Axtar
az|рус|eng

Vergi Testi

Cavablandırılıb: 0, Düzgün: 0, Səhv: 0, Faiz: 0%
1 / 50
¹937. Muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlirlərə aşağıdakılardan hansılar aiddir?
1) işçinin xərclərinin əvəzi ödənildiyi halda - ödənən vəsaitin məbləği
2) işçinin işə götürənə olan borcunun və ya öhdəliyinin bağışlanıldığı halda, həmin borcun və ya öhdəliyin məbləği
3) əsas vəsaitlərin təqdim edilməsindən alınan gəlir
4) işəgötürən tərəfindən ödənilən sığorta haqları
5) dividend
A.
B.
C.
D.
2 / 50
¹621. Əvvəllər fəaliyyəti olmayan vergi ödəyicilərinin mənfəət vergisi və ya gəlir vergisi üzrə cari vergi ödəmələri təqvim ili ərzində necə hesablanır?
A.
B.
C.
D.
3 / 50
¹284. Vergi orqanının vergi ödəyicisinə hesabladığı vergi hesablamalarının səhv olduğunu sübut etmək vəzifəsi kimin üzərinə qoyulur?
A.
B.
C.
D.
4 / 50
¹997. Lənkəran şəhərində fərdi foto fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs aylıq nə qədər sadələşdirilmiş vergi ödəməlidir?
A.
B.
C.
D.
5 / 50
¹939. İşəgötürən tərəfindən ödənilən sığorta haqları hansı gəlirə aiddir?
A.
B.
C.
D.
6 / 50
¹757. Növbəti səyyar vergi yoxlaması keçirildikdə, vergi orqanı tərəfindən vergi ödəyicisinə vergi yoxlamasının başlanmasından azı neçə gün əvvəl yazılı bildiriş göndərilir?
A.
B.
C.
D.
7 / 50
¹197. Vergilər əlaqəli məlumatlar və analoji vergi ödəyicisi barədə məlumatlar əsasında hesablandıqda, verginin məbləği necə müəyyənləşdirilir?
A.
B.
C.
D.
8 / 50
¹447. Azərbaycan Respublikası ərazisində istehsal olunan neft məhsulları üçün aksizlər üzrə vergi tutulan əməliyyatın məbləği dedikdə nə başa düşülür?Ā 
A.
B.
C.
D.
9 / 50
¹935. İşəgötürən tərəfindən fiziki şəxsə banklararası kredit hərracında olan faiz dərəcəsindən aşağı faiz dərəcəsi ilə ssuda verildiyi halda hansı məbləğ muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlirdir?
A.
B.
C.
D.
10 / 50
¹234. Təbii fəlakət və digər qarşısıalınmaz qüvvə nəticəsində vergi ödəyicisinə zərər dəydikdə, yaxud verginin birdəfəyə ödədiyi təqdirdə vergi ödəyicisinin iflasa uğramaq təhlükəsi olduqda vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi müddətləri vergi ili ərzində nə qədər uzadıla bilər?
A.
B.
C.
D.
11 / 50
¹46. Alınmış malların [işlərin, xidmətlərin] alış qiyməti bazar qiymətlərindən neçə faizdən çox yuxarıdırsa və onların dəyəri gəlirdən çıxılan xərclərə aid edilibsə Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən hallarda həmin malların (işlərin, xidmətlərin) dəyəri gəlirdən çıxılan xərclərə bazar qiymətləri ilə aid edilir və vergilər yenidən hesablanır?
A.
B.
C.
D.
12 / 50
¹232. Hansı hallarda vergi öhdəliyinin yerinə yetirilmə müddəti dəyişdirilə bilməz?
A.
B.
C.
D.
13 / 50
¹455. Fiziki şəxsin fərdi istehlakı üçün 1,5 litr alkoqollu içki və 200 ədəd siqaret idxal edilərkən aksizdən azadolmalar hansı halda tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
14 / 50
¹143. Vergi nəzarətinin həyata keçirilməsi və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə əsasən daxil olmuş sorğuların icrası ilə bağlı zəruri olan sənədlər və ya onların lazımi qaydada təsdiq edilmiş surətləri vergi orqanının müraciətinə əsasən neçə gün müddətində təqdim edilməlidir?
A.
B.
C.
D.
15 / 50
¹427. Vergi ödəyicisinin ƏDV-yə cəlb olunan əməliyyatlarının ümumi məbləği əvvəlki tam 12 təqvim ayı ərzində maksimum hansı məbləğdən çox olmadığı halda vergi ödəyicisi son qeydiyyatın qüvvəyə mindiyi tarixdən etibarən bir il keçdikdən sonra qeydiyyatın ləğv olunması barədə ərizə verə bilər?
A.
B.
C.
D.
16 / 50
¹806. Kimlərin vergi orqanlarının qərarlarından (aktlarından), habelə vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayət etmək hüququ vardır?
A.
B.
C.
D.
