Axtar
az|рус|eng

Vergi Testi

Cavablandırılıb: 0, Düzgün: 0, Səhv: 0, Faiz: 0%
1 / 50
¹709. Aşağıdakılardan hansı vergi agentinin mahiyyətini düzgün əks etdirir?
A.
B.
C.
D.
2 / 50
¹640. Fiziki və hüquqi şəxslərin vergilərə aid normativ hüquqi aktlarla azad tanış olmaq imkanı təmin edilməlidirmi?
A.
B.
C.
D.
3 / 50
¹140. Səyyar vergi yoxlamasını keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsi vergi ödəyicisinə göndərdiyi bildirişlə birlikdə yoxlama üçün zəruri olan sənədləri, habelə elektron faylları vergi ödəyicisindən müəyyən edilmiş qaydada tələb edərsə, sənədlərin, habelə elektron faylların verilməsi barəsində tələb yönəldilən şəxs həmin sənədləri, habelə elektron faylları neçə iş günü müddətində vergi orqanına təqdim etməlidir?
A.
B.
C.
D.
4 / 50
¹298. Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəlik vasitəsilə fəaliyyət göstərən qeyri-rezident vergi ödəyicisi hansı gəlirləri üzrə gəlir vergisinin ödəyicisidir?
A.
B.
C.
D.
5 / 50
¹444. Rezident olmayan və Azərbaycan Respublikasında ƏDV-nin ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçməmiş şəxsin rezident agentinin Azərbaycan Respublikasına mallar göndərməsi ƏDV-nin məqsədləri üçün kim tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat sayılır?
A.
B.
C.
D.
6 / 50
¹520. Azərbaycan Respublikasının ərazisində mülkiyyətində və ya istifadəsində mühərrikinin həcmi 2000 kub santimetrdən 3000 kub santimetrədək olan minik avtomobilləri, avtobuslar və digər avtomobil nəqliyyatı vasitələri olan şəxslər illik yol vergisini hansı məbləğdə ödəyirlər?
A.
B.
C.
D.
7 / 50
¹672. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan “Əmlakın qalıq dəyəri” anlayışı aşağıdakı hansı halda düzgün göstərilmişdir?
A.
B.
C.
D.
8 / 50
¹336. Aşağıdakı şəxslərdən kim vergi ödəyicisinin himayəsində olanlara aid edilmir?
A.
B.
C.
D.
9 / 50
¹224. Verginin hesablanması barədə bildirişdə aşağıdakılardan hansı göstərilmir?
A.
B.
C.
D.
10 / 50
¹35. Vergitutma məqsədləri üçün aşağıdakılardan hansı xeyriyyəçilik fəaliyyəti sayılır?
A.
B.
C.
D.
11 / 50
¹57. Hansı şəxslər vergi agenti ola bilməzlər?
A.
B.
C.
D.
12 / 50
¹208. Gəlir və ya mənfəət vergisi üzrə hesabatın verilmə müddəti nə qədər uzadıla bilər?
A.
B.
C.
D.
13 / 50
¹412. Hüquqi şəxs ləğv edildikdə ləğvetmə haqqında qərarda göstərilən ləğvolunma tarixindən sonra neçə gün ərzində ləğvetmə komissiyası vergi orqanına mənfəət vergisinin bəyannaməsini təqdim edir?
A.
B.
C.
D.
14 / 50
¹369. Aşağıdakı hansı vergilərin gəlirdən çıxılmasına yol verilmir?
A.
B.
C.
D.
15 / 50
¹800. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada əmək müqaviləsi (kontraktı) hüquqi qüvvəyə minmədən işəgötürən tərəfindən fiziki şəxslərin hər hansı işlərin (xidmətlərin) yerinə yetirilməsinə cəlb edilməsi yolu ilə onların gəlirlərinin gizlədilməsinə (azaldılmasına) şərait yaradıldığına görə işəgötürənə neçə manat məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
16 / 50
¹773. Hansı hallarda əlavə ekspertiza təyin edilir?
A.
B.
C.
D.
17 / 50
¹509. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan və üç aya qədər qalan, mühərrikinin həcmi 4000 kub santimetrdən çox olan xarici dövlətlərin minik avtomobilləri üçün hansı məbləğdə yol vergisi ödənilməlidir?
A.
B.
C.
D.
18 / 50
¹270. Hərracın təşkilatçısı tərəfindən ərizə və sənədləri qəbul edilməyən şəxslərin sənədləri, imtinanın əsasları yazılı surətdə bildirilməklə hansı müddət ərzində qaytarılır?
A.
B.
C.
D.
19 / 50
¹655. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan “Fiziki şəxs” anlayışı aşağıdakı hansı halda düzgün göstərilmişdir?
