Axtar
az|рус|eng

Vergi Testi

Cavablandırılıb: 0, Düzgün: 0, Səhv: 0, Faiz: 0%
1 / 50
784. Xronometraj metodu ilə müşahidə keçirilən zaman müxtəlif vergi ödəyicilərinin tətbiq etdikləri qiymətlərin nəzarət qaydasında mal alqısı zamanı rəsmiləşdirilmiş qiymətlərdən neçə faizdən çox (aşağı və ya yuxarı) fərqlənməsi faktları aşkar edildikdə, istehsal həcmi və ya satış dövriyyəsi nəzarət qaydasında mal alqısı zamanı rəsmiləşdirilmiş qiymətlər nəzərə alınmaqla hesablanır?
A.
B.
C.
D.
2 / 50
710. Vergi agentinin birbaşa və ya dolayı yolla tabe olduğu şəxsin təqsiri üzündən ona həvalə olunmuş vəzifələrin yerinə yetirilməməsinə və ya lazımınca yerinə yetirilməməsinə görə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada kim məsuliyyət daşıyır?
A.
B.
C.
D.
3 / 50
306. Muzdlu işə aid olmayan fəaliyyətdən gəlirlər hansı gəlirlərdən ibarətdir?
A.
B.
C.
D.
4 / 50
520. Azərbaycan Respublikasının ərazisində mülkiyyətində və ya istifadəsində mühərrikinin həcmi 2000 kub santimetrdən 3000 kub santimetrədək olan minik avtomobilləri, avtobuslar və digər avtomobil nəqliyyatı vasitələri olan şəxslər illik yol vergisini hansı məbləğdə ödəyirlər?
A.
B.
C.
D.
5 / 50
221. Vergilərin hesablanmasına dair bildiriş hansı müddətdə vergi ödəyicisinə göndərilir?
A.
B.
C.
D.
6 / 50
613. Rezidentin Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda Azərbaycan mənbəyindən olmayan gəlirindən ödənilmiş gəlir vergisinin və ya mənfəət vergisinin məbləğləri Azərbaycanda vergi ödənilərkən nəzərə alınırmı?
A.
B.
C.
D.
7 / 50
779. Səyyar vergi yoxlamasının materiallarına baxılmanın nəticələri üzrə vergi orqanının rəhbəri (rəhbərin müavini) neçə gün müddətində qərar çıxarır?
A.
B.
C.
D.
8 / 50
420. Cari vergi ödəmələri nəyə aid edilir?
A.
B.
C.
D.
9 / 50
493. Filiz faydalı qazıntılar (bütün növ metallar) üçün mədən vergisi onların topdansatış qiymətinin neçə faizidir?
A.
B.
C.
D.
10 / 50
850. Vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxsin əmlakının hansı hissəsi siyahıya alına bilər?
A.
B.
C.
D.
11 / 50
49. Aşağıdakılardan hansı vergi orqanlarının hüquqlarına aid deyildir?
A.
B.
C.
D.
12 / 50
716. Vergi orqanları öz fəaliyyətini yerli dövlət hakimiyyəti orqanlarına münasibətdə necə həyata keçirirlər?
A.
B.
C.
D.
13 / 50
597. Əyləncə və yemək xərcləri, habelə işçilərin mənzil və digər sosial xarakterli xərcləri gəlirdən hansı qaydada çıxılır?
A.
B.
C.
D.
14 / 50
605. Maşınlar və avadanlıqlar üzrə amortizasiya ayırmalarının məhdudlaşdırılan həddi neçə faizdir?
A.
B.
C.
D.
15 / 50
4. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə vergilər haqqında Vergi Məcəlləsi ilə və ona müvafiq olaraq qəbul edilmiş normativ hüquqi aktlarla nəzərdə tutulmuş müddəalardan fərqli müddəalar müəyyən edildikdə, hansı müddəalar tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
16 / 50
975. Şəhər və rayon yarışlarında və müsabiqələrində pul şəklində alınan mükafatların dəyəri gəlir vergisinə necə cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
17 / 50
749. Vergi ödəyicisinin olduğu yer və ya yaşadığı yer dəyişdikdə, vergi orqanına bu cür dəyişiklik baş verdiyi gündən neçə gün müddətində ərizə verməlidir?
A.
B.
C.
D.
18 / 50
883. Aktivlərin təqdim edilməsindən yaranan zərər necə müəyyən olunur?
A.
B.
C.
D.
19 / 50
923. Fərqlənmə nişanının və Xüsusi fərqlənmə nişanının formalarında hansı məlumatlar əks etdirilir?
1) vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxsin tam adı və ya fiziki şəxsin adı, atasının adı, soyadı;
2) vergi ödəyicisinin bank hesabları;
3) nişanın qüvvədə olma müddəti;
4) avtonəqliyyat vasitəsinin markası və dövlət qeydiyyatı nişanı;
5) təsisçi haqqında məlumat;
6) vergi ödəyicisinin qeydiyyata alındığı vergi orqanı haqqında məlumat;
A.
B.
C.
D.
20 / 50
743. Vergi nəzarətinin həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə vergiyə cəlb olunan gəliri Azərbaycan mənbəyindən olan və bu gəlirdən ödəmə yerində vergi tutulmayan qeyri-rezidentlər hansı vergi orqanlarında uçota alınır?
A.
B.
C.
D.
21 / 50
185. Qanunla nağd qaydada həyata keçirilməsi məhdudlaşdırılan əməliyyatların nağd qaydada həyata keçirilməsinə görə malı (işi, xidməti) təqdim edən vergi ödəyicisinə təqvim ili ərzində belə hala ikinci dəfə yol verdikdə qanunvericilik pozulmaqla aparılan əməliyyatın ümumi məbləğinin neçə faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
22 / 50
453. Fiziki şəxs fərdi istehlakı üçün neçə litr alkoqollu içkini aksiz vergisi ödənilmədən idxal edə bilər?
A.
B.
C.
D.
23 / 50
