Axtar
az|рус|eng
Qanunvericilik

Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

 

Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında sahibkarlığın prinsiplərini, sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinin h quqlarını və vəzifələrini, onun d vlət tərəfindən m dafiə və təqdir olunmasının forma və sullarını, sahibkarların d vlət orqanları və m vafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurumlar (bundan sonra - qurumlar) ilə qarşılıqlı m nasibətlərini m əyyənləşdirir.[1]

Qanun m lkiyyətin b t n formalarının bərabərliyi prinsipinin həyata ke irilməsi, m stəqil olaraq fəaliyyət sahələri se ilməsi və iqtisadi qərarlar qəbul edilməsi əsasında iqtisadi təşəbb s n və işg zarlığın geniş təzah r etməsi n şərait yaradılmasına y nəldilmişdir.

 

I b l m ə

 

MUMİ M DDƏALAR

 

Maddə 1. Sahibkarlıq fəaliyyəti

 

Sahibkarlıq fəaliyyəti şəxsin m stəqil surətdə həyata ke irdiyi, əsas məqsədi əmlak istifadəsindən, malların istehsalından və (və ya) satışından, işlər g r lməsindən və ya xidmətlər g stərilməsindən mənfəət (fərdi sahibkarlar tərəfindən gəlir) g t r lməsi olan fəaliyyətdir.[2]

 

Maddə 2. Sahibkarlıq haqqında qanunvericilik

 

1. Sahibkarlıqla bağlı m nasibətlər m lkiyyət formasından, fəaliyyət n v ndən və sahəsindən asılı olmayaraq Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, Azərbaycan Respublikasının d vlət m stəqilliyi haqqında Konstitusiya aktı, Azərbaycan Respublikasının iqtisadi m stəqilliyi haqqında Konstitusiya Qanunu, Azərbaycan Respublikasının M lki Məcəlləsi, Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının m dafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, bu Qanun və bunların əsasında qəbul edilmiş digər qanunvericilik aktları ilə tənzimlənir.[3]

2. M əssisə yaratmaqla həyata ke irilən sahibkarlıq fəaliyyəti həm inin Azərbaycan Respublikasının m əssisələr haqqında qanunvericiliyi ilə də tənzimlənir.

3. Xarici h quqi və fiziki şəxslərin Azərbaycan Respublikası ərazisində sahibkarlıq fəaliyyətinin x susiyyətləri bu maddənin 1-ci və 2-ci hissələrində g stərilən qanunvericilik aktları ilə yanaşı Xarici investisiyaların qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu və Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq h quqi hdəlikləri ilə də tənzim edilir. [4]

4. Ələt azad iqtisadi zonasında sahibkarlıqla bağlı m nasibətlər Ələt azad iqtisadi zonası haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə uyğun olaraq tənzimlənir.[5]

 

 

Maddə 3. Sahibkarlığın subyektləri

 

1. Sahibkarlıqla Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlarında nəzərdə tutulmuş hallar istisna edilməklə aşağıdakılar məşğul ola bilərlər:

fəaliyyət qabiliyyəti olan Azərbaycan Respublikasının hər bir vətəndaşı;

m lkiyyət formasından asılı olmayaraq h quqi şəxslər;

hər bir xarici vətəndaş və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs;

xarici h quqi şəxslər.

2. Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı məsələlərin həllini və ya bu fəaliyyətə nəzarəti həyata ke irən d vlət orqanlarının və qurumların vəzifəli şəxslərinə və m təxəssislərinə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq qadağandır.[6]

3. Sahibkarlıq fəaliyyətinin və m lkiyyət i ilə m nasibətlərin xarakterindən asılı olaraq sahibkarlıq fəaliyyəti ilə həm m lkiyyət inin z , həm də onun m əyyən etdiyi səlahiyyətlər daxilində təsərr fatın baş ısı h ququ əsasında m lkiyyət inin əmlakını idarə edən subyekt məşğul ola bilər.

4. M əssisəni idarə edən subyektin və əmlakın m lkiyyət isinin m nasibətləri tərəflərin qarşılıqlı hdəliklərini, h quqlarını və məsuliyyətlərini m əyyən edən m qavilə (bağlaşma) ilə tənzimlənir.

M əssisənin m lkiyyət isi m əssisəni idarə edən şəxslə m qavilə bağlandıqdan sonra m qavilədə, m əssisənin nizamnaməsində və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulan hallar istisna edilməklə m əssisənin fəaliyyətinə qarışa bilməz.

 

Maddə 4. Sahibkarlığın formaları

 

1. Azərbaycan Respublikasında sahibkarlığın qanun ər ivəsində həyata ke irilən b t n formalarına icazə verilir. M lkiyyət və təşkilati-h quqi formasından asılı olmayaraq sahibkarlığın b t n formaları bərabər h quqludur.

2. Fərdi və şərikli şəkildə həyata ke irilən sahibkarlıq qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş formalarda təşkil edilə bilər.

 

Maddə 4-1. Sahibkarlıq subyektlərinin meyarlara g rə b lg s [7]

 

1. Sahibkarlıq subyektləri bu Qanunun 4-1-ci maddəsinin 2-ci hissəsində nəzərdə tutulmuş meyarlara g rə mikro, ki ik, orta və iri sahibkarlıq subyektlərinə b l n r.

2. Mikro, ki ik, orta və iri sahibkarlıq subyektlərinin b lg s meyarları m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilir.

3. Sahibkarlığın tənzimlənməsi tədbirləri ər ivəsində mikro, ki ik və orta sahibkarlıq subyektlərinə y nəldilən d vlət dəstəyi və g zəştlər bu Qanunun 4-1-ci maddəsinin 2-ci hissəsində nəzərdə tutulmuş meyarlar əsasında həyata ke irilir.

