Axtar
az|рус|eng

Vergi Testi

Cavablandırılıb: 0, Düzgün: 0, Səhv: 0, Faiz: 0%
1 / 50
¹805. Vergi orqanları tərəfindən düzgün tutulmayan vergi, maliyyə sanksiyaları, faizlər və inzibati cərimələrin məbləğləri, vergilər üzrə borclar olmadıqda, Vergi Məcəlləsində başqa hallar nəzərdə tutulmadıqda vergi ödəyicisinin müraciətinə əsasən neçə gün müddətində geri qaytarılmalıdır?
A.
B.
C.
D.
2 / 50
¹297. Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəlik vasitəsilə fəaliyyət göstərən qeyri-rezident fiziki şəxsin daimi nümayəndəliyi ilə əlaqədar olan gəlirindən vergi necə tutulur?
A.
B.
C.
D.
3 / 50
¹825. Vergi Məcəlləsində hər hansı müddət nə vaxt bitir? 
A.
B.
C.
D.
4 / 50
¹544. Hüquqi şəxsin yenidən təşkili zamanı yenidən təşkilin iştirakçısı olan hüquqi şəxslər arasında əmlakın və iştirak paylarının verilməsinə hansı hallarda əmlakın vergiyə cəlb olunan özgəninkiləşdirilməsi kimi baxılır?
A.
B.
C.
D.
5 / 50
¹564. Fiziki şəxsə dəymiş zərərlərin ödənilməsi ilə bağlı alınan kompensasiya ödənişləri gəlir vergisinə hansı qaydada cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
6 / 50
¹212. Ləğv edilən müəssisənin vergi öhdəlikləri kim tərəfindən yerinə yetirilir?
A.
B.
C.
D.
7 / 50
¹107. Dövlət qeydiyyatı vergi orqanları tərəfindən aparılan hüquqi şəxslər, habelə xarici kommersiya hüquqi şəxsinin nümayəndəlik və filialları bank idarəsində hesab açmaq üçün nə vaxt vergi orqanına ərizə verə bilər?
A.
B.
C.
D.
8 / 50
¹505. Fiziki şəxslərin torpaq vergisi (kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlara görə torpaq vergisi istisna olmaqla) hara ödənilir?
A.
B.
C.
D.
9 / 50
¹239. Vergilər Nazirliyi rüblər üzrə [dövri olaraq] müddəti uzadılan vergi öhdəliklərinin məbləği barədə hansı icra orqanına məlumat verir?
A.
B.
C.
D.
10 / 50
¹61. Hansı fəaliyyət növü qeyri-rezidentin daimi nümayəndəlik vasitəsi ilə həyata keçirilən fəaliyyət sayılmır?
A.
B.
C.
D.
11 / 50
¹356. Əsas vəsaitlərin (vəsaitin) təqdim edilməsindən əldə olunan məbləğ həmin əsas vəsaitlərin (vəsaitin) qalıq dəyərindən artıq olduqda, yaranmış fərq:
A.
B.
C.
D.
12 / 50
¹454. Azərbaycan Respublikası ərazisinə müvəqqəti idxal edilən mallar aksizə necə cəlb edilir?
A.
B.
C.
D.
13 / 50
¹910. Aşağıdakı hansı mal aksizli mal hesab edilmir?
A.
B.
C.
D.
14 / 50
¹552. Təhsil və ya müalicə haqları almış şəxslərə güzəşt hansı halda verilir?
A.
B.
C.
D.
15 / 50
¹521. Aşağıdakılardan hansı yol vergisinin vergitutma obyekti deyildir?
A.
B.
C.
D.
16 / 50
¹812. Vergi ödəyicisi vergi öhdəliyini Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş müddətdə yerinə yetirmədikdə vergi orqanı Vergi Məcəlləsinə müvafiq olaraq hesablanmış və ya yenidən hesablanmış vergilərin, faizlərin və tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının neçə gün müddətində ödənilməsinə dair vergi ödəyicisinə bildiriş göndərir?
A.
B.
C.
D.
17 / 50
¹794. Vergi qanunvericiliyinin pozulması anından neçə il keçmişdirsə, şəxs həmin qanunvericiliklə bağlı hüquq pozuntusunun törədilməsinə görə məsuliyyətə cəlb edilə bilməz və vergi öhdəlikləri yarana bilməz?
