Axtar
az|рус|eng

Vergi Testi

Cavablandırılıb: 0, Düzgün: 0, Səhv: 0, Faiz: 0%
1 / 50
¹536. Yerin təkindən çıxarılan filiz faydalı qazıntıları üçün mədən vergisi topdansatış qiymətinə tətbiq edilməklə neçə faizlə hesablanır?
A.
B.
C.
D.
2 / 50
¹479. Müəssisələr üçün torpaq vergisinin vergitutma obyekti dedikdə nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
3 / 50
¹55. Vergi ödəyicisinin hesabat dövründə sahibkarlıq fəaliyyəti və ya digər vergi tutulan əməliyyatı olmadığı halda o, vergi orqanına vergi hesabatının əvəzinə hansı müddətdə və nə təqdim etməlidir?
A.
B.
C.
D.
4 / 50
¹11. Bələdiyyələr öz ərazilərində vergitutmanın hansı məsələləri barədə qərar qəbul edə bilərlər?
A.
B.
C.
D.
5 / 50
¹635. Mülkiyyət formasından və ya fiziki şəxslərin vətəndaşlığından və ya kapitalın yerindən asılı olaraq vergilərin müxtəlif dərəcələri müəyyən edilə bilərmi?
A.
B.
C.
D.
6 / 50
¹917. Müxtəlif vergi dərəcələri ilə sadələşdirilmiş vergiyə cəlb edilən gəlirlər üzrə uçot ayrı-ayrı aparılmadıqda, hansı vergi dərəcəsi tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
7 / 50
¹311. Fiziki şəxsin aldığı və Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasında ödəmə mənbəyindən vergi tutulmuş hansı məbləğlər gəlirdən çıxılır?
A.
B.
C.
D.
8 / 50
¹353. Müəssisənin balansında olan torpaqların illik amortizasiya norması neçə faizdir?
A.
B.
C.
D.
9 / 50
¹358. Qurğular üzrə təmir xərclərinin məhdudlaşdırılan həddi neçə faizdir?
A.
B.
C.
D.
10 / 50
¹813. Vergi ödəyicisi vergi öhdəliyini Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş müddətdə yerinə yetirmədikdə vergi orqanı Vergi Məcəlləsinə müvafiq olaraq hesablanmış və ya yenidən hesablanmış vergilərin, faizlərin və tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının 5 gün müddətində ödənilməsinə dair vergi ödəyicisinə hansı sənədi göndərir?
A.
B.
C.
D.
11 / 50
¹442. Əgər idxal olunan mallar gömrük rüsumlarından azad edilirsə, ƏDV tutulan əməliyyatın vaxtı necə müəyyənləşdirilir?
A.
B.
C.
D.
12 / 50
¹49. Aşağıdakılardan hansı vergi orqanlarının hüquqlarına aid deyildir?
A.
B.
C.
D.
13 / 50
¹26. Aşağıdakılardan hansı qeyri-rezidentin Azərbaycan mənbəyindən gəlirinə aid deyil?
A.
B.
C.
D.
14 / 50
¹69. Aşağıdakılardan hansı vergi orqanlarının vəzifələrinə aid deyil?
A.
B.
C.
D.
15 / 50
¹995. Gəncə şəhərində fərdi qaydada çalğıçılıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs aylıq nə qədər sadələşdirilmiş vergi ödəməlidir?
A.
B.
C.
D.
16 / 50
¹304. İşəgötürən tərəfindən ödənilən sığorta haqları hansı gəlirə aiddir?
A.
B.
C.
D.
17 / 50
¹444. Rezident olmayan və Azərbaycan Respublikasında ƏDV-nin ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçməmiş şəxsin rezident agentinin Azərbaycan Respublikasına mallar göndərməsi ƏDV-nin məqsədləri üçün kim tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat sayılır?
A.
B.
C.
D.
18 / 50
¹571. Fiziki şəxslərin aşağıdakı hansı gəlirləri vergidən azad olunur?
1. müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarı ilə müəyyən edilmiş ezamiyyə xərclərinin tam məbləğləri
2. verdikləri qana görə donorlara ödənilən kompensasiya məbləğləri
3. Azərbaycan Respublikasının Milli Qəhrəmanının aylıq gəlirinin tam məbləği
4. Azərbaycan vətəndaşı olmayan diplomatik və ya konsulluq əməkdaşının rəsmi məşğulluğundan gəlirin tam məbləği
5. Müharibə əlillərinin hər hansı muzdlu işdən əldə etdikləri aylıq gəlirinin tam məbləği