 

Maddə 5. Sahibkarlıq h dudlarının h quqi nizamlanması

 

1. Yalnız qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda sahibkarlıq fəaliyyətinin məhdudlaşdırılmasına yol verilir.[8]

D vlət hakimiyyəti və d vlət idarəetmə orqanlarına m lkiyyət və təşkilati-h quqi formasından asılı olaraq bu və ya digər sahibkarlıq n v nə imtiyazlar verən qərarlar ıxarmaq qadağan olunur.

2. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulan hallar istisna edilməklə d vlət orqanlarının, həmkarlar təşkilatlarının sahibkarlıq fəaliyyətinə m daxiləsi qadağandır.

Sahibkarlıq fəaliyyətinə siyasi partiyaların və ictimai birliklərin m daxiləsinə yol verilmir.

 

II b lmə

 

SAHİBKARIN H QUQLARI VƏ VƏZİFƏLƏRİ

 

Maddə 6. Sahibkarın h quqları

 

1. Sahibkar z fəaliyyətini həyata ke irmək n Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əməl etməklə aşağıdakı h quqlara malikdir:

istənilən m əssisələr yaratmaq, onların idarəetmə orqanlarında vəzifə tutmaq və bu orqanların işində iştirak etmək;

d vlət və digər m lkiyyət formalarına əsaslanan m əssisələrin əmlakının, başqa əmlakı və əmlak h quqlarını tamamilə və ya qismən əldə etmək;

başqa m əssisələrin fəaliyyətində z sərəncamında olan əmlakla iştirak etmək;

tərəflərin razılığı ilə başqa fiziki və h quqi şəxslərin əmlakından və intellektual m lkiyyət obyektlərindən istifadə etmək;

iş iləri işə qəbul etmək və işdən azad etmək;

iş ilərin əməyinin dənilməsinin forma və sistemini, onların əmlakının məbləğini və gəlirinin digər n vlərini m əyyənləşdirmək;

təsərr fat-maliyyə fəaliyyətini m stəqil həyata ke irmək, məhsul g ndərənləri və istehsal olunan məhsulun (işlərin, xidmətlərin) istehlak ılarını se mək, d vlət ehtiyacları n m qavilə əsasında iş g rmək və məhsul g ndərmək;

z məhsulları (işləri, xidmətləri) n qiymətlər (tariflər) m əyyənləşdirmək;

pul vəsaitinin saxlanılması, hesablaşma, kredit və kassa əməliyyatlarının b t n n vlərinin həyata ke irilməsi n banklarda hesablar a maq;

sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə edilən mənfəətdən (gəlirdən) vergilər və digər icbari dənişlərdən sonra onun qalan hissəsindən sərbəst istifadə etmək. Sahibkarlıq fəaliyyəti bağlaşma əsasında həyata ke irilərkən mənfəətin (gəlirin) b l şd r lməsi qaydası bağlaşmada m əyyən edilir;[9]

məbləğinə məhdudiyyət qoyulmayan şəxsi gəlir əldə etmək;

d vlət sosial təminatı sistemindən istifadə etmək;

k n ll sığorta n v n sərbəst surətdə se mək; [10]

h quqlarına və qanuni mənafeyinə xələl gətirən d vlət orqanlarının və digər qurumların, təsərr fat subyektlərinin və fiziki şəxslərin hərəkətlərindən şikayət etmək; [11]

xarici iqtisadi m nasibətlərdə iştirak etmək;

valyuta əməliyyatları aparmaq;

ictimai fondlara, səhiyyəyə, xeyriyyə ilik, maarif ilik məqsədlərinə, elmi və m lki məqsədlərə, m haribə və başqa f vqəladə hadisələr zamanı isə d vlətə lazımi yardım g stərilməsinə ianələr vermək;

həmkarlar ittifaqında və digər birliklərdə iştirak etmək.

2. Sahibkar bu maddədə g stərilən h quqlarla yanaşı Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının m dafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş h quqlara malikdir.[12]

 

Maddə 7. Sahibkarın vəzifələri

 

1. Sahibkarın vəzifələri aşağıdakılardan ibarətdir:

q vvədə olan qanunvericilikdən və bağladığı m qavilələrdən irəli gələn b t n vəzifələri yerinə yetirmək;

işə qəbul edilən vətəndaşlarla m qavilələr (bağlaşmalar), habelə lazım gəldikdə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun surətdə əmək kollektivlərinin adından ıxış edən həmkarlar ittifaqları ilə kollektiv m qavilələr bağlamaq;

iş ilərin həmkarlar ittifaqlarında birləşməsinə mane olmamaq;

iş ilərin əmək haqqını Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə m əyyən olunmuş minimum məbləğindən az olmayan səviyyədə dəmək;

m vafiq icra hakimiyyəti orqanına, habelə iş ilərin sosial m dafiəsi məqsədilə yaradılan digər fondlara m əyyən edilmiş qaydada və həcmdə ayırmalar vermək;[13]

qanunvericilikdə m əyyən edilmiş vergilər dəmək;

iş ilərə q vvədə olan qanunvericiliyə və m qavilələrə (bağlaşmalara) m vafiq əmək şəraiti yaratmaq;

q vvədə olan normativ aktları rəhbər tutaraq ekoloji təhl kəsizliyin, əməyin m hafizəsinin, təhl kəsizlik texnikasının, istehsal gigiyenasının və sanitariyasının təmin edilməsi, arxitektura abidələrinin və digər tarixi abidələrin m hafizəsi sahəsində tədbirlər g rmək;

istehsal olunan məhsulların (işlərin, xidmətlərin) rəqabət qabiliyyətliliyinə nail olmaq;

m əlliflik h ququnun qorunmasının qanunvericiliklə m əyyən olunmuş tələblərinə əməl etmək;

əmtəə nişanları və coğrafi g stəricilər haqqında qanunvericiliyin tələblərinə əməl etmək;[14]

istehsal etdiyi məhsulları markalaşdırmaq;

q vvədə olan qanunvericiliyə m vafiq surətdə lisenziyalaşdırılmalı olan sahələrdə fəaliyyət n x susi razılıq (lisenziya) almaq;[15]

antiinhisar qanunvericiliyinə riayət etmək;

haqsız rəqabət metodlarından istifadə olunmasına yol verməmək;

z fəaliyyəti haqqında d vlət, statistika və maliyyə orqanlarına m əyyən edilmiş formada hesabatlar vermək;

m haribə şəraitində və ya başqa f vqəladə hallarda səlahiyyətli d vlət orqanlarının g stərişi ilə təsis sənədlərində nəzərdə tutulmayan və ya həmin sənədlərdə qeyd olunan məqsədlərə uyğun gəlməyən hər hansı qanuni fəaliyyət forması ilə məşğul olmaq.

