Axtar
az|рус|eng

Vergi Testi

Cavablandırılıb: 0, Düzgün: 0, Səhv: 0, Faiz: 0%
1 / 50
¹283. Vergi ödəyicisinin vergi hesablamalarının səhv olduğunu sübut etmək vəzifəsi kimin üzərinə qoyulur?
A.
B.
C.
D.
2 / 50
¹873. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı “Azərlotereya” MMC-nin keçirdiyi lotereyada 2000 manat pul şəklində uduş əldə etmişdir. Bu uduşla bağlı həmin şəxsin 10 manat xərci olmuşdur. Bu uduşdan hansı məbləğdə gəlir vergisi hesablanmalıdır?
A.
B.
C.
D.
3 / 50
¹117. Aşağıda göstərilən hansı normativ hüquqi aktlarda vergi azadolmaları və güzəştləri ilə bağlı müddəalar nəzərdə tutula bilər?
A.
B.
C.
D.
4 / 50
¹630. Vergi qanunvericiliyindən başqa aşagıdakı hansı qanunvericilik aktına vergitutma və vergi nəzarəti məsələləri daxil edilə bilər?
A.
B.
C.
D.
5 / 50
¹919. Gəncə şəhəri ilə ölkənin digər yaşayış məntəqələri arasında (Bakı şəhəri istisna olmaqla) həyata keçirilən yük və sərnişin daşınmasına görə sadələşdirilmiş verginin məbləğinə hansı əmsal tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
6 / 50
¹338. Azərbaycan Respublikasında mənfəət vergisinin ödəyiciləri kimlərdir?
A.
B.
C.
D.
7 / 50
¹164. Səyyar vergi yoxlaması zamanı müşahidəçi kimi kimlərin iştirakına yol verilmir?
A.
B.
C.
D.
8 / 50
¹204. Vergi Məcəlləsində müəyyən edilən hər hansı müddətin axımı hansı vaxtdan başlanır?
A.
B.
C.
D.
9 / 50
¹827. Xarici valyuta ilə aparılan və vergiyə cəlb etməyə aid olan hər hansı əməliyyat necə hesablanır?
A.
B.
C.
D.
10 / 50
¹493. Filiz faydalı qazıntılar (bütün növ metallar) üçün mədən vergisi onların topdansatış qiymətinin neçə faizidir?
A.
B.
C.
D.
11 / 50
¹603. Ümumi istifadədə olan parklardakı avadanlıqlar üçün illik amortizasiya norması neçə faizdir?
A.
B.
C.
D.
12 / 50
¹144. Səyyar vergi yoxlaması keçirildiyi zaman əşyaların nümunə kimi götürülməsinə görə yoxlamanı həyata keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsi həmin gün vergi orqanının rəhbərinə və ya onun müavininə nə verməlidir?
A.
B.
C.
D.
13 / 50
¹315. Fiziki şəxsin təqvim ili ərzində ailə üzvlərindən aldığı hədiyyə, maddi yardım və miraslar hansı faiz dərəcəsi ilə gəlir vergisinə cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
14 / 50
¹862. Varis (varislər) olmadıqda vəfat etmiş fiziki şəxsin vergi öhdəlikləri necə ödənilir?
A.
B.
C.
D.
15 / 50
¹405. Vergi tutulan gəlir müəyyən edilərkən aşağıdakı hansı halda gəlir və ya zərər nəzərə alınır?
A.
B.
C.
D.
16 / 50
¹408. Rezident fiziki şəxslər illik gəlir vergisi bəyannaməsini nə vaxt təqdim edirlər?
A.
B.
C.
D.
17 / 50
¹765. Hansı hallarda səyyar vergi yoxlaması keçirilmədən ərazilərin, binaların, sənədlərin və əşyaların baxışının keçirilməsinə yol verilir?
A.
B.
C.
D.
18 / 50
¹681. Gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq, təkrar ixrac malları sayılan malları idxal etmiş şəxsin həmin malları idxal edəndən sonra təqdim etmədən və idxal olunduğu andakı vəziyyətdə ixrac etməsi necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
19 / 50
¹857. Siyahıya alınmış əmlakın ixtisaslaşdırılmış açıq hərracda satışında aşağıdakılardan hansının bilavasitə və ya dolayısı ilə alıcı kimi iştirak etməsinə yol verilmir?
A.
B.
C.
D.
