Axtar
az|рус|eng

Vergi Testi

Cavablandırılıb: 0, Düzgün: 0, Səhv: 0, Faiz: 0%
1 / 50
669. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan Xalis mənfəət anlayışı aşağıdakı hansı halda düzgün göstərilmişdir
A.
B.
C.
D.
2 / 50
968. Yerli bank və xarici bankın Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən filialı tərəfindən fiziki şəxslərin əmanəti üzrə ödənilən illik faiz gəlirləri, habelə emitent tərəfindən investisiya qiymətli kağızları üzrə ödənilən dividend, diskont (istiqrazların nominalından aşağı yerləşdirilməsi nəticəsində yaranmış fərq) və faiz gəlirləri 2016-cı il fevralın 1-dən etibarən neçə il müddətində gəlir vergisindən azaddır?
A.
B.
C.
D.
3 / 50
272. Hərracda iştirak etmək üçün müraciət edən şəxslərin hərraca buraxılıb-buraxılmaması barədə hərracın təşkilatçısının qərarı hansı sənədlə rəsmiləşdirilir?
A.
B.
C.
D.
4 / 50
495. Yerin təkindən çıxarılan baritə görə mədən vergisinin dərəcəsi nə qədər təşkil edir?
A.
B.
C.
D.
5 / 50
267. Qanunvericiliyə uyğun olaraq hərracda iştirak etmək hüququnu əldə etmiş şəxslərə satışa çıxarılan əmlakla tanış olmaq imkanı nə vaxtdan yaradılır?
A.
B.
C.
D.
6 / 50
255. Əmlakın siyahıya alınmasını həyata keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsləri vergi ödəyicisinə [onun nümayəndəsinə] hansı sənədləri təqdim etməlidirlər?
A.
B.
C.
D.
7 / 50
540. Hesabat ayı üçün mədən vergisinin məbləği nə vaxt ödənilir?
A.
B.
C.
D.
8 / 50
790. Vergi qanunvericiliyinin pozulmasında vergi ödəyicisinin təqsirinin olmasında aradan qaldırılmaz şübhələr olduqda onlar necə şərh olunur?
A.
B.
C.
D.
9 / 50
445. Agent ƏDV üzrə vergi ödəyicisi olduqda, agentin digər şəxsdən [vəkalət verəndən] aldığı elektron vergi hesab-fakturası ona ƏDV məbləğini əvəzləşdirmək hüququ verirmi? 
A.
B.
C.
D.
10 / 50
191. Vergi ödəyicisi vergi öhdəliyini Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş müddətdə yerinə yetirmədikdə vergi orqanı hesablanmış və ya yenidən hesablanmış vergilərin, faizlərin və tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının neçə gün müddətində ödənilməsinə dair vergi ödəyicisinə bildiriş göndərir?
A.
B.
C.
D.
11 / 50
120. Kameral vergi yoxlaması hansı müddət ərzində həyata keçirilir?
A.
B.
C.
D.
12 / 50
839. Vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi hansı ardıcıllıqla həyata keçirilir?
A.
B.
C.
D.
13 / 50
876. Məcburi köçkün statusuna malik vergi ödəyicisinin əlavə iş yeri üzrə muzdlu işdən aylıq gəliri 240 manat olmuşdur və onun himayəsində daimi qulluq tələb edən I qrup əlil və təqaüdçü vardır. Bu halda qanunla müəyyən edilmiş azadolmaları və güzəştləri nəzərə almaqla gəlir vergisini hesablayın
A.
B.
C.
D.
14 / 50
908. ƏDV-nin düzgün hesablanması və vaxtında ödənilməsi üçün kim məsuliyyət daşıyır?
A.
B.
C.
D.
15 / 50
108. Vergi orqanı bank idarəsində hesab açmaq üçün şəhadətnamə-dublikatı vergi ödəyicisinə verdikdən sonra neçə gün müddətinə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə bu barədə məlumatı göndərir?
A.
B.
C.
D.
16 / 50
484. Gəncə, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu ərazisində yerləşən yaşayış fondlarının, həyətyanı sahələrinin torpaqları və vətəndaşların bağ sahələrinin tutduğu torpaqlar üzrə torpaq sahəsinin, hər 100 kvadrat metrinə görə (10000 kvadrat metrədək olduqda) torpaq vergisinin dərəcəsi nə qədər təşkil edir?
A.
B.
C.
D.
17 / 50
893. ƏDV üzrə vergitutma obyekti olan əməliyyatları göstərin:

1. malların təqdim edilməsi, işlərin görülməsi, xidmətlərin göstərilməsi;
2. fövqəladə hallardan başqa, malların itməsi, əskik gəlməsi, xarab olması, tam
amortizasiya olunmadan uçotdan silinməsi və ya oğurlanması;
3. fövqəladə hallar nəticəsində malların itməsi, əskik gəlməsi, xarab olması, tam
amortizasiya olunmadan uçotdan silinməsi və ya oğurlanması;
4. ƏDV qeydiyyatının ləğvetmə vaxtı sahiblikdə qalan mallar
5. Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda xidmətlər göstərilməsi və ya işlər görülməsi
A.
B.
C.
D.
18 / 50
503. Müvafiq orqanlar tərəfindən hər il iyulun 1-dək fiziki şəxslərə hesablanan torpaq vergisi üzrə tədiyə bildirişləri hansı tarixdən gec olmayaraq onlara çatdırılır?
A.
B.
C.
D.
19 / 50
407. Hüquqi şəxsin sahibliyi əvvəlki ilə nisbətən neçə faiz dəyişdikdə, bu dəyişikliyin baş verdiyi vergi ilindən başlayaraq əvvəlki vergi ilindən zərərin, gəlirdən çıxılmaların, əvəzləşdirmələrin keçirilməsinə müəyyən istisna hallardan başqa icazə verilmir?
A.
B.
C.
D.
20 / 50
493. Filiz faydalı qazıntılar (bütün növ metallar) üçün mədən vergisi onların topdansatış qiymətinin neçə faizidir?
A.
B.
C.
D.
21 / 50
304. İşəgötürən tərəfindən ödənilən sığorta haqları hansı gəlirə aiddir?
A.
B.
C.
D.
22 / 50
287. Vergi ödəyicisinin vergi öhdəlikləri siyahıya alınmış əmlakın satışından sonra yerinə yetirilməmiş qaldıqda, başqa ad altında fəaliyyət göstərən, lakin məhkəmənin qərarı əsasında həmin vergi ödəyicisinə məxsus olması müəyyən edilən və Vergi Məcəlləsində müəyyən edilmiş qaydada siyahıya alınma tətbiq edildiyi gündən əvvəlki 3 illik dövr ərzində aparılmış əməliyyatda onun aktivlərini almış şəxs, vergi ödəyicisinin hansı məbləğdə öhdəlikləri üzrə birgə məsuliyyət daşıyır?
A.
B.
C.
D.
23 / 50
169. Operativ vergi nəzarəti hansı qaydada başlanır və nə vaxt həyata keçirilir?
A.
B.
C.
D.
24 / 50
875. Müəssisədə əsas iş yeri üzrə çalışan şəxs Azərbaycan Respublikasının Milli Qəhrəmanı olmaqla yanaşı, eyni zamanda məcburi köçkün statusuna malikdir və II qrup əlildir. Onun aylıq gəliri əmək haqqı 1000 manat təşkil edir. Qanunla müəyyən edilmiş azadolmaları və güzəştləri nəzərə almaqla onun ödəməli olduğu aylıq gəlir vergisini hesablayın
A.
B.
C.
D.
25 / 50
644. Vergi məbləğləri aşağıdakı hansı formada tutulmur?
A.
B.
C.
D.
26 / 50
675. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan Royalti anlayışına aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A.
B.
C.
D.
27 / 50
418. Vergi ödəyicisi il ərzində cari vergi ödəmələrinin məbləğini müəyyənləşdirməyin iki mümkün metodundan hansını seçdiyi barədə vergi orqanına nə vaxt məlumat verir?
A.
B.
C.
D.
28 / 50
423. ƏDV-nin ödəyicilərinin reyestri hansı orqan tərəfindən aparılır?
A.
B.
C.
D.
29 / 50
38. Vergitutma məqsədləri üçün bazar qiyməti dedikdə, nə nəzərdə tutulur?
A.
B.
C.
D.
30 / 50
914. Azərbaycan Respublikasında içməli spirtə tətbiq olunan aksizin dərəcəsi nə qədərdir?
A.
B.
C.
D.
31 / 50
132. Səyyar vergi yoxlamasının nəticələri hansı sənədlə rəsmiləşdirilir?
A.
B.
C.
D.
32 / 50
291. Hərracın şərtlərinə uyğun olaraq, hərracda iştirak etmək üçün ərizələrini geri götürmüş şəxslərin ödədiyi beh geri qaytarılırmı?
A.
B.
C.
D.
33 / 50
993. Tovuz rayonunda fərdi qaydada aşıqlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs aylıq nə qədər sadələşdirilmiş vergi ödəməlidir?
A.
B.
C.
D.
34 / 50
104. Bank hesabının açılması məqsədi ilə vergi ödəyicisinə şəhadətnamə-dublikat ərizə verildiyi vaxtdan hansı müddətdə verilir?
A.
B.
C.
D.
35 / 50
948. Aylıq gəliri 2500 manatadək olan fiziki şəxsin gəlir vergisinin hesablanması zamanı hansı dərəcə tətbiq olunur?
A.
B.
C.
D.
36 / 50
343. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun gəlirlərindən mənfəət vergisi tutulurmu?
A.
B.
C.
D.
37 / 50
