Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə

"Azərbaycanın vergi jurnalı" (AVJ) 2003-cü ildə təsis edilmişdir. 

Müstəqil, resenziyalı, elmi nəşr olan bu jurnal beynəlxalq ISSN (Beynəlxalq Standart Seriya Nömrəsi) mərkəzində qeydiyyata alınmış (ISSN 2305-462X) və Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə iqtisadiyyat elmləri üzrə elmi nəşrlər siyahısına daxil edilmişdir.

"Azərbaycanın vergi jurnalı"nda, əsasən, vergiqoymanın müasir problemlərini və vergi işinin ümumkonseptual məsələlərini optimal nəzəri və praktiki uzlaşmada elmi-metodoloji cəhətdən ifadə edən məqalələrin dərcinə üstünlük verilir. Jurnalda həmçinin iqtisadiyyatın digər sahələri ilə bağlı yazılmış orijinal məqalələrin dərcinə də yer verilir.

Jurnalda Azərbaycan, türk, ingilis və rus dillərində məqalələr dərc edilir.

2019, № 1(138)

Mövzular:

 • İnnovativ kiçik sahibkarlıq fəaliyyətinin vergi tənzimlənməsində ünvanlılığın təmin edilməsinin nəzəri məsələləri
 • Vergi ödəyicisinin davranışına institusional yanaşma
 • Ələt azad iqtisadi zonasında vergitutma məsələləri
Oktyabr-dekabr, 2018, № 2 (137)

Mövzular:

 • Azərbaycanda fiskal siyasətin iqtisadi artıma təsirlərinin ekonometrik qiymətləndirilməsi
 • Proqressiv vergi sisteminin inklüziv iqtisadi artıma təsirlərinin dəyərləndirilməsi: İƏİT ölkələri üzrə təhlil
 • Social Entrepreneurship as a Tool in Achieving Sustainable Development Goals: Azerbaijani model
 • The Link between Culture and Tax Evasion
İyul-sentyabr, 2018, № 1 (136)

Mövzular:

 • Torpağın və mülkiyyətin vergitutma problemləri
 • Aqrar sahədə kooperasiya əlaqələrinin formalaşmasında vergi siyasətinin rolu
 • Daxili auditin həcmi, məqsədi və nəzarət sistemində rolu
 • “Üçüncü nəsil” universitetlərdə maliyyələşmə məsələləri