Axtar
az|рус|eng

Vergi Testi

Cavablandırılıb: 0, Düzgün: 0, Səhv: 0, Faiz: 0%
1 / 50
866. İdman oyunları ilə əlaqədar aparılan mərc oyunlarının satıcısı üçün sadələşdirilmiş verginin vergitutma obyekti nədir?
A.
B.
C.
D.
2 / 50
809. Vergi ödəyicisi və ya başqa borclu şəxs üzrlü səbəbdən vergi orqanlarının qərarlarından (aktlarından), habelə vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayət üzrə müddəti buraxmışdırsa, yuxarı vergi orqanı və ya yuxarı vergi orqanının vəzifəli şəxsi tərəfindən həmin müddət necə bərpa edilə bilər?
A.
B.
C.
D.
3 / 50
21. Fiziki şəxs vergi ilində Azərbaycan Respublikasının ərazisində qaldığı son gündən etibarən bu vergi ilinin sonunadək olan dövr ərzində hansı şərtlə Azərbaycan Respublikasının qeyri-rezidenti sayılır?
A.
B.
C.
D.
4 / 50
458. Aksizli malları göstərin:

1. spirtli içkilər
2. tütün məmulatları
3. yüksək şəkərli spirtsiz içkilər, enerji içkiləri 
4. neft məhsulları
5. yük avtomobilləri
A.
B.
C.
D.
5 / 50
110. Bank idarəsində hesab açmaq üçün verilən şəhadətnamə-dublikat neçə hissədən ibarətdir?
A.
B.
C.
D.
6 / 50
276. Vergi öhdəliyinin icrasının təmin edilməsi məqsədi ilə məhkəmənin qərarı əsasında keçirilən hərrac hansı halda baş tutmamış hesab olunur?
A.
B.
C.
D.
7 / 50
168. Vergi ödəyicisi və ya onun nümayəndəsinin bilərəkdən hərəkətləri nəticəsində vergi orqanının vergi ödəyicisinin vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb edilməsi barədə qərarının surəti və [və ya] tələbnaməsi ona təqdim oluna bilinmirsə, bu sənədlər [sənəd] hansı vaxtdan təqdim edilmiş hesab edilir?
A.
B.
C.
D.
8 / 50
13. Vergi məbləğlərinin bildiriş üzrə tutulması dedikdə nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
9 / 50
61. Hansı fəaliyyət növü qeyri-rezidentin daimi nümayəndəlik vasitəsi ilə həyata keçirilən fəaliyyət sayılmır?
A.
B.
C.
D.
10 / 50
906. Hansı şəxslərin ƏDV-nin elektron vergi hesab-fakturasını vermək hüququ vardır?
A.
B.
C.
D.
11 / 50
772. Səyyar vergi yoxlaması zamanı müqavilə əsasında cəlb olunan ekspert rəyi kimin adından verir?
A.
B.
C.
D.
12 / 50
468. Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan neft mehsullarına aksiz dərəcələri hansı dövlət orqanı tərəfindən müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.
13 / 50
587. Yüksək texnologiyalar məhsulu olan hesablama texnikası üzrə illik amortizasiya norması neçə faizdir?
A.
B.
C.
D.
14 / 50
306. Muzdlu işə aid olmayan fəaliyyətdən gəlirlər hansı gəlirlərdən ibarətdir?
A.
B.
C.
D.
15 / 50
155. Səyyar vergi yoxlaması zamanı əlavə ekspertiza nə vaxt təyin edilir?
A.
B.
C.
D.
16 / 50
334. Birinci və ikinci qrup əlillərin [müharibə əlillərindən başqa] hər hansı muzdlu işdən əldə etdikləri aylıq gəlirinin hansı məbləğindən vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
17 / 50
158. Səyyar vergi yoxlaması zamanı mütəxəssis hansı sənəd əsasında cəlb edilir?
A.
B.
C.
D.
18 / 50
956. Təqvim ili ərzində alınan mirasların dəyərinin hansı məbləğindən gəlir vergisi tutulur?
A.
B.
C.
D.
19 / 50
712. Aşağıdakılardan hansı (kim) vergi məqsədləri üçün qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər sayılır?
A.
B.
C.
D.
20 / 50
160. Səyyar vergi yoxlaması zamanı dəvət edilmiş mütəxəssisin səhv və ya bilərəkdən yalan rəy verməsi nəticəsində vergi orqanlarına və ya vergi ödəyicisinə dəyən zərərin ödənilməsi hansı qanunvericiliyə müvafiq olaraq tələb oluna bilər?
A.
B.
C.
D.
21 / 50
