Axtar
Facebook Twitter YouTube Play market AppStore
az|рус|eng
Sual - Cavab
"Sual-cavab" bölmәsi vasitәsilә hәr bir kәs vergi sistemi ilә bağlı maraqlandığı mövzuda mövcud sualları ilә bizә müraciәt edә bilәr

Sual-Cavab bazası üzrə axtarış

Ən çox verilən suallar

SİZİN SUAL

Sizi maraqlandıran suallarla bağlı Vergilәr Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzinə dә müraciәt edә bilәrsiniz

>
"Sual-cavab" bölməsi vasitəsilə siz artıq verilən cavabları 5 ballıq sistemlə qiymətləndirə bilərsiniz. Qiymətləndirmə 2 formada aparılır:
1. “Sual-cavab” bölməsində istənilən suala verilən cavabla tanış olub, həmin cavabı qiymətləndirə bilərsiniz.
2. “Sual-cavab” bölməsinə sual göndərən şəxsin e-mail ünvanına məktub göndərilir və o, sualına verilən cavabı qiymətləndirə bilər.
Suallar Vergi Ödәyicilәrinә Xidmәt Baş İdarәsi tәrәfindәn cavablandırılmışdır
      
Ülviyyə Teymurova İbrahim, azizova81@hotmail.com (02.12.2016) (Oxunub: 36 dəfə, Orta qiymət: 4.67, ID: 14356)
“Fəaliyyətə xitam vermək və vergi uçotundan çıxmaq üçün isə vergi ödəyicisi uçotda olduğu vergi orqanına “Fiziki şəxsin vergi uçotundan çıxarılması haqqında ərizə” və vergi şəhadətnaməsi vergi orqanından təhvil götürüldüyü halda onun əsli təqdim edilməlidir.”.  
SUAL: “Fiziki şəxsin vergi uçotundan çıxarılması haqqında ərizə”-ni doldurub, imzalayib Bakıya göndərməyim kifayətdirmi? Mən hal-hazırda xaricdə yaşayıram. İstədiyiniz ərizələri özümün şəxsən gəlib təqdim etməyim mümkün deyil. Bakıda ailə üzvlərimdən bir nəfər yaxınlaşıb təqdim edə bilərmi mənim əvəzimə, əgər mən burdan göndərsəm ərizəni? Xahiş edirəm mənim bu tələbimi diqqətə alasınız.

Bildiririk ki, vergi uçotunuzun ləğv edilməsi üçün kağız daşıyıcısında Fiziki şəxsin vergi uçotundan çıxarılması haqqında ərizəni və uçota alınmanı təsdiq edən şəhadətnaməni şəxsən və ya səlahiyyətli nümayəndə (notarial qaydada təsdiq edilmiş etibarnamə) vasitəsilə uçotda olduğunuz vergi orqanına və ya onun əhatə dairəsinə aid olan vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə bilavasitə gəlməklə və ya poçt vasitəsi ilə vergi orqanına təqdim edə bilərsiniz.

Bununla belə, vergi uçotundan çıxarılanadək vergi orqanına vergi ödəyicisinin uçota alınması barədə vergi şəhadətnaməsi, ƏDV ödəyicisi olduğu halda, ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatının ləğv edilməsi barədə ərizə, təsərrüfat subyekti (obyekti) olduğu halda, vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin (obyektin) uçotdan çıxarılması barədə ərizə, vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektində (obyektində) NKA qeydiyyatda olduğu halda, NKA-nın qeydiyyatdan çıxarılması barədə ərizə, aktiv bank hesablarının bağlanması barədə həmin hesabların açıldığı bank idarələrinin arayışları, təqdim edilməmiş bəyannamələr (hesabatlar) təqdim edilməli, dövlət büdcəsinə vergi borcu olduğu halda borcun ödənilməsi, habelə təsərrüfat subyektində (obyektində) qeydiyyata alınmış POS-terminallar olduğu halda, həmin POS-terminalların qeydiyyatdan çıxarılması təmin edilməlidir.

Sahibkarlıq fəaliyyətinə xitam verilməsi ilə bağlı müraciət daxil olduqda, vergi ödəyicisində növbədənkənar səyyar vergi yoxlaması keçirilə bilər.

Qeyd edilən hallar aradan qaldırıldıqdan sonra vergi orqanı Sizi vergi uçotundan çıxararaq VÖEN-izi vergi ödəyicilərinin uçot məlumat bazasında ləğv edilmiş kimi arxivləşdirilir və “Vergi ödəyicisinin uçotdan çıxarılması haqqında Bildiriş” göndərilir.

Vergi orqanlarında fiziki şəxsin uçotdan çıxarılması ödənişsiz həyata keçirilir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 34.5-ci, 34.7.3-cü, 34.7.4-cü və 38.3.8-ci maddələri, Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 19.05.2015-ci il tarixli müvafiq Qərarı ilə təsdiq edilmişFiziki şəxslərin vergi uçotuna alınması, yenidən uçota alınması və uçotdan çıxarılması Qaydaları”. 

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 4.67

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Azər Qənbərov Oqtay oğlu, gazer1970@mail.ru (01.12.2016) (Oxunub: 32 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 14355)
Hörmətli vergi əməkdaşları, Vergi Məcəlləsinin (VM) 69-cu maddəsinə əsasən xarici valyuta ilə aparılan və vergiyə cəlb etməyə aid olan hər hansı əməliyyat onun həyata keçirildiyi gün Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının rəsmi mübadilə məzənnəsi ilə manatla hesablanır və bu zaman yaranmış mənfi və müsbət məzənnə fərqləri mənfəət vergisi bəyannaməsində gəlir və yaxud gəlirdən çıxılmalı xərc kimi qeyd olunaraq əks etdirilir. Bildiyiniz kimi, VM-nin 130.3-cü maddəsinə əsasən vergi tutulan gəlir VM-nin tələblərinə əməl etmək üçün zəruri düzəlişləri aparmaq şərti ilə vergi ödəyicisinin öz mühasibat uçotunda istifadə etdiyi metodla hesablanmalıdır. Eyni zamanda, Mühasibat uçotu haqqında Qanuna əsasən Azərbaycan Respublikasında tətbiq edilən Kommersiya hüquqi şəxslər üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının 22-ci standartına və Beynəlxalq Mühasibat uçotu Standartlarının 21-ci Standartına əsasən 21-ci standartının 28-ci və 29-cu bəndlərinə əsasən Monetar maddələrin ödənilməsindən və ya müəssisənin monetar maddələrin hesabat dövründə və ya əvvəlki maliyyə hesabatlarında ilkin tanınma zamanı çevrildiyi məzənnədən fərqli olan məzənnəyə görə çevrilməsindən yaranan məzənnə fərqləri yarandıqları dövrdə Mənfəət və zərər haqqında hesabatda mənfəət və ya zərər kimi tanınmalıdırlar. 29 Monetar maddələr xarici valyuta ilə aparılan əməliyyatdan yarandıqda və əməliyyatın tarixi ilə ödənişin həyata keçirilməsi tarixi arasında məzənnə dəyişməsi baş verərsə, məzənnə fərqi yaranır. Əməliyyat və onun ödənilməsi eyni uçot dövrü ərzində həyata keçirildiyi zaman bütün məzənnə fərqi həmin dövr üzrə tanınır. Lakin, əməliyyat üzrə ödəniş sonrakı hesabat dövrü ərzində həyata keçirilərsə, o zaman, əməliyyatın ödənilməsi tarixinə qədər hər bir dövrdə tanınan məzənnə fərqi hər dövr üzrə mövcud olan mübadilə məzənnəsində baş vermiş dəyişikliklərlə müəyyən edilir və yaranmış mənfi məzənnə fərqləri məhsulun və xidmətlərin birbaşa maya dəyərinə aid edilməyərək satışdankənar xərclər kimi məhdudlaşdırılmayan gəlirdən çıxılmalara aid edilmişdir. Beləliklə, debitor və kreditor borclar monetar maddələrə aid edildiyi halda, əvvəlcədən edilmiş və alınmış avanslara görə sonradan əməliyyat baş verdikdə həmin əməliyyatlar qeyri-monetar hesab edilir və məzənnə ilkin dəyərlə, yəni avansın təqdim edildiyi tarixdə olan məzənnə ilə hesablanır və əməliyyat tarixində məzənnə fərqi hesablanmır. Sualım belədir: Şirkət 2015-ci ilin oktyabr ayında müqavilə əsasında təqdim ediləcək mala görə 1000000 ABŞ dollar (kurs 1$=1.05 manat olduqda) qeyri-rezidentdən avans almışdır.Malların ixracı 2016-cı ilin may ayında baş vermişdir. 2015-ci ilin sonuna (kurs 1$=1.60 manat) alınmış avanslar üzrə qeyri-rezidentə olan borca görə yaranmış mənfi məzənnə fərqləri 2015-ci il üçün təqdim ediləcək mənfəət vergisi bəyannaməsində əks etdirilməlidirmi?

Bildiririk ki, hesablama metodu ilə uçot aparan müəssisə tərəfindən təqvim ilinin sonuna xarici valyutada olan bank və kassa hesablarının qalıqları, əldə olunmuş və ödənilmiş avanslar, habelə debitor və kreditor borcları Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının rəsmi mübadilə məzənnəsi ilə qiymətləndirilir. Bu zaman gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olan əməliyyatlar üzrə xarici valyuta məzənnəsinin dəyişməsi nəticəsində yaranan gəlir (zərər) Mənfəət vergisinin bəyannaməsində əks etdirilir. Sorğunuzda qeyd edilən halda isə mənfi məzənnə fərqi yaranmır.

Əlavə olaraq bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 131-136-cı maddələrinin müddəalarına uyğun olaraq istər kassa, istər hesablama metodu tətbiq olunarkən mal (iş, xidmət) təqdim olunmadan əldə edilmiş avans ödəmələri mənfəət vergisinin məqsədləri üçün vergitutma obyekti hesab olunmur və mənfəət vergisinin bəyannaməsində tətbiq edilən metoda uyğun olaraq yalnız hesabat ilində əldə edilən gəlirlərlə bağlı olan xərclər nəzərə alınır.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 13.2.12-ci, 69-cu, 108-ci 130-136-cı maddələri.

Bildiririk ki, hesablama metodu ilə uçot aparan müəssisə tərəfindən təqvim ilinin sonuna xarici valyutada olan bank və kassa hesablarının qalıqları, əldə olunmuş və ödənilmiş avanslar, habelə debitor və kreditor borcları Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının rəsmi mübadilə məzənnəsi ilə qiymətləndirilir. Bu zaman gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olan əməliyyatlar üzrə xarici valyuta məzənnəsinin dəyişməsi nəticəsində yaranan gəlir (zərər) Mənfəət vergisinin bəyannaməsində əks etdirilir. Sorğunuzda qeyd edilən halda isə mənfi məzənnə fərqi yaranmır.

Əlavə olaraq bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 131-136-cı maddələrinin müddəalarına uyğun olaraq istər kassa, istər hesablama metodu tətbiq olunarkən mal (iş, xidmət) təqdim olunmadan əldə edilmiş avans ödəmələri mənfəət vergisinin məqsədləri üçün vergitutma obyekti hesab olunmur və mənfəət vergisinin bəyannaməsində tətbiq edilən metoda uyğun olaraq yalnız hesabat ilində əldə edilən gəlirlərlə bağlı olan xərclər nəzərə alınır.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 13.2.12-ci, 69-cu, 108-ci 130-136-cı maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Etibar Ağamalıyev Rəşid oğlu, aqamaliyev.etibar@mail.ru (01.12.2016) (Oxunub: 33 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 14354)
Salam. Hər iki təşkilat ƏDV ödəyicisidir. Xidməti alan ona EVHF-sı yazılmadığı üçün və nağdı ödəniş ilə Əsas və ƏDV məbləği qarşı tərəfə kassa ilə (çek ,mədaxil qəbzi alınmaqla) ödəyib. Bu halda pulu ödəyən tərəf ƏDV əvəzləşməsini edə bilmir, bu məlumdur. Lakin sualım budur. Əgər EVHF-sı yazılmayıbsa bu gələcəkdə hər iki tərəfə müəyyən qüsur kimi göstərilməyəcəkdir? Mümkündür ki, EVHF-sı yazılmasın, ƏDV-ni əvəzləşdirməmək halı ilə razıdırsa?

