Axtar
az|рус|eng

Vergi Testi

Cavablandırılıb: 0, Düzgün: 0, Səhv: 0, Faiz: 0%
1 / 50
¹137. Səyyar vergi yoxlamasını keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsinin vergi yoxlaması keçirilən vergi ödəyicisinin ərazilərinin, binalarının, habelə sənədlərin və əşyaların baxışını keçirmək hüququ hansı məqsəd daşıyır?
A.
B.
C.
D.
2 / 50
¹949. İki və ya daha çox yerdə muzdla işləyən fiziki şəxslərin gəlirlərindən hansı qaydada gəlir vergisi hesablanır və hansı büdcəyə ödənilir?
A.
B.
C.
D.
3 / 50
¹236. Vergini birdəfəyə ödədiyi təqdirdə vergi ödəyicisinin iflasa uğramaq təhlükəsi olduğu halda, vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddəti uzadılarkən faiz hansı dərəcə ilə hesablanır?
A.
B.
C.
D.
4 / 50
¹849. Vergilər üzrə yaranmış borc hansı ardıcıllıqla ödənilir?
A.
B.
C.
D.
5 / 50
¹115. Vergi yoxlamasının nəticələri ilə razılaşmayan vergi ödəyicilərinin tələbi əsasında keçirilən növbədənkənar vergi yoxlaması vergi orqanının əvvəlki yoxlamanı keçirən vəzifəli şəxsləri tərəfindən keçirilə bilərmi?
A.
B.
C.
D.
6 / 50
¹345. Əlillərin ictimai təşkilatlarına məxsus olan işçilərinin ümumi sayının azı neçə faizi əlillərdən ibarət olan istehsal müəssisələrinə mənfəət vergisindən 50 faiz güzəşt verilir?
A.
B.
C.
D.
7 / 50
¹561. Fiziki şəxsin illik gəliri 30000 manatadək olduqda, gəlir vergisinə münasibətdə hansı məbləğdə azadolma tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
8 / 50
¹30. Aşağıdakılardan hansı Vergi Məcəlləsində istifadə edilən royalti anlayışına aid deyil?
A.
B.
C.
D.
9 / 50
¹114. Vergi ödəyicisinin hansı vergilər üzrə həmin yoxlamanın keçirildiyi il də daxil olmaqla son 3 ildən çox olmayan fəaliyyəti üzrə səyyar vergi yoxlaması aparılır?
A.
B.
C.
D.
10 / 50
¹378. Fiziki şəxsin daşınan və daşınmaz əmlakı üçün icarə haqqından ödəmə mənbəyində hansı faiz dərəcəsi ilə vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
11 / 50
¹676. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan “Royalti” anlayışına aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A.
B.
C.
D.
12 / 50
¹25. Vergitutma məqsədləri üçün dividend dedikdə, nə nəzərdə tutulur?
A.
B.
C.
D.
13 / 50
¹802. Vergi orqanı tərəfindən hüquqi şəxsə, fərdi sahibkara, filiala və nümayəndəliyə vergi orqanı tərəfindən verilən şəhadətnamə-dublikat olmadan Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq sahibkarlıq fəaliyyətini göstərən hüquqi və fiziki şəxslərə hesablaşma hesabı və ya digər hesablar açdığına görə banklara və digər kredit təşkilatlarına hər açılmış hesab üçün neçə manat məbləğində maliyyə sanksiyaları tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
14 / 50
¹233. Vergi orqanı neçə gün müddətində vergi ödəyicisinin vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddətinin uzadılması barədə müraciətinə baxır və müvafiq əsaslar olduğu halda müddətin uzadılması barədə qərar qəbul edir?
A.
B.
C.
D.
15 / 50
¹947. Aylıq gəliri 2500 manatdan artıq olan fiziki şəxsin gəlir vergisinin hesablanması zamanı hansı ən yüksək dərəcə tətbiq olunur?
A.
B.
C.
D.
16 / 50
¹588. İstismara verilməmiş anbarda olan əsas vəsaitlər necə amortizasiya olunur?
A.
B.
C.
D.
17 / 50
¹129. Səyyar vergi yoxlaması hansı günlərdə və günün hansı vaxtında həyata keçirilir?
A.
B.
C.
D.
18 / 50
¹291. Hərracın şərtlərinə uyğun olaraq, hərracda iştirak etmək üçün ərizələrini geri götürmüş şəxslərin ödədiyi beh geri qaytarılırmı?