A.
B.
C.
D.
18 / 50
¹553. Hədiyyə və maddi yardım vergi ödəyicisi olan fiziki şəxsin ailə üzvlərindən alındığı halda onun dəyərinin hansı məbləğindən vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
19 / 50
¹14. Dövlət vergiləri ilə Muxtar Respublika vergiləri arasındakı fərq hansı vergi növü ilə müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.
20 / 50
¹145. Vergi orqanının vəzifəli şəxsi tərəfindən səyyar vergi yoxlaması zamanı nümunə kimi götürülən əşyalar xüsusiyyətindən asılı olaraq qablaşdırıldıqdan sonra zəruri hallarda kim tərəfindən möhürlənir?
A.
B.
C.
D.
21 / 50
¹335. Qohumluq dərəcəsindən asılı olmayaraq himayəsində azı 3 nəfər, o cümlədən gündüz təhsil alan 23 yaşınadək şagirdlər və tələbələr olan ər və ya arvaddan birinin vergi tutulmalı olan aylıq gəliri nə qədər azaldılır?
A.
B.
C.
D.
22 / 50
¹33. Malların ixracı dedikdə nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
23 / 50
¹662. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan “Mal” anlayışı aşağıdakı hansı halda düzgün göstərilmişdir?
A.
B.
C.
D.
24 / 50
¹921. Sadələşdirilmiş vergi üçün hansı dövr hesabat dövrü sayılır?
A.
B.
C.
D.
25 / 50
¹451. İdxal olunan aksizli mallar üçün vergi tutulan əməliyyatın vaxtı necə müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.
26 / 50
¹157. Səyyar vergi yoxlaması zamanı hansı hallarda mütəxəssis dəvət oluna bilər?
A.
B.
C.
D.
27 / 50
¹853. Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulan hallarda ödəmə mənbəyində gəlirdən (mənfəətdən) vergi tutmadan həmin məbləği ödəyən hüquqi şəxslər və onların müvafiq işçiləri və ya fiziki şəxslər verginin tutulmamasına və büdcəyə köçürülməməsinə görə hansı qanunvericilik aktına əsasən məsuliyyət daşıyırlar?
A.
B.
C.
D.
28 / 50
¹658. Aşağıda qeyd olunanlardan hansı Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan” Rezident” anlayışına aiddir?
A.
B.
C.
D.
29 / 50
¹880. Vergi ödəyicisi vergi ili ərzində gəlir və xərclərin uçotu metodunu [kassa və ya hesablama metodu] neçə dəfə dəyişə bilər?
A.
B.
C.
D.
30 / 50
¹466. Azərbaycan Respublikasına idxal olunan minik avtomobilinin mühərrikinin həcmi 3000 kub santimetrədək olduqda hansı aksiz dərəcəsi tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
31 / 50
¹530. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 211.1.1.3-cü maddəsində (yük avtomobilləri, qoşqulu və yarımqoşqulu avtonəqliyyat vasitələri üçün oxların sayından və Azərbaycan Respublikasının ərazisində qaldığı müddətdən asılı olaraq vergi hesablanması) göstərilən verginin məbləği təhlükəli yüklərin daşınmasına görə oxlarının sayı dördə qədər olduqda Azərbaycan Respublikasının ərazisində qaldığı iki həftə müddət üçün nə qədər artırılır?
A.
B.
C.
D.
32 / 50
¹220. Vergi orqanının səyyar və kameral (Vergi Məcəlləsinin 37.2-ci maddəsində göstərilən hal üzrə kameral vergi yoxlaması ilə hesablama istisna olmaqla) vergi yoxlamasının nəticələrinə görə hesablanmış vergiləri, faizləri və maliyyə sanksiyalarını hesabat dövrü qurtardıqdan sonra neçə il ərzində yenidən hesablamaq hüququ vardır?
A.
B.
C.
D.
33 / 50
¹961. Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə ödənilən müavinətdən gəlir vergisi hansı qaydada tutulur?
A.
B.
C.
D.
34 / 50
¹916. Müxtəlif vergi dərəcələri ilə sadələşdirilmiş vergiyə cəlb edilən gəlirlər üzrə uçot necə aparılmalıdır?
A.
B.
C.
D.