2. Sahibkar bu maddədə g stərilən vəzifələrlə yanaşı Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının m dafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş vəzifələri yerinə yetirir.[16]

 

Maddə 8. Sahibkarın əmlak məsuliyyəti

 

1. H quqi şəxs yaratmaqla fəaliyyət g stərən sahibkarlar se ilmiş təşkilat formasından asılı olaraq tam və ya məhdud əmlak məsuliyyəti daşıyırlar.

2. H quqi şəxs yaratmadan fəaliyyət g stərən sahibkar bu fəaliyyətlə bağlı hdəliklər n z n n b t n əmlakı ilə cavabdehdir.

3. z fəaliyyətini bağlaşma əsasında həyata ke irən sahibkar rəhbərlik etdiyi m əssisənin hdəlikləri n bağlaşmada m əyyən edilmiş həcmdə məsuliyyət daşıyır. O, bağlaşmadan irəli gələn hdəliklərin icra edilmədiyi və ya lazımi qaydada icra edilmədiyi n də eyni məsuliyyət daşıyır.

4. dəmələr y nəldilə bilməyən əmlakın siyahısı Azərbaycan Respublikasının M lki prosessual məcəlləsi ilə m əyyən edilir.

 

III b l m ə

 

SAHİBKARLIĞIN D VLƏT TƏRƏFİNDƏN TƏNZİMLƏNMƏSİ

 

Maddə 9. Sahibkarlığa d vlət k məyi

 

1. D vlət sahibkarlıq fəaliyyətini qanunvericilik, inzibati-h quq, b dcə, vergi və pul-kredit sistemləri vasitəsi ilə tənzimləyir.

D vlət maddi-texniki, maliyyə, əmək, informasiya və təbii ehtiyatlardan istifadə sahəsində m lkiyyət və təşkilati-h quqi imtiyazlara və qeyri-bərabərliyə yol vermir.

Sahibkarlığın s rətli inkişafını təmin etmək n d vlət sahibkarlıq fəaliyyətinin nc l istiqamətlərini və buna m vafiq olaraq g zəştlər sistemini m əyyənləşdirir.

D vlət sahibkarlığa k mək məqsədi ilə informasiya, məsləhət, elm və tədris mərkəzləri, maliyyə fondları yaradır, vergi dənişlərinin, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı ssudalarının faizlərinin, amortizasiya ayırmalarının g zəştli dərəcələrini və vergi tutulmayan digər ayırmaları m əyyənləşdirir.[17]

2. Sahibkarlığa k mək və onun m dafiəsi zrə d vlətin vəzifələrini və funksiyalarını Azərbaycan Respublikasının m vafiq icra hakimiyyəti orqanı həyata ke irir.

3. Azərbaycan Respublikasında sahibkarlığın inkişafına maliyyə dəstəyi vermək məqsədilə m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqan (qurum) fəaliyyət g stərir.[18]

 

Maddə 10. Sahibkarlıq fəaliyyətinin d vlət qeydiyyatı

 

1. H quqi şəxs yaratmaqla sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin d vlət qeydiyyatını m vafiq icra hakimiyyəti orqanı həyata ke irir.[19]

2. H quqi şəxsin və sahibkarlıq fəaliyyətini h quqi şəxs yaratmadan həyata ke irən fiziki şəxsin vergi orqanlarında vergi dəyicisi kimi u ota alınması Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.[20]

 

Maddə 11. X susi razılıq (lisenziya) tələb edən sahibkarlıq fəaliyyəti

 

1. Azərbaycan Respublikasında sahibkarlıq fəaliyyətinin bəzi n vləri yalnız x susi razılıq (lisenziya) əsasında həyata ke irilir.

X susi razılıq (lisenziya) tələb edən fəaliyyət n vlərinin siyahısı və x susi razılıq (lisenziya) verilməsi qaydaları m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq olunur.

2.      Xarici h quqi və fiziki şəxslər, xarici h quqi şəxslərin filialları və n mayəndəliklərinin

z lkələrində m vafiq fəaliyyət n vləri ilə məşğul olmaq n aldıqları x susi razılıqların (lisenziyaların) Azərbaycan Respublikasında tanınıb tanınmaması d vlətlərarası sazişlərlə m əyyən edilir.

Azərbaycan Respublikasının d vlətlərarası m qavilələrində başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, əcnəbilər, vətəndaşlığı olmayan şəxslər və xarici h quqi şəxslər Azərbaycan Respublikasında şəhərsalma fəaliyyətini bu fəaliyyətə x susi razılığı (lisenziyası) olan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı və ya h quqi şəxsi ilə m ştərək həyata ke irirlər.[21]

Qalan b t n hallarda həmin fəaliyyətlə məşğul olmaq n qanunvericiliyə m vafiq qaydada x susi razılıq (lisenziya) alınmalıdır.

3. Sahibkarlıq fəaliyyəti n vlərinin x susiyyətlərindən asılı olaraq razılığın (lisenziyanın) verilmə m ddətləri m vafiq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən m əyyən edilir.

M vafiq d vlət orqanları tərəfindən x susi razılıq (lisenziya) verilməsi haqqında qərar bu məqsədlə ərizə və qanunvericiliyə m vafiq sənədlər təqdim edildikdən sonra 15 g n m ddətində ıxarılır.

X susi razılıq (lisenziya) verilməsindən imtina olunduğu halda bu barədə ərizə iyə imtinanın əsasları g stərilməklə yazılı məlumat verilməlidir.