A.
B.
C.
D.
19 / 50
¹459. Aşağıdakı mallardan hansı aksizli mallara aid deyildir?
A.
B.
C.
D.
20 / 50
¹787. Vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin qanuni hərəkətləri nəticəsində vergi ödəyicisinə vurulan ziyan ödənilirmi?
A.
B.
C.
D.
21 / 50
¹390. Hansı uçot metodu ilə uçot aparan vergi ödəyicisi gəlir əldə edilməsinin və xərc çəkilməsinin faktiki vaxtından asılı olmayaraq gəlirini və xərcini müvafiq surətdə gəlir almaq hüququnun əldə edildiyi və ya xərcin çəkilməsi barədə öhdəliyin yarandığı vaxt nəzərə almalıdır?
A.
B.
C.
D.
22 / 50
¹307. Aşağıdakılardan hansı sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirə aiddir?
A.
B.
C.
D.
23 / 50
¹124. Səyyar vergi yoxlamasının neçə forması vardır?
A.
B.
C.
D.
24 / 50
¹74. Dövlət hakimiyyəti orqanları və onların vəzifəli şəxsləri vergi orqanları tərəfindən onlara verilən, kommersiya və [və ya] vergi sirrini təşkil edən məlumatları əks etdirən sənədləri istifadə etdikdən sonra hara təqdim etməlidirlər?
A.
B.
C.
D.
25 / 50
¹18. Vergitutma bazası nədir?
A.
B.
C.
D.
26 / 50
¹825. Vergi Məcəlləsində hər hansı müddət nə vaxt bitir? 
A.
B.
C.
D.
27 / 50
¹858. Vergi ödəyicisinin şikayətə baxılan müddət ərzində aşağıdakılardan hansını ödəməmək hüququ vardır?
A.
B.
C.
D.
28 / 50
¹216. Fiziki şəxs vəfat etdikdə onun vergi öhdəlikləri kim tərəfindən yerinə yetirilir?
A.
B.
C.
D.
29 / 50
¹498. Rezident və qeyri-rezident fiziki şəxslər, habelə rezident və qeyri-rezident müəssisələr torpaq sahələri barədə özlərinin mülkiyyət və istifadə hüquqlarını təsdiq edən sənədləri aldıqdan sonra fiziki şəxslər və bələdiyyə müəssisələri bələdiyyələrdə, digər müəssisələr isə vergi orqanında hansı müddət ərzində uçota durmalıdırlar?
A.
B.
C.
D.
30 / 50
¹945. Hansı gəlir qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirə aid deyildir?
A.
B.
C.
D.
31 / 50
¹512. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan və bir aya qədər qalan, oturacaq yerlərinin sayı 12-dək olan xarici dövlətlərin avtobusları üçün hansı məbləğdə yol vergisi ödənilməlidir?
A.
B.
C.
D.
32 / 50
¹354. Nadir tarixi və memarlıq abidələri olan binalar, qurğular (tikililər) üçün illik amortizasiya norması neçə faizdir?
A.
B.
C.
D.
33 / 50
¹960. Miras vergi ödəyicisinin ailə üzvündən alındığı halda mirasın hansı məbləğindən gəlir vergisi tutulur?
A.
B.
C.
D.
34 / 50
¹406. Hər hansı hüquqi şəxs ləğv edilirsə, həmin hüquqi şəxsin aktivi hüquqi şəxs olan iştirakçıya verilirsə və bilavasitə ləğv etmədən əvvəl iştirakçıya hüquqi şəxsdə iştirak payının 100 faizi məxsus olmuşdursa, aşağıdakı fikirlərdən hansı yanlışdır?
A.
B.
C.
D.
35 / 50
¹805. Vergi orqanları tərəfindən düzgün tutulmayan vergi, maliyyə sanksiyaları, faizlər və inzibati cərimələrin məbləğləri, vergilər üzrə borclar olmadıqda, Vergi Məcəlləsində başqa hallar nəzərdə tutulmadıqda vergi ödəyicisinin müraciətinə əsasən neçə gün müddətində geri qaytarılmalıdır?
A.
B.
C.
D.
36 / 50
¹64. İdxal-ixrac əməliyyatları sahəsində vergilərin tam və vaxtında ödənilməsinə nəzarəti hansı orqan həyata keçirir?
A.
B.
C.
D.
37 / 50
¹159. Səyyar vergi yoxlaması zamanı vergi ödəyicisi vergi yoxlaması aktına əlavə olunmuş mütəxəssisin rəyi ilə razılaşmadıqda hansı tədbirləri görə bilər?
A.
B.
C.
D.
38 / 50
