Axtar
az|рус|eng

Vergi Testi

Cavablandırılıb: 0, Düzgün: 0, Səhv: 0, Faiz: 0%
1 / 50
226. Vergi orqanları vergiyə cəlb edilən hesabat dövrü qurtardıqdan sonra verginin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının hesablanmış [yenidən hesablanmış] məbləğini neçə il ərzində tutmaq hüququna malikdirlər?
A.
B.
C.
D.
2 / 50
934. Hansı gəlir muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlirə aid deyildir?
A.
B.
C.
D.
3 / 50
269. Satışa çıxarılan əmlakla tanış olduqdan sonra hərracın keçirilməsinə neçə gün qalmış hərraca buraxılmış şəxslər hərracın təşkilatçısına hərracda iştirak edib-etməyəcəkləri barədə öz qərarlarını yazılı surətdə bildirməlidirlər?
A.
B.
C.
D.
4 / 50
716. Vergi orqanları öz fəaliyyətini yerli dövlət hakimiyyəti orqanlarına münasibətdə necə həyata keçirirlər?
A.
B.
C.
D.
5 / 50
266. Hərracın təşkilatçısı hərracın keçirilməsinə ən azı neçə gün qalmış kütləvi informasiya vasitələrində, o cümlədən internet saytlarında və sosial şəbəkələrdə hərraca çıxarılacaq əmlak (yararlılıq müddəti başa çatmaqda, habelə yararsız hala düşmək təhlükəsi olan ərzaq və qeyri-ərzaq məhsulu olan əmlak istisna olmaqla) barəsində elan dərc etdirir?
A.
B.
C.
D.
6 / 50
933. Qeyri-rezident vergi ödəyicisinin gəlirinə aşağıdakılardan hansılar aiddir?
1) muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən gəlir
2) faktiki ezamiyyə xərcləri
3) muzdlu işə aid olmayan fəaliyyətdən əldə edilən gəlir
4) vergilərdən azad edilən gəlirlərdən və əsas vəsaitlərin (vəsaitin) yenidənqiymətlən-dirilməsindən yaranan artımdan başqa bütün digər gəlirlər
5) vergilərdən azad edilən və edilməyən digər gəlirlər
A.
B.
C.
D.
7 / 50
92. Yerli (bələdiyyələrin) vergi ödəyicilərinin uçotu hansı orqan tərəfindən aparılır?
A.
B.
C.
D.
8 / 50
552. Təhsil və ya müalicə haqları almış şəxslərə güzəşt hansı halda verilir?
A.
B.
C.
D.
9 / 50
642. Azərbaycan Respublikasında Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq xüsusi vergi rejimi tətbiq edilə bilərmi?
A.
B.
C.
D.
10 / 50
535. Yerin təkindən çıxarılan təbii qaz üçün mədən vergisi topdansatış qiymətinə tətbiq edilməklə neçə faizlə hesablanır?
A.
B.
C.
D.
11 / 50
647. Aşağıdakı hansı vergi növü yerli vergi (bələdiyyə vergisi) hesab edilmir?
A.
B.
C.
D.
12 / 50
392. Borc öhdəliyi üzrə faizlər və ya əmlakın icarə haqqı ödənilərkən borc öhdəliyi və ya icarə müqaviləsi üzrə ödənişin müddəti bir neçə hesabat dövrünü əhatə edirsə, xərc hansı qaydada bölüşdürülür?
A.
B.
C.
D.
13 / 50
617. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında beynəlxalq müqavilələrdə hansı məsələlər nəzərdə tutulduğu halda ödəmə mənbəyində artıq tutulmuş vergi məbləği müəyyən edilmiş qaydada geri qaytarılır?
A.
B.
C.
D.
14 / 50
112. Vergi orqanları tərəfindən keçirilən yoxlamalar hansı formalarda ola bilər?
A.
B.
C.
D.
15 / 50
87. Xüsusi vergi rejimində fəaliyyət göstərən müəssisələrin mərkəzləşdirilmiş qaydada yenidən uçota alınması və ya mərkəzləşdirilmiş uçotdan çıxarılması, onların xüsusi vergi rejimində fəaliyyətə başlaması və ya həmin fəaliyyəti dayandırması barədə onların mərkəzləşdirilmiş uçotunu aparan müvafiq vergi orqanına ərizə ilə müraciət etdiyi gündən sonra neçə gün müddətində həyata keçirilməlidir?
A.
B.
C.
D.
16 / 50
274. Hərracın keçirilməsi zamanı satışa çıxarılan əmlakın ilkin satış qiyməti və ya ona əlavələr edilməklə artırılan satış qiyməti elan olunduqda, hərracda iştirak edən şəxslər hansı qaydada elan olunmuş qiymətə əmlakı almağa razı olduqlarını bildirirlər?
A.
B.
C.
D.
17 / 50