Təqdim olunmuş sənədlərdə atışmazlıqlar aşkar edildikdə, onlar aradan qaldırıldıqdan və sənədlər təkrar təqdim edildikdən sonra onlara 5 g n m ddətində baxılır və m vafiq qərar qəbul edilir.

4. X susi razılıq (lisenziya) verilməsindən aşağıdakı hallarda imtina edilir:

a) x susi razılıq (lisenziya) verilməsi qaydalarında nəzərdə tutulmuş sənədlər təqdim edilmədikdə;

b) ərizə inin təqdim etdiyi sənədlərdə qeyri d r st və ya təhrif olunmuş məlumatlar olduqda;

v) m vafiq fəaliyyət n v n n həyata ke irilməsi n ərizə inin zəruri şəraiti olmadıqda;

q) m əyyən ixtisas tələb edən fəaliyyət n v ilə məşğul olmaq n m raciət etmiş ərizə i, bu fəaliyyət n v ilə məşğul olmaq n m təxəssislərin işə cəlb ediləcəyi nəzərdə tutulan hallarda isə həmin m təxəssislər m vafiq ixtisasa malik olmadıqda;

ğ) qanunvericilikdə nəzərdə tutulan digər hallarda.

5. X susi razılığın (lisenziyanın) alınması n təqdim olunmuş sənədlərin qəbulu əsassız gecikdirildikdə, x susi razılıq (lisenziya) bu maddədə m əyyən edilmiş m ddətdə verilmədikdə və ya sahibkar x susi razılığın (lisenziyanın) verilməsindən imtinanı əsassız hesab etdikdə, o, m vafiq mәhkәmәyә m raciət etmək h ququna malikdir.

Sahibkarın h quqlarının pozulması faktını aşkar edən məhkəmə onun h quqlarının bərpası, m vafiq hallarda isə sahibkara x susi razılığın (lisenziyanın) verilməsi haqqında qərar ıxarır. X susi razılıq (lisenziya) verən orqan məhkəmənin qərarmı aldığı vaxtdan etibarən g n m ddətində qərarı icra etməlidir.

Eyni zamanda məhkəmə təqsirkar vəzifəli şəxsi qanunla nәzәrdә tutulan qaydada məsuliyyətə cəlb edə bilər.[22]

 

Maddə 12. Sahibkarın h quq və qanuni mənafelərinin d vlət tərəfindən m dafiəsi

 

1. M lkiyyət və təşkilati-h quqi formalarından asılı olmayaraq z fəaliyyətini Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun surətdə həyata ke irən sahibkarın h quqlarının və qanuni mənafelərinin m dafiəsini d vlət təmin edir.

2. Azərbaycan Respublikasının fiziki və h quqi şəxslərinin xarici d vlətlərin ərazisindəki sahibkarlıq fəaliyyəti sahəsində h quq və mənafelərinin m dafiəsinə Azərbaycan d vləti təminat verir.

3. Sahibkarlıq fəaliyyətinin yoxlanılmasını həyata ke irən orqanlar, onların h quq və səlahiyyətləri qanunvericilik aktları ilə m əyyənləşdirilir.

4. Sahibkarın h quqlarını pozan d vlət orqanlarının və ya digər qurumların, yaxud onların vəzifəli şəxslərinin fəaliyyəti nəticəsində, habelə sahibkar barəsində qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş vəzifələrin həmin orqanlar, qurumlar və ya vəzifəli şəxslər tərəfindən yarıtmaz yerinə yetirilməsi nəticəsində sahibkara dəyən zərərin, o c mlədən əldən ıxan gəlirlərin əvəzini m lki qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada həmin orqanlar, qurumlar və vəzifəli şəxslər dəməlidirlər.[23]

5. Qanunda nəzərdə tutulan hallar istisna edilməklə sahibkarın əmlakı toxunulmazdır.

D vlət ehtiyacları və ya ictimai ehtiyaclar tələb etdikdə sahibkarın əmlakı yalnız Azərbaycan Respublikasının M lki Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş hallarda və şərtlərlə onun bazar dəyəri miqdarında qabaqcadan əvəzi dənilməklə zgəninkiləşdirilə bilər.[24]

 

Maddə 13. Sahibkarlıq fəaliyyətinə nəzarət[25]

 

1. Sahibkarlıq fəaliyyətinə nəzarət həmin fəaliyyətin səmərəli həyata ke irilməsinə maneələr yaratmamalıdır. Nəzarəti həyata ke irmək h ququna yalnız qanun əsasında bu h quqlar verilmiş orqan və qurumlar malikdir.[26]

Vergi, antiinhisar, sanitariya, ekologiya və s. orqanların (qurumların) yoxlamaları yalnız onların səlahiyyətlərinə m vafiq surətdə həyata ke irilir.[27]

2. D vlət orqanları və onların vəzifəli şəxsləri tərəfindən sahibkarlıq fəaliyyətinin yoxlanılması qaydası pozulduğu halda sahibkara dəyən zərərin dənilməsi məbləğinə yoxlamaya bilavasitə cəlb olunmuş iş ilərin yoxlama m ddətindəki əmək haqqı, yoxlama ilə bağlı istehsalın məcburi dayandırılması m ddətində iş ilərin əmək haqqı və əldən ıxmış gəlirlərin əvəzi daxil edilməlidir.

3. Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların məqsəd və prinsipləri, təşkili və aparılması qaydası Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının m dafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə m əyyən edilir.[28]

 

Maddə 14. ( ıxarılıb)[29]

 

Maddə 15. Sahibkarın məsuliyyəti

 

Sahibkar Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinin tələblərinə əməl etmədiyi, z hdəliklərini icra etmədiyi və ya lazımi qaydada icra etmədiyi hallarda qanuna uyğun olaraq m lki-h quqi, inzibati və cinayət məsuliyyəti daşıyır.[30]

 

IV b l m ə

 

SAHİBKARLIQ FƏALİYYƏTİNİN DAYANDIRILMASI VƏ ONA XİTAM VERİLMƏSİ

 

Maddə 16. Sahibkarlıq fəaliyyətinin dayandırılması

 

Sahibkarlıq fəaliyyətinin dayandırılması haqqında qərarı sahibkarın z qəbul edə bilər. Antiinhisar fəaliyyəti, vergi, lisenziya verilməsi, ekologiya, sanitariya, arxitektura, texniki təhl kəsizlik və yanğından qorunma məsələləri zrə səlahiyyətli orqanlar sahibkarlıq fəaliyyətinin dayandırılması barəsində təqdimat vermək h ququna malikdirlər. Bu məsələlər zrə m bahisələr məhkəmə yolu ilə həll edilir.

 

Maddə 17. Sahibkarlıq fəaliyyətinə xitam verilməsi

 

1. Sahibkarlıq fəaliyyətinə xitam verilməsi haqqında qərarı sahibkar (m lkiyyət i) z və ya məhkəmə qəbul edə bilər.

2. Sahibkarlıq fəaliyyətinə məhkəmə tərəfindən yalnız Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş hallarda xitam verilə bilər.

3. Sahibkar vəfat etdikdə onun əmlakı m lki qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada onun varisinə ke ir.

4. Bağlaşma əsasında həyata ke irilən sahibkarlıq fəaliyyətinə aşağıdakı hallarda xitam verilir:

bağlaşmanın m ddəti başa atdıqda;

tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə;

məhkəmənin qərarı ilə;

bağlaşmada və qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər hallarda.

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Əb lfəz EL İBƏY.

 

Bakı şəhəri, 15 dekabr 1992-ci il

№ 405

 

 

 


İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       6 fevral 1996-cı il tarixli 18-IQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin məlumatı, 1997-ci il, № 1, maddə 6)

2.       5 noyabr 1996-ci il tarixli 188-IQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin məlumatı, 1997-ci il, № 3, maddə 226)

3.       24 dekabr 1996-cı il tarixli 214-IQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1997-ci il, № 4, maddə 280)

4.       16 may 2000-ci il tarixli 882-IQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000-ci il, № 7, maddə 489)

5.       12 oktyabr 2001-ci il tarixli 193-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 11, maddə 686)

6.       23 noyabr 2001-ci il tarixli 219-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 12, maddə 736)

7.       23 aprel 2002-ci il tarixli 311-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 5, maddə 241)

8.       30 aprel 2002-ci il tarixli 317-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-c il, № 1, maddə 1)

9.       14 may 2002-ci il tarixli 321-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 5, maddə 248)

10.    3 dekabr 2002-ci il tarixli 398-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-c il, № 1, maddə 16)

11.    4 noyabr 2003-c il tarixli 509-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-c il, № 12, maddə 673)

12.    30 may 2006-cı il tarixli 122-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 8, maddə 657)

13.    1 fevral 2008-ci il tarixli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 fevral 2008-ci il, № 29)

14.    17 aprel 2007-ci il tarixli 315-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 8, maddə 745)

15.    9 oktyabr 2007-ci il tarixli 429-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 10, maddə 938)

16.    1 fevral 2008-ci il tarixli 543-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 2, maddə 49)

17.    1 aprel 2008-ci il tarixli 588-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №5, maddə 348)

18.    5 mart 2010-cu il tarixli 972-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 17 aprel 2010-cu il, № 81, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 04, maddə 276)

19.    22 oktyabr 2013-c il tarixli 767-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 19 noyabr 2013-c il, № 253; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 11, maddə 1283)

20.    4 aprel 2014-c il tarixli 927-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 27 aprel 2014-c il, № 86, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 04, maddə 333)

21.    30 sentyabr 2014-c il tarixli 1036-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 9 noyabr 2014-c il, № 245, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 10, maddə 1156)

22.    11 noyabr 2016-cı il tarixli 401-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 28 dekabr 2016-cı il, № 289, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 12, maddə 2014)

23.    31 may 2017-ci il tarixli 703-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 24 iyun 2017-ci il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 6, maddə 1057)

24.    29 dekabr 2017-ci il tarixli 963-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 9 fevral 2018-ci il, № 30, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 2, maddə 156)

25.    7 dekabr 2018-ci il tarixli 1388-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 2 fevral 2019-cu il, № 26)

26.    28 dekabr 2018-ci il tarixli 1412-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 1 fevral 2019-cu il, № 25)

 

QANUNA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 


[1] 11 noyabr 2016-cı il tarixli 401-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 28 dekabr 2016-cı il, № 289, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 12, maddə 2014) ilə Preambulanın birinci hissəsinə orqanları s z ndən sonra və m vafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurumlar (bundan sonra - qurumlar) s zləri əlavə edilmişdir.

 

[2] 23 aprel 2002-ci il tarixli 311-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 5, maddə 241) ilə 1-ci maddənin mətni yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyasında deyilirdi:

Sahibkarlıq fəaliyyəti (sahibkarlıq) fiziki şəxslərin, onların birliklərinin, habelə h quqi şəxslərin mənfəət və ya şəxsi gəlir əldə edilməsi məqsədilə zlərinin cavabdehliyi və əmlak məsuliyyəti ilə, yaxud digər h quqi və ya fiziki şəxslərin adından qanunvericiliklə qadağan edilməyən təsərr fat fəaliyyətinin b t n n vləri, o c mlədən məhsul istehsalı, satışı və xidmətlər g stərilməsi formasında həyata ke irdikləri m stəqil təşəbb skarlıq fəaliyyətidir.

17 aprel 2007-ci il tarixli 315-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 8, maddə 745) ilə 1-ci maddəsindən ", z riski ilə" s zləri ıxarılmışdır.

22 oktyabr 2013-c il tarixli 767-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 19 noyabr 2013-c il, № 253; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 11, maddə 1283) ilə 1-ci maddəyə mənfəət s z ndən sonra (fərdi sahibkarlar tərəfindən gəlir) s zləri əlavə edilmişdir.

