Hörmətli vergi ödəyiciləri!

VERGİ BORCLARINIZIN SİLİNMƏSİ ÜÇÜN AMNİSTİYADAN YARARLANMAĞA TƏLƏSİN!


Axtar
az|рус|eng

Vergi Testi

Cavablandırılıb: 0, Düzgün: 0, Səhv: 0, Faiz: 0%
1 / 50
657. Aşağıda qeyd olunanlardan hansı Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan Rezident anlayışına aiddir?
A.
B.
C.
D.
2 / 50
178. Verginin [o cümlədən ödəmə mənbəyində verginin] hesabatda göstərilən məbləği verginin hesabatda göstərilməli olan məbləğinə nisbətən azaldılmışdırsa, habelə büdcəyə çatası vergi məbləği hesabat təqdim etməməklə yayındırılmışdırsa, vergi ödəyicisinə hansı məbləğdə maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
3 / 50
103. Vergi ödəyiciləri haqqında məlumatlar hansı müddətdən sonra vergi sirrini təşkil edir?
A.
B.
C.
D.
4 / 50
770. Səyyar vergi yoxlaması zamanı müqavilə əsasında ekspert cəlb edildikdə bu müqavilədə hansı məsələlər nəzərdə tutula bilməz?
A.
B.
C.
D.
5 / 50
647. Aşağıdakı hansı vergi növü yerli vergi (bələdiyyə vergisi) hesab edilmir?
A.
B.
C.
D.
6 / 50
233. Vergi orqanı neçə gün müddətində vergi ödəyicisinin vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddətinin uzadılması barədə müraciətinə baxır və müvafiq əsaslar olduğu halda müddətin uzadılması barədə qərar qəbul edir?
A.
B.
C.
D.
7 / 50
147. Səyyar vergi yoxlaması zamanı nümunə kimi götürülmüş əşyalar istehlak xassələrini itirmədiyi halda, həmin əşyalar kimə verilir?
A.
B.
C.
D.
8 / 50
117. Aşağıda göstərilən hansı normativ hüquqi aktlarda vergi azadolmaları və güzəştləri ilə bağlı müddəalar nəzərdə tutula bilər?
A.
B.
C.
D.
9 / 50
373. Maliyyə lizinqini həyata keçirən rezident şəxslərə ssudalar üzrə ödənilən faizlərdən gəlir Azərbaycan mənbəyində əldə edilmişdirsə, həmin gəlirdən ödəmə mənbəyində hansı dərəcə ilə vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
10 / 50
455. Fiziki şəxsin fərdi istehlakı üçün 3 litr alkoqollu içki və 600 ədəd siqaret idxal edilərkən aksizdən azadolmalar hansı halda tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
11 / 50
284. Vergi orqanının vergi ödəyicisinə hesabladığı vergi hesablamalarının səhv olduğunu sübut etmək vəzifəsi kimin üzərinə qoyulur?
A.
B.
C.
D.
12 / 50
432. Malları ƏDV-ə cəlb edilən əməliyyatlar nəticəsində əldə edən, lakin bu malları əldə edərkən ƏDV-ni əvəzləşdirməyə hüququ olmayan şəxsin həmin malları göndərməsinə vergi tutulan əməliyyat kimi baxıla bilərmi?
A.
B.
C.
D.
13 / 50
445. Agent ƏDV üzrə vergi ödəyicisi olduqda, agentin digər şəxsdən [vəkalət verəndən] aldığı elektron vergi hesab-fakturası ona ƏDV məbləğini əvəzləşdirmək hüququ verirmi? 
A.
B.
C.
D.
14 / 50
606. Təmir xərclərinin faktiki məbləği məhdudlaşdırılan məbləğdən az olduqda, hansı qaydada gəlirdən çıxılır?
A.
B.
C.
D.
15 / 50
41. Bazar qiyməti müəyyənləşdirilərkən Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər arasındakı əməliyyat hansı halda nəzərə alına bilər?
A.
B.
C.
D.
16 / 50
198. Muzdla işləyən fiziki şəxslərin gəlir vergisini əlaqəli məlumata əsasən hesablamaq mümkün olmadıqda və ya fiziki şəxslərin işləməsi rəsmiləşdirilmədikdə, gəlir vergisi necə hesablanır?
A.
B.
C.
D.
17 / 50
14. Dövlət vergiləri ilə Muxtar Respublika vergiləri arasındakı fərq hansı vergi növü ilə müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.
18 / 50
518. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan və bir ilə qədər qalan, oxlarının sayı 4-dək olan xarici dövlətlərin yük avtomobilləri, qoşqulu və yarımqoşqulu avtonəqliyyat vasitələri üçün hansı məbləğdə yol vergisi ödənilməlidir?
A.
B.
C.
D.
19 / 50
98. Vergi ödəyicisinin vergi uçotunda olduğu vergi orqanına olduğu yerin və ya yaşadığı yerin dəyişdiyi barədə ərizə ilə müraciət etdiyi gündən sonra neçə gün müddətində həmin vergi orqanı vergi ödəyicisinin yenidən uçota alınmasını həyata keçirməlidir?
A.
B.
C.
D.
20 / 50
10. Azərbaycan Respublikasında vergi sistemi hansı vergilərdən ibarətdir?
A.
B.
C.
D.
21 / 50
187. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada əmək müqaviləsi (kontraktı) hüquqi qüvvəyə minmədən işə götürən tərəfindən fiziki şəxslərin hər hansı işlərin (xidmətlərin) yerinə yetirilməsinə cəlb edilməsi yolu ilə onların gəlirlərinin gizlədilməsinə (azaldılmasına) şərait yaradıldığına görə işəgötürənə hər bir belə şəxs üzrə hansı məbləğdə maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
22 / 50
3. Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyindən başqa hansı digər qanunvericilik aktlarına vergitutma və vergi nəzarəti məsələləri daxil edilə bilər?
A.
B.
C.
D.
23 / 50
756. Səyyar vergi yoxlaması hansı formalarda keçirilir?
A.
B.
C.
D.
24 / 50
765. Hansı hallarda səyyar vergi yoxlaması keçirilmədən ərazilərin, binaların, sənədlərin və əşyaların baxışının keçirilməsinə yol verilir?
A.
B.
C.
D.
25 / 50
269. Satışa çıxarılan əmlakla tanış olduqdan sonra hərracın keçirilməsinə neçə gün qalmış hərraca buraxılmış şəxslər hərracın təşkilatçısına hərracda iştirak edib-etməyəcəkləri barədə öz qərarlarını yazılı surətdə bildirməlidirlər?
A.
B.
C.
D.
26 / 50
58. Verginin tutulması mümkün olmadığı hallarda neçə gün müddətində vergi agenti bu barədə vergi orqanına yazılı məlumat verməlidir?
A.
B.
C.
D.
27 / 50
630. Vergi qanunvericiliyindən başqa aşagıdakı hansı qanunvericilik aktına vergitutma və vergi nəzarəti məsələləri daxil edilə bilər?
A.
B.
C.
D.
28 / 50
504. Torpaq vergisi hansı məbləğlərdə və hansı tarixlərindən gec olmayaraq ödənilir?
A.
B.
C.
D.
29 / 50
987. Aşağıdakı şəxslərdən kim vergi ödəyicisinin himayəsində olanlara aid edilmir?
A.
B.
C.
D.
30 / 50
622. Vergiləri tam həcmdə və vaxtında ödəməsi üzrə vergi ödəyicisinin əsas vəzifələri hansı qanunvericilik aktı ilə müəyyən edilmişdir?
A.
B.
C.
D.
31 / 50
879. Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəlik yaratmayan qeyri-rezident fiziki şəxsə muzdlu işlə əlaqədar gəlir ödənilərkən hansı dərəcə ilə vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
32 / 50
17. Aşağıdakılardan hansı vergitutma elementlərinə aid deyil?
A.
B.
C.
D.
33 / 50
992. Müəssisə işçisinə illik faiz dərəcəsi 6% olmaqla 6 ay müddətinə 5000 manat ssuda vermişdir. Müddəti başa çatdıqdan sonra işçi götürdüyü ssudaya görə 150 manat [(5000*6%)/12*6] faiz ödəyir. Bu müddətdə banklararası kredit hərracında faiz dərəcəsi 15% olmuşdur. Bu halda işçinin aylıq gəlirinə hansı məbləğ əlavə olunacaq?
A.
B.
C.
D.
34 / 50
680. Gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq ixrac malları hesab edilən malların Azərbaycan Respublikası ərazisindən çıxarılması necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
35 / 50
