Axtar
az|рус|eng
Sual - Cavab
"Sual-cavab" bölmәsi vasitәsilә hәr bir kәs vergi sistemi ilә bağlı maraqlandığı mövzuda mövcud sualları ilә bizә müraciәt edә bilәr

Sual-Cavab bazası üzrə axtarış

SİZİN SUAL

Sizi maraqlandıran suallarla bağlı Vergilәr Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzinə dә müraciәt edә bilәrsiniz

>
"Sual-cavab" bölməsi vasitəsilə siz artıq verilən cavabları 5 ballıq sistemlə qiymətləndirə bilərsiniz. Qiymətləndirmə 2 formada aparılır:
1. “Sual-cavab” bölməsində istənilən suala verilən cavabla tanış olub, həmin cavabı qiymətləndirə bilərsiniz.
2. “Sual-cavab” bölməsinə sual göndərən şəxsin e-mail ünvanına məktub göndərilir və o, sualına verilən cavabı qiymətləndirə bilər.
      
Qulamov Elnur, Qulamov72@bk.ru, Bakı (06.12.2018) (Oxunub: 98 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17602)
ƏDV ödəyicisi olan müəssisə digər ƏDV ödəyicisindən xidmət alır. E-Qaimə 9 ay üçün oktyabr ayında verilmişdir. Hər ay vəsait ödənilmişdir. Lakin ƏDV ödənilməmişdir. İndi VHF əsasən ƏDV tam ödənilərsə, oktyabr ayında ƏDV-ni əvəzləşdirmək olarmı?

Vergi Məcəlləsinin 175.1-ci maddəsinə əsasən bu maddədə başqa hallar nəzərdə tutulmamışdırsa, əvəzləşdirilən ƏDV-nin məbləği vergi ödəyicisinə verilmiş elektron vergi hesab-fakturaları üzrə nağdsız qaydada (mal, iş və xidmət təqdim edənin bank hesabına birbaşa nağd qaydada ödənişlər istisna edilməklə) ödəmələr üzrə ƏDV-nin depozit hesabına və bu hesab daxilində aparılan əməliyyatlarda ödənilən vergi məbləği sayılır.

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun “Azərbaycan  Respublikası Vergi Məcəlləsinin 175.1 və 176.4-cü maddələrinin bəzi müddəalarının şərh edilməsinə dair” 3 sentyabr 2015-ci il tarixli Qərarının 3-cü hissəsində qeyd edilmişdir ki, Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 175.1 və 176.4-cü maddələrinin mənasına görə təqdim edilmiş malların, görülmüş işlərin və ya göstərilmiş xidmətlərin ƏDV-siz dəyəri yalnız nağdsız qaydada (mal, iş və xidmət təqdim edənin bank hesabına birbaşa nağd qaydada ödənişlər istisna edilməklə) tam olaraq ödənildikdə, ƏDV-nin məbləği isə ƏDV-nin depozit hesabına və bu hesab daxilində aparılan əməliyyatlarla ödənildikdə vergi ödəyicisinə verilmiş elektron vergi hesab fakturası üzrə ödənilmiş vergi məbləği əvəzləşdirilən ƏDV məbləği sayılır.

Göründüyü kimi vergi ödəyicisinin verilmiş elektron vergi hesab fakturası üzrə ödənilmiş ƏDV məbləğini əvəzləşdirmək hüququ yalnız həmin fakturada göstərilmiş malların (işin, xidmətin) ƏDV-siz dəyərinin nağdsız qaydada təqdim edənə, ƏDV-nin məbləğinin isə ƏDV-nin depozit hesabına ödənilməsi zamanı yaranır.

Bunlarla yanaşı, Vergi Məcəlləsinin 58.6-ci maddəsinə əsasən bu Məcəllənin 175.1.3-cü maddəsinə müvafiq olaraq bu Məcəllənin 175.8-ci maddəsində göstərilən vergi ödəyicisi tərəfindən malların (iş və xidmətlərin) dəyəri ödənilən gündən gec ƏDV məbləğinin ödənilməsinə görə vergi ödəyicisinə vaxtında ödənilməmiş ƏDV məbləğinin 50 faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Tural Həsənli Sultan, Tural.Hesenli@retail.az, Bakı (06.12.2018) (Oxunub: 46 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17601)
A Şirkəti B Şirkətinə B Şirkətinin distrubyutorluq etdiyi malları satdığına görə dövriyyəsinin müəyyən faizi dərəcəsində “dövriyyədən bonus” adı ilə xidmət təqdim edir. Təqdim olunan xidmətin elektron qaimə-faktura və elektron vergi hesab-fakturasında məbləği ƏDV-ə cəlb olunmadan B şirkətinə göndərilir. Lakin VM-nin 164-cü maddəsində vergidən azadolmalarla bağlı təqdim olunan xidmət azadolma obyekti deyil. B Şirkəti EVHF əsasında ƏDV-siz məbləğin ödənişini A Şirkətinə icra edir. Belə olan təqdirdə B Şirkəti VM-nin 58.6 maddəsinə əsasən maliyyə sanksiyasına məruz qala bilərmi yoxsa yalnız qeyd olunan vəziyyətdə yalnız A Şirkətinə VM-nin 58.1 maddəsi tətbiq olunur?

Vergi Məcəlləsinin 58.6-cı maddəsinə əsasən Məcəllənin 175.1.3-cü maddəsinə müvafiq olaraq, bu Məcəllənin 175.8-ci maddəsində göstərilən vergi ödəyicisi tərəfindən malların (iş və xidmətlərin) dəyəri ödənilən gündən gec ƏDV məbləğinin ödənilməsinə görə vergi ödəyicisinə vaxtında ödənilməmiş ƏDV məbləğinin 50 faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

Alınmış mal (iş, xidmət) üzrə əməliyyatın tam dəyəri (ƏDV daxil olmaqla) bank hesabına ödənildiyi halda vergi ödəyicisinə Vergi Məcəlləsinin 58.6-cı maddəsinin tətbiqi qanunvericilikdə nəzərdə tutulmur.

Vergi Məcəlləsinin 159.1-ci maddəsinin müddəalarına əsasən malların təqdim edilməsi, işlərin görülməsi, xidmətlərin göstərilməsi və vergi tutulan idxal ƏDV-nin vergitutma obyektidir.

Qeyd edilənlərə əsasən vergi ödəyicisi tərəfindən göstərilən xidmətlər müqabilində büdcəyə çatası vergi məbləği hesabat təqdim etməməklə yayındırılmışdırsa Vergi Məcəlləsinin 58.1-ci maddəsinin müddəalarına uyğun olaraq vergi ödəyicisinə azaldılmış və ya yayındırılmış vergi məbləğinin 50 faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Məmmədov Azat Yaqub, Azad1957y@mail.ru, Gəncə şəhəri (06.12.2018) (Oxunub: 75 dəfə, ID: 17600)
1. Fiziki şəxs (vergi ödəyicisi) digər fiziki şəxsə (vergi ödəyicisinə) daşınmaz əmlakın icarəyə verilməsinə görə icarəçiyə göstərilən xidmət üçün elektron qaimə təqdim edir. İcarə haqqını ciddi hesabat blankı olan kassa mədaxil orderi vasitəsilə ala bilərmi?
2.Fiziki şəxs (vergi ödəyicisi) digər hüquqi şəxsdən aldığı malların məbləğinin hər ay 15000 manatadək olan hissəsini nağd qaydada ödəyə bilərmi?

 1.    Cavab: Vergi qanunvericiliyinə əsasən fərdi sahibkarlara və hüquqi şəxslərə malları təqdim edən, işləri görən və xidmətləri göstərən şəxs onlara elektron qaimə-faktura verir.

Bunlarla yanaşı, Vergi Məcəlləsinin 16.1.9-cu maddəsinə əsasən nağd pul hesablaşmaları aparılan zaman alıcıya çek, qəbz, bank çıxarışları və digər ciddi hesabat blanklarını təqdim etmək və həmin çek, bank çıxarışları və ya ciddi hesabat blanklarında qanunvericiliklə müəyyən edilmiş məlumatların əks etdirilməsini təmin etmək vergi ödəyicisinin vəzifəsidir.

Buna əsasən göstərilən icarə xidmətlərinin müqabilində fərdi sahibkarlara və hüquqi şəxslərə elektron qaimə-faktura təqdim edilir və nağd pulun qəbulu kassa mədaxil orderi ilə rəsmiləşdirilir.