¹441. Vergi agenti qeyri-rezidentə ƏDV-nin hesablanması barədə vergi orqanına nə vaxt bəyannamə təqdim etməlidir?
A.
B.
C.
D.
39 / 50
¹685. Yüklərin və sərnişinlərin Azərbaycan Respublikası ilə (Azərbaycan Respublikasının sərhədlərindən) digər dövlətlərdəki məntəqə arasında daşınması necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
40 / 50
¹86. Olduqları yer üzrə vergi uçotuna alınmış şəxslər sonradan iri vergi ödəyicilərinə və ya xüsusi vergi rejimli müəssisələrə aid edildikdə:
A.
B.
C.
D.
41 / 50
¹197. Vergilər əlaqəli məlumatlar və analoji vergi ödəyicisi barədə məlumatlar əsasında hesablandıqda, verginin məbləği necə müəyyənləşdirilir?
A.
B.
C.
D.
42 / 50
¹78. Bəyannamə verməli olan rezident fiziki şəxslər harada uçota alınırlar?
A.
B.
C.
D.
43 / 50
¹469. Vergitutma obyekti olan və müəssisələr tərəfindən hüquqi şəxs yaratmadan birgə fəaliyyət aparmaq üçün birləşdirilən əsas vəsaitlərin dəyəri əmlak vergisinə necə cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
44 / 50
¹717. Vergi orqanları tərəfindən onların səlahiyyətləri daxilində qəbul edilən qərarlar bütün hüquqi və fiziki şəxslər üçün məcburidirmi?
A.
B.
C.
D.
45 / 50
¹609. Maliyyə lizinqini həyata keçirən qeyri-rezidentin Azərbaycan Respublikasındakı daimi nümayəndəliyinə kreditlər (ssudalar), depozitlər (hesablar) üzrə ödənilən hansı dərəcə ilə vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
46 / 50
¹796. Verginin (o cümlədən ödəmə mənbəyində verginin) hesabatda göstərilən məbləği verginin hesabatda göstərilməli olan məbləğinə nisbətən azaldılmışdırsa, habelə büdcəyə çatası vergi məbləği hesabat təqdim etməməklə yayındırılmışdırsa, vergi ödəyicisinə azaldılmış və ya yayındırılmış vergi məbləğinin (kameral vergi yoxlaması nəticəsində hesablanmış əlavə vergi məbləği istisna olmaqla) neçə faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
47 / 50
¹726. Dövlət gömrük orqanları vergitutma sahəsində hansı hüquq və vəzifələri həyata keçirirlər?
A.
B.
C.
D.
48 / 50
¹814. Vergi ödəyicisi vergi öhdəliyini bildirişdə göstərilən müddətdə yerinə yetirmədikdə vergi orqanının hesabladığı və ya yenidən hesabladığı vergilər, faizlər və ya tətbiq etdiyi maliyyə sanksiyaları üzrə vergi orqanı vergi ödəyicisinin milli və ya xarici valyutada cari və ya digər hesablarında borc məbləğinin neçə faizi həcmində pul vəsaitinin məxaric əməliyyatları üzrə dondurulması haqqında kredit təşkilatına və ya bank əməliyyatları aparan şəxsə icra sənədi olan sərəncam verir?
A.
B.
C.
D.
49 / 50
¹923. «Fərqlənmə nişanı»nın və «Xüsusi fərqlənmə nişanı»nın formalarında hansı məlumatlar əks etdirilir?
1) vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxsin tam adı və ya fiziki şəxsin adı, atasının adı, soyadı;
2) vergi ödəyicisinin bank hesabları;
3) nişanın qüvvədə olma müddəti;
4) avtonəqliyyat vasitəsinin markası və dövlət qeydiyyatı nişanı;
5) təsisçi haqqında məlumat;
6) vergi ödəyicisinin qeydiyyata alındığı vergi orqanı haqqında məlumat;
A.
B.
C.
D.
50 / 50
¹558. İşçilərin sayının və ştatların ixtisar edilməsi ilə əlaqədar olaraq əmək müqaviləsinə xitam verildikdə işçilərə Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə müvafiq ödənilən təminatlar vergiyə cəlb edilirmi?
A.
B.
C.
D.
|


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.

Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2016

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.