A.
B.
C.
D.
19 / 50
¹832. Vergi ödəyicisi tərəfindən dəqiqləşdirilmiş və ya vaxtında təqdim edilməmiş hesabatlar nə vaxtadək təqdim edilə bilər?
A.
B.
C.
D.
20 / 50
¹978. Dövlət qulluqçusuna pensiya yaşına çatmasına görə könüllü işdən çıxması ilə əlaqədar verilən birdəfəlik haqq gəlir vergisinə hansı qaydada cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
21 / 50
¹885. Hüquqi şəxsin yenidən təşkili zamanı yenidən təşkilin iştirakçısı olan hüquqi şəxsin iştirak paylarının iştirakçı tərəf olan digər hüquqi şəxsdəki iştirak payının dəyişməsi ilə əlaqədar bölüşdürülməsi, yenidən təşkildə iştirakçı tərəflər üçün dividend sayılırmı?
A.
B.
C.
D.
22 / 50
¹876. Məcburi köçkün statusuna malik vergi ödəyicisinin əlavə iş yeri üzrə muzdlu işdən aylıq gəliri 240 manat olmuşdur və onun himayəsində daimi qulluq tələb edən I qrup əlil və təqaüdçü vardır. Bu halda qanunla müəyyən edilmiş azadolmaları və güzəştləri nəzərə almaqla gəlir vergisini hesablayın
A.
B.
C.
D.
23 / 50
¹209. Vergi öhdəliyi nədir?
A.
B.
C.
D.
24 / 50
¹256. Vergi ödəyicisinin əmlakının siyahıya alınması zamanı vergi orqanının vəzifəli şəxsləri tərəfindən hansı sənədlər tərtib olunur?
A.
B.
C.
D.
25 / 50
¹957. Xaricdə müalicə haqlarını ödəmək üçün fiziki şəxsə verilmiş maddi yardımın dəyərinin hansı hissəsi gəlir vergisindən azaddır?
A.
B.
C.
D.
26 / 50
¹41. Bazar qiyməti müəyyənləşdirilərkən Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər arasındakı əməliyyat hansı halda nəzərə alına bilər?
A.
B.
C.
D.
27 / 50
¹904. Komitent qeyri-rezident olduqda, ƏDV məqsədləri üçün komisyonçunun vergi tutulan əməliyyatının vaxtı hansı vaxt sayılır?
A.
B.
C.
D.
28 / 50
¹177. Məlumdur ki, vergi ödəyicisi vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə borclarını bildirişdə göstərilən müddət ərzində ödəmədikdə vergi orqanı aktivləri barədə məlumatın 10 gün ərzində vergi orqanına təqdim edilməsini vergi ödəyicisindən tələb edə bilər. Həmin məlumatı əsas olmadan müəyyən edilən müddətdə təqdim etməyən vergi ödəyicisinə neçə manat məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
29 / 50
¹65. Vergi orqanının işçisinə xidməti fəaliyyəti həyata keçirdiyi zaman peşə fəaliyyəti ilə məşğul olmağa imkan verməyən ağır bədən xəsarəti yetirildikdə, ona dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına hansı məbləğ ödənilir?
A.
B.
C.
D.
30 / 50
¹166. Səyyar vergi yoxlamasının materiallarına baxılmanın nəticələri üzrə vergi orqanının rəhbəri [rəhbərin müavini] neçə gün müddətində qərar çıxarır?
A.
B.
C.
D.
31 / 50
¹690. Aşağıdakılardan hansı Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün müəssisə anlayışına aid deyil?
A.
B.
C.
D.
32 / 50
¹712. Aşağıdakılardan hansı (kim) vergi məqsədləri üçün qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər sayılır?
A.
B.
C.
D.
33 / 50
¹430. Aşağıda göstərilən əməliyyatlardan hansı ƏDV üzrə vergitutma obyekti sayılmır?
A.
B.
C.
D.
34 / 50
¹30. Aşağıdakılardan hansı Vergi Məcəlləsində istifadə edilən royalti anlayışına aid deyil?
A.
B.
C.
D.
35 / 50
¹191. Vergi ödəyicisi vergi öhdəliyini Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş müddətdə yerinə yetirmədikdə vergi orqanı hesablanmış və ya yenidən hesablanmış vergilərin, faizlərin və tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının neçə gün müddətində ödənilməsinə dair vergi ödəyicisinə bildiriş göndərir?