2. Cavab: Azərbaycan Respublikasının “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Qanununun (bundan sonra Qanun) 3.3-cü maddəsinə əsasən bu Qanunun 3.5-ci maddəsinin müddəaları nəzərə alınmaqla, ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmış vergi ödəyiciləri və vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) iki yüz min manatdan artıq olan ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyiciləri tərəfindən təqvim ayı ərzində ümumi məbləği otuz min manatdan, digər vergi ödəyiciləri tərəfindən isə təqvim ayı ərzində ümumi məbləği on beş min manatdan artıq olan hesablaşmalar üzrə ödənişlər yalnız nağdsız qaydada həyata keçirilməlidir.

Göründüyü kimi vergi ödəyicisi tərəfindən digər vergi ödəyicisinə malların dəyərinin ödənilməsi adıçəkilən Qanunun 3.3-cü maddəsində göstərilən hədlər (15 000 manat və 30 000 manat olmaqla) daxilində həyata keçirilə bilər.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Mehtizadə Hüseynalı Mürsəl (06.12.2018) (Oxunub: 96 dəfə, ID: 17599)

Fiziki şəxs həkim fəaliyyəti ilə məşğuldu, Lisenziyası var. Kassa mədaxil qəbzi ilə işləyir. 4 (dörd) nəfər işçi qəbul etsə kassa mədaxil qəbzi ilə işləyə bilərmi?

Bildiririk ki, işçilərin sayından asılı olmayaraq həkim fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər tərəfindən əhali ilə pul hesablaşmaların aparılması zamanı nağd pulun qəbulu kassa mədaxil qəbzi ilə rəsmiləşdirilir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


A.Məmmədov, axmammadov@gmail.com, Bakı (05.12.2018) (Oxunub: 68 dəfə, ID: 17598)
Salam. Xarici ölkədə təsis edilmiş hüquqi şəxs olan şirkət Azərbaycan Respublikasında özünün Filialını dövlət qeydiyyatından keçirib. Filialın əsas məqsədi şirkətin Azərbaycandakı kommersiya fəaliyyətini həyata keçirməkdir. Filial ƏDV ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçib. Filial Azərbaycanda beynəlxalq maliyyə institutları tərəfindən maliyyələşən layihənin həyata keçirilməsində iştirak edir. Layihə üzrə filialın yerinə yetirdiyi işlərə görə ödənişlər şirkətə (baş ofisə) aparılır. Filial öz növbəsində bu ödənişlərin hamısını Azərbaycanda ƏDV və mənfəət vergisi məqsədləri üçün tanıyır və bəyan edir. Öz fəaliyyəti çərçivəsində filial Azərbaycanda müxtəlif mal, xidmət və işlər satın alır. Filialın baş ofisi (Şirkət) satın alınan iş, xidmət və malların dəyərinin əsas (ƏDV-siz) hissəsini köçürmə yolu ilə satıcı və təchizatçıların bank hesabına ödəyir. Filial isə bu cür iş, xidmət və malların ƏDV-sini satıcı və təchizatçıların ƏDV depozit hesabına ödəyir. Filial Vergi Məcəlləsinin 175-ci maddəsinə uyğun olaraq satıcı və təchizatçılara ödənilmiş ƏDV məbləğlərini əvəzləşdirir. Xahiş edirəm müraciətdə qeyd olunan hərəkətlərin Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyi çərçivəsində olmasını təsdiqləyəsiniz. Əvvəlcədən təşəkkür edirəm.

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 175.1-ci maddəsinə əsasən bu maddədə başqa hallar nəzərdə tutulmamışdırsa, əvəzləşdirilən ƏDV-nin məbləği vergi ödəyicisinə verilmiş elektron vergi hesab-fakturaları üzrə nağdsız qaydada (mal, iş və xidmət təqdim edənin bank hesabına birbaşa nağd qaydada ödənişlər istisna edilməklə) ödəmələr üzrə ƏDV-nin depozit hesabına və bu hesab daxilində aparılan əməliyyatlarda ödənilən vergi məbləği sayılır.

Bunlarla yanaşı, Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun “Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 175.1-ci176.4-cü maddələrinin bəzi müddəalarının şərh edilməsinə dair”  3 sentyabr 2015-ci il tarixli Qərarının 3-cü hissəsində qeyd edilmişdir ki, Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 175.1-ci176.4-cü maddələrinin mənasına görə təqdim edilmiş malların, görülmüş işlərin və ya göstərilmiş xidmətlərin ƏDV-siz dəyəri yalnız nağdsız qaydada (mal, iş və xidmət təqdim edənin bank hesabına birbaşa nağd qaydada ödənişlər istisna edilməklə) tam olaraq ödənildikdə, ƏDV-nin məbləği isə ƏDV-nin depozit hesabına və bu hesab daxilində aparılan əməliyyatlarla ödənildikdə vergi ödəyicisinə verilmiş elektron vergi hesab fakturası üzrə ödənilmiş vergi məbləği əvəzləşdirilən ƏDV məbləği sayılır.

Yuxarıda qeyd olunanlar Vergi Məcəlləsinin 175-ci maddəsi ilə tənzimlənir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Fuad Tahirov Həsən, f.t@list ru, Bakı (04.12.2018) (Oxunub: 180 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17597)
Salam. ƏDVQR yazılışının mənasını bilmək istiyirəm.

Bildirik ki, ƏDVQR abreviaturasının açılışı "qeyri–rezidentə görə ödənilmiş əlavə dəyər vergisi"dir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 6    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Müşfiq Mirzəmmədov Musa, vmirzammadov@mail.ru, Şəki (04.12.2018) (Oxunub: 117 dəfə, Orta qiymət: 3.67, ID: 17596)
Salam. Pay torpaqlarına görə vergi borcuma haradan online baxa bilərəm və hesablanması necədir? Qeyd edim ki, arpa əkini üçün istifadə edilir.

Bildiririk ki, http://www.taxes.gov.az/modul.php?name=e-xidmetler&file=out&pid=79 ünvanına daxil olmaqla, VÖEN-nizi daxil edərək vergi borcunuzu öyrənə bilərsiz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 3.67

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Nəcəfəliyev Hikmət Əziz, hikmet.necefeliyev.1974@mail.ru, Bakı (04.12.2018) (Oxunub: 219 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17595)
Salam. Vergi Məcəlləsində olan dəyişikliklərlə bağlı BTP proqramında hansı əlavə və dəyişikliklər olacaq? DSMF-nin hesabatı BTP-də verginin hesablanması bölməsinə əlavə ediləcək? Bu dəyişikliklərə əsasən vergi və DSMF-nin hesabatı bir yerdə olacaq?

Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə bağlı bir sıra bəyannamə, hesabat formalarına və onların tərtib edilməsi qaydalarına dəyişikliklərin layihəsi hazırlanma mərhələsindədir.

Bəyannamə, hesabat formalarına və onların tərtib edilməsi qaydalarına edilən əlavələr və dəyişikliklər təsdiqləndikdən sonra sorğuda qeyd olunanlar barədə məlumat veriləcəkdir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Fərid Paşayev Mübariz, ferid1pasayev@gmail.com (03.12.2018) (Oxunub: 179 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17594)
Salam. Mən Bakı şəhərində çayxana açmaq istəyirəm. Obyektdə işlərin çoxunu ortağm və mən görəcəyik. Obyektdə 1 işçim olacaq. Bunun üçün vergi orqanlarında qeydiyyatdan keçmək, gördüyüm iş və işlətdiyim işçi üçün vergi ödənişlərinin həyata keçirilməsi qaydalarını və ödəniləcək verginin məbləğini bilmək istərdim.

Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd olunan fəaliyyət sahibkarlıq fəaliyyəti hesab edilir və bu fəaliyyətlə məşğul olan fiziki şəxs kimi sahibkarlıq fəaliyyətinə başlanan günədək yaşayış yeri üzrə vergi orqanına müraciət edərək vergi uçotuna alınmalıdır. Vergi uçotuna alınma kağız daşıyıcısında “Fiziki şəxsin vergi uçotu haqqında ərizə” və ona əlavə olunmuş şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin (Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün şəxsiyyət vəsiqəsi) surətinə əsasən həyata keçirilir. Kağız daşıyıcısında müraciət şəxsən və ya səlahiyyətli nümayəndə (notarial qaydada təsdiq edilmiş etibarnamə ilə) vasitəsi ilə vergi orqanına gəlməklə və ya poçt vasitəsi ilə edilir.

Vergi orqanına gəlmədən elektron qaydada da vergi uçotuna alına bilərsiniz. Elektron qeydiyyat gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən “Asan imza”) əsasında İnternet Vergi İdarəsi portalı (www.e-taxes.gov.az) vasitəsi ilə aparılır.

“Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasına dair Qaydalar”a əsasən Vergi ödəyiciləri öz eyniləşdirmə nömrələri ilə təsərrüfat subyektlərinin olduqları yer üzrə uçota alınırlar. Vergi ödəyicisi tərəfindən təsərrüfat subyekti (obyekti) olduğu yer üzrə uçota alındıqda “Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) olduğu yer üzrə vergi uçotuna alınması haqqında ərizə” kağız formasında və ya “İnternet Vergi İdarəsi” vasitəsilə elektron qaydada doldurularaq vergi orqanına təqdim edilir. Ərizəyə təsərrüfat subyektinin bu fəaliyyətini yerinə yetiriləcəyi ünvanı təsdiq edən sənədin  (mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədin, icarə müqaviləsinin və ya qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər sənədin) surətləri əlavə edilir.

Vergi öhdəlikləri isə vergi uçotuna alınarkən təqdim olunan ərizədə seçilmiş vergitutma sisteminə və yaranan vergitutma obyektlərinə uyğun olaraq müvafiq vergilərdən (sadələşdirilmiş vergi və ya gəlir vergisi, ƏDV) ibarət olacaqdır.

Belə ki, fiziki şəxs sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olduğu və vergi tutulan əməliyyatının həcmi ardıcıl 12 ay (aylar) ərzində 200.000 manatdan artıq olmadığı halda xərclər nəzərə alınmadan rüb ərzində əldə olunan hasilatın həcmindən Bakı şəhəri üzrə 4 faiz, digər şəhər və rayonlarda 2 faiz sadələşdirilmiş vergini, gəlir vergisinin ödəyicisi olduğu təqdirdə il ərzində əldə etdiyi gəlirlə həmin gəlirin əldə olunması üçün çəkilən sənədləşdirilmiş və Vergi Məcəlləsinin müddəalarına uyğun gəlirdən çıxıla bilən xərclərin fərqindən 20 faiz dərəcə ilə gəlir vergisinı hesablayaraq ödəməlidir.

Vergi Məcəlləsinin 218.1.2-ci maddəsinə əsasən vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatdan artıq olan ictimai iaşə fəliyyəti ilə məşğul olan şəxslər sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququna malikdir. Bu şəxslər tərəfindən sadələşdirilmiş vergi Məcəllənin 219.1-ci maddəsində müəyyən edilmiş vergitutma obyekti üzrə, ictimai iaşə fəaliyyəti üzrə 8 faiz dərəcə ilə hesablanır.

Sahibkarlıq fəaliyyətinizi muzdlu işçi cəlb etməklə həyata keçirdiyiniz halda isə onunla əmək müqaviləsi bağlamalı və bağlanmış əmək müqaviləsinin məlumatlarını Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin elektron informasiya sisteminə daxil edərək onun hüquqi qüvvəyə minməsi üçün müvafiq bildiriş əldə etməlisiniz.

Bu zaman müqavilədə əks olunan əmək haqqından tərəfinizdən ödəmə mənbəyində Vergi Məcəlləsinin 101.1-ci maddəsində göstərilən dərəcələrlə gəlir vergisi tutulmalı, müvafiq bəyannamə ilə bəyan edilməli və dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

Vergi uçotu ilə bağlı bəzi prosedurlar, habelə qeyd olunan vergitutma sistemləri barədə daha ətraflı və dolğun məlumatın alınması üçün ,saytımızın “Sahibkarın vergi bələdçisi” bölməsi ilə tanış olmağınızı tövsiyə edirik.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rüfət Səlimov Nəcəf, rufetselimov1988@gmail.com, Bakı (03.12.2018) (Oxunub: 137 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 17593)
Sualım obyektin icarə verilməsindən əldə olunan gəlirlə bağlıdır. Məsələn: "A" MMC-nin Daşınmaz əmlakı var və o sadələşdiilmiş vergi ödəyicisir. "A" MMC obyektini digər sadələşdirilmiş vergi ödəyicisnə "B" MMC icarəyə verir. Bu zaman "A" MMC-nin gəlirləri vergilər məcələsinin 218.5.4 bəndinə əsasən sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququ olmur. Bu zaman 2 sualım yaranır:
1. "A" MMC hər ay "B" MMC-ə aylıq icarə barədə elektron qaimə göndərməlidirmi?
2."A" MMC hansı bəyannamələri təqdim etməlidir?

1-ci sualla bağlı. Vergi Məcəlləsinin 16.1.11-6-cı maddəsi ilə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən hüquqi və fiziki şəxslərə malların (işlərin, xidmətlərin) təqdim edilməsi ilə bağlı Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada elektron qaimə-faktura vermək vergi ödəyicilərinin vəzifələrinə aid edilmişdir.

“Elektron qaimə-fakturanın tətbiqi, uçotu və istifadə qaydaları” Nazirlər Kabinetinin 2017-ci ilin 14 mart tarixli, 89 nömrəli qərarı ilə müəyyən edilir. Həmin qərarın 3.3-cü bəndində göstərilir ki, vergi ödəyicisi tərəfindən malın (işin, xidmətin) alıcısına elektron qaimə-faktura mal (iş, xidmət) təqdim edilən vaxt verilir. Sizin qeyd etdiyiniz halda Vergi Məcəlləsinin 135-ci maddəsinə əsasən gəlir almaq hüququnun yarandığı vaxtdan sonra, müqavilə şərtlərinə riayət etmək şərti ilə elektron-qaimə faktura təqdim edilməlidir.

2-ci sualla bağlı. Vergi Məcəlləsinin 218.5.4-cü maddəsinə əsasən əmlakın icarəyə verilməsindən və royaltidən gəlir əldə edən şəxslərin sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququ yoxdur. Eyni zamanda Vergi Məcəlləsinin 221.7-ci maddəsində qeyd edilir ki, əmlakın icarəyə verilməsindən və royaltidən gəlir əldə edən şəxslər bu fəaliyyətlə yanaşı, digər fəaliyyət növləri ilə məşğul olduqda, qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada, digər fəaliyyətdən əldə etdiyi gəlirlərə sadələşdirilmiş vergini tətbiq etmək hüququna malikdirlər. Bu halda əmlakın icarəyə verilməsi, royalti və digər fəaliyyət növləri üzrə əldə edilən gəlirlərin və xərclərin uçotu hər bir fəaliyyət növü üzrə ayrılıqda aparılır.

Hüquqi şəxs olan vergi ödəyicisinin fəaliyyəti yalnız əmlak icarəsi ilə bağlıdırsa, həmin hüquqi şəxs mənfəət vergisinin ödəyicisi kimi qeydiyyata alınmalı, hesabat ilindən sonrakı ilin mart ayının 31-dən gec olmayaraq, icarə gəlirlərini və həmin gəlirlərlə bağlı xərclərini göstərməklə mənfəət vergisinin bəyannaməsini təqdim etməlidir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ruslan Behbudov Bayram, ruslan_behbudov@yahoo.com, Sumqayıt (03.12.2018) (Oxunub: 122 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17592)
İşçinin ezamiyyədə olduğu günlər üzrə saxlanılan orta əmək haqqının hesablanması haqqda aşağıda qeyd olunan misal üzərindən məlumat verməyinizi xahiş edirik. 1. İşçi noyabr ayında 5 gün ezamiyyədə olmuşdur. 2. İşçinin ezamiyyədə olduğu ay (noyabr) üzrə əmək haqqı - 1000 AZN 3. Əvvəlki 2 ayın əmək haqqı - oktyabr 1000 AZN (23 iş günü), sentyabr 800 AZN Ə/H+200 AZN məzuniyyət= cəmi 1000 AZN (20 iş günü). Ezamiyyədə olduğu günlər üzrə saxlanılan orta əmək haqqı =?

Bildirmək istərdik ki, sualınız Vergilər Nazirliyinin səlahiyyətinə aid edilən məsələlərlə bağlı deyil.

Məlumat üçün bildiririk ki, orta əmək haqqı və onun hesablanması qaydası Əmək Məcəlləsinin 177-ci maddəsi ilə tənzimlənir. Həmin maddənin 2-ci bəndində göstərilir ki, əmək məzuniyyəti dövrü üçün verilən əmək haqqı istisna olmaqla qalan bütün hallarda işçinin orta əmək haqqı ödənişdən əvvəlki iki təqvim ayı ərzində qazandığı əmək haqqının cəmi həmin aylardakı iş günlərinin sayına bölməklə bir günlük əmək haqqı tapılır və alınan məbləğ əmək haqqı saxlanılan iş günlərinin sayına vurulmaqla müəyyən edilir.