30 sentyabr 2014-c il tarixli 1036-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 9 noyabr 2014-c il, № 245, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 10, maddə 1156) ilə 1-ci maddədə əmtəə satışından s zləri malların istehsalından və (və ya) satışından s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[3] 30 sentyabr 2014-c il tarixli 1036-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 9 noyabr 2014-c il, № 245, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 10, maddə 1156) ilə 2-ci maddənin 1-ci hissəsində M lkiyyət haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu s zləri Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının m dafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[4] 11 noyabr 2016-cı il tarixli 401-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 28 dekabr 2016-cı il, № 289, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 12, maddə 2014) ilə 2-ci maddənin 3-c hissəsində bəndlərində s z hissələrində s z ilə əvəz edilmişdir.

 

[5] 28 dekabr 2018-ci il tarixli 1412-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 1 fevral 2019-cu il, № 25) ilə 2-ci maddəyə yeni məzmunda 4-c hissə əlavə edilmişdir.

 

[6] 11 noyabr 2016-cı il tarixli 401-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 28 dekabr 2016-cı il, № 289, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 12, maddə 2014) ilə 3-c maddənin 2-ci hissəsinə orqanlarının s z ndən sonra və qurumların s zləri əlavə edilmişdir.

 

[7] 29 dekabr 2017-ci il tarixli 963-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 9 fevral 2018-ci il, № 30, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 2, maddə 156) ilə yeni məzmunda 4-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[8] 30 sentyabr 2014-c il tarixli 1036-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 9 noyabr 2014-c il, № 245, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 10, maddə 1156) ilə 5-ci maddənin 1-ci hissəsinin birinci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Sahibkarlıq fəaliyyətinin məhdudlaşdırılmasına yalnız d vlətin səlahiyyətlərinə aid məsələlər qanun uluğun k zlənilməsi lkənin və vətəndaşların təhl kəsizliyi və m dafiəsi, vergi, qiymət və antiinhisar tənzimlənməsi, sosial təminatlar verilməsi, ekologiya, sanitariya, yanğından qorunma və arxitektura normalarının k zlənilməsi və tarixi abidələrin m hafizəsi məsələləri zrə yol verilir.

 

[9] 22 oktyabr 2013-c il tarixli 767-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 19 noyabr 2013-c il, № 253; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 11, maddə 1283) ilə 6-cı maddənin birinci hissəsinin onuncu bəndinin birinci c mləsinə mənfəətdən s z ndən sonra (gəlirdən) s z , ikinci c mləsinə mənfəətin s z ndən sonra (gəlirin) s z əlavə edilmişdir.

 

[10] 4 aprel 2014-c il tarixli 927-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 27 aprel 2014-c il, № 86, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 04, maddə 333) ilə 6-cı maddənin birinci hissəsinin on d rd nc abzasında sığorta s z ndən əvvəl k n ll s z əlavə edilmişdir.

 

[11] 11 noyabr 2016-cı il tarixli 401-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 28 dekabr 2016-cı il, № 289, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 12, maddə 2014) ilə 6-cı maddənin 1-ci hissəsinin on d rd nc bəndində orqanların s z qurumların s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[12] 30 sentyabr 2014-c il tarixli 1036-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 9 noyabr 2014-c il, № 245, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 10, maddə 1156) ilə 6-cı maddənin mətni 1-ci hissə hesab edilmişdir və maddəyə 2-ci hissə əlavə edilmişdir.

 

[13] 3 dekabr 2002-ci il tarixli 398-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-c il, № 1, maddə 16) ilə 7-ci maddəsinin altıncı abzasında "d vlət sığorta fonduna" s zləri "D vlət Sosial M dafiə Fonduna" s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

31 may 2017-ci il tarixli 703-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 24 iyun 2017-ci il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 6, maddə 1057) ilə 7-ci maddəsinin 1-ci hissəsinin altıncı abzasında D vlət Sosial M dafiə Fonduna s zləri m vafiq icra hakimiyyəti orqanına s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[14] 12 oktyabr 2001-ci il tarixli 193-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 11, maddə 686) ilə 7-ci maddəsinin on ikinci abzası yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyasında deyilirdi:

əmtəə (xidmət) nişanlarının və markalarının qeydiyyatdan ke irilməsi, işlədilməsi və verilməsi qaydalarına qanunvericiliyə m vafiq surətdə əməl etmək;

 

[15] 9 oktyabr 2007-ci il tarixli 429-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 10, maddə 938) ilə 7-ci maddəsinin on d rd nc abzasında "x susi icazə" s zləri "x susi razılıq" s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[16] 30 sentyabr 2014-c il tarixli 1036-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 9 noyabr 2014-c il, № 245, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 10, maddə 1156) ilə 7-ci maddənin mətni 1-ci hissə hesab edilmişdir və maddəyə 2-ci hissə əlavə edilmişdir.

 

[17] 5 mart 2010-cu il tarixli 972-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 17 aprel 2010-cu il, № 81, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 04, maddə 276) ilə 9-cu maddəsinin 1-ci bəndinin d rd nc hissəsində Milli Bankı s zləri Mərkəzi Bankı s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[18] 30 aprel 2002-ci il tarixli 317-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-c il, № 1, maddə 1) ilə 9-cu maddənin 2-ci və 3-c bəndlərində "Azərbaycan Respublikası D vlət Antiinhisar Siyasəti və Sahibkarlığa K mək Komitəsi" s zləri "Azərbaycan Respublikasının m vafiq icra hakimiyyəti orqanı" s zləri ilə əvəz edilmişdir.

4 noyabr 2003-c il tarixli 509-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-c il, № 12, maddə 673) ilə 9-cu maddənin 3-c bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyasında deyilirdi:

Sahibkarlığa k mək tədbirlərini maliyyələşdirmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının m vafiq icra hakimiyyəti orqanı yanında Sahibkarlığa K mək Milli Fondu fəaliyyət g stərir.