143. Vergi nəzarətinin həyata keçirilməsi və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə əsasən daxil olmuş sorğuların icrası ilə bağlı zəruri olan sənədlər və ya onların lazımi qaydada təsdiq edilmiş surətləri vergi orqanının müraciətinə əsasən neçə gün müddətində təqdim edilməlidir?
A.
B.
C.
D.
36 / 50
701. Aşağıdakılardan hansı vergi ödəyicisinin vəzifələrinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
37 / 50
853. Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulan hallarda ödəmə mənbəyində gəlirdən (mənfəətdən) vergi tutmadan həmin məbləği ödəyən hüquqi şəxslər və onların müvafiq işçiləri və ya fiziki şəxslər verginin tutulmamasına və büdcəyə köçürülməməsinə görə hansı qanunvericilik aktına əsasən məsuliyyət daşıyırlar?
A.
B.
C.
D.
38 / 50
841. Yenidən təşkil edilən hüquqi şəxsin vergi öhdəliklərini aşağıdakı şəxslərdən hansı yerinə yetirir?
A.
B.
C.
D.
39 / 50
303. İşçinin işə götürənə olan borcunun və ya öhdəliyinin bağışlanıldığı halda həmin borcun və ya öhdəliyin məbləği hansı gəlirə aiddir?
A.
B.
C.
D.
40 / 50
578. Aşağıdakılardan hansı xərclər gəlirdən çıxılmasına yol verilməyən xərclərə aid deyil?
A.
B.
C.
D.
41 / 50
310. Aylıq gəliri 2500 manatdan artıq olan fiziki şəxsin gəlir vergisinin hesablanması zamanı hansı ən yüksək dərəcə tətbiq olunur?
A.
B.
C.
D.
42 / 50
611. Qeyri-rezidentlərin daimi nümayəndəliklərinə Azərbaycan Respublikasında ödənilmiş icarə haqqından ödəmə mənbəyində vergi hansı dərəcə ilə tutulur?
A.
B.
C.
D.
43 / 50
333. Çernobıl AES-də qəza nəticəsində şüa xəstəliyinə tutulmuş şəxslərin hər hansı muzdlu işdən əldə etdikləri aylıq gəlirinin hansı məbləğindən vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
44 / 50
375. Rezidentlər və ya qeyri-rezidentlərin daimi nümayəndəliyi tərəfindən ödənilən faizlərdən əgər gəlir Azərbaycan Respublikası mənbəyindən əldə edilmişdirsə, ödəmə mənbəyində hansı dərəcə ilə vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
45 / 50
576. Aşağıdakı şəxslərdən kim vergitutma məqsədləri üçün vergi ödəyicisinin himayəsində olanlara aid edilmir?
A.
B.
C.
D.
46 / 50
514. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan və bir ilə qədər qalan, oturacaq yerlərinin sayı 13-dən 30-dək olan xarici dövlətlərin avtobusları üçün hansı məbləğdə yol vergisi ödənilməlidir?
A.
B.
C.
D.
47 / 50
653. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan Şəxs anlayışı aşağıdakı hansı halda düzgün göstərilmişdir?
A.
B.
C.
D.
48 / 50
543. Hüquqi şəxsin yenidən təşkili zamanı yenidən təşkilin iştirakçısı olan hüquqi şəxsə və ya hüquqi şəxslərə məxsus əmlakın və iştirak paylarının dəyəri hansı əmlakın və iştirak paylarının dəyəri ilə eynidir?
A.
B.
C.
D.
49 / 50
767. Vergi nəzarətinin həyata keçirilməsi və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə əsasən daxil olmuş sorğuların icrası ilə bağlı zəruri olan sənədlər və ya onların lazımi qaydada təsdiq edilmiş surətləri vergi orqanının müraciətinə əsasən vergi ödəyicisi tərəfindən neçə iş günü müddətində təqdim edilməlidir?
A.
B.
C.
D.
50 / 50
312. Aylıq gəliri 2500 manatadək olan fiziki şəxsin gəlir vergisinin hesablanması zamanı hansı dərəcə tətbiq olunur?
A.
B.
C.
D.
|


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.

Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2016

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.