Orta əmək haqqı hesablanarkən nəzərə alınan və alınmayan ödənclər Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 15 iyul tarixli, 126 nömrəli qərarı ilə müəyyən edilir. Həmin qərara əsasən əmək, təhsil və yaradıcılıq məzuniyyəti dövründə saxlanılan orta əmək haqqı orta əmək haqqı hesablanarkən nəzərə alınır. Beləliklə sizin misalda,

İşçinin ezamiyyədə olduğu günlər üzrə saxlanılan orta əmək haqqı = (1000 + 800 + 200) / (23 + 20) * 5 = 232,56 manat təşkil edəcəkdir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Məmmədov Rüstəm Abdülhəmid, mr.mamedov@gmail.com (03.12.2018) (Oxunub: 75 dəfə, ID: 17591)
1. A müəssisəsi B müəssisəsinə 2017-ci ilin yanvar ayında xidmət satır. 30.01.2017 və 31.01.2017 tarixləri istirahət günləridir. 02.02.2017 tarixində görülmüş xidmətlər hesablanır, müqavilədə göstərilən qiymətlə 100 USD kimi dəyərləndirilir və elektron qaimə yazılır. 07.02.2017 tarixində VHF yazılır. Suallar: 1. Elektron qaimə üçün hansı günün məzənnəsi əsas götürülür?
2. B müəssisəsi 30.03.2017 tarixində pulu ödəmək istəyir. AZN ekvivalenti hesablamaq üçün müqaviləyə əsasən ödəniş tarixinin məzənnəsi əsas götürülməlidir. ƏDV hansı məbləğdə ödənməlidir?
3. Əgər ödənən ƏDV ilə VHF-dakı ƏDV fərqli olsa VHF dəqiqləşməlidirmi? Əks halda B müəssisəsi ƏDV-ni hansı məbləğdə əvəzləşdirməlidir?
4. Əgər B müəssisəsi A-dan avans almış olsa idi və xidmət göstərdiyi vaxt məzənnə fərqli olsa idi hansı məzənnə ilə VHF və elektron qaimə göndərməlidir?

1-ci sualla bağlı bildiririk ki, “Elektron qaimə-fakturanın formasının, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Nazirlər Kabinetinin 14 mart 2017-ci il tarixli, 89 nömrəli qərarının 2.3-cü bəndində qeyd edilir ki, elektron qaimə-fakturada məbləğ Azərbaycan Respublikasının pul vahidi – manatla göstərilir. Əgər alıcı xarici hüquqi və ya fiziki şəxs olarsa, xarici valyuta ilə aparılan və vergiyə cəlb etməyə aid olan əməliyyat Vergi Məcəlləsinin 69-cu maddəsinə uyğun olaraq həmin əməliyyatın həyata keçirildiyi gün Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının rəsmi mübadilə məzənnəsi ilə manatla hesablanır.

2-ci sualla bağlı bildiririk ki, qeyd olunduğu kimi Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 14 mart tarixli, 89 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Elektron qaimə-fakturanın tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları” nın 2.3-cü bəndinə əsasən elektron qaimə-fakturada məbləğ Azərbaycan Respublikasının pul vahidi – manatla göstərilir. Bu səbəbdən əməliyyatın rəsmiləşdirilməsi və ƏDV-in ödənilməsi üçün məzənnə heç bir əhəmiyyət kəsb etmir.

3-cü sualla bağlı bildiririk ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 28 sentyabr tarixli, 156 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Elektron vergi hesab-fakturalarının tətbiqi, uçotu və istifadə qaydaları”nın 4.2-ci bəndinə əsasən elektron vergi hesab-fakturasında məbləğ milli valyutada (manatla) göstərilməlidir. Bu baxımdan məzənnə fərqinə görə ƏDV-in dəqiqləşdiril- məsinə ehtiyac yaranmır.

4-cü sualla bağlı bildiririk ki, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 19-cu maddəsində göstərilir ki, “Azərbaycan Respublikasının pul vahidi manatdır və Azərbaycan Respublikasının ərazisində manatdan başqa pul vahidlərinin ödəniş vasitəsi kimi işlədilməsi qadağandır. Bu səbəbdən rezidentlərdən xarici valyutada avansların alınması qanuna uyğun əməliyyat deyil. Əgər avans məbləğləri qeyri-rezidentlərdən alınmışdırsa, Vergi Məcəlləsinin 69-cu maddəsinə əsasən xarici valyuta ilə aparılan və vergiyə cəlb etməyə aid olan hər hansı əməliyyat onun həyata keçirildiyi gün Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının rəsmi mübadilə məzənnəsi ilə manatla hesablanır.

Sizinlə yaradılan telefon əlaqəsi vasitəsilə müəyyən edilmişdir ki, sualınızda qeyd etdiyiniz A və B müəssisələri hər ikisi rezidentdir və verilən suallar bir əməliyyatla bağlıdır. Bunları nəzərə alaraq konkret sizin halda əməliyyatla bağlı qanunuvericilyin tələbləri aşağıdakı kimidir:  “Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 19-cu maddəsində göstərilir ki, “Azərbaycan Respublikasının pul vahidi manatdır və Azərbaycan Respublikasının ərazisində manatdan başqa pul vahidlərinin ödəniş vasitəsi kimi işlədilməsi qadağandır”. Mülki Məcəllənin 439.1-ci maddəsinə əsasən “Pul öhdəliyi manatla ifadə edilməlidir. Əgər tərəflərdən biri xarici fiziki və ya hüquqi şəxsdirsə, tərəflər pul öhdəliyini, əgər bu, qanunla qadağan edilməyibsə, xarici valyutada da müəyyənləşdirə bilərlər”. Digər hallarda, o cümlədən 2 rezident arasında bağlanan müqavilələrdə pul öhdəliyi manatla ifadə edilməlidir.

Nəzərə almaq lazımdır ki, qanunvericilikdə Azərbaycan Respublikasında təkcə ödənişlərin deyil, pul öhdəliyinin ifadə olunduğu müqavilələrin də manatla bağlanması tələb kimi qoyulur. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun “Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 439.1, 439.2 və 439.7-ci maddələrinin Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına uyğunluğunun yoxlanılması və həmin maddələrin bəzi müddəalarının şərh edilməsinə dair 14.05.2015-ci il tarixli qərarında göstərilir ki, pul öhdəliyi alqı-satqı, icarə, podrat, xidmət, kredit müqaviləsi və digər müqavilələr əsasında əmələ gəlir. Deməli, sualınızda göstərilən halda A və B müəssisələri arasında xidmət müqaviləsi milli valyuta ilə bağlanmalı və ödəniş də eyni valyuta ilə həyata keçirilməlidir. Mülki Məcəllənin 337.1-ci maddəsində isə qeyd edilir ki, Mülki Məcəllə ilə müəyyənləşdirilmiş şərtləri pozmaqla bağlanmış əqd etibarsızdır.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ələkbərov Namiq, rovshanaleskerov@yahoo.com, Bakı (30.11.2018) (Oxunub: 131 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 17590)
Salam. Xarici ölkə səfirliyi Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları olmayan qonaqları üçün mehmanxanaya rezervasiya məktubu göndərir. Məktubda qeyd olunub ki, qonaqların hər biri hesablarını özlərinə məxsus olan plastik kartla ödəyəcəklər. Daha sonra səfirlik həmin pulu onların kartlarına köçürəcək. Bu halda qonaqların hesabları ƏDV-yə cəlb olunmalıdırmı?

Vergi Məcəlləsinin 159.1-ci maddəsinə əsasən malların təqdim edilməsi, işlərin görülməsi, xidmətlərin göstərilməsi, Azərbaycan Respublikası ərazisində istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının pərakəndə satışı zamanı tətbiq edilən ticarət əlavəsi və vergi tutulan idxal vergitutma obyektidir.

Qeyd edilənlərə əsasən səfirlik tərəfindən əcnəbilərin mehmanxanada yerləşdirilməsinə görə onların (fiziki şəxslərin) hesablarına vəsaitin köçürülməsi tərəflər arasındakı müqavilədə (kompensasiyalı xərclərin qarşılanması və s. kimi maddələrin olması) təsbit edildiyi və əcnəbi şəxslərin göstərdiyi xidmətlərin dəyəri kimi ödənilmədiyi halda ƏDV-yə cəlb edilmir.

Yuxarıda qeyd olunanlar Vergi Məcəlləsinin 13-cü, 125-ci, 159-cu165-ci maddələri ilə tənzimlənir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Elçin Əliyev, elchinaliyev1955@gmail.com (30.11.2018) (Oxunub: 158 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17589)
Xahiş edirəm, beynəlxalq yük daşımalarına çəkilən xərclərin Vergi Məcəlləsinin hansı maddəsinə əsasən və neçə faiz dərəcə ilə vergiyə cəlb olunması barədə məlumat verəsiniz.