Bildiririk ki, vergi ödəyicisi öz fəaliyyəti ilə bağlı olan bütün əməliyyatların başlanğıcını, gedişini və qurtarmasını müəyyənləşdirməyə imkan verən uçotun aparılmasını təmin etməyə borcludur

ƏDV-nin ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçən və vergi tutulan əməliyyatı aparan şəxs malları (işləri, xidmətləri) qəbul edən şəxsə mallar göndəriləndən, işlər görüləndən və xidmətlər göstəriləndən sonra 5 gündən gec olmayaraq elektron vergi hesab-fakturasını verməyə borcludur. Elektron vergi hesab-fakturanın verilməməsinə və ya vaxtında verilməməsinə görə isə Vergi Məcəlləsində məsuliyyət tədbiri nəzərdə tutulmamışdır.

Lakin ƏDV ödəyicisi tərəfindən malların (işlərin, xidmətlərin) alınması ilə əlaqədar  ödənilməli olan ƏDV məbləği onları təqdim edən ƏDV ödəyicisinin ƏDV sub-uçot hesabına köçürülmədiyi və ya malların (iş və xidmətlərin) dəyəri ödənilən gündən gec olaraq ödənildiyi halda isə ödənilməmiş və ya vaxtında ödənilməmiş ƏDV məbləğinin 50 faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 58.6-cı, 130-cu, 175-ci, 175.8-ci176.5-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Əhmədov Hümbət Məhəmməd oğlu, humbet54@gmail.com, Baki şəhəri (01.12.2016) (Oxunub: 33 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 14353)
Salam. Bizim sirkət ƏDV və mənfəət vergisi ödəyicisidir. 2015- ci il üzrə 300.000-00 manat dovriyyə olmuş, lakin heç bir faktura əldə edə bilməmişik. İndi mən mənfəət vergisini necə hesablayıb, mənfəət vergisini ödəməliyəm. Əvvəlcədən minnətdarlıq edirəm.

Bildiririk ki, eyni məzmunlu sorğunuz 08.06.2016-cı il tarixdə (İD: 13769) cavablandırılmışdır.

Bununla belə, bir daha xatırladırıq ki, rezident müəssisə üçün vergitutma obyekti onun mənfəətidir. Vergi ödəyicisinin bütün gəlirləri (vergidən azad edilən gəlirdən başqa) ilə Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş gəlirdən çıxılan xərc arasındakı fərq mənfəətdir.

Qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada gəlirlərinin (xərclərinin) və vergitutma obyektlərinin uçotunu aparmaq, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş müddətdə mühasibat sənədlərinin və vergilərin hesablanması və ödənilməsi üçün zəruri olan digər sənədlərin, habelə alınan gəliri (hüquqi şəxslər üçün çəkilən xərcləri də) və ödənilən (tutulan) vergiləri təsdiq edən sənədlərin saxlanılmasını təmin etmək vergi ödəyicisinin vəzifələrinə aid edilmişdir. Vergi ödəyicisi mühasibat uçotunu aparmadıqda və ya mühasibat uçotunu müəyyən edilmiş qaydada aparmadıqda, mühasibat və hesabat sənədləri məhv olunduqda (itirildikdə), həmçinin vergitutma obyektinin müəyyənləşdirilməsi hər hansı başqa səbəblərdən mümkün olmadıqda, vergi orqanlarının ödənilməli olan verginin məbləğini əlaqəli məlumatlardan istifadə etməklə hesablamaq hüququ vardır və bu zaman verginin hesablanması üçün vergi ödəyicisi barədə vergi orqanında bir neçə əlaqəli məlumat olduqda, ən yuxarı məbləğdə verginin hesablanmasına əsas verən əlaqəli məlumata əsasən vergi hesablanır.

Vergi orqanı tərəfindən əlaqəli məlumatlar əsasında verginin hesablanması zamanı vergi ödəyicisi ilə bağlı əlaqəli məlumatlar əsasında, analoji fəaliyyətlə məşğul olan vergi ödəyicisinin vergi orqanında olan məlumatları əsasında, habelə  mənfəəti birbaşa müəyyən etmək mümkün olmayan hallarda şərti rentabellik norması əsasında vergilərin hesablanması həyata keçirilə bilər.

Vergi ödəyicisinin mənfəətini (gəliri) M1;vergi ödəyicisinin fəaliyyətindən əldə etdiyi gəliri G1; şərti rentabellik normasını R (şərti rentabellik norması (R) 20 faiz səviyyəsində götürülür); vergi ödəyicisinin fəaliyyəti ilə bağlı xərcləri X1 ilə işarələsək qayda aşağıdakı kimi tətbiq edilir:

-gəlirlər barədə məlumat olduqda M1=G1:(100+R)xR, yəni vergitutma obyekti=gəlir/6;

-xərclər barədə məlumat olduqda M1=X1:100xR, yəni vergitutma obyekti=xərc/5.

Əlavə olaraq bildiririk ki, mühasibat uçotu sənədləri, o cümlədən elektron və (və ya) kağız formatda məlumatlar tam oxunaqlı şəkildə 5 ildən az olmamaqla qanunla müəyyən edilmiş müddətdə üzrlü səbəb olmadan saxlanılmamasına görə vergi ödəyicisinə 100 manat məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

Bununla yanaşı, xammalın, materialların, yarımfabrikatların, hazır məhsulların və digər sərvətlərin, habelə pul vəsaitinin 1000 manatdan çox olan məbləğdə uçotdan gizlədilməsinə və ya uçota alınmamasına görə vergi ödəyicisinə gizlədilmiş və ya uçota alınmamış sərvətlərin və ya vəsaitin ümumi məbləğinin 1000 manatdan çox olan hissəsinə 5 faiz miqdarında, il ərzində belə hallara təkrar yol verildikdə, gizlədilmiş və ya uçota alınmamış sərvətlərin və ya vəsaitin ümumi məbləğinin 1000 manatdan çox olan hissəsinə 10 faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 16.1.3-cü, 16.1.7-ci, 57.3-cü, 58.8-ci, 67-ci, 71.4-cü, 83.9-cu, 104.1-ci, 105.1-ci108-ci maddələri, Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 1 mart tarixli 55 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş Vergi ödəyicisinin əldə etdiyi mənfəəti (gəliri) birbaşa müəyyən etmək mümkün olmadığı hallarda mənfəətin (gəlirin) hesablanması Qaydaları”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Soltanov Vüsal Cəmilağa, v_soltanov92@mail.ru, Saatlı (30.11.2016) (Oxunub: 29 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 14352)
Salam. Saatli Tibb Kollecinin mühasibi Soltanov Vüsal Cəmilağa oğlu. Bizim kollecdə saat hesabı ilə işləyən müəllim var. Bu müəllimlə Əmək və Əhalinin müdafiə fondunun elektron portalı vasitəsi ilə əmək müqaviləsi bağlanmışdır. Müqavilə əlavə iş yeri üzrə bağlanmışdır(yani əsas iş yeri deyil). Həmin müəllim Azərbaycan vətən müharibəsi və veteranları birliyinin üzvüdür. Mən Vergilər Nazirliyinin qaynar xətinə 3 dəfə zəng etmişəm, həmin müəllimin vergi məsələsi haqqında soruşmuşam. Yani bu müəllimdən gəlir vergisi tutulmalıdır, yoxsa güzəşt tətbiq edilməlidir. Sizin nümayəndələr hər dəfəsində mənə məlumat verdilər ki, həmin müəllimdən vergi tutulması tutulacaq, çünkü müqavilə əlavə iş yeri üzrə bağlanıb(yani əlavə katiqoriya üzrə). Güzəşt yalnız əsas iş yerində tətbiq olunur. Mən məlumat verdim ki, həmin müəllim heç bir yerdə işləmir. Həmçinin pensiyanerdi. Sizin əməkdaşlar mənə dedilər ki, başqa yerdə işləyib-işləməməkdən aslı olmayaraq Siz müqaviləni əlavə iş yeri üzrə bağlamısınız(yani əlavə katiqoriya üzrə) və ona görədə vergi mütləq tutulmalıdır. Mən bu deyilənləri hansı Vergi Məcələsinin maddəsində olduğunu soruşdum. Sizin əməkdaşlar məlumat verdilər ki, Azərbaycan Respublikası Vergi Məcələsinin 102.2.7-ci və 102.8-ci maddələrini sübut göstərdilər. Bunları həmin müəllimə bildirdim, müəllim isə razılaşmadı. Rəsmi qaydada məktub istəyir. Sizdən xahiş edirik ki, rəsmi qaydada nəticəni (yəni həmin müəllimdən vergi tutulacaq yoxsa yox) elektron poçt ünvanımıza göndərəsiniz.

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsində  qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada müharibə veteranı adı almış şəxslərin muzdlu işdən vergi tutulmalı olan aylıq gəlirinin 400 manat məbləğində azaldılması və fiziki şəxsin hər hansı muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən aylıq gəliri 2500 manatadək olduqda, ölkə üzrə yaşayış minimumunun 1 misli, yəni 136 manat məbləğində, illik gəliri isə 30000 manatadək olduqda, ölkə üzrə yaşayış minimumunun 12 misli, yəni 1632 manat məbləğində olan hissəsinin gəlir vergisindən azad edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Lakin qeyd edilən güzəşt və azadolma yalnız fiziki şəxsin əmək kitabçasının olduğu əsas iş yerində tətbiq edilir.

Əlavə olaraq bildiririk ki, “Sual-Cavab” elektron xidməti vergi ödəyicilərinin və ya vətəndaşların vergilərlə bağlı müraciətlərini vergi mütəxəssislərinə ünvanlayaraq qısa müddətdə cavab alma proseslərini əhatə edir. “Sual-Cavab” bölməsinə daxil olmuş müraciətin cavabının yazılı qaydada müraciət edən şəxsin ünvanına və ya elektron poçt ünvanına göndərilməsi nəzərdə tutulmamışdır.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 102.1.6-cı, 102.2.7-ci  102.8-ci maddələri, Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli müvafiq Qərarı ilə təsdiq edilmiş Vergi ödəyiciləri ilə sual-cavab elektron xidməti üzrə inzibati reqlamentin 3.4.4-cü bəndi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Şahin Kazımov Həsən, shahin_kazimov91@list.ru, Abşeron ray-nu, Aşağı Güzdək qəs. (30.11.2016) (Oxunub: 35 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 14351)
Salam, 2 sualım olacaq.
1) Spirtli içkilərin idxalı və topdan satışını həyata keçirən müəssisə eyni zamanda pərakəndə satışla məşğul ola bilərmi?
2) Topdan satış və pərakəndə satış zamanı malların nağd yolla dəyərinin ödənilməsinə icazə verilirmi?

1. Cavab: Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsində spirtli içkilərin idxalı və topdan satışını həyata keçirən şəxslərin pərakəndə satışla məşğul olmasına hər hansı məhdudiyyət nəzərdə tutulmamışdır.

Cavabın əsaslandırması: Vergi Məcəlləsinin ümumi hissəsiXII fəsli, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 7 dekabr tarixli, 700 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Aksiz markası ilə markalanmalı olan malların Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsinin tənzimlənməsi Qaydaları”.