394. Müqavilədə göstərilən işlərin başlandığı gündən hansı müddət ərzində başa çatdırılmasını nəzərdə tutan müqavilələr uzunmüddətli müqavilələrə aid edilmir
A.
B.
C.
D.
22 / 50
484. Gəncə, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu ərazisində yerləşən yaşayış fondlarının, həyətyanı sahələrinin torpaqları və vətəndaşların bağ sahələrinin tutduğu torpaqlar üzrə torpaq sahəsinin, hər 100 kvadrat metrinə görə (10000 kvadrat metrədək olduqda) torpaq vergisinin dərəcəsi nə qədər təşkil edir?
A.
B.
C.
D.
23 / 50
925. Rezident fiziki şəxslərin gəlirləri üzrə vergitutma obyekti nədir?
A.
B.
C.
D.
24 / 50
785. Xronometraj metodu ilə müşahidə zamanı müəyyən edilmiş göstəricilər nə zaman müvafiq aktla rəsmiləşdirilir?
A.
B.
C.
D.
25 / 50
939. İşəgötürən tərəfindən ödənilən sığorta haqları hansı gəlirə aiddir?
A.
B.
C.
D.
26 / 50
537. Yerin təkindən çıxarılan tikinti qumlarının hər kubmetri üçün mədən vergisi hansı dərəcə ilə hesablanır?
A.
B.
C.
D.
27 / 50
551. Fiziki şəxsin təqvim ili ərzində ailə üzvlərindən aldığı hədiyyə, maddi yardım və miraslar hansı faiz dərəcəsi ilə vergiyə cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
28 / 50
936. İşə götürənin öz işçisinə malı, işi və ya xidməti təqdim etdiyi, yaxud hədiyyə verdiyi halda - bu cür malların, işlərin və xidmətlərin bazar qiyməti ilə dəyəri muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlirə aid edilə bilərmi?
A.
B.
C.
D.
29 / 50
726. Dövlət gömrük orqanları vergitutma sahəsində hansı hüquq və vəzifələri həyata keçirirlər?
A.
B.
C.
D.
30 / 50
283. Vergi ödəyicisinin vergi hesablamalarının səhv olduğunu sübut etmək vəzifəsi kimin üzərinə qoyulur?
A.
B.
C.
D.
31 / 50
515. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan və bir ilə qədər qalan, oturacaq yerlərinin sayı 31 və çox olan xarici dövlətlərin avtobusları üçün hansı məbləğdə yol vergisi ödənilməlidir?
A.
B.
C.
D.
32 / 50
50. Aşağıda göstərilənlərdən hansı vergi ödəyicilərinin vəzifələrinə aid edilmir?
A.
B.
C.
D.
33 / 50
806. Kimlərin vergi orqanlarının qərarlarından (aktlarından), habelə vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayət etmək hüququ vardır?
A.
B.
C.
D.
34 / 50
420. Cari vergi ödəmələri nəyə aid edilir?
A.
B.
C.
D.
35 / 50
197. Vergilər əlaqəli məlumatlar və analoji vergi ödəyicisi barədə məlumatlar əsasında hesablandıqda, verginin məbləği necə müəyyənləşdirilir?
A.
B.
C.
D.
36 / 50
542. Müqavilədə göstərilən işlərin başlandığı gündən hansı müddət ərzində başa çatdırılmasını nəzərdə tutan müqavilələr uzunmüddətli müqavilələrə aid edilmir?
A.
B.
C.
D.
37 / 50
189. Vergi orqanı tərəfindən verilən şəhadətnamə-dublikat olmadan sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən hüquqi və fiziki şəxslərə hesablaşma hesabı və ya digər hesablar açdığına görə banklara və bank əməliyyatlarının ayrı-ayrı növlərini həyata keçirən digər kredit təşkilatlarına hər açılmış hesab üçün hansı məbləğdə maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
38 / 50
344. Mərkəzi Bankın və onun qurumlarının gəlirləri mənfəət vergisinə hansı dərəcə ilə cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
39 / 50
478. Fiziki şəxslər üçün torpaq vergisinin vergitutma obyekti dedikdə nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
40 / 50