A.
B.
C.
D.
20 / 50
¹700. Nağd pul hesablaşmalarının nəzarət-kassa aparatları vasitəsilə həyata keçirilməsi məcburi olmayan fəaliyyət növləri aşağıdakılardan hansılardır?Ā 
1. vəkillik, notariat və digər hüquq xidmətləriĀ 
2. reklam xidmətiĀ 
3. kənd təsərrüfatı məhsullarının ticarət mərkəzlərində pərakəndə satışıĀ 
4. kənd təsərrüfatı məhsullarının bazarlarda, yarmarkalarda və səyyar qaydada satışıĀ 
5. apteklərdə dərman satışı
6. kafe fəaliyyəti
7. çay evi fəaliyyəti
8. avtomobillərin pərakəndə satışı
A.
B.
C.
D.
21 / 50
¹44. Malların [işlərin, xidmətlərin] bazar qiyməti dəyərin toplanması üsuluna əsasən hansı qaydada müəyyənləşdirilir?
A.
B.
C.
D.
22 / 50
¹736. Aşağıdakılardan hansı vergi orqanı və onun vəzifəli şəxsləri tərəfindən vergi ödəyicisi barədə əldə edilən məlumat olmaqla kommersiya və vergi sirriĀ  hesab olunur?
A.
B.
C.
D.
23 / 50
¹951. Qeyri-sahibkarlıq fəaliyyəti üzrə illik gəliri 30000 manatadək olan fiziki şəxsin gəlir vergisinin hesablanması zamanı hansı dərəcə tətbiq olunur?
A.
B.
C.
D.
24 / 50
¹128. Səyyar vergi yoxlaması neçə gündən artıq davam edə bilməz?
A.
B.
C.
D.
25 / 50
¹159. Səyyar vergi yoxlaması zamanı vergi ödəyicisi vergi yoxlaması aktına əlavə olunmuş mütəxəssisin rəyi ilə razılaşmadıqda hansı tədbirləri görə bilər?
A.
B.
C.
D.
26 / 50
¹921. Sadələşdirilmiş vergi üçün hansı dövr hesabat dövrü sayılır?
A.
B.
C.
D.
27 / 50
¹986. Qohumluq dərəcəsindən asılı olmayaraq himayəsində azı 3 nəfər, o cümlədən gündüz təhsil alan 23 yaşınadək şagirdlər və tələbələr olan ər və ya arvaddan birinin vergi tutulmalı olan aylıq gəliri nə qədər azaldılır?
A.
B.
C.
D.
28 / 50
¹741. Aşağıdakılardan hansı vergi orqanları tərəfindən həyata keçirilən vergi nəzarəti forması deyil?
A.
B.
C.
D.
29 / 50
¹842. Vəfat etmiş fiziki şəxsin vergi öhdəlikləri kim tərəfindən və hansı qaydada ödənilir?
A.
B.
C.
D.
30 / 50
¹398. Vergi ödəyicisi onun ixtiyarında olan malların fərdi uçotunu aparmırsa, o, əmtəə-material ehtiyatlarının uçotunu hansı qiymətləndirmə metodundan istifadə etməklə aparmaq hüququna malikdir?
A.
B.
C.
D.
31 / 50
¹33. Malların ixracı dedikdə nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
32 / 50
¹637. Azərbaycan Respublikasında vergilərin dəyişdirilməsi və ya ləğv edilməsi necə həyata keçirilir?
A.
B.
C.
D.
33 / 50
¹47. Qiymətləri Azərbaycan Respublikasının Tarif Şurası tərəfindən tənzimlənən mallar (işlər, xidmətlər) təqdim olunarkan (ixrac istisna olmaqla) və alınarkan vergitutma məqsədləri üçün hansı qiymətlər əsas götürülür?
A.
B.
C.
D.
34 / 50
¹942. Aşağıdakılardan hansı sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirə aiddir?
A.
B.
C.
D.
35 / 50
¹238. Vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsinin uzadılmış müddətinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi haqqında qərar vermiş vergi orqanı neçə gün müddətində vergi ödəyicisinə bu barədə məlumat verməlidir?
A.
B.
C.
D.
36 / 50
¹512. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan və bir aya qədər qalan, oturacaq yerlərinin sayı 12-dək olan xarici dövlətlərin avtobusları üçün hansı məbləğdə yol vergisi ödənilməlidir?
A.
B.
C.
D.