Vergi Məcəlləsinin 13.2.33-cü maddəsinə əsasən beynəlxalq daşıma – yüklərin, sərnişinlərin, baqajın və poçtun daşıma sənədləri əsasında müxtəlif nəqliyyat növləri ilə Azərbaycan Respublikasında yerləşən göndərilmə (təyinat) məntəqəsi ilə digər dövlətdəki təyinat (göndərilmə) məntəqəsi arasında daşınmasıdır.

Bununla yanaşı Vergi Məcəlləsinin 125.1.4-cü maddəsinin müddəalarına əsasən  Azərbaycan Respublikası ilə digər dövlətlər arasında beynəlxalq daşımalar həyata keçirilərkən nəqliyyat xidmətləri üçün rezident müəssisəsinin və ya sahibkarın ödəmələri ödəmə mənbəyində xərclər çıxılmadan 6 faiz dərəcə ilə vergiyə cəlb olunur.

Eyni zamanda yükün xarici ölkədəki məntəqədən Azərbaycan Respublikasında yerləşən göndərilmə (təyinat) məntəqəsinə qədər daşınması üzrə nəqliyyat xidmətlərinin göstərilməsi ƏDV-yə sıfır (0) dərəcə ilə cəlb edilir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


İntiqam Seyfulla, sintigam7@gmail.com (29.11.2018) (Oxunub: 181 dəfə, Orta qiymət: 4.4, ID: 17588)
Salam. Hüquqi şəxs kommersiya fəaliyyətini həyata keçirmək məqsədilə fiziki şəxsdən icarəyə əmlak götürür. İcarə müqaviləsinin şərtlərinə görə kommunal xərcləri icarəyə götürən (hüquqi şəxs) ödəməlidir. Bütün kommunal müəssisələrdə kod fiziki şəxsin adına olduğuna görə onlar göstərilən xidmətlərə görə elektron qaimə faktura təqdim etmirlər. Belə olan halda hüquqi şəxs (icarəyə götürən) həmin xərcləri gəlirdən çıxılan xərclərə aid edə bilər?

Bildiririk ki, mövcud qanunvericiliyə əsasən fərdi sahibkarlar və hüquqi şəxslər tərəfindən kommunal xərclərin ödənilməsi yalnız nağdsız qaydada (bir şəxsin bank hesabından digər şəxsin bank hesabına köçürülməklə (o cümlədən ödəniş alətləri (ödəniş kartları, ödəniş tapşırığı və s.) və ödəniş vasitələri (mobil telefon aparatları, kompüter və digər avadanlıq) ilə) həyata keçirilməlidir.

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 71-1.1- ci maddəsinə əsasən qanunla müəyyən edilən hallarda fərdi sahibkarlara və hüquqi şəxslərə malları təqdim edən, işləri görən və xidmətləri göstərən şəxs onlara elektron qaimə-faktura verir. Müvafiq Məcəllənin 176.4-cü maddəsinə əsasən ƏDV-nin ödəyiciləri olmayan alıcılara pərakəndə mal göndərildikdə və ya xidmət göstərildikdə, elektron vergi hesab-fakturası əvəzinə qaimə-faktura və ya elektron qaimə-faktura və ya qəbz və ya çek verilə bilər.

Vergi Məcəlləsinin 108-ci maddəsinə əsasən gəlirdən çıxılmayan xərclərdən başqa gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olan bütün xərclər, həmçinin qanunla nəzərdə tutulmuş icbari ödənişlər gəlirdən çıxılır. Vergi Məcəlləsinin digər bir 109.8-ci maddəsində qeyd edilir ki, nəzarət-kassa aparatının çeki və ya qəbz malların alınması ilə bağlı çəkilən xərcləri təsdiq edən sənəd hesab olunmur.

Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq, sorğunuzda qeyd etdiyiniz məsələ ilə bağlı bildiririk ki, icarəçi bağlanılmış icarə müqaviləsini əsas götürməklə sahibkarlıq fəaliyyəti çərçivəsində istifadə etdiyi əmlakın sahibinin adına müvafiq kommunal müəssisələrin təqdim etdikləri xərclərin dövrlər üzrə bölgüsünün də əks olunduğu sənədlər əsasında, ödədiyi kommunal xərcləri gəlirindən çıxa bilər.

 

Bax: Vergi Məcəlləsinin 71-1.1-ci, 108-ci, 109.8-ci176.4-cü maddələri, Nağdsız hesablaşmalar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun 3.1-ci və 3.4.5-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 5    Orta qiymət: 4.4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Nuriyev Nizami Dünyamalı, nizami709bf@mail.ru, Bakı (29.11.2018) (Oxunub: 106 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 17587)
A istehsalçı müəssisəsi istehsal etdiyi məhsulları B müəssisəsinə və ya vergi orqanında qeydiyyatdan keçmiş fiziki şəxsə elektron qaimə tərtib etməklə təqdim edir. B müəssisəsi və ya vergi orqanında qeydiyyatdan keçmiş fiziki şəxs A istehsalçı müəssisəsinin ona təqdim etdiyi malların dəyərini nağd qaydada ödəyir. A istehsalçı müəssisəsi həmin pulu kassaya mədaxil edərək, kassa mədaxil orderinin qəbzini B müəssisəsinə və ya vergi orqanında qeydiyyatdan keçmiş fiziki şəxsə təqdim edir. Bu əməliyyatın aparılmasında hər hansı bir qanun pozuntusu varmı? Əgər varsa qanun pozuntusunun olmaması üçün nə etmək lazımdır?

Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 71-1-ci maddəsinə əsasən fərdi sahibkarlara və hüquqi şəxslərə malları təqdim edən, işləri görən və xidmətləri göstərən şəxs onlara elektron qaimə-faktura verməlidir.

Həmçinin Nağdsız hesablaşmalar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun 3.3-cü maddəsinə əsasən, həmin qanunun 3.5-ci maddəsinin müddəaları nəzərə alınmaqla, ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmış vergi ödəyiciləri və vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) iki yüz min manatdan artıq olan ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyiciləri tərəfindən təqvim ayı ərzində ümumi məbləği otuz min manatdan, digər vergi ödəyiciləri tərəfindən isə təqvim ayı ərzində ümumi məbləği on beş min manatdan artıq olan hesablaşmalar üzrə ödənişlər yalnız nağdsız qaydada həyata keçirilməlidir.

Sorğunuzda qeyd etdiyiniz məsələ ilə bağlı bildiririk ki, A istehsalçı müəssisəyə elektron qaimə-faktura əsasında təqdim etdiyi malların dəyərini nağd qaydada qəbul etməsinə görə qanunvericilikdə hər hansı bir məsuliyyət tədbiri nəzərdə tutulmayıb. Lakin, B müəssisəsi və ya vergi orqanında qeydiyyatdan keçmiş fiziki şəxs tərəfindən Nağdsız hesablaşmalar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun 3.3-cü maddəsinin tələblərini pozmaqla aparılan əməliyyatlara görə həmin şəxslərə Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 58.7-1- ci maddəsinə əsasən qanun pozulmaqla aparılan əməliyyatın ümumi məbləğinin təqvim ili ərzində belə hala birinci dəfə yol verdikdə 10 faizi, ikinci dəfə yol verdikdə 20 faizi, üç və daha çox dəfə yol verdikdə 40 faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 58.7-1-ci71-1-ci maddələri, Nağdsız hesablaşmalar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun 3.3-cü və 3.5-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Elnur Əliyev, elnur.alisoy@gmail.com, Sumqayıt (22.11.2018) (Oxunub: 316 dəfə, Orta qiymət: 2.9, ID: 17586)
Əgər işlərin və xidmətlərin təqdim olunması zamanı elekton qaimə faktura yazılmışdırsa, "İşlərin və xidmətlərin görülməsinin təhvil-təslim aktı"nın doldurulmasına ehtiyac vardırmi? Xahiş edirəm hər iki halı "vardır" və "yoxdur" cavablarını qanunvericiliyə əsasən cavablandırasınız.

Bildiririk ki, elektron qaimə-faktura “Elektron qaimə-fakturanın tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”na əsasən tərtib edilir və həmin qaydalara əsasən elektron qaimə-faktura malların (işlərin, xidmətlərin) alıcıya təqdim edilməsi barədə məlumatları özündə əks etdirən sənədlər (müqavilələr (əqdlər), təhvil-təslim aktları, malların alınması üçün vəkalətnamə və s.) əsasında doldurulur və bu barədə məlumat isə elektron qaimə-fakturanın "Əsas" rekvizitində öz əksini tapır. 

Bax: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 14 mart tarixli 89 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Elektron qaimə-fakturanın tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları.