17 / 50
¹784. Xronometraj metodu ilə müşahidə keçirilən zaman müxtəlif vergi ödəyicilərinin tətbiq etdikləri qiymətlərin nəzarət qaydasında mal alqısı zamanı rəsmiləşdirilmiş qiymətlərdən neçə faizdən çox (aşağı və ya yuxarı) fərqlənməsi faktları aşkar edildikdə, istehsal həcmi və ya satış dövriyyəsi nəzarət qaydasında mal alqısı zamanı rəsmiləşdirilmiş qiymətlər nəzərə alınmaqla hesablanır?
A.
B.
C.
D.
18 / 50
¹982. Çernobıl AES-də qəza nəticəsində şüa xəstəliyinə tutulmuş şəxslərin hər hansı muzdlu işdən əldə etdikləri aylıq gəliri gəlir vergisi hesablanarkən hansı məbləğdə azaldılır ?
A.
B.
C.
D.
19 / 50
¹688. Şəxsin müstəqil surətdəĀ həyata keçirdiyi əsas məqsədi əmlak istifadəsindən, malların təqdim edilməsindən, işlər görülməsindən və ya xidmətlər göstərilməsindən mənfəət (fərdi sahibkarlar tərəfindən gəlir) götürülməsi olan fəaliyyəti necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
20 / 50
¹14. Dövlət vergiləri ilə Muxtar Respublika vergiləri arasındakı fərq hansı vergi növü ilə müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.
21 / 50
¹591. Aşağıdakı hansı verginin gəlirdən çıxılmasına yol verilmir?
A.
B.
C.
D.
22 / 50
¹900. ƏDV-nin məqsədləri üçün nəqletmenin həyata keçirildiyi yer [işlər, xidmətlər bu nəqletmə ilə bağlı olduqda] hara sayılır?
A.
B.
C.
D.
23 / 50
¹852. Vergi ödəyicisinin vergi öhdəlikləri siyahıya alınmış əmlakın satışından sonra yerinə yetirilməmiş qaldıqda, başqa ad altında fəaliyyət göstərən, lakin məhkəmənin qərarı əsasında həmin vergi ödəyicisinə məxsus olması müəyyən edilən və Vergi Məcəlləsində müəyyən edilmiş qaydada siyahıya alınma tətbiq edildiyi gündən hansı müddətdə aparılmış əməliyyatda onun aktivlərini almış şəxs, aldığı aktivlərin dəyərindən bu cür aktivlərə görə ödədiyi hər hansı məbləğlər çıxılandan sonra qalan məbləğdə vergi ödəyicisinin öhdəlikləri üzrə birgə məsuliyyət daşıyır?
A.
B.
C.
D.
24 / 50
¹930. Məşğulluqdan və ya əmlakın təqdim edilməsindən gəlir əldə edən qeyri-rezident fiziki şəxs hansı gəlirləri üzrə gəlir vergisinin ödəyicisidir?
A.
B.
C.
D.
25 / 50
¹541. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əsasən yerli əhəmiyyətli tikinti materiallarına hansı faydalı qazıntılar aid edilir?
A.
B.
C.
D.
26 / 50
¹867. Faktiki ezamiyyə xərclərinin, habelə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş dəniz nəqliyyatında ezamiyyə xərcləri əvəzinə üzücü heyətin üzvlərinə sutkalıq ödənişlərin və ya digər işgüzar xərclərin əvəzinin ödənilməsi hansı gəlirə daxildir?
A.
B.
C.
D.
27 / 50
¹298. Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəlik vasitəsilə fəaliyyət göstərən qeyri-rezident vergi ödəyicisi hansı gəlirləri üzrə gəlir vergisinin ödəyicisidir?
A.
B.
C.
D.
28 / 50
¹338. Azərbaycan Respublikasında mənfəət vergisinin ödəyiciləri kimlərdir?
A.
B.
C.
D.
29 / 50
¹703. "İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 17-ci maddəsinə uyğun olaraq nağdsız ödənişlərin aparılması üçün POS-terminalların quraşdırılmasını təmin etmək vergi ödəyicisinin vəzifələrinə aiddirmi?
A.
B.
C.
D.
30 / 50
¹681. Gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq, təkrar ixrac malları sayılan malları idxal etmiş şəxsin həmin malları idxal edəndən sonra təqdim etmədən və idxal olunduğu andakı vəziyyətdə ixrac etməsi necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
31 / 50
¹214. Yenidən təşkil edilən hüquqi şəxsin vergi öhdəlikləri kim tərəfindən və hansı qaydada yerinə yetirilir?
A.
B.
C.
D.
32 / 50
¹528. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 211.1.1.3-cüĀ maddəsində (yük avtomobilləri, qoşqulu və yarımqoşqulu avtonəqliyyat vasitələri üçün oxların sayından və Azərbaycan Respublikasının ərazisində qaldığı müddətdən asılı olaraq vergi hesablanması) göstərilən verginin məbləği xüsusi təhlükəli yüklərin daşınmasına görə oxlarının sayı dördə qədər olduqda Azərbaycan Respublikasının ərazisində qaldığı bir aya qədər müddət üçün nə qədər artırılır?