2. Cavab: Eyni məzmunlu sorğunuz 23.11.2016-cı il tarixdə (ID 14321) cavablandırılmışdır.

Bir daha bildiririk ki, içməli spirt, spirtli içkilərin bütün növləri, pivə (alkoqolsuz pivə istisna olmaqla) və pivə tərkibli digər içkilər və tütün məmulatları aksiz markası ilə markalanmalı olan mallar hesab olunur. Bu malların satışını həyata keçirən şəxslər (istehsalçılar tərəfindən həmin malların təqdim edilməsi halları istisna olmaqla) həmin malları alarkən malların dəyərini nağdsız qaydada ödəməli və  bu ödəməni təsdiq edən sənədləri əldə etməlidir. Həmin malların təqdim edilməsi (fiziki şəxslərin fərdi istehlakının ödənilməsi məqsədi ilə pərakəndə ticarət və iaşə obyektlərində təqdim edilmə halları istisna olmaqla) ciddi hesabat blankı ilə rəsmiləşdirilməlidir. Markalanmalı malların (pivənin və tütün məmulatlarının pərakəndə satışı istisna olmaqla) satılması və satış məqsədi ilə alınması zamanı həmin malların dəyərinin nağd qaydada ödənilməsinə yol verilmir. Markalanmalı malları istehsal edən, idxal edən, satan və alan (fərdi istehlakının ödənilməsi məqsədi ilə alan fiziki şəxslər istisna olmaqla) şəxslər həmin malların əldə edilməsini təsdiq edən müvafiq sənədləri bu sahədə nəzarəti həyata keçirən Vergilər Nazirliyinin əməkdaşlarına onların tələbi ilə təqdim etməlidirlər.

Onu da xatırladırıq ki, pivənin və tütün məmulatlarının pərakəndə satışı istisna olmaqla, aksiz markaları ilə markalanmalı olan məhsulların (malların) nağd qaydada az miqdarda, yəni 50 manatadək olan məbləğdə satılması, belə məhsulların (malların) satış məqsədləri üçün nağd qaydada az miqdarda, yəni 50 manatadək olan məbləğdə alınması 100 manat məbləğində inzibati cərimə edilir.

Pivənin və tütün məmulatlarının pərakəndə satışı istisna olmaqla, aksiz markası ilə markalanmalı olan məhsulları (malları) nağd qaydada xeyli miqdarda, yəni 50 manatdan 1.000 manatadək olan məbləğdə satma, belə məhsulları (malları) satış məqsədləri üçün nağd qaydada xeyli miqdarda, yəni 50 manatdan 1.000 manatadək olan məbləğdə alma 1.000 manatdan 2.000 manatadək miqdarda cərimə və ya 1 ilədək müddətə islah işləri və ya 1 ilədək müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılır. Bu əməllər külli miqdarda törədildikdə isə 2 ilədək müddətə islah işləri və ya 2 ilədək müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılır.

Cavabın əsaslandırması: İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 450.2-ci maddəsi, Cinayət Məcəlləsinin 213-1.3-cü 213-1.4-cü maddələri, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 7 dekabr tarixli, 700 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir “Aksiz markası ilə markalanmalı olan malların Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsinin tənzimlənməsi Qaydaları”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Elçin Rzayev Seyidağa oğlu, r_elcin@mail.ru, Bakı (30.11.2016) (Oxunub: 28 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 14350)
Salam. Müəssisə müntəzəm (və ya daimi) xidmət göstərir (VM-nin 166.3-cü maddəsinə əsasən).Oktyabr ayı üzrə göstərdiyimiz xidmətin həcmini (və ya dəyərini) 31 oktyabr 2016-cı il tarixdə aktla rəsmləşdirərək təhvil verəndən sonra 07 noyabr 2016-cı il tarixdə həmin xidmət üçün qarşı tərəfə VHF təqdim edilmişdir. Yuxarıda qeyd etdiyim halda və ödəmənin əvvəlcə həyata keçirilməməsini nəzərə alaraq Vergi tutulan əməliyyatın aparıldığı vaxt hansı aya aid edilir?

Bildiririk ki, xidmətlərin müntəzəm və ya daimi əsasda göstərilməsi bir müqavilə (və ya razılaşma) çərçivəsində müəyyən müddətə fəaliyyətin göstərilməsini nəzərdə tutur. Bu halda xidmətlərin müntəzəmliyi və ya daimiliyi göstərilən fəaliyyətin müəyyən dövrdə təkrarlanması ilə müşahidə olunmalıdır. Xidmətlərin daimi əsasda göstərilməsi həmin xidmətlərin uzun müddətdə (və ya qeyri-müəyyən müddətdə) keçirilməsini, müntəzəm xidmətlər isə eyni fəaliyyətin dövrü olaraq təkrarlanmasını nəzərdə tutur.

ƏDV üzrə hesabat dövrü təqvim ayı olduğundan bu verginin məqsədləri üçün müntəzəm və ya daimi əsasda göstərilən xidmətlər dedikdə həmin xidmətlərin hər ay üzrə mütəmadi olaraq göstərilməsi başa düşülür.

Bu əməliyyatlar zamanı ƏDV tutulan əməliyyatların vaxtı ödəmənin əvvəlcədən həyata keçirildiyi hal istisna olmaqla xidmətlərin tam başa çatdığı vaxtdan sonrakı 5 gün müddətində elektron vergi hesab-fakturasının verildiyi vaxt, xidmətlər tam başa çatdığı vaxtdan sonrakı 5 gün müddətində elektron vergi hesab-fakturası verilmədiyi halda isə həmin xidmətlərin tam başa çatdığı vaxt hesab edilir.

Sizin qeyd etdiyiniz halda vergi tutulan əməliyyatların aparıldığı vaxt oktyabr ayı hesab edilir.

Cavabın əsaslandırması: Vergi Məcəlləsinin 13.2.11-ci,  166.3-cü176.3-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Məhəməd Abbasov Nürəddin, magomed.abbasov.1967@mail.ru, Xaçmaz rayonu (30.11.2016) (Oxunub: 30 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 14349)
Salam. Mən bilmək istəyirəm, zərərli işə görə verilən puldan gəlir vegisi və DSMF haqqı tutulurmu?

Bildiririk ki, “Əmək şəraiti ağır və zərərli olan işlərdə və iqlim şəraitinə görə işləmək üçün əlverişli olmayan iş yerlərində çalışan işçilərin əmək haqqının yüksək məbləğdə ödənilməsini təmin edən artımların (əmsalların) məbləğinin minimum miqdarının müəyyən edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 22.08.2002-ci il tarixli 137 nömrəli Qərarına Əsasən əmək şəraiti ağır və zərərli olan işlərdə və iqlim şəraitinə görə işləmək üçün əlverişli olmayan iş yerlərində çalışan işçilərin əmək haqqına əmək şəraitinin ağır və zərərlik səviyyəsindən asılı olaraq edilən əlavələrə gəlir vergisi üzrə güzəştin verilməsi Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmamışdır.

Qeyd edilənlərlə bağlı işəgötürən tərəfindən işçilərə edilən ödənişlər onların əmək haqqına əlavə edilməklə ümumi qaydada ödəmə mənbəyində gəlir vergisinə cəlb edilir.   

Bununla belə, ağır, zərərli və təhlükəli istehsalatlarda işçilərin tibbi müayinədən keçirilməsi üçün işəgötürənin hesabına qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada ödənilmiş xərc məbləğləri və əmək şəraiti zərərli, ağır olan və yeraltı işlərdə çalışan işçilərə verilən pulsuz müalicə-profilaktik yeməklər, süd və ona bərabər tutulan digər məhsulların dəyəri və işçilərə müəyyən edilmiş müddətlərdə və tələb olunan çeşidlərdə verilən xüsusi geyim, xüsusi ayaqqabı və digər fərdi mühafizə vasitələrinin dəyəri gəlir vergisindən azaddır. 

Məcburi sosial sığorta haqlarının düzgün hesablanması ilə bağlı müvafiq məlumat əldə etmək üçün aidiyyəti üzrə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna müraciət etməyinizi tövsiyə edirik.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 17-ci, 98.1-ci, 102.1.14.4-cü, 102.1.14.5-ci150-ci maddələri,Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24 iyun 2016-cı il tarixli 976 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondu haqqında Əsasnamə”, “Əmək şəraiti ağır və zərərli olan işlərdə və iqlim şəraitinə görə işləmək üçün əlverişli olmayan iş yerlərində çalışan işçilərin əmək haqqının yüksək məbləğdə ödənilməsini təmin edən artımların (əmsalların) məbləğinin minimum miqdarının müəyyən edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 22.08.2002-ci il tarixli 137 nömrəli Qərarı.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Mehdiyev Vüqar Zabit, vmehdiyev@mail.ru, Bakı (30.11.2016) (Oxunub: 25 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 14348)
Salam. Mənim sualım ƏDV ilə bağlıdır. ƏDV-yə cəlb edilən malların təqdim edilməsinin son həlqəsi ƏDV ödəyicisi olmayan, məsələn sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi, yaxud da əvəzləşdirmə hüququ olmayan vergi ödəyicisi olarsa, belə vəziyyətdə həmin ƏDV məbləğinin əvəzləşdirilməsi necə həyata keçirilir. Malları alan həmin axırıncı vergi ödəyicisi ƏDV məbləğini necə hesablayır. Təşəkkür edirəm.

Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikasında vergi növlərindən biri olan, məzmun etibarı ilə dolayı vergi növünə aid edilən əlavə dəyər vergisinin hesablanması və ödənilməsi mexanizmi və proseduralarına əsasən ƏDV konkret müəssisəsinin yükü olmayıb, təkrar istehsal prosesində zəncirvari olaraq istehlakçıların üzərinə keçirilir. ƏDV universal xarakter daşıyaraq istehsal və tədavül prosesinin hər bir mərhələsində alqı və satqı arasındakı fərqdən ödənilən vergi kimi çıxış edir.

ƏDV-nin hesablanması zamanı vergi ödəyicisinin büdcə qarşısında olan vergi öhdəliyi ƏDV tutulan dövriyyədən hesablanan verginin məbləği ilə əvəzləşdirilməli olan verginin məbləği arasındakı fərqdən ibarətdir.

Əvəzləşdirmə dedikdə, vergi ödəyicilərinin hesabat dövrü ərzində həyata keçirdikləri əməliyyatlar çərçivəsində ödədikləri ƏDV məbləğlərinin Vergi Məcəlləsinin müddəalarına uyğun olaraq verilən elektron vergi hesab-fakturalara və ya idxalda ƏDV-nin ödənildiyini təsdiq edən sənədlərə əsasən nəzərə alınması başa düşülür.

Vergi Məcəlləsinin 175-ci maddəsinin tələblərinə əsasən ƏDV-nin ödəyicisi tərəfindən ƏDV məbləğinin əvəzləşdirilməsi üçün:

- verginin məbləği xüsusi ƏDV-nin depozit hesabına və bu hesab daxilində aparılan əməliyyatlarda ödənilməlidir;

- malın (işin xidmətin) dəyəri nağdsız qaydada (mal, iş və xidmət təqdim edənin bank hesabına birbaşa nağd qaydada ödənişlər istisna edilməklə) ödənilməlidir;

- alınmış mal (iş, xidmət) sahibkarlıq fəaliyyəti çərçivəsində istifadə olunmalıdır;

- vergi ödəyicisinə təqdim olunan mallara (işlərə, xidmətlərə) elektron vergi hesab-fakturaları verilməlidir.

Gömrük orqanları tərəfindən verilmiş idxalda ƏDV-nin ödənildiyini göstərən idxal sənədləri ödənişin formasından asılı olmayaraq verginin əvəzləşdirilməsinə əsas verir.

Qeyd olunan tələblərə əsasən ödənilən ƏDV məbləğinin büdcədən əvəzləşdirilməsinə vergi qanunvericiliyində məhdudiyyət qoyulmur.

Lakin alınmış mallara (işlərə, xidmətlərə) görə ödənilmiş, lakin əvəzləşdirilməsinə yol verilməyən ƏDV-nin məbləği isə gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olduğu halda, həmin malın (işin, xidmətin) dəyərinə aid edilir.