20 / 50
¹183. Topdansatış ticarət fəaliyyəti istisna olmaqla vergi orqanlarında qeydiyyatdan keçirilməmiş və ya texniki tələblərə cavab verməyən nəzarət-kassa aparatlarından istifadə etməklə nağd pul hesablaşmalarının aparılmasına (vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatdan artıq olan ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri istisna olmaqla) təqvim ili ərzində üçüncü dəfə yol verildikdə vergi ödəyicisinə nə qədər maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
21 / 50
¹821. Şəxs fərdi istehlakına, o cümlədən əmlak alınmasına çəkilən xərclərin ödənilməsi üçün kifayət olmayan məbləğdə gəlir əldə etdiyini bildirirsə, vergi orqanı gəliri və vergiləri necə müəyyən edir?
A.
B.
C.
D.
22 / 50
¹258. Əmlakın siyahıya alınması haqqında olan qərar hansı hallarda öz qüvvəsini itirir?
A.
B.
C.
D.
23 / 50
¹999. Xırdalan şəhərində fərdi qaydada pinəçilik fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs aylıq nə qədər sadələşdirilmiş vergi ödəməlidir?
A.
B.
C.
D.
24 / 50
¹352. Gəlir götürmək məqsədi ilə aparılan elmi-tədqiqat, layihə axtarış və təcrübə-konstruktor işlərinə çəkilən xərclər hansı halda gəlirdən çıxıla bilər?
A.
B.
C.
D.
25 / 50
¹586. Aşağıda göstərilən aktivlərdən hansılar amortizasiya olunan aktivlər hesab olunur?
1. elmi-tədqiqat, tədris və təcrübə məqsədi üçün kabinetlərdə və laboratoriyalarda istifadə edilən avadanlıqlar, eksponatlar, nümunələr, fəaliyyətdə olan və olmayan modellər, maketlər və başqa əyani vəsaitlər
2. heyvanxanalarda və digər analoji müəssisələrdə olan heyvanat aləminin eksponatları
3. istifadə müddəti məlum olmayan qeyri-maddi aktivlər
4. yalnız heyvanat aləminin eksponatları
5. istifadə müddəti məlum olan qeyri-maddi aktivlər
6. maşın, avadanlıq və hesablama texnikası
A.
B.
C.
D.
26 / 50
¹781. Operativ vergi nəzarətini həyata keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsləri tərəfindən öz səlahiyyətləri çərçivəsində vergi ödəyicilərinin ərazilərinə və ya binalarına (yaşayış binaları (sahələri) istisna olmaqla) daxil olması, ərazilərinə, binalarına (yaşayış binaları (sahələri) istisna olmaqla), habelə sənədlərinə və əşyalarına baxış keçirilməsi, sənədlərin tələb edilməsi, sənədləri və nümunə kimi əşyaları götürməsi, ekspert cəlb edilməsi, mütəxəssis, tərcüməçi və müşahidəçi dəvət edilməsi hansı qanunvericilik aktı ilə müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir?
A.
B.
C.
D.
27 / 50
¹27. Azərbaycan Respublikasının ərazisində daimi nümayəndəliyi və ya əmlakı olan şəxsdən alınan faizlər şəklində gəlir hansı halda Azərbaycan mənbəyindən gəlirə aid edilir?
A.
B.
C.
D.
28 / 50
¹963. Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun gəlirləri mənfəət vergisinə hansı dərəcə ilə cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
29 / 50
¹682. Gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq idxal malları sayılan malların Azərbaycan Respublikası ərazisinə gətirilməsi necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
30 / 50
¹735. Vergi orqanlarının vəzifəli şəxsləri tərəfindən öz xidməti vəzifələrini vergi ödəyicilərinə münasibətdə həyata keçirməsi aşağıdakı hansı halda yol verilməzdir?
A.
B.
C.
D.
31 / 50
¹415. ƏDV ödəyiciləri və sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri istisna olmaqla muzdla işləyən fiziki şəxslərə ödəmələr verən hüquqi şəxslər, fərdi sahibkarlar və xüsusi notariuslar ödəmə mənbəyində tutulan vergilər barədə bəyannaməni nə vaxt vergi orqanına təqdim etməlidir?
A.
B.
C.
D.
32 / 50
¹229. Vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi müddətləri hansı halda müəyyən edilmiş müddətdən daha gec müddətə dəyişdirilə bilər?
A.
B.
C.
D.
33 / 50
¹98. Vergi ödəyicisinin vergi uçotunda olduğu vergi orqanına olduğu yerin və ya yaşadığı yerin dəyişdiyi barədə ərizə ilə müraciət etdiyi gündən sonra neçə gün müddətində həmin vergi orqanı vergi ödəyicisinin yenidən uçota alınmasını həyata keçirməlidir?
