Nazirlik
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciətlər
Əlaqə
Gәlir vergisinin bәyannamәsi + Əlavə 3 2019 doldurulma qaydası    
Gәlir vergisinin bәyannamәsi + Əlavə 1, 2  doldurulma qaydası  
Mәnfәәt vergisinin bәyannamәsi + Əlavə 5 2019 doldurulma qaydası    
Mәnfәәt vergisinin bәyannamәsi + Əlavə 1, 2, 3, 4  doldurulma qaydası  
Bələdiyyə müəssisələrinin Mənfəət vergisi bəyannaməsi + Əlavə 1, 2, 3     
Cari vergi ödəmələrinin hesablanması haqqında Arayış 2019 doldurulma qaydası  
Xüsusi notariusun gəlir vergisi bəyannaməsi + Əlavə 1, 2  doldurulma qaydası  
Daşınmaz əmlak təqdim edən şəxslərdən ödəmə mənbəyində tutulan sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi + Əlavə 1, 2, 3, 4, 5, 6 2019 doldurulma qaydası  
Uduşlardan (mükafatlardan) əldə edilən gəlirdən ödəmə mənbəyində
tutulan verginin bəyannaməsi 2019
doldurulma qaydası  
Uduşlardan (mükafatlardan) əldə edilən gəlirdən ödəmə mənbəyində tutulan verginin bəyannaməsi  doldurulma qaydası  
Yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrini təqdim edən şəxslərdən notariuslar tərəfindən ödəmə mənbəyində tutulan sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi + Əlavə 1,2 doldurulma qaydası  
Sadәlәşdirilmiş verginin bәyannamәsi 2019 doldurulma qaydası    
Sadәlәşdirilmiş verginin bәyannamәsi + Əlavə 1, 2, 3  doldurulma qaydası  
Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan (o cümlədən, sənaye üsulu ilə) fiziki şəxslərin bu fəaliyyətdən əldə etdikləri gəlirləri barədə bəyannamə + Əlavə doldurulma qaydası  
Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsi + Əlavə  doldurulma qaydası  
Pul vəsaitlərinin nağd çıxarılmasına görə sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi  doldurulma qaydası  
Əlavә dәyәr vergisinin bәyannamәsi + Əlavə 5 2019 doldurulma qaydası    
Əlavә dәyәr vergisinin bәyannamәsi + Əlavə 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  doldurulma qaydası video təlimat 1  
video təlimat 2
Qeydiyyata alınmayan qeyri-rezidentә ödәnilmiş mәblәğdәn tutulmuş әlavә dәyәr vergisinin bәyannamәsi + Əlavə  doldurulma qaydası video təlimat
Muzdlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi + Əlavə 1, 2, 3 2019 doldurulma qaydası    
Muzdlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi + Əlavə 1, 2 doldurulma qaydası rüblükillik video təlimat
Əmlak vergisinin bәyannamәsi + Əlavə 2019 doldurulma qaydası    
Əmlak vergisinin bәyannamәsi + Əlavə doldurulma qaydası  
Torpaq vergisinin bәyannamәsi 2019 doldurulma qaydası    
Torpaq vergisinin bәyannamәsi + Əlavə 1, 2  doldurulma qaydası  
Yol vergisinin bәyannamәsi  doldurulma qaydası video təlimat
Aksiz bәyannamәsi + Əlavə 2 2019 doldurulma qaydası    
Aksiz bәyannamәsi + Əlavə 1, 2  doldurulma qaydası video təlimat
Ödәmә mәnbәyindә tutulan vergi bәyannamәsi + Əlavə 1, 2 2019 doldurulma qaydas   
Ödәmә mәnbәyindә tutulan vergi bәyannamәsi + Əlavə  doldurulma qaydası video təlimat
Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə rüblük hesabat (2019-cu il və sonrakı dövrlər üzrə) 2019  doldurulma qaydası  
Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə rüblük hesabat (2019-cu ilin III rübü və sonrakı dövrlər üzrə) 2019  doldurulma qaydası  
Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə rüblük hesabat (2018-ci ilin IV rübü və əvvəlki dövrlər üzrə) 2019 doldurulma qaydası
Əlavə 1
 
İşsizlik sığortası üzrə rüblük hesabat (2019-cu il və sonrakı dövrlər üzrə) 2019 doldurulma qaydası  
İşsizlik sığortası üzrə rüblük hesabat (2019-cu ilin III rübü və sonrakı dövrlər üzrə) 2019 doldurulma qaydası  
İşsizlik sığortası üzrə rüblük hesabat (2018-ci ilin IV rübü və əvvəlki dövrlər üzrə) 2019 doldurulma qaydası  
Fiziki şəxsin uçotu haqqında ərizə 2019 doldurulma qaydası  
Xarici subpodratçılardan ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi  doldurulma qaydası  
Mәdәn vergisinin bәyannamәsi  doldurulma qaydası video təlimat
Yerli əhəmiyyətli tikinti materialları üzrə Mədən vergisinin bəyannaməsi    
Bələdiyyə ərazisində olan mehmanxana, sanatoriya-kurort və turizm xidmətləri göstərən şəxslərdən alınan ödənişin hesabatı    