612. Azərbaycan Respublikası ilə digər dövlətlər arasında beynəlxalq rabitə xidməti və ya beynəlxalq daşımalar həyata keçirən qeyri-rezidentə ödənilən, daimi nümayəndəliklə bağlı olmayan gəlirindən hansı dərəcə ilə vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
18 / 50
9. Vergilər haqqında qanunvericiliyin bütün ziddiyyətləri və aydın olmayan məqamları kimin xeyrinə şərh edilməlidir?
A.
B.
C.
D.
19 / 50
194. Vergi orqanlarının vergilər üzrə borcların və faizlərin, tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının dövlət büdcəsinə alınması haqqında sərəncamı vergi ödəyicisinin valyutada olan bank hesabına yönəldildikdə, bank və ya digər kredit təşkilatı hansı hərəkətləri həyata keçirir?
A.
B.
C.
D.
20 / 50
639. Vergilər haqqında qanunvericiliyin bütün ziddiyyətləri və aydın olmayan məqamları kimin xeyrinə şərh edilməlidir?
A.
B.
C.
D.
21 / 50
314. Qeyri-sahibkarlıq fəaliyyəti üzrə illik gəliri 30000 manatadək olan fiziki şəxsin gəlir vergisinin hesablanması zamanı hansı dərəcə tətbiq olunur?
A.
B.
C.
D.
22 / 50
11. Bələdiyyələr öz ərazilərində vergitutmanın hansı məsələləri barədə qərar qəbul edə bilərlər?
A.
B.
C.
D.
23 / 50
75. Vergi nəzarəti hansı məqsədlə həyata keçirilir?
A.
B.
C.
D.
24 / 50
788. Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə vergi ödəyicisinin məsuliyyətə cəlb edilməsi haqqında qərarın çıxarılmasından sonra müvafiq vergi orqanı vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb edilən şəxsdən Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş maliyyə sanksiyalarını hansı qaydada alır?
A.
B.
C.
D.
25 / 50
305. Faktiki ezamiyyə xərclərinin, habelə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş dəniz nəqliyyatında ezamiyyə xərcləri əvəzinə üzücü heyətin üzvlərinə sutkalıq ödənişlərin və ya digər işgüzar xərclərin əvəzinin ödənilməsi hansı gəlirə daxildir?
A.
B.
C.
D.
26 / 50
520. Azərbaycan Respublikasının ərazisində mülkiyyətində və ya istifadəsində mühərrikinin həcmi 2000 kub santimetrdən 3000 kub santimetrədək olan minik avtomobilləri, avtobuslar və digər avtomobil nəqliyyatı vasitələri olan şəxslər illik yol vergisini hansı məbləğdə ödəyirlər?
A.
B.
C.
D.
27 / 50
144. Səyyar vergi yoxlaması keçirildiyi zaman əşyaların nümunə kimi götürülməsinə görə yoxlamanı həyata keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsi həmin gün vergi orqanının rəhbərinə və ya onun müavininə nə verməlidir?
A.
B.
C.
D.
28 / 50
767. Vergi nəzarətinin həyata keçirilməsi və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə əsasən daxil olmuş sorğuların icrası ilə bağlı zəruri olan sənədlər və ya onların lazımi qaydada təsdiq edilmiş surətləri vergi orqanının müraciətinə əsasən vergi ödəyicisi tərəfindən neçə iş günü müddətində təqdim edilməlidir?
A.
B.
C.
D.
29 / 50
218. Hansı hallarda ödənilməli olan vergi məbləğini hesablamaq vəzifəsi vergi agentinə həvalə edilə bilər?
A.
B.
C.
D.
30 / 50
64. İdxal-ixrac əməliyyatları sahəsində vergilərin tam və vaxtında ödənilməsinə nəzarəti hansı orqan həyata keçirir?
A.
B.
C.
D.
31 / 50
428. Vergi orqanı şəxsin ƏDV qeydiyyatının ləğv edilməsi barədə məlumatı neçə gün müddətində müvafiq icra hakimiyyəti orqanına göndərməlidir?
A.
B.
C.
D.
32 / 50
211. Vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi hansı qanunvericilik sənədində nəzərdə tutulmuş ardıcıllıqla həyata keçirilir?
A.
B.
C.
D.
33 / 50
999. Xırdalan şəhərində fərdi qaydada pinəçilik fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs aylıq nə qədər sadələşdirilmiş vergi ödəməlidir?
A.
B.
C.
D.
34 / 50
685. Yüklərin və sərnişinlərin Azərbaycan Respublikası ilə (Azərbaycan Respublikasının sərhədlərindən) digər dövlətlərdəki məntəqə arasında daşınması necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