753. Vergi yoxlaması keçirildikdə, vergi orqanının vergi ödəyicisinin üçüncü şəxslərlə əlaqədar fəaliyyəti barədə vergi yoxlamasının predmetinə aid olan məlumat alması üçün sənədlərlə təsdiq edilmiş zərurət yarandığı halda, vergi orqanı tərəfindən həmin şəxslərdən yoxlanılan vergi ödəyicisinin fəaliyyətinə aid olan sənədləri almaq üçün tələb yönəldilən üçüncü şəxs və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsi müvafiq sənədləri və ya məlumatları təsdiq edərək, tələbnaməni aldığı gündən neçə iş günü müddətində vergi orqanına təqdim etməyə borcludur?
A.
B.
C.
D.
41 / 50
372. Dividendin faktiki sahibi olan fiziki və hüquqi şəxslərdən Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq vergi tutulmuşdursa, dividendi alan fiziki və hüquqi şəxslərin həmin gəlirindən ilin sonunda hansı qaydada vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
42 / 50
618. Əvvəlki vergi ilində fəaliyyəti olmayan vergi ödəyicisində aparılmış vergi yoxlaması nəticəsində aşkar edilmiş vaxtında ödənilməmiş mənfəət, yaxud gəlir vergiləri üzrə cari vergi ödəmələrinə münasibətdə bütün ötmüş müddətə Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş faiz hansı qaydada [müddətdə] tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
43 / 50
70. Dövlət gömrük orqanları mallar Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhəddindən keçirildikdə, vergilərin tutulması sahəsində hansı qanunlarla müəyyən edilmiş hüquq və vəzifələri yerinə yetirirlər?
A.
B.
C.
D.
44 / 50
29. Əmlakın qalıq dəyəri dedikdə nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
45 / 50
321. Fiziki şəxslərə ödənilmiş dövlət müavinətləri hansı qaydada gəlir vergisinə cəlb edilir? 
A.
B.
C.
D.
46 / 50
15. Hansı vergi yerli vergilərə [bələdiyyə vergilərinə] aid deyildir?
A.
B.
C.
D.
47 / 50
633. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə vergilər haqqında Vergi Məcəlləsi ilə və ona müvafiq olaraq qəbul edilmiş normativ hüquqi aktlarla nəzərdə tutulmuş müddəalardan fərqli müddəalar müəyyən edildikdə, hansı müddəalar tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
48 / 50
609. Maliyyə lizinqini həyata keçirən qeyri-rezidentin Azərbaycan Respublikasındakı daimi nümayəndəliyinə kreditlər (ssudalar), depozitlər (hesablar) üzrə ödənilən hansı dərəcə ilə vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
49 / 50
275. Məlumdur ki, məhkəmənin qərarı əsasında hərracın keçirilməsi zamanı hərracı aparan şəxs tərəfindən hər yeni elan olunmuş qiymət üç dəfə təkrar edilməlidir. Elan olunmuş satış qiymətinə əmlakı almağa razı olan hərrac iştirakçılarının sayı neçə nəfər olduqda həmin qiymət iştirakçılar tərəfindən əlavəetmə yolu ilə artırılır?
A.
B.
C.
D.
50 / 50
192. Hansı hallarda vergi orqanı vergi ödəyicisinin milli və ya xarici valyutada cari və ya digər hesablarında vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə borc məbləğinin 105 faizi həcmində pul vəsaitinin məxaric əməliyyatları üzrə dondurulması haqqında kredit təşkilatına və ya bank əməliyyatları aparan şəxsə icra sənədi olan sərəncam verir?

1. vergi ödəyicisinin fəaliyyəti dayandırıldığı zaman bank əməliyyatlarının aparılması aşkar edildikdə
2. vergi ödəyicisi tərəfindən hesablanmış və bəyan edilmiş vergilər vergi ödəyicisinə göndərilən bildirişdə göstərilən müddətdən sonra da ödənilmədikdə
3. vergi orqanının hesabladığı vergilər vergi ödəyicisinə göndərilən bildirişdə göstərilən müddətdən sonra da ödənilmədikdə
4. vergi orqanının hesabladığı faizlər və tətbiq etdiyi maliyyə sanksiyaları vergi ödəyicisinə göndərilən bildirişdə göstərilən müddətdən sonra da ödənilmədikdə
A.
B.
C.
D.
|


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2017

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.