?
A.
B.
C.
D.
17 / 50
214. Yenidən təşkil edilən hüquqi şəxsin vergi öhdəlikləri kim tərəfindən və hansı qaydada yerinə yetirilir?
A.
B.
C.
D.
18 / 50
259. Siyahıya alınmış mallar harada məsul saxlamaya qoyulur?
A.
B.
C.
D.
19 / 50
236. Vergini birdəfəyə ödədiyi təqdirdə vergi ödəyicisinin iflasa uğramaq təhlükəsi olduğu halda, vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddəti uzadılarkən faiz hansı dərəcə ilə hesablanır?
A.
B.
C.
D.
20 / 50
356. Əsas vəsaitlərin (vəsaitin) təqdim edilməsindən əldə olunan məbləğ həmin əsas vəsaitlərin (vəsaitin) qalıq dəyərindən artıq olduqda, yaranmış fərq:
A.
B.
C.
D.
21 / 50
221. Vergilərin hesablanmasına dair bildiriş hansı müddətdə vergi ödəyicisinə göndərilir?
A.
B.
C.
D.
22 / 50
735. Vergi orqanlarının vəzifəli şəxsləri tərəfindən öz xidməti vəzifələrini vergi ödəyicilərinə münasibətdə həyata keçirməsi aşağıdakı hansı halda yol verilməzdir?
A.
B.
C.
D.
23 / 50
145. Vergi orqanının vəzifəli şəxsi tərəfindən səyyar vergi yoxlaması zamanı nümunə kimi götürülən əşyalar xüsusiyyətindən asılı olaraq qablaşdırıldıqdan sonra zəruri hallarda kim tərəfindən möhürlənir?
A.
B.
C.
D.
24 / 50
413. Aşağıda göstərilən hansı gəlirlərdən ödəmə mənbəyində vergi tutulmur?
A.
B.
C.
D.
25 / 50
470. Fiziki şəxslərin xüsusi mülkiyyətində olan binalardan əmlak vergisi necə hesablanır?
A.
B.
C.
D.
26 / 50
997. Lənkəran şəhərində fərdi foto fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs aylıq nə qədər sadələşdirilmiş vergi ödəməlidir?
A.
B.
C.
D.
27 / 50
350. Faktiki ezamiyyə xərclərinin normadan artıq olan hissəsi gəlirdən hansı qaydada çıxılır?
A.
B.
C.
D.
28 / 50
121. Kameral yoxlama aparmaq üçün zəruri olan vergi bəyannaməsi üzürlü əsas olmadan vergi qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş müddətdə təqdim edilmədikdə vergi orqanının hansı tədbirləri görmək hüququ vardır?
A.
B.
C.
D.
29 / 50
57. Hansı şəxslər vergi agenti ola bilməzlər?
A.
B.
C.
D.
30 / 50
362. Nəqliyyat vasitələri üzrə təmir xərclərinin yuxarı həddi necə faizdir?
A.
B.
C.
D.
31 / 50
488. Azərbaycan Respublikasına idxal olunan qızılın min çəki vahidindəki miqdarı 585 (beş yüz səksən beş) olduqda, hər qramına görə tətbiq edilən aksiz dərəcələri nə qədərdir?
A.
B.
C.
D.
32 / 50
951. Qeyri-sahibkarlıq fəaliyyəti üzrə illik gəliri 30000 manatadək olan fiziki şəxsin gəlir vergisinin hesablanması zamanı hansı dərəcə tətbiq olunur?
A.
B.
C.
D.
33 / 50
269. Satışa çıxarılan əmlakla tanış olduqdan sonra hərracın keçirilməsinə neçə gün qalmış hərraca buraxılmış şəxslər hərracın təşkilatçısına hərracda iştirak edib-etməyəcəkləri barədə öz qərarlarını yazılı surətdə bildirməlidirlər?
A.
B.
C.
D.
34 / 50
300. Vergitutma məqsədləri üçün rezident fiziki şəxsin gəliri dedikdə hansı gəlir başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
35 / 50
445. Agent ƏDV üzrə vergi ödəyicisi olduqda, agentin digər şəxsdən [vəkalət verəndən] aldığı elektron vergi hesab-fakturası ona ƏDV məbləğini əvəzləşdirmək hüququ verirmi? 
A.
B.
C.
D.
36 / 50
640. Fiziki və hüquqi şəxslərin vergilərə aid normativ hüquqi aktlarla azad tanış olmaq imkanı təmin edilməlidirmi?
A.
B.
C.
D.
37 / 50
240. Vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının ödənilmiş məbləğləri onların hesablanmış məbləğlərindən artıq olduqda, artıq ödənilmiş məbləğlər:
A.
B.
C.
D.
38 / 50
126. Müstəsna hallarda yuxarı vergi orqanının qərarına əsasən səyyar vergi yoxlamasının keçirilməsi müddəti neçə günə qədər artırıla bilər?
A.
B.
C.
D.
39 / 50
243. Vergilər üzrə borclar ödənilərkən hesablanmış faizlər neçənci növbədə ödənilir?
A.
B.
C.
D.
40 / 50
929. Qeyri-rezident fiziki şəxsin ödəmə mənbəyində vergiyə cəlb edilməsi nəzərdə tutulan ümumi gəliri hansı qaydada vergitutma obyektidir?
A.
B.
C.
D.
41 / 50
759. Səyyar vergi yoxlaması neçə gündən artıq davam edə bilməz?
A.
B.
C.
D.
42 / 50
614. Rezident güzəştli vergi tutulan ölkədə gəlir əldə edən qeyri-rezidentin nizamnamə fondunun hansı hissəsinə bilavasitə və ya dolayısı ilə sahibdirsə, rezidentin həmin gəliri onun vergi tutulan gəlirinə daxil edilir?
A.
B.
C.
D.
43 / 50
768. Sənədlərin və nümunə kimi əşyaların götürülməsinə hansı hallarda yol verilir?
A.
B.
C.
D.
44 / 50
654. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan Hüquqi şəxs anlayışı aşağıdakı hansı halda düzgün göstərilmişdir?
A.
B.
C.
D.
45 / 50
452. Aksizli malların ixracı hansı dərəcə ilə vergiyə cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
46 / 50
280. Hərracın qalibi ilə sifarişçi arasında müqavilə imzalandığı andan ən geci neçə bank günü müddətində hərracın qalibi ödəməli olduğu pul vəsaitini satıcının müəyyən etdiyi bank hesabına köçürür?
A.
B.
C.
D.
47 / 50
671. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan Əmlak anlayışı aşağıdakı hansı halda düzgün göstərilmişdir?
A.
B.
C.
D.
48 / 50
799. Vergi Məcəlləsinin 157-ci və 158-ci maddələrinə müvafiq olaraq ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyat qüvvəyə minmədən və ya ləğv edildiyi halda ƏDV üzrə elektron vergi hesab-fakturasının təqdim edilməsinə görə vergi ödəyicisinə təqdim edilmiş elektron vergi hesab-fakturasında göstərilmiş vergi məbləğinin neçə faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
49 / 50
381. Rezident müəssisələrə Azərbaycan Respublikasının ərazisində ödənilmiş icarə haqqından ödəmə mənbəyində vergi hansı dərəcə ilə tutulur?
A.
B.
C.
D.
50 / 50
213. Müəssisənin iflas prosesinə məruz qaldığı hallarda vergi öhdəlikləri hansı qaydada yerinə yetirilir?
A.
B.
C.
D.
|


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2018

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.