Axtar
az|рус|eng

Vergi Testi

Cavablandırılıb: 0, Düzgün: 0, Səhv: 0, Faiz: 0%
1 / 50
610. Qeyri-rezidentin Azərbaycan Respublikasındakı daimi nümayəndəliyinin ödədiyi və ya onun adından ödənilən royaltidən gəlir Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq Azərbaycan mənbəyindən əldə edilmişdirsə ödəmə mənbəyində hansı faiz dərəcəsi ilə vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
2 / 50
402. Aktivlərin təqdim edilməsindən əldə edilən gəlir necə müəyyənləşdirilir?
A.
B.
C.
D.
3 / 50
571. Fiziki şəxslərin aşağıdakı hansı gəlirləri vergidən azad olunur?
1. müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarı ilə müəyyən edilmiş ezamiyyə xərclərinin tam məbləğləri
2. verdikləri qana görə donorlara ödənilən kompensasiya məbləğləri
3. Azərbaycan Respublikasının Milli Qəhrəmanının aylıq gəlirinin tam məbləği
4. Azərbaycan vətəndaşı olmayan diplomatik və ya konsulluq əməkdaşının rəsmi məşğulluğundan gəlirin tam məbləği
5. Müharibə əlillərinin hər hansı muzdlu işdən əldə etdikləri aylıq gəlirinin tam məbləği
A.
B.
C.
D.
4 / 50
355. Elmi-tədqiqat, tədris və təcrübə məqsədi üçün kabinetlərdə və labaratoriyalarda istifadə edilən avadanlıqlar, eksponatlar, nümunələr, fəaliyyətdə olan və olmayan modellər, maketlər və başqa əyani vəsaitlər üçün illik amortizasiya norması neçə faizdir?
A.
B.
C.
D.
5 / 50
975. Şəhər və rayon yarışlarında və müsabiqələrində pul şəklində alınan mükafatların dəyəri gəlir vergisinə necə cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
6 / 50
401. Əvvəllər gəlirdən çıxılmış ehtiyat azalırsa, həmin ehtiyatın azalmış məbləği gəlirə daxil edilirmi?
A.
B.
C.
D.
7 / 50
850. Vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxsin əmlakının hansı hissəsi siyahıya alına bilər?
A.
B.
C.
D.
8 / 50
568. Yarışlarda, müsabiqələrdə əşya şəklində alınan mükafatların hansı dəyəri gəlir vergisinə cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
9 / 50
767. Vergi nəzarətinin həyata keçirilməsi və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə əsasən daxil olmuş sorğuların icrası ilə bağlı zəruri olan sənədlər və ya onların lazımi qaydada təsdiq edilmiş surətləri vergi orqanının müraciətinə əsasən vergi ödəyicisi tərəfindən neçə iş günü müddətində təqdim edilməlidir?
A.
B.
C.
D.
10 / 50
684. Gömrük qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada Azərbaycan Respublikası sərhədindəki iki məntəqə arasında Azərbaycan Respublikası ərazisi ilə daşınma necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
11 / 50
322. Alimentlər gəlir vergisinə hansı qaydada cəlb edilir?
A.
B.
C.
D.
12 / 50
536. Yerin təkindən çıxarılan filiz faydalı qazıntıları üçün mədən vergisi topdansatış qiymətinə tətbiq edilməklə neçə faizlə hesablanır?
A.
B.
C.
D.
13 / 50
671. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan Əmlak anlayışı aşağıdakı hansı halda düzgün göstərilmişdir?
A.
B.
C.
D.
14 / 50
886. Azərbaycan Respublikası ərazisində daimi nümayəndəliyi olan qeyri-rezident fiziki şəxslər gəlir vergisinin illik bəyannaməsini nə vaxt vergi orqanına təqdim edirlər?
A.
B.
C.
D.
15 / 50
32. Opsion nədir?
A.
B.
C.
D.
16 / 50
869. Fiziki şəxslərə ödənilmiş dövlət müavinətləri hansı qaydada vergiyə cəlb edilir?
A.
B.
C.
D.
17 / 50
921. Sadələşdirilmiş vergi üçün hansı dövr hesabat dövrü sayılır?
A.
B.
C.
D.
18 / 50
620. Əvvəlki vergi ilində fəaliyyəti olmayan vergi ödəyicisi tərəfindən mənfəət, yaxud gəlir vergiləri üzrə cari vergi ödəməsi Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş müddətdə ödənilmədikdə, həmin vergi ödəyicisinə qarşı hansı məsuliyyət tədbiri görülür?
A.
B.
C.
D.
19 / 50
955. Təqvim ili ərzində alınan hədiyyələrin hansı məbləğindən gəlir vergisi tutulur?
A.
B.
C.
D.
20 / 50
998. Şamaxı rayonunda fərdi qaydada çəkməçilik fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs aylıq nə qədər sadələşdirilmiş vergi ödəməlidir?
A.
B.
C.
D.
21 / 50
271. Hərracda iştirak etmək üçün müraciət etmiş şəxs öz ərizəsini nə vaxt geri götürə bilər?
A.
B.
C.
D.
22 / 50
189. Vergi orqanı tərəfindən verilən şəhadətnamə-dublikat olmadan sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən hüquqi və fiziki şəxslərə hesablaşma hesabı və ya digər hesablar açdığına görə banklara və bank əməliyyatlarının ayrı-ayrı növlərini həyata keçirən digər kredit təşkilatlarına hər açılmış hesab üçün hansı məbləğdə maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
23 / 50
705. Vergi ilində vergi ödəyicisi sahibkarlıq fəaliyyətini və ya digər vergi tutulan əməliyyatlarını müvəqqəti dayandırdıqda, həmin fəaliyyətin və ya əməliyyatların dayandırılması günündən gec olmayaraq vergi orqanına müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi formada hansı sənəd təqdim edilməlidir?
A.
B.
C.
D.
24 / 50
433. Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər üçün tikilən binanın qeyri-yaşayış sahələri üzrə, habelə mülkiyyətində olan qeyri-yaşayış sahələrinin təqdim edilməsini (təqdim edilmədə verginin tutlmasının istisna hallari nəzərə alinmaqla) həyata keçirən şəxslərin təqdim etdiyi şəxsi qeyri-yaşayış sahələri  üçün sadələşdirilmiş vergi vergitutma obyektindən hesablanan vergi məbləğinə hansı əmsal tətbiq edilməklə hesablanır?
A.
B.
C.
D.
25 / 50
858. Vergi ödəyicisinin şikayətə baxılan müddət ərzində aşağıdakılardan hansını ödəməmək hüququ vardır?
A.
B.
C.
D.
26 / 50
970. Fiziki şəxslərin bilavasitə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalından əldə etdikləri gəlirləri gəlir vergisinə hansı qaydada cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
27 / 50
384. Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi və fiziki şəxslərin gəlir vergisi məqsədləri üçün vergi ili dedikdə hansı vaxt başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
28 / 50
721. Vergi orqanları işçilərinin sosial müdafiəsi, o cümlədən vergi orqanlarının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, vergi sahəsində elmi-texniki potensialın artırılması məqsədilə hansı vəsait hesabına bu orqanların büdcədənkənar fondu yaradılır?
A.
B.
C.
D.
29 / 50
726. Dövlət gömrük orqanları vergitutma sahəsində hansı hüquq və vəzifələri həyata keçirirlər?
A.
B.
C.
D.
30 / 50
490. Fərdi istehlak üçün idxal olunan emal olunmuş, çeşidlənmiş, çərçivəyə salınmış və bərkidilmiş almazın bir ədədinin miqdarı 1,5 karat olduqda, tətbiq edilən aksizin məbləğini göstərin:
A.
B.
C.
D.
31 / 50
217. Vəfat etmiş fiziki şəxsin vergi öhdəliklərini onun varisi [varisləri] hansı qaydada ödəyir[lər]?
A.
B.
C.
D.
32 / 50
851. Vergi ödəyicisinin əmlakı siyahıya alındıqdan sonra neçə gün müddətində vergi öhdəliyi yerinə yetirilmədikdə, vergi orqanı vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə dövlət büdcəsinə yaranmış borclarının ödənilməsinin təmin olunması məqsədi ilə siyahıya alınmış əmlakın zəruri və kifayət olan həcmdə ixtisaslaşdırılmış açıq hərracda satılması haqqında qərar qəbul olunması üçün məhkəməyə müraciət edə bilər?
A.
B.
C.
D.
33 / 50
99. Vergi ödəyicisi vergi orqanında uçota alınmaq üçün verdiyi ərizə formasında olan məlumatlarda hər hansı dəyişiklik baş verdikdə, dəyişiklik baş verən gündən neçə gün müddətində vergi orqanına məlumat verməlidir?
A.
B.
C.
D.
34 / 50
287. Vergi ödəyicisinin vergi öhdəlikləri siyahıya alınmış əmlakın satışından sonra yerinə yetirilməmiş qaldıqda, başqa ad altında fəaliyyət göstərən, lakin məhkəmənin qərarı əsasında həmin vergi ödəyicisinə məxsus olması müəyyən edilən və Vergi Məcəlləsində müəyyən edilmiş qaydada siyahıya alınma tətbiq edildiyi gündən əvvəlki 3 illik dövr ərzində aparılmış əməliyyatda onun aktivlərini almış şəxs, vergi ödəyicisinin hansı məbləğdə öhdəlikləri üzrə birgə məsuliyyət daşıyır?
A.
B.
C.
D.
35 / 50
988. Təqaüd, pensiya və işsizlik müavinəti alan şəxslər (uşaqlardan başqa) vergi ödəyicisinin himayəsində olanlara aid edilirlərmi?
A.
B.
C.
D.
36 / 50
935. İşəgötürən tərəfindən fiziki şəxsə banklararası kredit hərracında olan faiz dərəcəsindən aşağı faiz dərəcəsi ilə ssuda verildiyi halda hansı məbləğ muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlirdir?
A.
B.
C.
D.
37 / 50
934. Hansı gəlir muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlirə aid deyildir?
A.
B.
C.
D.
38 / 50
589. Qurğular üzrə təmir xərclərinin məhdudlaşdırılan həddi neçə faizdir?
A.
B.
C.
D.
39 / 50
724. Aşağıdakılardan hansı vergi orqanlarının vəzifələrinə aid deyil?
A.
B.
C.
D.
40 / 50
992. Müəssisə işçisinə illik faiz dərəcəsi 6% olmaqla 6 ay müddətinə 5000 manat ssuda vermişdir. Müddəti başa çatdıqdan sonra işçi götürdüyü ssudaya görə 150 manat [(5000*6%)/12*6] faiz ödəyir. Bu müddətdə banklararası kredit hərracında faiz dərəcəsi 15% olmuşdur. Bu halda işçinin aylıq gəlirinə hansı məbləğ əlavə olunacaq?
A.
B.
C.
D.
41 / 50
757. Növbəti səyyar vergi yoxlaması keçirildikdə, vergi orqanı tərəfindən vergi ödəyicisinə vergi yoxlamasının başlanmasından azı neçə gün əvvəl yazılı bildiriş göndərilir?
A.
B.
C.
D.
42 / 50
366. Xarici sığortaçılarla bağlanmış həyat sığortası müqavilələri üzrə sığorta haqları hansı qaydada gəlirdən çıxılır?
A.
B.
C.
D.
43 / 50
273. Məhkəmənin qərarı əsasında keçirilən hərracda iştirak etmək üçün müraciət edən şəxslər nə vaxt hərracın iştirakçısı statusunu əldə edirlər?
A.
B.
C.
D.
44 / 50
698. Vergi ödəyicisi aşağıdakı fəaliyyət növlərindən hansını həyata keçirərkən nağd pul hesablaşmalarını nəzarət-kassa aparatları vasitəsilə həyata keçirməlidir?
A.
B.
C.
D.
45 / 50
52. Aşağıda göstərilən hansı fəaliyyət növləri üzrə nağd pul hesablaşmalarının aparılması nəzarət-kassa aparatları vasitəsilə həyata keçirilməyə bilər?