35 / 50
¹457. İdxal mallarına görə aksizlər nə vaxt əvəzləşdirilir?
A.
B.
C.
D.
36 / 50
¹85. İri vergi ödəyicilərinin və xüsusi vergi rejimli müəssisələrin müəyyən edilməsi meyarları necə müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.
37 / 50
¹177. Məlumdur ki, vergi ödəyicisi vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə borclarını bildirişdə göstərilən müddət ərzində ödəmədikdə vergi orqanı aktivləri barədə məlumatın 10 gün ərzində vergi orqanına təqdim edilməsini vergi ödəyicisindən tələb edə bilər. Həmin məlumatı əsas olmadan müəyyən edilən müddətdə təqdim etməyən vergi ödəyicisinə neçə manat məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
38 / 50
¹851. Vergi ödəyicisinin əmlakı siyahıya alındıqdan sonra neçə gün müddətində vergi öhdəliyi yerinə yetirilmədikdə, vergi orqanı vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə dövlət büdcəsinə yaranmış borclarının ödənilməsinin təmin olunması məqsədi ilə siyahıya alınmış əmlakın zəruri və kifayət olan həcmdə ixtisaslaşdırılmış açıq hərracda satılması haqqında qərar qəbul olunması üçün məhkəməyə müraciət edə bilər?
A.
B.
C.
D.
39 / 50
¹774. Səyyar vergi yoxlamasının keçirilməsi zamanı bilavasitə vergi orqanlarının fəaliyyət dairəsinə aid olmayan sahələr üzrə xüsusi bilik və təcrübə tələb olunduqda hansı tədbir həyata keçirilə bilər?
A.
B.
C.
D.
40 / 50
¹412. Hüquqi şəxs ləğv edildikdə ləğvetmə haqqında qərarda göstərilən ləğvolunma tarixindən sonra neçə gün ərzində ləğvetmə komissiyası vergi orqanına mənfəət vergisinin bəyannaməsini təqdim edir?
A.
B.
C.
D.
41 / 50
¹394. Müqavilədə göstərilən işlərin başlandığı gündən hansı müddət ərzində başa çatdırılmasını nəzərdə tutan müqavilələr uzunmüddətli müqavilələrə aid edilmir
A.
B.
C.
D.
42 / 50
¹800. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada əmək müqaviləsi (kontraktı) hüquqi qüvvəyə minmədən işəgötürən tərəfindən fiziki şəxslərin hər hansı işlərin (xidmətlərin) yerinə yetirilməsinə cəlb edilməsi yolu ilə onların gəlirlərinin gizlədilməsinə (azaldılmasına) şərait yaradıldığına görə işəgötürənə neçə manat məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
43 / 50
¹562. Fiziki şəxin aşağıda göstərilən hansı gəlirləri gəlir vergisindən azad deyil?
A.
B.
C.
D.
44 / 50
¹689. Büdcə smetası əsasında fəaliyyəti tamamilə və ya qismən büdcə vəsaiti hesabına maliyyələşdirilən, hesablaşma hesabı olmayan qeyri-kommersiya təşkilatı necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
45 / 50
¹12. Vergi məbləğlərinin bəyannamə forması üzrə tutulması dedikdə nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
46 / 50
¹468. Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan neft mehsullarına aksiz dərəcələri hansı dövlət orqanı tərəfindən müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.
47 / 50
¹808. Vergi orqanlarının qərarlarından (aktlarından), habelə vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayət yuxarı vergi orqanına (yuxarı vəzifəli şəxsə) vergi ödəyicisi və ya başqa borclu şəxs tərəfindən öz hüquqlarının pozulduğunu bildiyi və ya bilməli olduğu gündən neçə gün müddətində verilir?
A.
B.
C.
D.
48 / 50
¹759. Səyyar vergi yoxlaması neçə gündən artıq davam edə bilməz?
A.
B.
C.
D.
49 / 50
¹342. Qeyri-kommersiya təşkilatlarının aldıqları əvəzsiz köçürmələr, üzvlük haqları və ianələr üzrə vergilər hansı qaydada tutulur?
A.
B.
C.
D.
50 / 50
¹78. Bəyannamə verməli olan rezident fiziki şəxslər harada uçota alınırlar?
A.
B.
C.
D.
|


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2018

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.