A.
B.
C.
D.
36 / 50
¹19. Vergitutma məqsədləri üçün şəxs dedikdə kim nəzərdə tutulur?
A.
B.
C.
D.
37 / 50
¹87. Xüsusi vergi rejimində fəaliyyət göstərən müəssisələrin mərkəzləşdirilmiş qaydada yenidən uçota alınması və ya mərkəzləşdirilmiş uçotdan çıxarılması, onların xüsusi vergi rejimində fəaliyyətə başlaması və ya həmin fəaliyyəti dayandırması barədə onların mərkəzləşdirilmiş uçotunu aparan müvafiq vergi orqanına ərizə ilə müraciət etdiyi gündən sonra neçə gün müddətində həyata keçirilməlidir?
A.
B.
C.
D.
38 / 50
¹321. Fiziki şəxslərə ödənilmiş dövlət müavinətləri hansı qaydada gəlir vergisinə cəlb edilir? 
A.
B.
C.
D.
39 / 50
¹707. Vergi ilində vergi ödəyicisi sahibkarlıq fəaliyyətini və ya digər vergi tutulan əməliyyatlarını müvəqqəti dayandırdıqda, nə zaman vergi orqanına müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi formada arayış təqdim edilməlidir?
A.
B.
C.
D.
40 / 50
¹72. Hansı halda vergi orqanlarının vəzifəli şəxsləri tərəfindən vergi ödəyicilərinə münasibətdə öz xidməti vəzifələrini həyata keçirmək yolverilməzdir?
A.
B.
C.
D.
41 / 50
¹758. Növbəti səyyar vergi yoxlaması təqvim ili ərzində neçə dəfədən çox olmayaraq keçirilir?
A.
B.
C.
D.
42 / 50
¹367. Geoloji-kəşfiyyat işlərinə və təbii ehtiyatların hasilatına hazırlıq işlərinə çəkilən xərclər hansı qaydada gəlirdən çıxılır?
A.
B.
C.
D.
43 / 50
¹250. İkinci növbədə hansı əmlaklar siyahıya alınır?
A.
B.
C.
D.
44 / 50
¹620. Əvvəlki vergi ilində fəaliyyəti olmayan vergi ödəyicisi tərəfindən mənfəət, yaxud gəlir vergiləri üzrə cari vergi ödəməsi Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş müddətdə ödənilmədikdə, həmin vergi ödəyicisinə qarşı hansı məsuliyyət tədbiri görülür?
A.
B.
C.
D.
45 / 50
¹421. Əvvəlki vergi ilində fəaliyyəti olmayan vergi ödəyiciləri rüb başa çatdıqdan sonra hansı müddətdə cari vergi ödəmələrini (mənfəət, gəlir) aparmalı və rüb ərzində mənfəətdən və ya gəlirdən hesablanmış cari vergi məbləği barədə vergi orqanına arayış təqdim etməlidirlər?
A.
B.
C.
D.
46 / 50
¹763. Səyyar vergi yoxlaması zamanı vergi ödəyicisi vergi yoxlaması aktı ilə və ya onun hər hansı bir hissəsi ilə razılaşmadıqda vergi yoxlaması aktının verilməsi günündən neçə gün müddətində müvafiq vergi orqanına aktı imzalamamasının səbəblərini izah edə, yaxud akta və ya onun ayrı-ayrı hissələrinə öz etirazını yazılı surətdə bildirə bilər?
A.
B.
C.
D.
47 / 50
¹258. Əmlakın siyahıya alınması haqqında olan qərar hansı hallarda öz qüvvəsini itirir?
A.
B.
C.
D.
48 / 50
¹193. Sərəncam banka və ya digər kredit təşkilatına daxil olduğu gündən neçə gün ərzində borc ödənilmədikdə geri qaytarılır?
A.
B.
C.
D.
49 / 50
¹800. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada əmək müqaviləsi (kontraktı) hüquqi qüvvəyə minmədən işəgötürən tərəfindən fiziki şəxslərin hər hansı işlərin (xidmətlərin) yerinə yetirilməsinə cəlb edilməsi yolu ilə onların gəlirlərinin gizlədilməsinə (azaldılmasına) şərait yaradıldığına görə işəgötürənə neçə manat məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
50 / 50
¹289. Vergi öhdəliyinin icrasının təmin edilməsi məqsədi ilə məhkəmənin qərarı əsasında keçirilən hərracda qalib gəlmiş şəxsin ödədiyi beh nə vaxt geri qaytarılmır?
A.
B.
C.
D.
|


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.

Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2017

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.