35 / 50
707. Vergi ilində vergi ödəyicisi sahibkarlıq fəaliyyətini və ya digər vergi tutulan əməliyyatlarını müvəqqəti dayandırdıqda, nə zaman vergi orqanına müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi formada arayış təqdim edilməlidir?
A.
B.
C.
D.
36 / 50
225. Vergilərin müəyyən edilmiş ödənilmə müddəti hansı qaydada dəyişdirilə bilər?
A.
B.
C.
D.
37 / 50
113. Vergi ödəyicisinin hansı vergilər üzrə son 3 təqvim ilindən çox olmayan fəaliyyəti üzrə səyyar vergi yoxlaması aparılır?
A.
B.
C.
D.
38 / 50
153. Səyyar vergi yoxlaması keçirilərkən hansı hallarda ekspertiza təyin edilir?
A.
B.
C.
D.
39 / 50
356. Əsas vəsaitlərin (vəsaitin) təqdim edilməsindən əldə olunan məbləğ həmin əsas vəsaitlərin (vəsaitin) qalıq dəyərindən artıq olduqda, yaranmış fərq:
A.
B.
C.
D.
40 / 50
287. Vergi ödəyicisinin vergi öhdəlikləri siyahıya alınmış əmlakın satışından sonra yerinə yetirilməmiş qaldıqda, başqa ad altında fəaliyyət göstərən, lakin məhkəmənin qərarı əsasında həmin vergi ödəyicisinə məxsus olması müəyyən edilən və Vergi Məcəlləsində müəyyən edilmiş qaydada siyahıya alınma tətbiq edildiyi gündən əvvəlki 3 illik dövr ərzində aparılmış əməliyyatda onun aktivlərini almış şəxs, vergi ödəyicisinin hansı məbləğdə öhdəlikləri üzrə birgə məsuliyyət daşıyır?
A.
B.
C.
D.
41 / 50
926. Fiziki şəxslərdən ödəmə mənbəyində vergi tutulduğu halda vergiyə cəlb olunan gəlir vergitutma obyekti hesab edilə bilərmi?
A.
B.
C.
D.
42 / 50
416. Gəlir [mənfəət] vergisi üzrə rüblük cari ödəmənin məbləği əvvəlki vergi ilində hesablanmış vergi məbləğinin hansı hissəsini təşkil edir? 
A.
B.
C.
D.
43 / 50
411. Qeyri-rezidentin daimi nümayəndəliyi ləğv edildikdə vergi orqanına məlumat kim tərəfindən verilir?
A.
B.
C.
D.
44 / 50
30. Aşağıdakılardan hansı Vergi Məcəlləsində istifadə edilən royalti anlayışına aid deyil?
A.
B.
C.
D.
45 / 50
280. Hərracın qalibi ilə sifarişçi arasında müqavilə imzalandığı andan ən geci neçə bank günü müddətində hərracın qalibi ödəməli olduğu pul vəsaitini satıcının müəyyən etdiyi bank hesabına köçürür?
A.
B.
C.
D.
46 / 50
415. ƏDV ödəyiciləri və sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri istisna olmaqla muzdla işləyən fiziki şəxslərə ödəmələr verən hüquqi şəxslər, fərdi sahibkarlar və xüsusi notariuslar ödəmə mənbəyində tutulan vergilər barədə bəyannaməni nə vaxt vergi orqanına təqdim etməlidir?
A.
B.
C.
D.
47 / 50
7. Mülkiyyət formasına, fiziki şəxslərin vətəndaşlığına və kapitalın yerinə görə vergi dərəcələri necə müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.
48 / 50
774. Səyyar vergi yoxlamasının keçirilməsi zamanı bilavasitə vergi orqanlarının fəaliyyət dairəsinə aid olmayan sahələr üzrə xüsusi bilik və təcrübə tələb olunduqda hansı tədbir həyata keçirilə bilər?
A.
B.
C.
D.
49 / 50
681. Gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq, təkrar ixrac malları sayılan malları idxal etmiş şəxsin həmin malları idxal edəndən sonra təqdim etmədən və idxal olunduğu andakı vəziyyətdə ixrac etməsi necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
50 / 50
184. Səyyar vergi yoxlaması və operativ vergi nəzarəti zamanı pul vəsaitinin 1000 manatdan çox olan məbləğdə uçotdan gizlədilməsinə və ya uçota alınmamasına görə, bu hal il ərzində ilk dəfə baş verdikdə vergi ödəyicisinə nə qədər maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
|


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.

Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2017

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.