618. Əvvəlki vergi ilində fəaliyyəti olmayan vergi ödəyicisində aparılmış vergi yoxlaması nəticəsində aşkar edilmiş vaxtında ödənilməmiş mənfəət, yaxud gəlir vergiləri üzrə cari vergi ödəmələrinə münasibətdə bütün ötmüş müddətə Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş faiz hansı qaydada [müddətdə] tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
24 / 50
518. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan və bir ilə qədər qalan, oxlarının sayı 4-dək olan xarici dövlətlərin yük avtomobilləri, qoşqulu və yarımqoşqulu avtonəqliyyat vasitələri üçün hansı məbləğdə yol vergisi ödənilməlidir?
A.
B.
C.
D.
25 / 50
987. Aşağıdakı şəxslərdən kim vergi ödəyicisinin himayəsində olanlara aid edilmir?
A.
B.
C.
D.
26 / 50
853. Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulan hallarda ödəmə mənbəyində gəlirdən (mənfəətdən) vergi tutmadan həmin məbləği ödəyən hüquqi şəxslər və onların müvafiq işçiləri və ya fiziki şəxslər verginin tutulmamasına və büdcəyə köçürülməməsinə görə hansı qanunvericilik aktına əsasən məsuliyyət daşıyırlar?
A.
B.
C.
D.
27 / 50
527. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 211.1.1.3-cü maddəsində (yük avtomobilləri, qoşqulu və yarımqoşqulu avtonəqliyyat vasitələri üçün oxların sayından və Azərbaycan Respublikasının ərazisində qaldığı müddətdən asılı olaraq vergi hesablanması) göstərilən verginin məbləği xüsusi təhlükəli yüklərin daşınmasına görə oxlarının sayı dördə qədər olduqda Azərbaycan Respublikasının ərazisində qaldığı bir gün üçün nə qədər artırılır?
A.
B.
C.
D.
28 / 50
591. Aşağıdakı hansı verginin gəlirdən çıxılmasına yol verilmir?
A.
B.
C.
D.
29 / 50
5. Növbəti ilin dövlət büdcəsi layihəsi çərçivəsində vergi siyasəti, vergi inzibatçılığı və vergi dərəcələrinin müəyyən edilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə dəyişikliklər edilməsi zərurəti yarandıqda həmin qanun layihələri Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə hansı müddətədək təqdim edilir?
A.
B.
C.
D.
30 / 50
679. Məqsədi gəlir götürmək olmayan və əldə etdiyi gəliri yalnız qeyri-kommersiya məqsədləri, o cümlədən öz nizamnamə məqsədləri üçün istifadə etməyi nəzərdə tutan qanunla qadağan edilməyən fəaliyyətin həyata keçirilməsi necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
31 / 50
830. Vergi hesabatını aşağıdakı şəxslərdən hansı imzalamalıdır?
A.
B.
C.
D.
32 / 50
199. Verginin hesablanması üçün vergi ödəyicisi barədə vergi orqanında bir neçə əlaqəli məlumat olduqda, vergi hansı məlumata əsasən hesablanır?
A.
B.
C.
D.
33 / 50
863. Girov müqaviləsinin qeydiyyatı ilə bağlı xərclər kim tərəfindən ödənilir?
A.
B.
C.
D.
34 / 50
118. Vergi orqanı tərəfindən yerlərə getmədən  vergilərin hesablanmasını və ödənilməsini özündə əks etdirən və vergi ödəyicisinin fəaliyyəti haqqında vergi orqanında olan  sənədlər və mənbəyi məlum olan məlumatlar əsasında keçirilən yoxlamalar necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
35 / 50
515. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan və bir ilə qədər qalan, oturacaq yerlərinin sayı 31 və çox olan xarici dövlətlərin avtobusları üçün hansı məbləğdə yol vergisi ödənilməlidir?
A.
B.
C.
D.
36 / 50
834. Aşağıdakı hallardan hansı olduqda vergi orqanı tərəfindən vergi hesabatı qəbul edilir?
A.
B.
C.
D.
37 / 50
812. Vergi ödəyicisi vergi öhdəliyini Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş müddətdə yerinə yetirmədikdə vergi orqanı Vergi Məcəlləsinə müvafiq olaraq hesablanmış və ya yenidən hesablanmış vergilərin, faizlərin və tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının neçə gün müddətində ödənilməsinə dair vergi ödəyicisinə bildiriş göndərir?
A.
B.
C.
D.
38 / 50
300. Vergitutma məqsədləri üçün rezident fiziki şəxsin gəliri dedikdə hansı gəlir başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
39 / 50
757. Növbəti səyyar vergi yoxlaması keçirildikdə, vergi orqanı tərəfindən vergi ödəyicisinə vergi yoxlamasının başlanmasından azı neçə gün əvvəl yazılı bildiriş göndərilir?
A.
B.
C.
D.
40 / 50
859. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün vergi hesabatı dedikdə nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
41 / 50
214. Yenidən təşkil edilən hüquqi şəxsin vergi öhdəlikləri kim tərəfindən və hansı qaydada yerinə yetirilir?
A.
B.
C.
D.
42 / 50
211. Vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi hansı qanunvericilik sənədində nəzərdə tutulmuş ardıcıllıqla həyata keçirilir?
A.
B.
C.
D.
43 / 50
711. Aşağıdakılardan hansı (kim) vergi məqsədləri üçün qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər hesab olunur?
A.
B.
C.
D.
44 / 50
52. Aşağıda göstərilən hansı fəaliyyət növləri üzrə nağd pul hesablaşmalarının aparılması nəzarət-kassa aparatları vasitəsilə həyata keçirilməyə bilər?