A.
B.
C.
D.
34 / 50
¹525. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 211.1.1.3-cü maddəsində (yük avtomobilləri, qoşqulu və yarımqoşqulu avtonəqliyyat vasitələri üçün oxların sayından və Azərbaycan Respublikasının ərazisində qaldığı müddətdən asılı olaraq vergi hesablanması) göstərilən verginin məbləği ağır çəkili avtonəqliyyat vasitələri ilə yüklərin daşınmasına görə nəqliyyat vasitələrinin yüklə birlikdə ümumi çəkisi 71-81 tonadək olduqda Azərbaycan Respublikasının ərazisində qət edilən yolun hər kilometri üçün nə qədər artırılır?
A.
B.
C.
D.
35 / 50
¹491. Xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələrindən Vergi Məcəlləsində müəyyən edilmiş vergi tutulduqdan sonra nə vaxt büdcəyə keçirilir?
A.
B.
C.
D.
36 / 50
¹40. Neçə gün ərzində vergi ödəyicisinin eyni xüsusiyyətli və ya eyni cinsli mallara [işlərə, xidmətlərə] tətbiq etdikləri qiymətlərin səviyyəsi 30 %-dən çox dəyişdikdə, bazar qiyməti tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
37 / 50
¹660. Aşağıda qeyd olunanlardan hansı Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan vergi ödəyicisinin ailə üzvlərinə aid deyil?
A.
B.
C.
D.
38 / 50
¹867. Faktiki ezamiyyə xərclərinin, habelə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş dəniz nəqliyyatında ezamiyyə xərcləri əvəzinə üzücü heyətin üzvlərinə sutkalıq ödənişlərin və ya digər işgüzar xərclərin əvəzinin ödənilməsi hansı gəlirə daxildir?
A.
B.
C.
D.
39 / 50
¹29. Əmlakın qalıq dəyəri dedikdə nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
40 / 50
¹567. Beynəlxalq yarışlarda və müsabiqələrdə pul şəklində alınan mükafatların dəyəri gəlir vergisinə necə cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
41 / 50
¹20. Vergitutma məqsədləri üçün vergi ödəyicisi dedikdə kim nəzərdə tutulur?
A.
B.
C.
D.
42 / 50
¹160. Səyyar vergi yoxlaması zamanı dəvət edilmiş mütəxəssisin səhv və ya bilərəkdən yalan rəy verməsi nəticəsində vergi orqanlarına və ya vergi ödəyicisinə dəyən zərərin ödənilməsi hansı qanunvericiliyə müvafiq olaraq tələb oluna bilər?
A.
B.
C.
D.
43 / 50
¹362. Nəqliyyat vasitələri üzrə təmir xərclərinin yuxarı həddi necə faizdir?
A.
B.
C.
D.
44 / 50
¹299. Məşğulluqdan və ya əmlakın təqdim edilməsindən gəlir əldə edən qeyri-rezident fiziki şəxs hansı gəlirləri üzrə gəlir vergisinin ödəyicisidir?
A.
B.
C.
D.
45 / 50
¹217. Vəfat etmiş fiziki şəxsin vergi öhdəliklərini onun varisi [varisləri] hansı qaydada ödəyir[lər]?
A.
B.
C.
D.
46 / 50
¹82. Vergi nəzarətinin həyata keçirməsini təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən xarici ölkələrin diplomatik və konsulluq nümayəndəlikləri, habelə beynəlxalq təşkilatların nümayəndəlikləri hansı orqanda uçota alına bilərlər?
A.
B.
C.
D.
47 / 50
¹374. Mərkəzi Bankın filiallarına kreditlər [ssudalar] üzrə ödənilən faizlərdən ödəmə mənbəyində vergi hansı dərəcə ilə tutulur?
A.
B.
C.
D.
48 / 50
¹593. Vergi ödəyicisinin istifadə etdiyi uçot metodu dəyişdirilərkən verginin məbləğinə təsir göstərən mühasibat əməliyyatlarına düzəlişlər nə vaxt aparılmalıdır?
A.
B.
C.
D.
49 / 50
¹906. Hansı şəxslərin ƏDV-nin elektron vergi hesab-fakturasını vermək hüququ vardır?
A.
B.
C.
D.
50 / 50
¹631. Vergi azadolmalarının və güzəştlərinin verilməsi ilə bağlı müddəalar hansı qanunvericilik aktı ilə müəyyənləşdirilir
A.
B.
C.
D.
|


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2018

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.