 

7 dekabr 2018-ci il tarixli 1388-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 2 fevral 2019-cu il, № 26) ilə 9-cu maddənin 3-c hissəsində inkişafı və əhalinin işg zarlıq fəaliyyətinin artırılması sahəsində tədbirlərdə iştirak etmək, onlara s zləri inkişafına s z ilə, m vafiq icra hakimiyyəti orqanının nəzdində Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa K mək Milli Fondu s zləri m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqan (qurum) s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[19] 5 noyabr 1996-ci il tarixli 188-IQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin məlumatı, 1997-ci il, № 3, maddə 226) ilə 10-cu maddənin 1-ci bəndində şəxslərin s z ndən sonra d vlət s z əlavə edilmişdir.

1 fevral 2008-ci il tarixli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 fevral 2008-ci il, № 29) ilə 10-cu maddəsinin 1-ci bəndində "Azərbaycan Respublikasının m əssisələr haqqında qanunvericiliyində g stərilən orqanlar" s zləri "m vafiq icra hakimiyyəti orqanı" s zləri ilə əvəz edilmişdir.

[20] 6 fevral 1996-cı il tarixli 18-IQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin məlumatı, 1997-ci il, № 1, maddə 6) ilə 10-cu maddənin 2-ci bəndinə hissələr əlavə edilmişdir.

 

[21] 14 may 2002-ci il tarixli 321-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 5, maddə 248) ilə 11-ci maddəsinin 2-ci bəndinə ikinci abzas əlavə edilmişdir.

16 may 2000-ci il tarixli 882-IQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000-ci il, № 7, maddə 489) ilə 10-cu maddənin 2-ci bəndinin d rd nc hissəsində m vafiq sənəd verir (əlavə № 1) s zləri vergi dəyicisinin indentifikasiya n mrəsini (V İN) verir s zləri ilə əvəz edilmiş, 2-ci bəndinə isə altıncı hissə əlavə edilmişdir.

23 noyabr 2001-ci il tarixli 219-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 12, maddə 736) ilə 10-cu maddəsinin 2-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir. Maddənin əvvəlki redaksiyasında deyilirdi:

2. H quqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin u otunu onların yaşadıqları və ya fəaliyyət g stərdikləri yerin vergi orqanları aparır.

Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin u otu Azərbaycan Respublikası zrə onların m vcudluğu və fəaliyyəti haqqında məlumatların toplanması və sistemləşdirilməsindən ibarətdir.

Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin u ota alınması n onlar notarial qaydada təsdiq edilmiş ərizələrində soyadını, adını, atasının adını, anadan olduğu vaxtı və yeri, şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd haqqında məlumatları (sənədin seriyası, n mrəsi, kim tərəfindən və nə vaxt verilməsi), yaşadığı yeri, mumi şəkildə sahibkarlıq fəaliyyətinin n v n g stərməlidirlər.

Sənədlər təqdim olunduqdan sonra m vafiq d vlət orqanı 5 g n m ddətində sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin u ota alınmaları haqqında vergi dəyicisinin indentifikasiya n mrəsini (V İN) verir. Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin u ota alınmalarına g rə d vlət r sumu tutulmur.

Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər u otdan z ərizələrinə əsasən ıxarılırlar.

Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin u ota alınması qaydalarını Azərbaycan Respublikasının m vafiq icra hakimiyyəti orqanı m əyyən edir.

 

[22] 24 dekabr 1996-cı il tarixli 214-IQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1997-ci il, № 4, maddə 280) ilə 11-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir. Maddənin əvvəlki redaksiyasında deyilirdi:

Maddə 11. X susi icazə tələb edən sahibkarlıq fəaliyyəti

1. X susi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyətlə məşğul olmaq n h quqi şəxslər d vlət qeydiyyatına alındıqdan sonra və fiziki şəxslər m əyyən edilmiş qaydada lisenziya almalıdırlar. X susi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət n vlərinin siyahısı bu Qanuna əlavə olunur (əlavə N 2).

X susi razılıq (lisenziya) m əyyən m ddət n verilir.

X susi razılıq (lisenziya) m əssisənin və ya fiziki şəxsin fəaliyyətinin xarakterindən asılı olmayaraq verilir.

Ayrı-ayrı fəaliyyət n vləri zrə x susi razılıq (lisenziya) verilməsi qaydaları qanunla və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin m əyyən etdiyi qaydada təsdiq olunmuş Əsasnamələrə m vafiq m əyyən olunur.

2. H quqi (fiziki) şəxs, xarici h quqi şəxslərin filialları və n mayəndəlikləri xarici h quqi şəxsin z lkəsində m vafiq fəaliyyətlə məşğul olmaq n x susi razılığı (lisenziyası) olmadıqda x susi razılıq (lisenziya) verilməsi n Azərbaycan Respublikası qanunlarında və digər qanunvericilik aktlarında nəzərdə tutulmuş d vlət orqanına m raciət edirlər.

M raciətə Azərbaycan Respublikasının m vafiq qanunlarında və digər qanunvericilik aktlarında nəzərdə tutulan sənədlər əlavə edilməlidir.

Yalnız bu x susi razılıq (lisenziya) verildikdən sonra həmin x susi razılıqda (lisenziyada) m əyyən edilən m ddətdə və qaydada orada g stərilən sahibkarlıq fəaliyyəti n v həyata ke irilə bilər.

Sənədləri qəbul etdikdən sonra m vafiq d vlət orqanı 15 g n m ddətində m raciət iyə x susi razılıq (lisenziya) verir, yaxud x susi razılıq (lisenziya) verilməsindən imtina edilməsi barədə imtinanın əsaslarını g stərməklə yazılı məlumat verir.

Təqdim olunmuş sənədlərdə yol verilmiş atışmazlıqlar aradan g t r ld kdə sənədlərə təkrar təqdim edildikdən sonra 5 g n m ddətində baxılır və m vafiq qərar qəbul edilir.