37 / 50
¹887. Aşağıda göstərilən hansı şəxslər [vergi agentləri] ödəmə mənbəyində gəlir vergisini tutmağa borcludurlar?Ā 

1. vergi ödəyicisi kimi vergi orqanlarında uçota alınmayan, VÖEN təqdim etməyən fiziki şəxslərin göstərdiyi xidmətlərə (işlərə) görə həmin fiziki şəxslərə haqq ödəyən hüquqiĀ 
şəxslər və ya fərdi sahibkarlarĀ 
2. vergi ödəyicisi kimi vergi orqanlarında uçota alınmayan, icarə haqqı ödəyən fiziki şəxslərĀ 
3. hüquqi və fiziki şəxslərə faizlər ödəyən hüquqi şəxslər və ya sahibkarlarĀ 
4. dövlət sosial təminat sistemi vasitəsilə pensiyalar ödəyən şəxslərĀ 
5. hüquqi şəxslərə və fərdi sahibkarlara bank hesablarındakı pul vəsaitlərinin nağd qaydada verilməsini həyata keçirən yerli banklar, xarici bankın Azərbaycan Respublikasındakı filialı və ya poçt rabitəsinin milli operatoru
A.
B.
C.
D.
38 / 50
¹42. Malların [işlərin, xidmətlərin] bazar qiymətləri müəyyənləşdirilərkən qiymətlərə təsir etməyən amil hansıdır?
A.
B.
C.
D.
39 / 50
¹203. Hansı halda vergi orqanı vergitutma obyektlərini bazar qiymətləri nəzərə alınmaqla dəqiqləşdirir, verginin məbləğini yenidən hesablayır və Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə nəzərdə tutulan sanksiyaları tətbiq edir?
A.
B.
C.
D.
40 / 50
¹177. Məlumdur ki, vergi ödəyicisi vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə borclarını bildirişdə göstərilən müddət ərzində ödəmədikdə vergi orqanı aktivləri barədə məlumatın 10 gün ərzində vergi orqanına təqdim edilməsini vergi ödəyicisindən tələb edə bilər. Həmin məlumatı əsas olmadan müəyyən edilən müddətdə təqdim etməyən vergi ödəyicisinə neçə manat məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
41 / 50
¹114. Vergi ödəyicisinin hansı vergilər üzrə həmin yoxlamanın keçirildiyi il də daxil olmaqla son 3 ildən çox olmayan fəaliyyəti üzrə səyyar vergi yoxlaması aparılır?
A.
B.
C.
D.
42 / 50
¹846. Vergilərin müəyyən edilmiş ödənilmə müddətinin dəyişdirilməsi hansı qanunvericilik aktı ilə müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilə bilər?
A.
B.
C.
D.
43 / 50
¹213. Müəssisənin iflas prosesinə məruz qaldığı hallarda vergi öhdəlikləri hansı qaydada yerinə yetirilir?
A.
B.
C.
D.
44 / 50
¹151. Səyyar vergi yoxlaması zamanı sənədlərin və əşyaların nümunə kimi götürülməsi barədə hansı sənəd tərtib olunur?
A.
B.
C.
D.
45 / 50
¹438. Vergi agenti ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatdan keçmişdirsə, qeyri-rezidentdən hesablanan ƏDV nə vaxt büdcəyə ödənilir?
A.
B.
C.
D.
46 / 50
¹314. Qeyri-sahibkarlıq fəaliyyəti üzrə illik gəliri 30000 manatadək olan fiziki şəxsin gəlir vergisinin hesablanması zamanı hansı dərəcə tətbiq olunur?
A.
B.
C.
D.
47 / 50
¹858. Vergi ödəyicisinin şikayətə baxılan müddət ərzində aşağıdakılardan hansını ödəməmək hüququ vardır?
A.
B.
C.
D.
48 / 50
¹523. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 211.1.1.3-cü maddəsində (yük avtomobilləri, qoşqulu və yarımqoşqulu avtonəqliyyat vasitələri üçün oxların sayından və Azərbaycan Respublikasının ərazisində qaldığı müddətdən asılı olaraq vergi hesablanması) göstərilən verginin məbləği ağır çəkili avtonəqliyyat vasitələri ilə yüklərin daşınmasına görə nəqliyyat vasitələrinin yüklə birlikdə ümumi çəkisi 38 tondan 41 tonadək olduqda Azərbaycan Respublikasının ərazisində qət edilən yolun hər kilometri üçün nə qədər artırılır?
A.
B.
C.
D.
49 / 50
¹422. Sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri mənfəət və ya gəlir vergisinin ödəyicisi olduqda onların mənfəət və ya gəlir vergiləri üzrə cari vergi ödəmələrinin məbləği hansı normativ sənədə əsasən müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.
50 / 50
¹491. Xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələrindən Vergi Məcəlləsində müəyyən edilmiş vergi tutulduqdan sonra nə vaxt büdcəyə keçirilir?
A.
B.
C.
D.
|


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.