1. Qəzet və jurnalların satışı [belə satış dövriyyəsinin ümumi dövriyyədəki payı 50 faizdən çox olduqda]
2. Qiymətli kağızların satışı
3. Avtomobillərin və minik avtomobil vasitələrinin pərakəndə satışı
4. Sərnişin və yük daşıma (dəmir yolu, hava, su və avtomobil nəqliyyatı vasitəsilə) fəaliyyəti (oturacaq yerlərinin sayı 6-dan az olan qanunvericiliyə uyğun olaraq taksometr tətbiq edilməli taksilərdən başqa)
5. İxtisaslaşdırılmış mağazalarda meyvə və tərəvəzlərin pərakəndə satışı
A.
B.
C.
D.
45 / 50
322. Alimentlər gəlir vergisinə hansı qaydada cəlb edilir?
A.
B.
C.
D.
46 / 50
482. Bakı şəhəri ərazisində yerləşən sənaye, tikinti, nəqliyyat, rabitə, ticarət-məişət xidməti və digər xüsusi təyinatlı torpaqlar üzrə torpaq sahəsinin, hər 100 kvadrat metrinə görə (10000 kvadrat metrədək olduqda) torpaq vergisinin dərəcəsi nə qədər təşkil edir?
A.
B.
C.
D.
47 / 50
286. Vergi ödəyicisinin vergi öhdəlikləri siyahıya alınmış əmlakın satışından sonra yerinə yetirilməmiş qaldıqda, başqa ad altında fəaliyyət göstərən, lakin məhkəmənin qərarı əsasında həmin vergi ödəyicisinə məxsus olması müəyyən edilən və bu Məcəllədə müəyyən edilmiş qaydada siyahıya alınma tətbiq edildiyi gündən hansı dövr ərzində aparılmış əməliyyatda onun aktivlərini almış şəxs, aldığı aktivlərin dəyərindən bu cür aktivlərə görə ödədiyi hər hansı məbləğlər çıxılandan sonra qalan məbləğdə vergi ödəyicisinin öhdəlikləri üzrə birgə məsuliyyət daşıyır?
A.
B.
C.
D.
48 / 50
739. Aşağıdakılardan hansı vergi nəzarətinin məqsədinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
49 / 50
390. Hansı uçot metodu ilə uçot aparan vergi ödəyicisi gəlir əldə edilməsinin və xərc çəkilməsinin faktiki vaxtından asılı olmayaraq gəlirini və xərcini müvafiq surətdə gəlir almaq hüququnun əldə edildiyi və ya xərcin çəkilməsi barədə öhdəliyin yarandığı vaxt nəzərə almalıdır?
A.
B.
C.
D.
50 / 50
872. Azərbaycan Respublikasının Milli Qəhrəmanına əsas iş yeri üzrə işlədiyi müəssisədə cari ayda 500 manat əmək haqqı hesablanmışdır. Hesablanmış əmək haqqından nə qədər gəlir vergisi tutulmalıdır?
A.
B.
C.
D.
|


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.

Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2017

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.