Ayrı-ayrı fəaliyyət n vləri zrə x susi razılıq (lisenziya) verilməsi n tələb olunan sənədlərin siyahısı, x susi razılıq (lisenziya) verilməsi m ddətləri, onun dayandırılması və ləğv edilməsi qaydaları Azərbaycan Respublikasının m vafiq qanunvericiliyi ilə nizama salınır.

Xarici h quqi şəxslərin filialları və ya n mayəndəlikləri xarici h quqi şəxsin z lkəsində m vafiq fəaliyyətlə məşğul olmaq n x susi razılığı (lisenziyası) olduqda, Azərbaycan Respublikasında bu fəaliyyət n v n x susi razılığı (lisenziyanı) verən m vafiq orqanın yazılı icazəsi əsasında Azərbaycan Respublikasında bu fəaliyyətlə məşğul ola bilər.

3. X susi icazə verilməsindən aşağıdakı hallarda imtina edilir:

x susi icazə verilməsi qaydasında nəzərdə tutulmuş sənədlər təqdim edilməyəndə;

x susi icazə verilməsi n təqdim olunan sənədlərdə saxtalaşdırmalara yol verildikdə;

ərizə i cəmiyyət, ətraf m hit, lkənin m stəqilliyi, insanların həyat və sağlamlığı n təhl kə doğuracaq fəaliyyətlə bağlı sahələrdə sahibkarlıqla məşğul olmaq istədikdə.

4. Əgər x susi icazə bu maddədə m əyyən edilmiş m ddətdə verilməzsə və ya sahibkar x susi icazənin verilməsini əsassız hesab edirsə, o, m vafiq məhkəməyə m raciət etmək h ququna malikdir.

5. Məhkəmə, x susi icazənin verilməsi m ddətinin gecikdirilməsini və ya x susi icazə verməkdən imtinanın əsassızlığı faktını aşkar edərsə, x susi icazə verilməsi haqqında qərar ıxarır. X susi icazə verən orqan məhkəmənin qərarını aldığı vaxtdan etibarən g n m ddətində icra etməlidir.

Eyni zamanda məhkəmə təqsirkar vəzifəli şəxsi qanunvericilikdə nəzərdə tutulan qaydada məsuliyyətə cəlb edə bilər.

 

4 aprel 2014-c il tarixli 927-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 27 aprel 2014-c il, № 86, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 04, maddə 333) ilə 11-ci maddənin 5-ci hissəsinin nc abzasında qanunvericilikdə s z qanunla s z ilə əvəz edilmişdir.

 

[23] 11 noyabr 2016-cı il tarixli 401-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 28 dekabr 2016-cı il, № 289, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 12, maddə 2014) ilə 12-ci maddənin 4-c hissəsində orqanların s z qurumların s z ilə əvəz edilmişdir və həmin hissəyə hər iki halda orqanlar s z ndən sonra , qurumlar s z əlavə edilmişdir.

 

[24] 30 may 2006-cı il tarixli 122-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 8, maddə 657) ilə 12-ci maddəsinin 5-ci bəndinin birinci abzasında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində s zləri Qanunda s z ilə əvəz edilsin və ikinci abzası yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Sahibkarın əmlakı Azərbaycan Respublikasının M lkiyyət haqqında Qanuna əsasən d vlət ehtiyacları n alınarsa ona m vafiq kompensasiya verilir.

1 aprel 2008-ci il tarixli 588-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №5, maddə 348) ilə 12-ci maddəsinin 5-ci bəndinin ikinci abzasından "və ya ictimai ehtiyaclar" s zləri ıxarılmışdır.

 

[25] 11 noyabr 2016-cı il tarixli 401-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 28 dekabr 2016-cı il, № 289, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 12, maddə 2014) ilə 13-c maddənin adında və 1-ci hissəsinin birinci bəndinin birinci c mləsində d vlət nəzarəti s zləri nəzarət s z ilə əvəz edilmişdir.

 

[26] 11 noyabr 2016-cı il tarixli 401-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 28 dekabr 2016-cı il, № 289, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 12, maddə 2014) ilə 13-c maddənin 1-ci hissənin birinci bəndinin ikinci c mləsində orqanlar s z orqan və qurumlar s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[27] 11 noyabr 2016-cı il tarixli 401-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 28 dekabr 2016-cı il, № 289, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 12, maddə 2014) ilə 13-c maddənin 1-ci hissənin ikinci bəndində d vlət nəzarət orqanlarının s zləri orqanların (qurumların) s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[28] 30 sentyabr 2014-c il tarixli 1036-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 9 noyabr 2014-c il, № 245, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 10, maddə 1156) ilə 13-c maddəyə 3-c hissə əlavə edilmişdir.

 

[29] 23 noyabr 2001-ci il tarixli 219-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 12, maddə 736) ilə 14-c maddə ıxarılmışdır. Maddənin əvvəlki redaksiyasında deyilirdi:

Maddə 14. Sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə olunan mənfəətdən və sahibkarın şəxsi gəlirindən vergi tutulması

H quqi şəxs yaradılmaqla həyata ke irilən sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə olunan mənfəətdən və sahibkarın şəxsi gəlirindən vergilərin tutulması Azərbaycan Respublikasının q vvədə olan vergi qanunvericiliyinə uyğun olaraq həyata ke irilir.

Sahibkardan əsassız olaraq məcburi surətdə vergi və digər dəmələr tutularsa və ya sahibkara vergi qanunvericiliyini pozduğuna g rə cərimə sanksiyaları d zg n tətbiq edilməzsə, sahibkarın buna yol vermiş orqanlara iddiası zrə b t n qeyri-qanuni tutulmuş məbləğ həmin d vr n kredit faizi əlavə olunmaqla qaytarılır və ya sahibkarın razılığı ilə n vbəti d vr n vergilərinin dənməsi hesabına aid edilir.

 

[30] 4 aprel 2014-c il tarixli 927-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 27 aprel 2014-c il, № 86, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 04, maddə 333) ilə 15-ci maddədə qanunvericiliyə s z qanuna s z ilə əvəz edilmişdir.

 
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.