Qeyd olunanların daha aydın başa düşülməsi üçün diqqətinizə şərti məbləğlər üzərində bir misal təqdim edirik: ƏDV ödəyicisi hesabat dövrü ərzində alınan mallara görə malı satan ƏDV ödəyicisinin hesablaşma hesabına 100 manat, ƏDV-nin depozit hesabına isə 18 manat ödəmişdir. Bununla yanaşı, 100 manat dəyərində mal idxal olunmuş və gömrük orqanlarına 18 manat vergi ödənilmişdir. Alınmış mallar hesabat ayında 354 manata (300 manat malın dəyəri, 54 manat ƏDV məbləği) başqa şəxsə satılmışdır. Bu halda sözügedən vergi ödəyicisinin ƏDV üzrə büdcə qarşısında olan vergi öhdəliyi 18 manat (54-18-18=18 manat) təşkil edir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin XI fəsli.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Fazil Cabbarov, fazilomni@gmail.com, Bakı (30.11.2016) (Oxunub: 33 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 14347)
A şirkəti ictimai iaşə xidməti göstərən B şirkəti ilə müqavilə bağlayaraq işçiləri yeməklə təmin edir və B şirkətinə vəsait ödəyir. Ödənilən vəsaitin 25% miqdarında DSMF-yə vəsait hesablayıb ödəyir. VM-nin 109-cu maddəsinə əsasən yemək xərcləri gəlirdən çıxılmır. Bununla bağlı DSMF-yə hesablanaraq ödənilən vəsait gəlirdən çıxılan xərcə aid edilirmi?

Bildiririk ki, mənfəət vergisinin məqsədləri üçün gəlirdən çıxılmayan xərclərdən başqa gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olan bütün xərclər, həmçinin qanunla nəzərdə tutulmuş icbari ödənişlər gəlirdən çıxılır.

Əyləncə və yemək xərclərinin (müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş normalar daxilində müalicə-profilaktik yeməklərə, süd və ona bərabər tutulan digər məhsullara və vasitələrə sərf olunan xərclər, həmçinin dəniz nəqliyyatında üzücü heyətə verilən yemək xərcləri istisna olmaqla), habelə işçilərin mənzil və digər sosial xarakterli xərclərinin gəlirdən çıxılmasına yol verilmir.

Bununla belə, işəgötürən tərəfindən işçinin sosial xarakterli xərclərinin çəkilməsi üçün ödənilən pul vəsaiti işçinin birbaşa özünə verilmirsə (o cümlədən işçinin bank hesabına köçürülmürsə), həmin xərclərin əvəzinin ödənilməsinin nəticəsi kimi əldə edilən gəlir fiziki şəxsin vergi tutulan gəlirinə aid edilmir.

Məcburi dövlət sosial sığorta ayrılmalarının gəlirdən çıxılması ilə bağlı bildiririk ki, “Sosial sığorta haqqında” Qanunda qeyd olunan qaydada hesablanaraq ödənilən məcburi dövlət sosial sığorta haqlarının isə icbari ödənişlər hesab olunmaqla gəlirdən çıxılmasına yol verilir.

Məcburi sosial sığorta haqlarının düzgün hesablanması ilə bağlı müvafiq məlumat əldə etmək üçün aidiyyəti üzrə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna müraciət etməyinizi tövsiyə edirik.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 98.5-ci, 108-ci və 109.3-cü maddələri, “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının 18.02.1997-ci il tarixli 250-IQ nömrəli Qanunu, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24 iyun 2016-cı il tarixli 976 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondu haqqında Əsasnamə”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Taleh Bədəlov, taleh-bedelov@mail.ru, Bakı (30.11.2016) (Oxunub: 21 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 14346)
Salam. ƏDV ödəyicisi olan A müəssisəsi ƏDV ödəyicisi olan B müəssisəsindən ƏDV ilə birlikdə 11.800 manatlıq mal almışdır. B müəssisəsi 5 gün ərzində VHF göndərmiş və ƏDV hesabatında 1.800 azn ƏDV hesblaması aparmış və büdcəyə ödəmişdir.Lakin A müəssisəsi ödnişləri ciddi hesabat blankı olan kassa mədaxil orderi vasitəsilə ƏDV ilə birlikdə 11.800 azn kassasından ödəmə etmişdir.Sualım hər iki ödəyicinin əməliyyatında hansı qanun pozuntusu var? və hər hansı maliyyə sanksiyası tətbiq edilə bilərmi? Əvvəlcədən təşəkkür edirəm.

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 175-ci maddəsinin tələblərinə əsasən ƏDV-nin ödəyicisi tərəfindən ƏDV məbləğinin əvəzləşdirilməsi üçün:

- verginin məbləği xüsusi ƏDV-nin depozit hesabına və bu hesab daxilində aparılan əməliyyatlarda ödənilməlidir;

- malın (işin xidmətin) dəyəri nağdsız qaydada (mal, iş və xidmət təqdim edənin bank hesabına birbaşa nağd qaydada ödənişlər istisna edilməklə) ödənilməlidir;

- alınmış mal (iş, xidmət) sahibkarlıq fəaliyyəti çərçivəsində istifadə olunmalıdır;

- vergi ödəyicisinə təqdim olunan mallara (işlərə, xidmətlərə) elektron vergi hesab-fakturaları verilməlidir.

ƏDV ödəyicisi kimi vergi orqanında qeydiyyatda olan şəxsə malların idxalı zamanı gömrük orqanları tərəfindən verilmiş idxalda ƏDV-nin ödənildiyini göstərən idxal sənədləri isə ödənişin formasından asılı olmayaraq ƏDV-nin əvəzləşdirilməsinə əsas verir.

Qeyd edilənlərə əməl edilməyərək, o cümlədən malların (işin, xidmətin) ƏDV-siz dəyəri nağd qaydada satıcının bank hesabına ödənilmiş, habelə ƏDV-dən azad olunan, yaxud ƏDV-yə cəlb edilməyən əməliyyatlar aparan şəxslər tərəfindən mallar (işlər, xidmətlər) alınarkən həmin mallara (işlərə, xidmətlərə) görə ödənilmiş ƏDV məbləği əvəzləşdirilmir və əvəzləşdirilməsinə yol verilməyən ƏDV-nin məbləği birbaşa gəlirdən çıxılmayaraq həmin malların (işlərin, xidmətlərin) dəyərinə aid edilir.

ƏDV ödəyicisi tərəfindən malların (işlərin, xidmətlərin) alınması ilə əlaqədar  ödənilməli olan ƏDV məbləği onları təqdim edən ƏDV ödəyicisinin ƏDV sub-uçot hesabına köçürülmədiyi və ya malların (iş və xidmətlərin) dəyəri ödənilən gündən gec olaraq ödənildiyi halda isə ödənilməmiş və ya vaxtında ödənilməmiş ƏDV məbləğinin 50 faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 58.6-cı, 175-ci, 175.8-ci176.5-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


İsmayıl Hacıyev, mailis2002@gmail.com (30.11.2016) (Oxunub: 26 dəfə, Orta qiymət: 4.5, ID: 14345)
Şirkətimiz yalnız kənd təsərrüfatı fəaliyyəti ilə məşğuldur. Hazırda sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatdayıq, lakin bu günki tarixədək şirkətimiz gəlir əldə etməmişdir. Gözləntilərimizə görə şirkətimizin ilk gəliri 2016-cı ilin dekabr ayında olacaqdır və bu gəlirin məbləği 250,000 manatı üstələyəcəkdir.
Sual: Biz qeyd etdiyimiz gəliri hansı formada bəyan etməliyik:
1) Sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsi əsasında (Maddə 220.1 sətr 808- vergi tutulmayan əməliyyatların məbləği) və yaxud
2) Mənfəət vergisi ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçməklə mənfəət vergisi bəyannaməsi vasitəsilə?
3) digər formada...? Əvvəlcədən minnətdarlığımı bildirirəm. 

Bildiririk ki, sadələşdirilmiş vergi ödəyicisinin Vergi Məcəlləsinin 155.1-ci maddəsinin müddəalarına uyğun olaraq ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmaq öhdəliyi yaradan vergi tutulan əməliyyatlarını ƏDV-dən azad edilən malların göndərilməsi, işlərin görülməsi və xidmətlərin göstərilməsi təşkil etdiyi halda həmin vergi ödəyiciləri ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmır. Eyni zamanda həmin vergi ödəyicilərinin sadələşdirilmiş vergini tətbiq etmək hüququ olmadığı üçün hüquqi şəxslər mənfəət vergisinin, sahibkarlıq fəaliyyətini hüquqi şəxs yaratmadan həyata keçirən fiziki şəxslər isə gəlir vergisinin ödəyicisi olaraq fəaliyyət göstərməlidirlər.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 155.1-ci, 159.2-ci218.1-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 4.5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Nofəl Məmmədov Şaiq, nofalmammadov@yahoo.com, Bakı (29.11.2016) (Oxunub: 40 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 14344)
Salam. Satışla məşğul olan şəxs qaimə-fakturada daşınma xərcini ayrıca göstərə bilərmi (misal: Daşınma xərci - 100 azn)? Bununla bağlı fəaliyyət kodu alınmalıdırmı?
1. Nəqliyyat vasitəsi öz balansında olduqda necə tənzimlənməlidir?
2. Balansında nəqliyyat vasitəsi olmadıqda necə tənzimlənməlidir?

Bildiririk ki, qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada öz imkanlarından, qabiliyyətindən və əmlakından sərbəst istifadə edərək təkbaşına və ya başqaları ilə birlikdə azad sahibkarlıq fəaliyyəti və ya qanunla qadağan edilməmiş digər iqtisadi fəaliyyət növü ilə məşğul olmaq hər kəsin konstitusiya hüququdur və bu fəaliyyət istər bilavasitə fərdi sahibkar, istərsə də təsis edilən şirkət vasitəsi ilə həyata keçirilə bilər.

Eyni zamanda, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan hər hansı şəxslərin mülki hüquq münasibətlərinin subyekti kimi çıxış etməsi qeyd olunaraq, mülki hüquq subyektlərinin iradə sərbəstliyi, mülki münasibətlərin iştirakçıları arasında mülki müqavilələrin azad bağlanması mülkiyyət hüququnun və başqa əmlak hüquqlarının əmələ gəlməsi əsaslarını və həyata keçirilməsi qaydasını müəyyənləşdirən, əmlak münasibətlərini və onlarla bağlı olan şəxsi qeyri-əmlak münasibətlərini tənzimləyən mülki qanunvericiliyin əsas prinsiplərinə aid edilmişdir.

Bu baxımdan qanunla qadağan olmayan fəaliyyətlə məşğul olaraq fəaliyyətinizin xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla digər şəxslə mülki müqavilə bağlaya bilərsiniz.

Maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlarının sənədləşdirilməsinə dair məlumatın verilməsi Maliyyə Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid edildiyindən ciddi hesabat blanklarının tətbiqi ilə bağlı Maliyyə Nazirliyinə müraciət etməyiniz daha məqsədəuyğundur.

Digər tərəfdən, mülkiyyətinizdə və ya istifadənizdə olan avtonəqliyyat vasitələri ilə Azərbaycan Respublikasının ərazisində digər şəxsə yük daşıma xidməti həyata keçirildidə,  bu fəaliyyətlə əlaqədar uçota alınarkən vergi orqanına təqdim etdiyiniz ərizədəki fəaliyyət növündən başqa yeni fəaliyyət növünün əlavə edilməsi müraciətinizə əsasən həyata keçirildiyindən yeni fəaliyyət növünü müvafiq xanada qeyd etməklə qeydiyyatda olduğunuz vergi orqanının əhatə dairəsinə aid olan vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinəFiziki şəxsin vergi uçotu haqqında Ərizə” təqdim olunmalıdır.

Lakin mülkiyyətinizdə olan avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə öz istehsal fəaliyyətinizin təmin edilməsi üçün özünüzə məxsus yüklərin daşınması həyata keçirildikdə isə həmin avtomobil nəqliyyat vasitələri üçün Nəqliyyat Nazirliyindən “Xüsusi fərqlənmə nişanı” almalısınız və bu halda uçot məlumatlarınıza yeni fəaliyyət növünün əlavə edilməsinə zərurət yaranmır.