Ümumi qiymətlərin sayı: 10    Orta qiymət: 2.9

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Anar Babayev, b_anar@hotmail.com, Bakı (22.11.2018) (Oxunub: 245 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 17585)
Müştəri mağazadan mal (iş, xidmət) alarkən posterminal vasitəsilə ödəniş edir. Posterminal vasitəsilə ödəniş edərkən müştəriyə NKA çeki verilməlidirmi? Əgər verilməlidirsə, onda bir əməliyyat 2 dəfə hesablanmış olmayacaqmı? Zəhmət olmasa müvafiq qanunvericiliyə əsaslanmaqla cavablandırardınız.

Bildiririk ki, istehlakçının hüququnun təmin olunması məqsədi ilə xidmətin dəyəri nağdsız qaydada POS-terminal vasitəsi ilə ödənildikdə vergi ödəyicisi tərəfindən alıcıya məbləğin ödənildiyini təsdiqləyən POS-terminal çıxarışı ilə yanaşı Vergi Məcəlləsinin 50.8-ci maddəsində qeyd olunan göstəriciləri özündə əks etdirən NKA çekləri də təqdim edilməlidir.

Vergitutma məqsədləri üçün eyni məbləğin həm POS-terminala, həm də nəzarət-kassa aparatına daxil edilməsi halı nəzərə alınaraq bu əməliyyatlara bir əməliyyat kimi baxılmalı və bəyannamə tərtib edilərkən əməliyyatların biri nəzərə alınmalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 16.1.8-ci, 16.1.9-cu, 50.8-ci və 58.7-ci maddələri, Azərbaycan Respublikasının 19.09.1995-ci il tarixli, 1113 nömrəli İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında Qanunu.

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Tural Elyarov, turalsearch@gmail.com, Bakı (21.11.2018) (Oxunub: 181 dəfə, Orta qiymət: 3.67, ID: 17584)
Salam. Təmir-tikinti xərclərinin bölüşdürülməmiş mənfəətdən silinmə ilə bağlı olan qarşılıqlı əlaqəli 3 sualım vardır: 1.Müəssisənin balansında olan binada təmir-tikinti işləri aparılacaqdır.Təsisçi qərar verərsə ki,təmir-tikinti işlərinə çəkilən bütün xərclər vergilər məcəlləsinin 115-ci maddəsində göstərilən təmir xərci norması ilə deyil,birbaşa müəssisənin əvvəlki illərinin bölüşdürülməmiş mənfəətindən istidadə edilsin.Bildiyiniz kimi Beynəlxalq mühaibat uçotuna əsasən müəssisənin inkişafı məqsədilə bölüşdürülməmiş mənfəətdən istifadədə heç bir məhdudiyyət qoyulmamışdır.Təmir-tikinti xərclərinin əvvəlki illərin bölüşdürülməmiş mənfəəti hesabına ödənilməsi Vergi və Beynəlxalq mühasibat uçotu baxımından hər hansı ziddiyyət yaratmır? 2.Təsisçinin qərarı ilə əvvəlki illərin bölüşdürülməmiş mənfəətdən təmir-tikinti xərclərini çəkmək olarsa,Mənfəət bəyannamaməsinin 1 ¹–li Əlavəsində bu zaman təmir-tikinti xərcləri qədər əvvəlki illərin bölüşdürülməmiş mənfəətindən silinməni,silinmiş təmir-tikinti xərclərinin Əsas vəsaitin (binanın) dəyərinin üzərinə gəlinməsi,ümümiyyətlə 1¹–li əlavədə təmir-tikinti xərclərin əvvəlki illərin bölüşdürülməmiş mənfəət hesabına silinmə nəticəsində Cəmi aktivlər, Cəmi Kapital və öhdəliklər sətrində məlumatların daha düzgün daxil edilməsi (dövr ərzində daxil olma,təqdim edilmə və silinmə bölmələrinin həm aktiv,həm kapital hissəsi göstərilməklə) daha dəqiq necə olacaqdır? 3.Yuxarıda göstərilən əvvəlki illərin bölüşdürülməmiş mənfəətindən ödənilən təmir xərcləri binanın dəyərinə gəldikdən sonra təmir-tikinti xərcləri qədər artan binanın yeni dəyərinin amortizasiyaya necə cəlb olunub-olunmamasına cavab istəyirik.

1) Təmir-tikinti xərclərinin əvvəlki illərin bölüşdürülməmiş mənfəəti hesabına ödənilməsindən asılı olmayaraq təmir xərcləri Vergi Məcəlləsinin 115-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş norma daxilində gəlirdən çıxılan xərclərə aid edilir.

2) Əvvəlki illərin bölüşdürülməmiş mənfəəti hesabına çəkilən təmir xərclərinin mənfəət vergisi bəyannaməsinin 1 nömrəli Əlavəsində əks etdirilməsi ilə əlaqədar İqtisadi təhlil və ekspertiza departamentinin rəyinin öyrənilməsi zəruridir.

3) Əvvəlki illərin bölüşdürülməmiş mənfəəti hesabına çəkilən təmir xərclərinin normadan artıq olan hissəsi binaların qalıq dəyərinə aid edilir və Vergi Məcəlləsinin 114-cü maddəsinə uyğun olaraq amortizasiya hesablanır.

Ümumi qiymətlərin sayı: 6    Orta qiymət: 3.67

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Allahverən İbrahimov, allahveran-ibragimov@mail.ru, Bakı (21.11.2018) (Oxunub: 87 dəfə, ID: 17583)
Azərbaycan Respublikası 13.2.39.3-cü çü maddəsinə əsasən, bu Məcəllənin 13.2.39.1-ci maddəsində göstərilmiş hüquqi şəxslərin sərbəst balansa, cari və ya digər hesablara malik olan filialları, struktur bölmələri və ya digər ayrıca bölmələridir. Vergi Məcəlləsinin 33-cü maddəsinə sahibkarliq fəaliyyətini həyata keçirən hüquqi şəxslərin bu Məcəllənin 13.2.39.3-cü maddəsində göstərilmiş filialları, struktur bölmələri və ya digər ayrıca bölmələri, habelə qeyri-rezidentin Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq yaradılmış filialları və daimi nümayəndəlikləri ayrıca uçota alınır və onlara VÖEN verilir. Vergi Məcəlləsinin 103-cü maddəsinə əsasən mənfəət vergi ödəyiciləri nəzərdə tutumuş və aşağıda göstərlən kimidir. 103.1. Azərbaycan Respublikasında rezident və qeyri-rezident müəssisələr mənfəət vergisinin ödəyiciləridir. 103.2. Fiziki şəxs olmayan hər hansı xarici şəxs bu Məcəllənin 137-ci maddəsinə uyğun olaraq birgə sahibkarlıq fəaliyyətinin obyekti kimi baxılmalı olmadığını sübut etməyincə, bu fəsilin məqsədləri üçün ona müəssisə kimi baxılır. 103.3. Bu Məcəllənin 103.1-ci və 103.2-ci maddələrinin müddəaları bu Məcəllənin 13.2.39.3-cü maddəsində göstərilənlərə şamil edilmir. Göstərlərə əsasən vergi ödəyicisinin sərbəst balansa, cari və ya digər hesablara malik olan filialları, struktur bölmələri və ya digər ayrıca bölmələri olduqda mənfəət vergi bəyannaməsinin həmin filalı və həmçinin digər təsərufat sübyektlərinin mənfəət vergi bəyannaməsini həmin sübyektləri yaradan vergi ödəyicisi təqdim edir. Göstərilən sübyektlərin digər vergi bəyannamələrinin göstərlən sübyekti özü və ya göstərilən subyekti yaradan vergi ödəyicisi təqdim etməlidirmi sualına cavab verməyinin Sizdən xahiş edirəm .

Mülki Məcəllənin 53.3-cü maddəsinin müddəalarına əsasən nümayəndəliklər və filiallar hüquqi şəxs deyildirlər və hüquqi şəxsin təsdiq etdiyi əsasnamələr üzrə fəaliyyət göstərirlər.

Eyni zamanda, hüquqi şəxsin ayrıca uçota alınan və VÖEN verilən filialları, struktur bölmələri və ya digər ayrıca bölmələrinin hüquqi şəxsdən fərqli vergi mükəlləfiyyəti üzrə təsis edilməsi vergi qanunvericiliyində nəzərdə tutulmamışdır. Buna əsasən hüquqi şəxsin struktur bölmələrinin vergi öhdəlikləri ilə bağlı vergi bəyannamələri hüquqi şəxsin özü tərəfindən Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada və müddətlərdə vergi orqanına təqdim edilir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Əvəz Alməmmədov, evez-Almemmedov@mail.ru, Agstafa (21.11.2018) (Oxunub: 158 dəfə, Orta qiymət: 4.5, ID: 17582)
Salam, hörmətli vergi əməkdaşları. Cari il üçün mənfəət arayışı (beyannaməsi) təqdim edilmədiyi təqdirdə rüblük mənfəət vergisinin hesablanması və tələb olunması vergi orqanlarının səlahiyyətlərinə verilmişdir. Mən vergi ödəyicisi olaraq hesablanmış (cari ilin 3 rübü ücün) mənfəət vergisinin hesablanma formasını vergi orqanından tələb etmək hüququm varmı?