A.
B.
C.
D.
33 / 50
¹788. Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə vergi ödəyicisinin məsuliyyətə cəlb edilməsi haqqında qərarın çıxarılmasından sonra müvafiq vergi orqanı vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb edilən şəxsdən Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş maliyyə sanksiyalarını hansı qaydada alır?
A.
B.
C.
D.
34 / 50
¹502. Müvafiq orqanlar tərəfindən hər il hansı tarixədək fiziki şəxslərə torpaq vergisi hesablanılır?
A.
B.
C.
D.
35 / 50
¹909. Sifarişçinin göndərdiyi xammaldan Azərbaycan Respublikası ərazisində mallar istehsal edildiyi hallarda aksizin ödəyicisi kimdir?
A.
B.
C.
D.
36 / 50
¹864. Əmlakın siyahıya alınması hansı qaydada həyata keçirilir?
A.
B.
C.
D.
37 / 50
¹618. Əvvəlki vergi ilində fəaliyyəti olmayan vergi ödəyicisində aparılmış vergi yoxlaması nəticəsində aşkar edilmiş vaxtında ödənilməmiş mənfəət, yaxud gəlir vergiləri üzrə cari vergi ödəmələrinə münasibətdə bütün ötmüş müddətə Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş faiz hansı qaydada [müddətdə] tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
38 / 50
¹17. Aşağıdakılardan hansı vergitutma elementlərinə aid deyil?
A.
B.
C.
D.
39 / 50
¹837. Banklar və bank əməliyyatlarının ayrı-ayrı növlərini həyata keçirən digər kredit təşkilatları aşağıdakılardan hansını etməyə borclu deyil?
A.
B.
C.
D.
40 / 50
¹915. Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonlarında, Naxçıvan Muxtar Respublikasında vergi uçotuna alınmış, lakin Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri vergini hansı dərəcə ilə ödəyirlər?
A.
B.
C.
D.
41 / 50
¹683. Gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq, təkrar idxal malları sayılan malları təqdim etmədən və ixrac olunduğu andakı vəziyyətdə ixrac etmiş şəxsin həmin malları idxal etməsi necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
42 / 50
¹890. Əvvəlki vergi ilində fəaliyyəti olmayan vergi ödəyicisi tərəfindən mənfəət, yaxud gəlir vergiləri üzrə cari vergi ödəməsi Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş müddətdə ödənilmədikdə, həmin vergi ödəyicisinə qarşı hansı məsuliyyət tədbiri görülür?
A.
B.
C.
D.
43 / 50
¹58. Vergi ödəyicisindən verginin tutulması mümkün olmadığı hallarda neçə gün müddətində vergi agenti bu barədə vergi orqanına yazılı məlumat verməlidir?
A.
B.
C.
D.
44 / 50
¹987. Aşağıdakı şəxslərdən kim vergi ödəyicisinin himayəsində olanlara aid edilmir?
A.
B.
C.
D.
45 / 50
¹874. Fiziki şəxsin illik gəliri 14 000 manat olmuşdur. O cümlədən:
- sahibkarlıq fəaliyyətinin məhdudlaşdırılmasına və ya müəssisənin bağlanmasına razılıq verilməsinə görə alınan gəliri 9 000 manat;
- büdcədən maliyyələşən səhiyyə şöbəsinə müəssisəsinə göstərdiyi xidmətə görə 3 000 manat;
- sahibkarlıq fəaliyyətində istifadə etdiyi əsas vəsaitlərin təqdim edilməsindən [müsbət fərq 2 000 manat]. Fiziki şəxsin vergiyə cəlb olunan illik gəlirindən gəlir vergisini müəyyən edin
A.
B.
C.
D.
46 / 50
¹515. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan və bir ilə qədər qalan, oturacaq yerlərinin sayı 31 və çox olan xarici dövlətlərin avtobusları üçün hansı məbləğdə yol vergisi ödənilməlidir?
A.
B.
C.
D.
47 / 50
¹270. Hərracın təşkilatçısı tərəfindən ərizə və sənədləri qəbul edilməyən şəxslərin sənədləri, imtinanın əsasları yazılı surətdə bildirilməklə hansı müddət ərzində qaytarılır?
A.
B.
C.
D.
48 / 50
¹341. Xeyriyyə təşkilatlarının sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə etdikləri gəlirdən başqa digər gəlirləri hansı dərəcə ilə mənfəət vergisinə cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
49 / 50
¹458. Aksizli malları göstərin:

1. spirtli içkilər
2. tütün məmulatları
3. xam neft
4. neft məhsulları
5. yük avtomobilləri
A.
B.
C.
D.
50 / 50
¹661. Aşağıda qeyd olunanlardan hansı Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan vergi ödəyicisinin ailə üzvlərinə aid deyil?
A.
B.
C.
D.
|


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.