Cavabın əsaslandırılması: Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 59-cu maddəsi, Mülki Məcəllənin 6-cı maddəsi, Vergi Məcəlləsinin 13.2.37-ci və 34.3-cü maddələri, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 9 fevral 2009-cu il tarixli 48 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamə” və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 27 avqust tarixli 118 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Müəssisə və təşkilatların, habelə sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslərin iş xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq ciddi hesabat blanklarının tərtibi və tətbiqi Qaydalarıvə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 09.02.2006-cı il tarixli, 40 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə sərnişin və yük daşımalarına görə verginin ödənilməsi xüsusiyyətləri, habelə “Fərqlənmə nişanı” və “Xüsusi fərqlənmə nişanı”nın tətbiq edilməsi Qaydaları.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Ülviyyə Teymurova İbrahim, azizova81@hotmail.com (29.11.2016) (Oxunub: 33 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 14343)
Salam. Mən 5 il bundan öncə VÖEN-imi bağlatdırmısam. İndi valideyinlərimin ünvanına məktub gəlib ki, VÖEN avtomatik aktiv olacaq. Mən artıq bir neçə ildir ki, Azərbaycanda yaşamıram. Online hesabımı bağlamaq üçün nə etməliyəm? Qeyd edim ki, şifrə, parol da yadımda deyil. Sifrə, parolu necə əldə edə bilərəm?

Bildiririk ki, Vergilər Nazirliyi ilə elektron sənəd mübadiləsinin aparılması üçün istifadəçi kodu, parol və şifrənin yenidən əldə edilməsi məqsədi ilə “Elektron sənəd mübadiləsi haqqında Ərizə” ilə şəxsən və ya səlahiyyətli nümayəndəniz vasitəsi ilə uçotda olduğunuz vergi orqanına və ya ərazi prinsipi nəzərə alınmadan vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz. Qeyd edilən ərizə daxil olduğu gündən sonra 2 gün müddətində vergi ödəyicisinə qapalı zərfdə elektron sənəd mübadiləsinin aparılması üçün istifadəçi kodu, parol və şifrə təqdim edilir.

Vergi ödəyicilərinin vergi uçotundan çıxarılması və fəaliyyətinin  müvəqqəti  dayandırılması prosedurları isə fərqlidir. 

Belə ki, fəaliyyətini müvəqqəti dayandırmaq istəyən vergi ödəyicisi Vergi ödəyicisinin, onun filialının, nümayəndəliyinin və  ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) fəaliyyətinin və digər vergi tutulan əməliyyatlarının dayandırılması haqqında arayışı təqdim etməlidir. Arayışda sahibkarlıq fəaliyyətinin və ya digər vergi tutulan əməliyyatların dayandırılmasının müddəti göstərilməli, qeyd olunan müddət bitdikdə fəaliyyətin dayandırılması barədə yenidən müraciət edilmədikdə isə fəaliyyətinin dayandırılması haqda müraciətdə göstərilən son tarixdən sonrakı gündən etibarən vergi ödəyicisinin fəaliyyəti aktivləşir və müvafiq bəyannamələrin vergi orqanına təqdim olunması üzrə öhdəlik yaranır.

Vergi ödəyicisi fəaliyyətini müvəqqəti dayandırdıqda, fəaliyyətin dayandırıldığı tarixədək olan dövr üzrə öz üzərinə düşən vergi öhdəliklərini (bəyannamələrin təqdim olunması, vergi məbləğlərinin ödənilməsi) mütləq qaydada yerinə yetirməlidir.

Gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən Asan İmza) və ya istifadəçi kodu, parol və şifrə olduqda Vergilər Nazirliyinin İnternet Vergi İdarəsi portalı üzərindən fiziki şəxsin fəaliyyətinin onlayn rejimdə dayandırılması mümkündür.

Bu barədə ətraflı məlumatı səhifəmizin “E-Xidmətlər” bölməsindəki Fiziki şəxsin fəaliyyətinin onlayn dayandırılmasıelektron xidməti üzrə inzibati reqlament vasitəsilə əldə edə bilərsiniz.

Fəaliyyətə xitam vermək və vergi uçotundan çıxmaq üçün isə vergi ödəyicisi uçotda olduğu vergi orqanına Fiziki şəxsin vergi uçotundan çıxarılması haqqında ərizə və vergi şəhadətnaməsi vergi orqanından təhvil götürüldüyü halda onun əsli təqdim edilməlidir. Vergi orqanı tərəfindən fiziki şəxs vergi uçotundan çıxarıldıqda ona verilmiş VÖEN vergi ödəyicilərinin uçot məlumat bazasında ləğv edilmiş kimi arxivləşdirilir və ona “Vergi ödəyicisinin uçotdan çıxarılması haqqında Bildiriş” göndərilir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 16.2-ci, 16.3-cü, 30-cu34.5-ci, 34.7.3-cü və 38.3.8-ci maddələri, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 27.07.2007-ci il tarixli 120 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Vergi hesabatının elektron sənəd formasında göndərilməsi Qaydası”, Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 19.05.2015-ci il tarixli müvafiq Qərarı ilə təsdiq edilmiş Fiziki şəxslərin vergi uçotuna alınması, yenidən uçota alınması və uçotdan çıxarılması Qaydaları”, Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 07.09.2016-cı il tarixli müvafiq Qərarı ilə təsdiq edilmiş Fiziki şəxsin fəaliyyətinin onlayn dayandırılması elektron xidməti üzrə inzibati reqlament və Vergilər Nazirliyinin 11.11.2016-cı il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi ödəyicilərinə göstərilən xidmətlərin vahid standartları” (xidmətin kodu: 2.6)

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Zahid Səttarov Həsən oğlu, s_zahid@mail.ru, Bakı (29.11.2016) (Oxunub: 23 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 14342)
Bilmık istəyirəm ki, publik hüquqi şəxs statusu almış agentlik Vergilər Nazirliyində qeydiyyata alınır ya yox? Hüquqşünas Ənnağı Hacıbəyli Milli Məclisin "Publik hüquqi şəxslər haqqında" qəbul etdiyi qanunu «Bizim Yol» qəzətində şərh edərkən, qeyd edib ki, "Publik hüquqi şəxs" hüquqi şəxs kimi Vergilər Nazirliyində qeydiyyata alınmır. Xahiş edirəm bunu ətraflı cavablandırasınız. Öncədən Sizə minnətdarlığımı bildirirəm.

Bildiririk ki, publik hüquqi şəxs - dövlət və bələdiyyə adından və ya publik hüquqi şəxs tərəfindən yaradılan, ümumdövlət və ictimai əhəmiyyət daşıyan fəaliyyətlə məşğul olan, dövlət və ya bələdiyyə orqanı olmayan təşkilatdır.

Publik hüquqi şəxs “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş qaydada müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra hüquqi şəxs statusunu əldə edir.

Burada nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi həyata keçirir.

Göründüyü kimi, publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı Vergilər Nazirliyi tərəfindən aparılır.

Cavabın əsaslandırılması:Publik hüquqi şəxslər haqqında” Azərbaycan Respublikasının 29.12.2015-ci il tarixli 97-VQ nömrəli Qanununun 2.2-ci, 4.4-cü maddələri, Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında 12 dekabr 2003-cü il, 560 -IIQ nömrəli Azərbaycan Respublikası Qanunu 5.1-ci maddəsi, ""Publik hüquqi şəxslər haqqında” Azərbaycan Respublikasının 29.12.2015-ci il tarixli 97-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 03.02.2016-cı il tarixli 759 nömrəli Fərmanının 2.2-ci bəndi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Irade Hasimova, irade.hasimova@mail.ru, Lənkəran rayonu, Kənarmeşə kəndi (29.11.2016) (Oxunub: 19 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 14341)
Sual 1: Vergi Məcəlləsinin 161.1-ci maddəsi. Vergi tutulan əməliyyatın dəyəri vergi ödəyicisinin müştəridən və ya hər hansı digər şəxsdən aldığı, yaxud almağa hüququ olduğu haqqın ƏDV nəzərə alınmadan məbləği (yol vergisi istisna olmaqla, digər vergilər, rüsumlar və ya başqa yığımlar da daxil olmaqla) əsasında müəyyən edilir. Xahis edirik misal göstərməklə izah edəsiniz?
Sual 2: Vergi Məcəlləsinin 166.1-cı maddəsi. Bu maddədə başqa hallar nəzərdə tutulmamışdırsa, vergi tutulan əməliyyatın vaxtı həmin əməliyyat üçün ödəmə 30 gün müddətində həyata keçirildikdə ödəmənin həyata keçirildiyi, ödəmə 30 gündən sonra həyata keçirildikdə isə ƏDV-nin elektron vergi hesab-fakturasının verildiyi vaxt sayılır. Xahiş edirik misal göstərməklə VM-nin 166.1-ci maddəsini izah edəsiniz?

1 və 2. Cavab: Bildiririk ki, eyni məzmunlu sorğunuza 27 oktyabr 2016-cı il tarixdə (İD: 14215) cavab verilmişdir.

Bir daha bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 161.1-ci maddəsində ƏDV tutulan əməliyyatın dəyərinin müəyyən edilməsi qaydası nəzərdə tutulmuşdur ki, həmin maddəyə əsasən ƏDV tutulan əməliyyatın dəyəri vergi ödəyicisinin müştəridən və ya hər hansı digər şəxsdən aldığı, yaxud almağa hüququ olduğu haqqın ƏDV nəzərə alınmadan məbləği (yol vergisi istisna olmaqla, digər vergilər, rüsumlar və ya başqa yığımlar da daxil olmaqla) əsasında müəyyən edilir.

Belə ki, həmin maddə malları (işləri, xidmətləri) təqdim edən şəxs tərəfindən verginin yalnız malların (işlərin, xidmətlərin) ödənilən dəyərindən deyil, təqdim edən şəxsin ödəməni almaq hüququnu əldə etdiyi məbləğdən də hesablanmasını vurğulayaraq həmin məbləğin hansı şəkildə təşəkkül tapdığını açıqlayır. Qeyd olunan məbləğ malın (işin, xidmətin) formalaşdığı məbləğdən, qanunvericiliyə uyğun olaraq əlavə edilməli olan vergilər (mədən vergisi və ya aksizlər) və ya hər hansı digər yığımlardan ibarət olduğunu göstərir.

Vergi Məcəlləsinin 166.1-ci maddəsinə əsasən isə malların təqdim edilməsi, işlərin görülməsi və xidmətlərin göstərilməsi üzrə ƏDV tutulan əməliyyatların aparılması vaxtı aşağıdakılar nəzərə alınmaqla müəyyən edilir:

- əməliyyat üçün ödəmənin malların təqdim edilməsindən, işlərin görülməsindən və xidmətlərin göstərilməsindən 30 gün müddətində həyata keçirilməsi;

- əməliyyat üçün ödəmə malların təqdim edilməsindən, işlərin görülməsindən və xidmətlərin göstərilməsindən 30 gün müddətində həyata keçirilmədikdə bu əməliyyata görə ƏDV-nin elektron vergi hesab-fakturasının 5 gün ərzində verilib-verilməməsi;

- malların göndərilməsi onların daşınmasını nəzərdə tutursa, bu halda ödəmənin 30 gün müddətində həyata keçirilməsi, ödəmə keçirilmədiyi halda malların göndərilməsi müddətindən sonrakı 5 gün ərzində ƏDV-nin elektron vergi hesab-fakturasının verilib-verilməməsi.

Qeyd olunanlara əsasən ƏDV tutulan əməliyyat üçün ödəmə malların təqdim edilməsindən, işlərin görülməsindən və xidmətlərin göstərilməsindən 30 gün müddətində həyata keçirildiyi bütün hallarda ƏDV tutulan əməliyyatın vaxtı həmin ödəmənin həyata keçirildiyi vaxt sayılır.