Vergi orqanlarından qeydiyyat (uçot) yeri üzrə qüvvədə olan vergilər və onların ödənilməsi qaydasını və şərtlərini tənzimləyən normativ hüquqi aktlar, vergi ödəyicilərinin hüquq və vəzifələri, vergi orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin səlahiyyətləri haqqında əvəzsiz olaraq yazılı məlumat almaq vergi ödəyicisinin hüquqlarına aid edilmişdir. Buna əsasən vergi ödəyicisinin hesablanmış (cari ilin 3 rübü üçün) mənfəət vergisinin hesablanma formasını vergi orqanından tələb etməsinə qanunvericilikdə məhdudiyyət nəzərdə tutulmamışdır.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 4.5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Pərvin Bayramov , pervinbayramov@gmail.com, Bakı (21.11.2018) (Oxunub: 151 dəfə, Orta qiymət: 2.5, ID: 17581)
Salam. Sualım nağdsız hesablaşmalar haqqında qanun barədədi. Qanunun 3.1.2 maddəsində qeyd olunur ki, ödəniş terminalları ilə həyata keçirilən hesablaşmalar nağdsız hesablaşmalar sayılır. Qanunun digər maddəsində qeyd olunur ki, 3.2. Hər iki tərəf vergi ödəyicisi olan şəxs arasında hesablaşmalar üzrə nağdsız ödəniş yalnız bu Qanunun 3.1.1-ci maddəsində müəyyən olunmuş formada həyata keçirilə bilər. Tutaq ki, Fərdi sahibkar vergi öhdəliyi üzrə yaranmış vergi borcunu ödəniş terminalları vasitəsi ilə həyata keçirir (E-pay və s.). Lokal Gəlirlər Departamentinində VÖEN-i olduğuna görə hər iki tərəf vergi ödəyicisi sayılır və bu halda ödəniş yalnız 3.1.1 maddəsinə əsasən həyata keçirilməli olduğu halda ödəniş terminalları vasitəsi ilə həyata keçirir. Əgər fərdi sahibkar ödəniş terminalları vasitəsi ilə vergi borcunu ödəyirsə onda belə çıxır ki, qanunun 3.2 maddəsini pozmuş olur. Onda belə olan halda qanunda ödəniş terminallarının göstərilməsinə və ölkəmizdə ödəniş terminallarında vergi borcunun ödənilməsinə görə VERGİ panelinin olmasına nə kimi ehtiyac var? Bu ödəniş terminalının olması bu qanunun pozulması anlamına gəlmirmi?

Hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 3.4.1-ci maddəsində müəyyən edilmiş vergilərin, gömrük rüsumları və yığımlarının, qanunla müəyyən edilmiş inzibati cərimələrin, maliyyə sanksiyalarının və faizlərin ödənilməsi Qanunun 3.1-ci maddəsi ilə müəyyən olunmuş nağdsız hesablaşmaların hər üç növü üzrə (bir şəxsin bank hesabından digər şəxsin bank hesabına köçürmə yolu ilə, ödəniş terminalları ilə və birbaşa nağd qaydada bank hesabına köçürülməklə) həyata keçirilə bilər.

Ümumi qiymətlərin sayı: 6    Orta qiymət: 2.5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Həbib Əliyev, yasif123@mail.ru, Bakı (21.11.2018) (Oxunub: 189 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 17580)
Salam. Hər hansı azad olmaya düşməyən sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən və dövriyyəsi 50-60 min olan mənfəət vergisi ödəyicisi müəssisə məcburi olaraq ƏDV ödəyicisi olmalıdırmı, yoxsa dövriyyəsi 200 mini keçəndən sonra ƏDV ödəyicisi olmalıdır?

Aksizli malların istehsalçıları və sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi olmaq hüququndan istifadə etməyən bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər istisna olmaqla digər vergi ödəyicilərinin ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi 200.000 manatdan artıq olmadığı təqdirdə ƏDV-nin məqsədləri üçün məcburi qeydiyyata dair ərizə vermək öhdəliyi yaranmır.

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Aqil Məmmədov, aqil_mammadov@gmail.com, Bakı (21.11.2018) (Oxunub: 165 dəfə, Orta qiymət: 2.33, ID: 17579)
Mən fərdi qaydada müqavilə əsasında 10 gün müddətində xarici ölkədə xidmət göstərib gəlir əldə etmişəm. Getməzdən öncə mənim bank hesabıma nəqliyyat və qalmaq pulu ödənilib. Mən xaricdə göstəriyim xidmətə görə əldə etdiyim gəlir və hesabıma köçən nəqliyyat və qalmaq üçün olan puldan hansı vergiləri ödəməliyəm? Sadələşdirilmiş verginin ödəyicisiyəm.

Sadələşdirilmiş vergi üzrə öhdəlik fərdi sahibkarların və hüquqi şəxslərin Azərbaycan Respublikasının ərazisində göstərdiyi fəaliyyətdən əldə olunan gəlirlərinə (ümumi hasilatın cəminə) Bakı şəhəri və respublikanın digər regionları üzrə müvafiq olaraq 4 və 2 faiz vergi dərəcələri tətbiq edilməklə həyata keçirilir.

Buna əsasən fiziki şəxs tərəfindən xarici ölkədə göstərilən xidmətin müqabilində əldə olunan xidmət haqlarından gəlirin əldə olunması ilə bağlı çəkilən xərclər çıxılmaqla qalan fərqdən gəlir vergisi hesablanaraq dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

Bununla yanaşı Vergi Məcəlləsinin 127.1-ci maddəsinə əsasən rezidentin Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda Azərbaycan mənbəyindən olmayan gəlirindən ödənilmiş gəlir vergisinin və ya mənfəət vergisinin məbləğləri Azərbaycanda vergi ödənilərkən nəzərə alınır. Bu zaman nəzərə alınan məbləğ Azərbaycan Respublikasında həmin gəlirdən və ya mənfəətdən müəyyən edilmiş dərəcələrlə tutulan verginin məbləğindən çox olmamalıdır.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 2.33

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Elman Qasımov, elmanqasimov@mail.ru, Bakı (21.11.2018) (Oxunub: 146 dəfə, ID: 17578)
1. Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxs öz mülkiyyətində olan səhmləri (digər hüquqi şəxsdə iştirak payını) fiziki şəxslərə satır. Bu halda hansı vergi öhdəlikləri yaranır?
2. Səhmlərin satış dəyəri 200 000 manat keçdiyi halda ƏDV öhdəliyi yaranırmı?

Vergi Məcəlləsinin 164.1.17-ci maddəsinə əsasən, hüquqi şəxsin iştirak paylarının və ya səhmlərinin təqdim edilməsindən ƏDV tutulmur.

Bununla yanaşı sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxsin öz mülkiyyətində olan səhmləri (digər hüquqi şəxsdə iştirak payını) fiziki şəxslərə təqdim etməsi zamanı əldə olunan gəlirlərindən sadələşdirilmiş vergi hesablanaraq dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Əziz Misrixanov , salamov9909@gmail.com, Bakı (21.11.2018) (Oxunub: 180 dəfə, ID: 17577)
1. Holdinqə daxil olan müəssisələr arasında, eləcə də digər müəssisələr arasında hazırda mal, iş və xidmətlər üzrə hesablaşmaların qarşılıqlı əvəzləşdirilməsinə icazə verilirmi (məlum olduğu kimi, 1996-cı ildə hökumətin belə bir qərarı var idi) və əgər indi də qanunvericiliklə buna icazə verilirsə, əvəzləşdirmə hansı qaydada aparılmalıdır?
2. Müəssisələr arasında mövcud olan köhnə borcların hazırda qarşılıqlı əvəzləşdirilməsi mümkündürmü? Bu proses necə olmalıdır?

Tərəflər arasında malların (işlərin, xidmətlərin) təqdim edilməsi, habelə əvvəlki əməliyyatlar üzrə yaranmış borcların qarşılıqlı surətdə əvəzləşdirilməsi iki tərəf arasında mülki münasibətlər qaydasında tənzimlənir.