148. Səyyar vergi yoxlaması zamanı nümunə kimi götürülmüş əşyalar istehlak xassələrini itirdikdə onların dəyəri kim tərəfindən ödənilir?
A.
B.
C.
D.
38 / 50
874. Fiziki şəxsin illik gəliri 14 000 manat olmuşdur. O cümlədən:
- sahibkarlıq fəaliyyətinin məhdudlaşdırılmasına və ya müəssisənin bağlanmasına razılıq verilməsinə görə alınan gəliri 9 000 manat;
- büdcədən maliyyələşən səhiyyə şöbəsinə müəssisəsinə göstərdiyi xidmətə görə 3 000 manat;
- sahibkarlıq fəaliyyətində istifadə etdiyi əsas vəsaitlərin təqdim edilməsindən [müsbət fərq 2 000 manat]. Fiziki şəxsin vergiyə cəlb olunan illik gəlirindən gəlir vergisini müəyyən edin
A.
B.
C.
D.
39 / 50
12. Vergi məbləğlərinin bəyannamə forması üzrə tutulması dedikdə nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
40 / 50
485. Bakı, Gəncə, Sumqayıt şəhərləri, Abşeron rayonu və rayon tabeliyində olan şəhərlər istisna olmaqla, digər şəhərlərin rayon mərkəzlərinin ərazisində yerləşən sənaye, tikinti, nəqliyyat, rabitə, ticarət-məişət xidməti və digər xüsusi təyinatlı torpaqlar üzrə torpaq sahəsinin, hər 100 kvadrat metrinə görə (10000 kvadrat metrədək olduqda) torpaq vergisinin dərəcəsi nə qədər təşkil edir?
A.
B.
C.
D.
41 / 50
413. Aşağıda göstərilən hansı gəlirlərdən ödəmə mənbəyində vergi tutulmur?
A.
B.
C.
D.
42 / 50
518. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan və bir ilə qədər qalan, oxlarının sayı 4-dək olan xarici dövlətlərin yük avtomobilləri, qoşqulu və yarımqoşqulu avtonəqliyyat vasitələri üçün hansı məbləğdə yol vergisi ödənilməlidir?
A.
B.
C.
D.
43 / 50
221. Vergilərin hesablanmasına dair bildiriş hansı müddətdə vergi ödəyicisinə göndərilir?
A.
B.
C.
D.
44 / 50
836. Hesabatın verilmə müddəti başa çatanadək vergi ödəyicisi gəlir vergisinin və ya mənfəət vergisinin hesabatının verilməsi müddətinin uzadılması barədə müraciət edirsə və bu zaman ödənilməli olan verginin məbləğini tamamilə ödəyirsə, hesabatın verilməsi müddəti hansı müddətədək uzadılmış hesab olunur?
A.
B.
C.
D.
45 / 50
856. Artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının məbləğlərinin vergi ödəyicisinə qaytarılması qaydaları hansı orqan tərəfindən müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.
46 / 50
124. Səyyar vergi yoxlamasının neçə forması vardır?
A.
B.
C.
D.
47 / 50
920. Hesabat dövrü üçün sadələşdirilmiş verginin məbləği (mülkiyyətində və ya istifadəsində olan avtonəqliyyat vasitələri ilə Azərbaycan Respublikasının ərazisində sərnişin və yük daşımalarını (o cümlədən taksi ilə) və yaxud həmin daşımaları müqavilə əsasında digər şəxslər vasitəsi ilə həyata keçirən şəxslər, idman oyunları ilə əlaqədar aparılan mərc oyunlarının operatoru və satıcıları olan şəxslər, mülkiyyətində olan yaşayış və qeyri-yaşayış, torpaq sahələrinin təqdim edilməsini həyata keçirən şəxslər, fəaliyyət zamanı işçi cəlb edən fiziki şəxslər istisna olmaqla, Vergi Məcəlləsinin 220.10-cu maddəsində nəzərdə tutulan fəaliyyət növləri ilə fərdi qaydada məşğul olan fiziki şəxslər istisna olmaqla) vergi dərəcəsini hansı göstəriciyə tətbiq etməklə hesablanır?
A.
B.
C.
D.
48 / 50
599. Hüquqi şəxsin balansında olan torpaqların illik amortizasiya norması neçə faizdir?
A.
B.
C.
D.
49 / 50
624. Azərbaycan Respublikasında vergi sistemini, vergitutmanın ümumi əsaslarını, vergilərin müəyyən edilməsi, ödənilməsi və yığılması qaydalarını hansı qanunvericilik aktı müəyyən edir?
A.
B.
C.
D.
50 / 50
171. Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə vergi ödəyicilərinə və vergi agentlərinə Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş hansı məsuliyyət tədbirləri tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
|


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.

Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2017

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.