ƏDV tutulan əməliyyat üçün ödəmə göstərilən 30 gün müddətində həyata keçirilmədikdə, lakin ƏDV-nin elektron vergi hesab-fakturası 5 gün ərzində verildikdə ƏDV tutulan əməliyyatın aparıldığı vaxt ƏDV-nin elektron vergi hesab-fakturasının verildiyi vaxt sayılır. Bu qayda ilə ƏDV tutulan əməliyyat üçün ödəmə yuxarıda göstərilən 30 gün müddətində həyata keçirilmədikdə və ƏDV-nin elektron vergi hesab-fakturası 5 gün ərzində verilmədikdə ƏDV tutulan əməliyyatın aparıldığı vaxt həmin malların göndərildiyi və ya təqdim edildiyi, işlərin görüldüyü və xidmətlərin göstərildiyi vaxt sayılır. Bu halda malların göndərilməsi, onların daşınmasını nəzərdə tutursa ƏDV tutulan əməliyyatın vaxtı həmin malların daşınmasının başlandığı vaxt hesab edilir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 68.1-ci, 161.1-ci, 166.1-cı və 176.3-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Samir Hacıyev Bəxtiyar, Samir@intracaspian.az, Bakı (29.11.2016) (Oxunub: 15 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 14340)
Salam. Təmsil etdiyim şirkət hal-hazırda BP şirkətinin icrası Azərbaycan və Gürcüstan Respublikalarının ərazisində nəzərdə tutulan layihəsinin tender prossesində iştirak edir. Bilmək istərdim ki, BP şirkəti kontraktı yerli şirkətlə bağlayarsa, bu zaman hansı vergilər bizə şamil olunur. Eyni zamanda əgər BP kontraktı (xarici) Rus şirkəti ilə bağlayarsa hansı vergilər şamil olunacaqdır. Nəzərinizə çatdrım ki, sözu gedən layihə ACG PSA (Hasilatın Pay Bölgüsü ) çərçivəsində icra olunacaq. Təşəkkür edirəm, Samir Hacıyev.

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsi qüvvəyə minənədək və ya o, qüvvəyə mindikdən sonra qanunla təsdiq olunmuş hasilatın pay bölgüsü haqqında, əsas boru kəməri haqqında və digər bu qəbildən olan sazişlərdə və ya qanunlarda, o cümlədən neft və qaz haqqında, ixrac məqsədli neft-qaz fəaliyyəti və xüsusi iqtisadi zonalar haqqında qanunlarda Vergi Məcəlləsində və vergilər haqqında digər normativ hüquqi aktlarda nəzərdə tutulmuş müddəalardan fərqli müddəalar müəyyən edildikdə, həmin sazişlərin və ya qanunların müddəaları tətbiq edilir.

Hasilatın Pay Bölgüsü üzrə bağlanmış sazişlərə və onlara uyğun olaraq təsdiq edilmiş protokollara əsasən həmin sazişlər çərçivəsində Podratçı tərəfə və ya Əməliyyat şirkətinə malları, işləri və xidmətləri birbaşa və ya dolayısı ilə təqdim edən hər bir subpodratçı, bu təqdim edilən mallar, işlər və xidmətlər üzrə ƏDV-ni sıfır faiz (0%) dərəcə ilə tətbiq edir. Onların Saziş çərçivəsində gördükləri işlərin və göstərdikləri xidmətlərin  ƏDV-dən azad olunmasını və yaxud sıfır (0) faiz dərəcə ilə cəlb edilməsini onlara verilən “Sıfır faiz (0%) dərəcəsi ilə ƏDV-nə cəlb olunma haqqında Sertifikat (Şəhadətnamə)” təsdiq edir. Qeyd edilən sertifikat təqdim olunmadığı halda malların, işlərin görülməsi və ya xidmətlərin göstərilməsi Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş ümumi qaydada ƏDV-yə cəlb olunur.

Eyni zamanda, Hasilatın Pay Bölgüsü haqqında sazişlərə və onlara uyğun olaraq təsdiq olunmuş protokollara əsasən həmin sazişlər çərçivəsində iş, xidmət təqdim edən xarici hüquqi şəxslərə iş və xidmətlərə görə ödənilən ödənişlərdən sazişlərdən asılı olaraq müəyyən edilmiş dərəcə ilə ödəmə mənbəyində vergi tutulur və bu əməliyyat Azərbaycan Respublikasında karbohidrogen fəaliyyəti ilə bağlı mallar, işlər yaxud xidmətlərin təqdim edilməsi üçün podratçı tərəflə və ya əməliyyat şirkəti ilə və ya subpodratçı ilə birbaşa və ya vasitəli müqavilə bağlayan xarici subpodratçılara şamil edilir.

Xarici subpodratçı malları Azərbaycan Respublikası ərazisində ticarət əlavəsi ilə satarsa, belə əlavə iş və ya xidmət göstərilməsi hesab edilərək müvafiq dərəcə ilə vergiyə cəlb ediləcək. Mənfəət nəzərdə tutmayan malların maya dəyəri ilə təqdim edilməsi vergiyə cəlb edilmir. Karbohidrogen fəaliyyəti ilə bağlı Azərbaycan Respublikasından kənarda işlərin görülməsi və xidmətlərin göstərilməsinə yaxud malların təsliminə münasibətdə heç bir vergi tətbiq olunmur.

Xatırladırıq ki, xarici şirkətin nümayəndəliyinin karbohidrogen fəaliyyətindən başqa digər fəaliyyəti olduğu halda hər bir fəaliyyətin uçotu ayrı-ayrılıqda aparılmalı, karbohidrogen fəaliyyəti ilə bağlı olmayan digər gəlirlərindən xarici şirkətin nümayəndəliyi seçdiyi vergitutma sisteminə uyğun olaraq müvafiq vergiləri (mənfəət vergisi, ƏDV və ya sadələşdirilmiş vergi) hesablayıb dövlət büdcəsinə ödəməli və bəyannamələri vergi orqanına təqdim etməlidir.

Zərurət yarandıqda sorğunuzda qeyd olunan məsələ ilə əlaqədar əlavə məlumatın alınması üçün Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Cavabın əsaslandırılması: Müxtəlif Sazişlər üzrə “Xarici Subpodratçıların vergiyə cəlb olunması haqqında Protokol”lar,Əlavə Dəyər Vergisi haqqında Protokol”lar və Vergi Məcəlləsinin 2.7-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Abbasov Hüseyn Camal oğlu, Abbasovh82@mail.ru, Şahbuz rayonu (29.11.2016) (Oxunub: 16 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 14339)
Salam. Vergi orqanında qeyd olunan telefon nömrəsini yeni nömrəmlə necə dəyişə bilərəm?

Bildiririk ki, vergi ödəyicisinin vergi orqanının baza məlumatlarında olan telefon nömrəsinin dəyişdirilməsi şəxsin özünün və ya səlahiyyətli nümayəndəsinin (notarial qaydada təsdiq edilmiş etibarnamə ilə) Fiziki şəxsin vergi uçotu haqqında Ərizəilə uçotda olduğu vergi orqanına və ya əhatə dairəsinə aid olan vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciəti əsasında həyata keçirilir.

Bununla belə, gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən Asan İmza) və ya istifadəçi kodu, parol və şifrə olduqda isə Vergilər Nazirliyinin İnternet Vergi İdarəsi portalı üzərindən vergi uçotu məlumatlarınızda olan telefon nömrənizin dəyişdirilməsi üçün “Fiziki şəxsin uçot məlumatlarında dəyişikliklərin edilməsi barədə ərizə”ni elektron qaydada vergi orqanına təqdim etməklə həmin əməliyyatı elektron qaydada yerinə yetirə bilərsiniz.

Bu barədə ətraflı məlumatı saytımızın “Xidmətlər” bölməsinin “E-Xidmətlər” alt bölməsindəki Fiziki şəxsin uçot məlumatlarının onlayn dəyişdirilməsielektron xidməti üzrə inzibati reqlament vasitəsi ilə əldə edə bilərsiniz.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 34.3-cü  34.7-ci maddələri, Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 07 oktyabr 2013-cü il tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmiş Fiziki şəxsin uçot məlumatlarının onlayn dəyişdirilməsielektron xidməti üzrə inzibati reqlament.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Bəxtiyar Cabarov Namik, cabbarov.b@gmail.com, Bakı (29.11.2016) (Oxunub: 14 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 14338)
Salam. Zəhmət olmasa deyin, Fiziki şəxs kənd təsərrüfatı mallarının şəxsi yük daşıma üçün nəzərdə tutulmuş nəqliyyat vasitəsilə səyyar qaydada (və ya stasionar qaydada) topdan və ya pərakəndə satışı ilə məşğul olursa, hansı vergi ödəmələri həyata keçirməlidir. Əgər vergi ödəyicisi sayılırsa, verqi orqanlarından hansı vergi ödəyicisi növü uzrə qeydiyyatdan keçmelidir? VÖEN açılmalıdırmı? Yük daşınması üçün nəqliyyat vasitəsi üçün Fərqlənmə nişanı alınmalıdırmı, əgər almalıdırsa ilk növbədə hara müraciət etməlidir? Təşəkkür edirəm.

Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd olunan fəaliyyət sahibkarlıq fəaliyyəti hesab edilir və fiziki şəxs kimi sahibkarlıq fəaliyyətinə başladığınız günədək yaşayış yeri üzrə vergi orqanına müraciət edərək vergi uçotuna alınmalısınız. Fiziki şəxs kimi vergi orqanında uçota alınmaq üçün kağız daşıyıcısında və ya elektron formada müraciət edilə bilər ki, uçota alınma, yenidən uçota alınma, uçotdan çıxarılma ödənişsiz həyata keçirilir.

Fiziki şəxs vergi uçotuna alınarkən təqdim etdiyi ərizədə seçdiyi vergitutma metoduna uyğun olaraq sadələşdirilmiş verginin, gəlir vergisinin və ya əlavə dəyər vergisinin (gəlir vergisinin ödəyicisi də olmaq şərti ilə) ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərə bilər. Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olduğunuz və vergi tutulan əməliyyatınızın həcmi ardıcıl 12 ay (aylar) ərzində 200.000 manatdan artıq olmadığı halda xərcləriniz nəzərə alınmadan rüb ərzində satışdan əldə olunan hasilatın həcmindən müvafiq dərəcələrlə (Bakı şəhəri üzrə 4 faiz, digər şəhər və rayonlarda 2 faiz) sadələşdirilmiş vergini, gəlir vergisinin ödəyicisi olduğunuz təqdirdə il ərzində satışdan əldə etdiyiniz gəlirlə həmin gəlirin əldə olunması üçün çəkilən sənədləşdirilmiş və Vergi Məcəlləsinin müddəalarına uyğun gəlirdən çıxıla bilən xərclərin fərqindən 20 faiz dərəcə ilə gəlir vergisi hesablayaraq ödəməlisiniz.

Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan fiziki şəxslərin bilavasitə bu fəaliyyətdən əldə etdikləri gəlirləri isə gəlir vergisindən, 2014-cü il yanvarın 1-dən 5 il müddətinə həmin fəaliyyət prosesində istifadə olunan əmlakları əmlak vergisindən, istehsal etdikləri kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı üzrə dövriyyələr ƏDV-dən azaddır və istehsal etdikləri kənd təsərrüfatı məhsullarının satışından əldə etdikləri hasilatın həcmi sadələşdirilmiş verginin vergitutma obyektinə daxil edilmir. Kənd təsərrüfatı məhsulları emal edərək təqdim edən şəxslərə isə sözügedən güzəştlər şamil olunmur.

Bununla belə, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan fiziki şəxs mülkiyyətində və ya istifadəsində olan torpaq sahələrinə bələdiyyələr tərəfindən təqdim olunan tədiyə bildirişlərinə əsasən müvafiq vergi məbləğini ödəməlidir.