Bununla yanaşı əməliyyatın xarakteri tam açıqlanmaqla, həmin əməliyyat üzrə müvafiq təsdiqedici sənədlərlə birgə vergi orqanına müraciət edilməsi tövsiyə olunur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Toğrul Mahmudov Əli, togrulmahmudov2213@mail.ru, Bakı (19.11.2018) (Oxunub: 150 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17576)
ƏDV ödəyicisi olan “A” hüquqi şəxs (emal zavodu) işçilərinin qidalanma ehtiyaclarının ödənilməsi zəruriyyəti ilə əlaqədar daşınmaz əmlakını (yeməkxana binasını) vergi ödəyicisi olan “B” fiziki şəxsə əvəzsiz istifadəyə vermişdir. “A” hüquqi şəxs 100 faizlə dövlətə məxsus sərbəst mənfəəti olan (büdcədən maliyyələşməyən) vergi ödəyicisidir. Yuxarıda qeyd olunanları əməliyyat üzrə “A” hüquqi şəxsin hansı vergi öhdəliklərinin olduğu barədə ətraflı məlumat verməyinizi sizdən xahiş edirəm.

Bildiririk ki, hüquqi şəxsin mülkiyyətdə olan əmlakın digər şəxsə əvəzsiz istifadəyə verilməsi vergitutma məqsədləri üçün əmlakın icarəyə verilməsi kimi dəyərləndirildiyi üçün icarə müqaviləsi ilə rəsmiləşdirilməli, həmin müqavilədə mütləq qaydada bazar qiymətləri nəzərə alınmaqla icarə haqqı göstərilməli, vergi tutulan gəlirlərə aid edilməklə bu gəlirdən mənfəət verigisi hesablanaraq bəyan edilməklə büdcəyə ödənilməlidir.

Bununla yanaşı, həmin hüquqi şəxs ƏDV ödəyicisi olduqda, bu əməliyyat ƏDV məqsədləri üçün vergi tutulan əməliyyat hesab olunmaqla Vergi Məcəlləsinin müddəalarına uyğun olaraq ƏDV-yə cəlb olunmalıdır.

Əks təqdirdə isə vergi öhdəlikləri müəyyənləşdirilərkən əmlakı istifadəyə verən hüquqi şəxsə Vergi Məcəlləsinin 14-cü maddəsinə əsasən müəyyən olunan bazar qiymətləri tətbiq olunaraq vergi hesablanacaqdır.

Bax: Mülki Məcəllənin 700-ci732-ci maddələri, Vergi Məcəlləsinin 14.3.5-ci, 124.3-cü, 124.4-cü, 159-cu, 218.5.2-ci maddələri və “İcarə haqqında” Azərbaycan Respublikasının 30 aprel 1992-ci il tarixli 114 nömrəli Qanunu.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Həmid Hüseynov Samid, hamid.huseyn@gmail.com (19.11.2018) (Oxunub: 186 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17575)
MMC-nin təsisçisi dəyişən zaman hansı vergi öhdəlikləri yarana bilər? MMC-nin əsas vəsaitinin olub-olmamasının bu vergi öhdəliyinə təsiri varmı?

Bildiririk ki, rezident hüquqi şəxsdə təsisçi dəyişikliyi həmin hüquqi şəxsin təsisçiləri tərəfindən iştirak paylarının digər təsisçilərə təqdim eilməsi (satılması) anlamını verir.

İştirak payları digər şəxslərə təqdim etdiyi (satdığı) halda alqı-satqı müqaviləsinin bağlandığı tarixə aktivlərin xalis dəyəri ilə nizamnamə kapitalındakı iştirak payının nominal dəyəri arasındakı müsbət fərqdən, habelə iştirak payları aktivlərin xalis dəyərindən yuxarı qiymətə təqdim edildikdə onların satış qiyməti ilə nominal dəyəri arasındakı fərqdən rezident təsisçi fiziki şəxslər tərəfindən Vergi Məcəlləsinin 101.2-ci maddəsi ilə müəyyən olunmuş dərəcələrlə gəlir vergisi, rezident təsisçi hüquqi şəxslər tərəfindən isə Vergi Məcəlləsinin 105.1-ci maddəsi ilə müəyyən olunmuş dərəcə ilə mənfəət vergisi hesablanaraq bəyan edilməklə dövlət büdcəsinə ödənilməlidir. Bu zaman qeyd edilən təsis payı digər şəxsə təqdim edildikdə, həmin hüquqi şəxsin balansında olan aktiv və passivlər də nəzərə alınmalıdır.

Rezident hüquqi şəxsin təsisçisi olan qeyri-rezident şəxs tərəfindən həmin rezident hüquqi şəxsdəki təsis paylarının (iştirak paylarının) rezident şəxslərə təqdim edilməsindən əldə olunan gəliri Azərbaycan mənbəyindən gəlirlərə aid edilməklə ödəmə mənbəyində 10 faiz dərəcə ilə vergiyə cəlb edilir. Qeyd edilən gəlirin ödəmə mənbəyində vergi tutulması mümkün olmayan hallarda isə qeyri-rezident şəxsin Azərbaycan mənbəyindən əldə olunan gəlirləri üzrə vergi öhdəlikləri həmin qeyri-rezidentin özü tərəfindən vergi orqanında uçota alınaraq gəlir (mənfəət) vergisinə cəlb edilməklə və ya onun təyin etdiyi vergi agenti tərəfindən yerinə yetirilir.

Bununla belə, hüquqi şəxslərin təsis sənədlərinə edilən hər bir dəyişiklik, eləcə də qeydə alınmş faktların hər bir sonrakı dəyişikliyi qeydiyyata alınmalı, həmin dəyişikliyin qeydiyyata alınması üçün bu dəyişikliyin baş verdiyi andan 40 gündən gec olmayaraq qeydiyyat orqanına ərizə ilə müraciət edilməlidir. Ərizədə baş vermiş dəyişiklik göstərilməli və həmin dəyişikliyi təsdiq edən sənədlər təqdim edilməlidir. Təsisçi dəyişikliyinin dövlət qeydiyyatına alınması üçün yeni təsisçinin (təsisçilərin) qərarı, yeni təsisçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti, dəyişikliyi təsdiq edən sənəd (alqı-satqı, bağışlama, dəyişmə müqavilələri) müvafiq ərizə forması ilə birlikdə hüquqi şəxsin qeydiyyatda olduğu vergi orqanına təqdim olunmalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.16.6-cı, 96.1-ci, 99.3.8-ci, 101.2-ci, 104.1-ci, 125.1.5-ci, 142.1-ci, 143-cü, 149.1-ci, 164.1.17-ci maddələri və Azərbaycan Respublikasının12.12.2003-cü il tarixli 560-IIQ nömrəli Hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatına alınması və dövlət reyestri haqqındaQanunun 9.1-ci və 9.2-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Qurbanov Əziz Samir, edik@mail.ru, Goranboy (19.11.2018) (Oxunub: 135 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17574)
Salam. Sığorta agentləri sadələşdirilmiş vergi hesabatı verirlər. Mən bilmək istəyirəm ki, mən sığorta agenti kimi fəliyyət göstərəcəm, hansı vergi hesabatını verməliyəm?

Bildiririk ki, sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri hesabat dövründən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq ödənilməli olan verginin məbləği haqqında vergi orqanlarına “Sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi”ni verməli və həmin müddətdə vergini dövlət büdcəsinə ödəyirlər.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı əlavə suallarla Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 221.3-cü maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Məmmədov Şöhrəddin Şərəfəddin, Seref@Pal.az, Gəncə (19.11.2018) (Oxunub: 187 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 17573)
Babadan nəvəyə daşınmaz əmlak hədiyyə olaraq bağışlanırsa buna görə nə qədər vergi rüsumu tutulur?

Bildiririk ki, babanın hədiyyə verdiyi yaşayış sahəsində nəvə 5 ildən az müddətdə qeydiyyatda olduğu halda təqdim olunma ümumi qaydada vergiyə cəlb olunmalıdır.

 Bu zaman verginin məbləği satılan mənzilin sahəsinin hər kvadratmetrinə 15 manat, həmçinin Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən olunan müvafiq əmsalın tətbiqi yolu ilə müəyyən olunur.

Daşınmaz əmlakın yerləşdiyi torpaq sahəsi də sadələşdirilmiş verginin vergitutma obyektini təşkil edir. Verginin məbləği yaşayış fondunun, həyətyanı sahəsinin və bağ sahəsinin tutduğu torpaq sahəsinin hər kvadratmetrinə 0,5 manat, habelə torpağın yerləşdiyi ərazi üzrə tətbiq olunan əmsal tətbiq edilməklə müəyyən olunur.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı əlavə suallarla Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsi 218.4.3-cü220.8-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2018

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.