Dövlət rüsumunun və icbari tibbi sığorta haqqının tutulması barədə hesabat

doldurulma qaydası  
Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların ixracı zamanı məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili müəssisə topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən dövlət büdcəsinə ödəniş barədə Hesabat + Əlavə doldurulma qaydası  
Vergi öhdәliyinin yaranmaması barәdә Arayış  doldurulma qaydası  
İxrac məqsədli neft-qaz fəaliyyəti üzrə Podratçının aldığı gəlirləri barədə bəyannamə doldurulma qaydası  
Xronometraj metodu ilə yeni müşahidə aparılması haqqında Ərizə    
"Dövlət vəsaiti hesabına malların (işlərin, xidmətlərin) satınalması üzrə bağlanılmış müqavilələr barədə" məlumat forması doldurulma qaydası  
Vergi öhdəliklərinin seçilməsi haqqında Məlumat    
Azərbaycan Respublikasında muzdlu işlə əlaqədar ödənilmiş gəlir vergisi haqqında Qəbz    
Verginin tutulması haqqında Qəbz    
Vergi ödəyicisinin, onun filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) fəaliyyətinin və digər vergi tutulan əməliyyatlarının dayandırılması haqqında doldurulma qaydası  
Vergi ödəyicisinin, onun filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) fəaliyyətinin və digər vergi tutulan əməliyyatlarının bərpası haqqında Arayış  doldurulma qaydası  
Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) vergi uçotundan çıxarılması haqqında Ərizə  doldurulma qaydası  
Hüquqi şəxsin mülkiyyətində və ya istifadəsində olan torpaq sahələri haqqında Arayış doldurulma qaydası  
Vergi partnyorluğu sazişinin bağlanması üçün ərizə doldurulma qaydası  
Nəzarət olunan əməliyyatlar barədə Arayış (əlavə ilə) doldurulma qaydası    
Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) vergi uçotundan çıxarılması haqqında ərizə doldurulma qaydası  
Nəzarət olunan əməliyyatlar barədə Arayış + əlavə doldurulma qaydası  
Maliyyə institutları tərəfindən məlumat verilməli hesablar barədə hesabat + Əlavə 1, 2 doldurulma qaydası  
"Kiçik sahibkarlıq subyektlərinin ƏDV bəyannamələrinin əvvəlcədən doldurulması" xidməti ilə bağlı Ərizə doldurulma qaydası  
"Vergi, məcburi dövlət sosial sığorta və işsizlikdən sığorta haqları üzrə öhdəliklərin yaranmaması haqqında arayış"ın forması doldurulma qaydası  
Hüquqi şəxsin aktivləri barədə məlumat və onun əlavələri 
Fiziki şəxsin aktivləri barədə məlumat 
Hüquqi şəxslərə, onların filial və nümayəndəliklərinə məxsus sığortalanmış (təkrarsığortalanmış) əsas vəsaitlər barədə məlumat 2019
Artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının qaytarılmasi barədə Ərizə forması 
Gəlir vergisindən güzəşt hüququnun əldə edilməsinə dair arayış 
Vergi ödəyicisinin işçi heyətinin və özünə məxsus yüklərin daşınmasında istifadə edilən qeydiyyata alınmış yeni avtomobil nəqliyyatı vasitələri barədə məlumat  
Yeni qeydiyyata alınmış və qeydiyyatdan çıxarılmış avtomobil nəqliyyatı vasitələri barədə məlumat 
Hüquqi şəxsin və ya fərdi sahibkarın bank hesabı və əməliyyatları barədə məlumatların verilməsi haqqında Bildiriş 
Sadələşdirilmiş vergi üzrə sabit məbləğin ödənilməsi haqqında Qəbz
Sadələşdirilmiş vergi üzrə sabit məbləğin ödənilməsi haqqında Qəbzin alınması üçün ərizə və onun doldurulma qaydası  
Səhmlərinin və paylarının nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan dövlət (büdcə) təşkilatları onlara dövlət büdcəsinin investisiya xərcləri hesabına ayrılmış vəsaitlər hesabına alınan və ya quraşdırılan aktivlər barədə Məlumat Forması 
Vergi Məcəlləsinin 149.1.3-1-ci maddəsi üzrə vergiyə cəlb olunan gəliri Azərbaycan mənbəyindən olan və bu gəlirindən ödəmə yerində vergi tutulmayan qeyri-rezident şəxsin təyin etdiyi vergi agenti barədə Arayış
Maliyyə institutları tərəfindən məlumat verilməli hesablar barədə Hesabat 
Daşınmaz əmlakın icarəsi ilə bağlı aparılmış notariat əməliyyatları barədə Məlumat 
Vergi ödəyicisinin siyahıya alınmış əmlakının "____________" vasitəsilə satışını həyata keçirən "_________________________" (VÖEN: "____________") tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 90.3-3-cü maddəsinə əsasən təqdim edilən aylıq məlumat forması
Vergi ödəyicisinin siyahıya alınmış əmlakının "____________" şəbəkəsində satışını həyata keçirən "_________________________" (VÖEN: "____________") tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 90.3-4-cü maddəsinə əsasən təqdim edilən aylıq məlumat forması 
Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 90.3-cü maddəsinə əsasən təqdim edilən rüblük məlumat forması

* Video təlimatlar 01.01.2015-ci ilə qədər olan qanunvericiliyə uyğun hazırlanmışdır.