Digər tərəfdən, mülkiyyətində və ya istifadəsində olan avtonəqliyyat vasitələri ilə Azərbaycan Respublikasının ərazisində yük daşımalarını həyata keçirən şəxslər sadələşdirilmiş verginin ödəyicisidirlər və bu vergi ödəyiciləri tərəfindən sadələşdirilmiş vergi yük maşınının yükgötürmə qabiliyyətindən (hər ton üçün) və xidmətin həyata keçirildiyi yerdən asılı olaraq Vergi Məcəlləsinin 220.5-ci220.6-ci maddələri ilə müəyyən edilən qaydada hesablanaraq öz istəklərinə uyğun təqvim ayının sonunadək növbəti ay, rüb, yarım il və ya il üçün Nəqliyyat Nazirliyindən "Fərqlənmə nişanı" alarkən dövlət büdcəsinə ödənilir və  bu fəaliyyətə görə vergi orqanlarına bəyannamə verilmir.

Fiziki şəxs mülkiyyətində olan avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə öz istehsal fəaliyyətini təmin etmək üçün özünə məxsus yüklərin daşınmasında istifadə olunan avtomobil nəqliyyat vasitələrini üçün isə Nəqliyyat Nazirliyindən “Xüsusi fərqlənmə nişanı” almalıdır. “Xüsusi fərqlənmə nişanı” mülkiyyətində avtomobil nəqliyyatı vasitələri olan vergi ödəyiciləri müraciətindən sonra beş iş günü ərzində verilir və bunun alınması üçün hər hansı haqq ödənilmir.

Vergi orqanlarında uçot prosedurları, fəaliyyətinizin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq etməli olduğunuz hərəkətlər (nağd və nağdsız hesablaşmaların rəsmiləşdirilməsi, vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi və s.) barədə daha ətraflı məlumat almaq üçün Vergilər Nazirliyinin rəsmi saytında “Sahibkarın vergi bələdçisi” bölməsində yerləşdirilən məlumatlarla tanış ola, əlavə suallar yarandıqda isə Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) və ya vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 13.2.37-ci, 16.1.8-ci, 33.1-ci, 33.4-cü, 96.1-ci, 102.1.11-ci, 106.1.14-cü, 108-ci, 130.1-ci, 164.1.18-ci, 199.9-cu, 204-cü, 206-cı, 208-ci, 218.4.1-ci, 219.7-ci, 220.5-ci, 220.6-cı221.4-cü maddələri, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 09.02.2006-cı il tarixli, 40 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə sərnişin və yük daşımalarına görə verginin ödənilməsi xüsusiyyətləri, habelə “Fərqlənmə nişanı” və “Xüsusi fərqlənmə nişanı”nın tətbiq edilməsi Qaydaları.

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Nurlan Əmirxanov, nurlan.amirxanov777@gmail.com, Abşeron rayonu, Ceyranbatan qəsəbəsi (29.11.2016) (Oxunub: 16 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 14337)
Himayəsində 2 məktəbdə oxuyan və bir gündüz təhsil alan, lakin stipendiya alan tələbə var. Bu halda 50 azn güzəşt olunur?

Bildiririk ki, digər güzəşt hüquqları olmayan və qohumluq dərəcəsindən asılı olmayaraq himayəsində azı üç nəfər, o cümlədən gündüz təhsil alan 23 yaşınadək şagirdlər və tələbələr olan muzdlu işçinin (ər və ya arvaddan birinin) əsas iş yerində müvafiq təsdiqedici sənədlər (ər və arvaddan birinin güzəştdən istifadə edib-etməməsi barədə onların əsas iş yerindən işəgötürənin arayışı və Vergilər Nazirliyinin təsdiq etdiyi formada yerli icra hakimiyyəti və ya bələdiyyələr tərəfindən verilmiş arayış) təqdim edildiyi andan vergi tutulmalı olan aylıq gəliri 50 manat məbləğində azaldılır. Bu qayda uşaqların 18 yaşa, tələbələrin və şagirdlərin 23 yaşa çatdığı ilin sonunadək, habelə uşaqların və himayədəkilərin öldüyü hallarda ölüm ilinin sonunadək saxlanılır.

Təqaüd, pensiya və işsizlik müavinəti alan şəxslər (uşaqlardan başqa), dövlət təminatında olan şəxslər (texniki-peşə məktəblərinin şagirdləri, uşaq və körpə evlərində tərbiyə alanlar), xüsusi məktəblərin şagirdləri və internat evlərində olan, saxlanmasına görə qəyyumlardan haqq alınmayan uşaqlar, habelə tam dövlət təminatındakı məktəblər yanında internatlarda olan uşaqlar himayədə olanlara aid edilmir.

Sorğunuzda qeyd olunan hal üzrə gündüz təhsil alan tələbə təqaüd alırsa himayədə olanlara aid edilmir və bununla bağlı həmin fiziki şəxsin vergi güzəşti hüququnuz yaranmır.

Əlavə olaraq bildiririk ki, 1 yanvar 2016-cı il tarixdən etibarən qüvvədə olan Vergi Məcəlləsində fiziki şəxsin əsas iş yerində (əmək kitabçasının olduğu yerdə) hər hansı muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən aylıq gəliri 2500 manatadək olduqda ölkə üzrə yaşayış minimumunun (2016-cı il üzrə 136 manat) 1 misli məbləğində olan hissəsi gəlir vergisindən azaddır.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 102.1.6-cı, 102.5-ci, 102.6-cı102.8-ci maddələri, Azərbaycan Respublikasının 20 oktyabr 2015-ci il tarixli, 1379-IVQ nömrəli “Azərbaycan Respublikasında 2016-cı il üçün yaşayış minimumu haqqında” Qanunu və Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 4 yanvar tarixli 4 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Əmək haqqından tutulan vergi güzəştləri hüququnun müəyyənləşdirilməsi üçün sənədlərin Siyahısı”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Azər Əliyev, azer.aliyev@bolluq.az (29.11.2016) (Oxunub: 27 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 14336)
Salam. Bolluq LTD MMC firmasından xarici əlagələr müdürü Azer Əliyevdir Sizi narahat edən. Xaricdən xammalı idxal elədiyimiz zaman 18 % ƏDV ödəyirik və daha sonra bu xammalları istifadə edib, hazır məhsul şəklində xaricə ixrac etdiyimiz zaman ödəmiş olduğumuz ƏDV bizə necə geri gaytarılacaqdır? Xahis edirəm cavab verəsiniz. 

Bildiririk ki, gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq malların gömrük dəyərini formalaşdıran xərclər də daxil olmaqla həmin mallar üzrə müəyyənləşdirilmiş gömrük dəyərinə hesablanmış ƏDV məbləğləri Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən olunmuş qaydada idxalda ƏDV-nin ödənildiyini göstərən sənədlər əsasında əvəzləşdirilir, malların ixracı isə ƏDV-yə sıfır (0) dərəcə ilə cəlb olunur.

Təqvim ayı ərzində ƏDV tutulan dövriyyənin azı 50 faizi sıfır (0) dərəcə ilə vergiyə cəlb olunduğu halda hesabat dövründə əvəzləşdirilən ƏDV məbləğinin hesablanmış ƏDV-dən artıq olan hissəsi vergi ödəyicisinin ərizəsi əsasında ona qaytarılır. Bu artıq ödəmə səyyar vergi yoxlaması keçirildikdən sonra öz təsdiqini tapdıqda, artıq ödənilmiş vergilərin Vergi Məcəlləsinin müddəalarına uyğun olaraq geri qaytarılır.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 38.3.4-cü, 159.3-cü, 165.1.3-cü,  175.1-ci, 175.7-ci, 176.5-ci179.1-ci maddələri, Gömrük Məcəlləsinin 192-ci maddəsi, “Gömrük tarifi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu. 

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Ülvi Vəliyev Elbrus, ulvi275kr@hotmail.com (29.11.2016) (Oxunub: 25 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 14335)
Salam. Dollarla olan müqavilələrdə vergi öhdəliyi vergi-hesab fakturanın təqdim edildiyi günün məzənnəsi ilə hesablanır, ya ödəniş gününə olan Milli Bankın məzənnəsi ilə hesablanır? Maddə 69. Xarici valyutanın manatla hesablanması Xarici valyuta ilə aparılan və vergiyə cəlb etməyə aid olan hər hansı əməliyyat onun həyata keçirildiyi gün Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının rəsmi mübadilə məzənnəsi ilə manatla hesablanır. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində göstərilən hər hansı bir əməliyyat dedikdə Bank Əməliyyatı nəzərdə tutulur, ya göstərilən xidmət nəzərdə tutulur? Məsələn: 10 may 2015 ci ildə-1000$-lıq iş görülüb və vergi hesab-fakturası bu tarixdə də təqdim edilib.10 may 2015 ci ildə manatın məzənnəsi 1.05 oldugunu nəzərə alsaq 1050 manat almalıyam.Ödəniş olmadığı təqdirdə qalan borc 24 Dekabr 2016-cı ildə 1000$-1700AZN (Həmin günün məzənnəsinə görə dəyişir) olur.Belə olan halda Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi nə deyir? Sizdən xahişim budur ki, mümkündüsə ünvanladığım suala Vergilər Nazirliyindən rəsmi olaraq cavab alsam çox gözəl olardı. Əgər bu mümkün olmasa yazılı olaraq rəsmi cavabı necə ala biləcəyimi bildirərdiniz mənə. İşlərinizdə uğurlar.

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 69-cu maddəsi vergiyə cəlb edilməyə aid olan və xarici valyuta ilə aparılan hər hansı əməliyyatın, o cümlədən malların (işlərin, xidmətlərin) təqdim edilməsi ilə bağlı aparılan, lakin bununla məhdudlaşdırılmayan digər əməliyyatların (bank əməliyyatlarının və s.) həyata keçirildiyi gün Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının rəsmi mübadilə məzənnəsi ilə manatla hesablandığını müəyyən edir.

Tərəflər arasında bağlanmış müqavilədə təqdim edilmiş mallara (işlərə, xidmətlərə) görə qiymət dəyişikliyi aparılmadığı halda belə əməliyyatlardan yaranan məzənnə fərqi gəlir (mənfəət) vergisinin məqsədləri üçün gəlirə və ya zərərə aid edilir və ƏDV-nin vergitutma obyekti yaranmır.

Bunlarla yanaşı, ƏDV tutulan əməliyyatın dəyəri vergi ödəyicisinin müştəridən və ya hər hansı digər şəxsdən aldığı, yaxud almağa hüququ olduğu haqqın ƏDV nəzərə alınmadan məbləği əsasında müəyyən edilir. Malları (işləri, xidmətləri) təqdim edən şəxs tərəfindən elektron vergi hesab-fakturası təqdim edildikdən sonra xarici valyuta üzrə məzənnənin dəyişməsi səbəbindən tərəflər arasında bağlanmış müqavilədə qiymətlər dəyişdiyi halda vergi tutulan dövriyyə dəqiqləşdirilir və dəyişikliyin baş verdiyi hesabat dövründə dəqiqləşdirilmiş elektron vergi hesab-fakturası təqdim edilməklə dəqiqləşdirilən dövriyyə ƏDV-yə cəlb edilir.

Əlavə olaraq bildiririk ki, tərəflərdən birinin xarici fiziki və ya hüquqi şəxs olduğu və ya əqdin (müqavilənin) predmeti kimi yalnız pulun özü çıxış etdiyi hallarda bağlanmış müqavilələr (əqdlər) xarici valyutada müəyyənləşdirilə bilər.

Saytımızın “Sual-Cavab” bölməsi vergi ödəyicilərinin və ya vətəndaşların vergilərlə bağlı müraciətlərini vergi mütəxəssislərinə ünvanlayaraq qısa müddətdə cavab alma proseslərini əhatə edir Bu bölməsinə daxil olmuş müraciətin cavabının yazılı qaydada müraciət edən şəxsin ünvanına və ya elektron poçt ünvanına göndərilməsi nəzərdə tutulmamışdır.