1. Qəzet və jurnalların satışı [belə satış dövriyyəsinin ümumi dövriyyədəki payı 50 faizdən çox olduqda]
2. Qiymətli kağızların satışı
3. Avtomobillərin və minik avtomobil vasitələrinin pərakəndə satışı
4. Sərnişin və yük daşıma (dəmir yolu, hava, su və avtomobil nəqliyyatı vasitəsilə) fəaliyyəti (oturacaq yerlərinin sayı 6-dan az olan qanunvericiliyə uyğun olaraq taksometr tətbiq edilməli taksilərdən başqa)
5. İxtisaslaşdırılmış mağazalarda meyvə və tərəvəzlərin pərakəndə satışı
A.
B.
C.
D.
46 / 50
193. Sərəncam banka və ya digər kredit təşkilatına daxil olduğu gündən neçə gün ərzində borc ödənilmədikdə geri qaytarılır?
A.
B.
C.
D.
47 / 50
174. Vergi ödəyicisi tərəfindən vergi qanunvericiliyinin bir neçə pozuntusuna yol verildikdə, maliyyə sanksiyaları necə tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
48 / 50
43. Malların [işlərin, xidmətlərin] bazar qiyməti sonrakı [təkrar] satış qiymətinə əsasən hansı qaydada müəyyənləşdirilir?
A.
B.
C.
D.
49 / 50
563. Fiziki şəxsin azı neçə il ərzində yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olduğu yaşayış sahələrinin təqdim edilməsi sadələşdirilmiş vergidən azaddır?
A.
B.
C.
D.
50 / 50
83. Ödəmə mənbəyində vergiyə cəlb olunması nəzərdə tutulmayan [tutulması mümkün olmayan] gəlirləri olan və ya royaltidən gəliri olan fiziki şəxslər uçota alınmaq üçün ərizəni vergi orqanına nə vaxt verməlidir?
A.
B.
C.
D.
|


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2018

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.