Vergi qanunvericiliyinin Sizi maraqlandıran məsələlər barədə yazılı şəkildə (rəsmi) cavab almaq üçün isə İnternet Vergi İdarəsinin “Onlayn kargüzarlıq və e-VHF” bölməsinə daxil olaraq elektron məktub göndərmək yolu ilə və ya kağız daşıyıcısında tərtib olunmuş məktubla vergi orqanına müracət edə bilərsiniz.

Cavabın əsaslandırılması: Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 19-cu maddəsinin III hissəsi, Mülki Məcəllənin 389-390-cu, 439-cu, 739-cu və 741-ci maddələri, Vergi Məcəlləsinin 13.2.12-ci, 69-cu, 70-ci, 159.1-ci, 161.1-ci, 163.1.3-cü163.1.4-cü maddələri, Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli müvafiq nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Vergi ödəyiciləri ilə sual-cavab” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Şükürov Zamiq Ziyafet, zamiqomer12@gmail.Com, Bakı (28.11.2016) (Oxunub: 45 dəfə, Orta qiymət: 3.67, ID: 14334)
Salam. Yaşayış sahəsinin kirayə verilməsinə görə ayda nə qədər və yaxud ildə nə qədər vergi ödənməlidir? 

Bildiririk ki, əmlakın icarəyə verilməsindən gəlir əldə edən fiziki şəxsin bu qeyri-sahibkarlıq fəaliyyəti üzrə sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi olmaq hüququ olmadığından həmin şəxs gəlir vergisinin ödəyicisi olmalıdır.

Fiziki şəxsə icarə haqqı vergi ödəyicisi kimi uçotda olan şəxs tərəfindən ödənildikdə icarədən gəlirlər üzrə vergi öhdəliyi ödəmə mənbəyində 14 faiz dərəcə ilə icarəyə götürən şəxs tərəfindən yerinə yetirilərək hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq “Ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi” ilə bəyan edilərək büdcəyə ödənilir və bu halda əmlakı icarəyə verən fiziki şəxsin vergi uçotuna alınmaq və bəyannamə təqdim etmək öhdəliyi yaranmır.

Fiziki şəxs əmlakını  vergi ödəyicisi olmayan fiziki şəxslərə icarəyə verdikdə isə icarəyəverən fiziki şəx sözü vergi ödəyicisi kimi vergi orqanında uçota alınmaqla (VÖEN almalı) vergi öhdəliyini yerinə yetirmək üçün bu fəaliyyətdən əldə etdiyi gəlirdən 14 faiz dərəcə ilə vergini hesablamalı, hesabat ilindən sonrakı ilin mart ayının 31-dən gec olmayaraq “Gəlir vergisinin bəyannaməsi”ni vergi orqanına təqdim etməklə həmin müddət ərzində də hesablanmış gəlir vergisinin məbləğini dövlət büdcəsinə ödəməlidir.

İcarəyə verən şəxs rezident müəssisələr və qeyri-rezidentin daimi nümayəndəlikləri olduqda isə onların bu fəaliyyətləri üzrə gəlirlərindən ödəmə mənbəyində vergi tutulmur, icarəyə verən həmin rezident müəssisələr və qeyri-rezidentin daimi nümayəndəlikləri vergi öhdəliyini mənfəət vergisinin  ödəyicisi olmaqla ümumi qaydada özləri yerinə yetirirlər. Belə ki, bu fəaliyyətdən əldə edilən gəlirdən həmin gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı çəkilmiş xərclər çıxdıqdan sonra qalan məbləğdən 20 faiz dərəcə ilə mənfəət vergisi hesablanaraq hesabat ilindən sonrakı ilin mart ayının 31-dən gec olmayaraq “Mənfəət vergisinin bəyannaməsi”ni vergi orqanına təqdim edilməklə həmin müddət ərzində də hesablanmış mənfəət vergisinin məbləği dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

Əmlakın icarəyə verilməsi fəaliyyəti göstərərək ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) vergi tutulan əməliyyatının həcmi 200.000 manatdan artıq olan hüquqi şəxs növbəti ayın birinci günündən 10 gün ərzində ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata dair ərizə verməyə borcludur.

Əmlakın icarəyə verilməsindən gəlir əldə edən şəxslərin bu fəaliyyətlə yanaşı, digər fəaliyyət növləri ilə məşğul olduqda isə digər fəaliyyətdən əldə etdiyi gəlirlərə sadələşdirilmiş vergini tətbiq etmək hüququna malikdir. Bu halda əmlakın icarəyə verilməsi və digər fəaliyyət növləri üzrə əldə edilən gəlirlərin və xərclərin uçotu hər bir fəaliyyət növü üzrə ayrılıqda aparılmalıdır.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 17-ci, 33.1-ci, 33.4-cü, 96.1-ci, 99.3.3-cü, 104-cü, 105-ci, 108-ci, 124-cü, 149-cu, 150-ci, 152-ci, 155.1-ci, 218.5.4-cü221.7-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 3.67

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Babək Eynalov, babek_eynalov@mail.ru, Masalli rayonu, Qədirli kəndi (28.11.2016) (Oxunub: 32 dəfə, Orta qiymət: 3.67, ID: 14333)
Salam. Narahat etiyimə görə üzür istəyirəm. Sizə bir təklifim var. Mümkünsə toyda kamera çəkənləri də vergiyə cəlb etsəniz yaxsi olar, toyun birini 100-150 azn-nə çəkirlər. Toyda çəkilən şəkilləri də 2 manatdan satırlar.

Bildiririk ki, sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən fiziki şəxs sahibkarlıq fəaliyyətinə başladığı günədək yaşayış yeri üzrə vergi orqanına müraciət edərək vergi uçotuna alınmalı və fəaliyyət xüsusiyyətinə uyğun olaraq müvafiq vergiləri hesablayıb dövlət büdcəsinə ödəməlidir. Vergi orqanında uçota alınmadan sahibkarlıq fəliyyəti göstərmək isə vergi qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyətə səbəb olur.

Qarşılaşdığınız vergidən yayınma və vergi qanunvericiliyinin pozulması faktları barədə ətraflı məlumatla qeyri-anonim olaraq Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) və ya vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Qeyd olunan hallar vergi orqanı tərəfindən araşdırılır və şəxsin vergidən yayınmaya yol verdiyi hallar sübuta yetirildikdə vergi orqanı tərəfindən müvafiq tədbirlər görülür.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 16.1.8-ci, 33.1-ci, 33.4-cü və 58.2-ci maddələri, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 29 dekabr 2000-ci il 230 nömrəli,  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 mart 2001-ci il tarixli 454 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi haqqında Əsasnamə.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 3.67

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Tural Xudaverdiyev Ilham, xudaverdiyevt92@gmail.com, İmisli rayonu,Sarxanli kendi (28.11.2016) (Oxunub: 30 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 14332)
Salam. Mən işə qəbulla bağlı imtahanın nə vaxt keçiriləcəyi barədə məlumat almaq istəyirəm.

Bildiririk ki, vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar müsabiqə vergi orqanlarında vakansiyalar yarandıqda həyata keçirilir və bu zaman müsabiqə barədə KİV-də, habelə səhifəmizdə müvafiq elanlar verilir. Elanda müsabiqəyə çıxarılan vakant vəzifələrin siyahısı verilir və bu vəzifələrə müvafiq ixtisas üzrə ali təhsili olan şəxslər müsabiqədə iştirak edə bilərlər.

Vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar ətraflı məlumatı səhifəmizin İşə qəbul. Müsabiqələrbölməsindən, Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Cavabın əsaslandırılması: Vergilər Nazirliyinin 24.06.2014-cü il tarixli müvafiq Əmri ilə təsdiq olunmuş“Dövlət vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar sənədlərinin toplanması, yoxlanılması, müsabiqənin keçirilməsi, ehtiyat kadrların formalaşdırılması və idarə edilməsi Qaydaları.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Rafael Cəfərov Tərlan, rafael_cafarov@mail.ru, Sumqayıt (28.11.2016) (Oxunub: 41 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 14331)
Salam. Mənim iki sualım var:
1) Mən əlimdə mal gəzərək satmaq istəyirəm, daha doğrusu elektronik mallar â– pleyer, nauşnik, yaddaş kartı və s. Metro çıxışında universitet qabağında bu növ malları. Buna vergi düşürmü, əgər düşürsə VÖEN-im olacaqsa, Polis və ya başqa dövlət işçisi mənə qadağa qoya bilərmi?
2) Play Marketdə proqram qoysam və səyyar satış etsəm, vergi organında firma kimi ad qoya bilərəmmi? misal: Rafael Smart.

1. Cavab: Sorğunuzdan Bakı şəhərində fəaliyyət göstərmək istədiyiniz qənaətinə gələrək bildiririk ki, qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada öz imkanlarından, qabiliyyətindən və əmlakından sərbəst istifadə edərək təkbaşına və ya başqaları ilə birlikdə azad sahibkarlıq fəaliyyəti və ya qanunla qadağan edilməmiş digər iqtisadi fəaliyyət növü ilə məşğul olmaq hər kəsin konstitusiya hüququdur və bu fəaliyyət istər bilavasitə fərdi sahibkar, istərsə də təsis edilən şirkət vasitəsi ilə həyata keçirilə bilər.

Sorğunuzda qeyd olunan fəaliyyət sahibkarlıq fəaliyyəti hesab edildiyi üçün fiziki şəxs kimi sahibkarlıq fəaliyyətinə başladığınız günədək yaşayış yeri üzrə vergi orqanına müraciət edərək vergi uçotuna alınmalı və fəaliyyət xüsusiyyətinə uyğun olaraq müvafiq vergiləri hesablayıb dövlət büdcəsinə ödəməlisiniz. Satılan malın pulu ödənilərkən, istehlakçıya malın satıldığını təsdiq edən qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qəbz, kassa çeki və ya digər ciddi hesabat blankı verilməlidir. Lakin sahibkarlıq fəaliyyəti qanunla qadağan olunmayan yerlərdə həyata keçirilməlidir. Belə ki, səyyar satış üçün müəyyən edilmiş sahələrdən kənarda səyyar (mövsümi) ticarət və xidmət fəaliyyəti qadağandır. Səyyar (mövsümi) ticarət və xidmət küçələrin, səkilərin hərəkət hissəsində, dövlət müəssisə və təşkilatların binalarına, tarixi və mədəniyyət abidələrinə, təhsil müəssisələrinə bitişik ərazilərdə həyata keçirilə bilməz. Bilavasitə metro stansiyalarının giriş-çıxışlarında, yeraltı keçidlərdə ancaq güllərin, qəzet və jurnalların, məktəb ləvazimatlarının, xüsusi dolablar vasitəsi ilə dondurma və sərinləşdirici içkilərin satışına yol verilir. Səyyari (mövsümi) ticarət və xidmət fəaliyyətini həyata keçirən hüquqi və fiziki şəxslər   ayrılmış ərazidən kənarda fəaliyyətə yol verməməyə borcludurlar.

Qanunsuz küçə ticarəti, yəni müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilməmiş yerlərdə malların satılmasına və ya işlərin (xidmətlərin) görülməsinə görə isə 80 manat məbləğində inzibati cərimə müəyyən edilmişdir ki, burada müvafiq icra hakimiyyəti orqanı dedikdə Azərbaycan Respublikasının yerli icra hakimiyyəti orqanları nəzərdə tutulur.

Vergi orqanlarında uçot prosedurları, fəaliyyətinizin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq etməli olduğunuz hərəkətlər (nağd və nağdsız hesablaşmaların rəsmiləşdirilməsi, vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi və s.) barədə daha ətraflı məlumat almaq üçün Vergilər Nazirliyinin rəsmi saytında Sahibkarın vergi bələdçisi bölməsində yerləşdirilən məlumatlarla tanış ola bilərsiniz.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 13.2.37-ci, 16.1.9-cu, 33-cü  34-cü maddələri, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 454-cü maddəsi, “Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında”Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 29 dekabr tarixli 96-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15.02.2016-cı il tarixli 795 nömrəli Fərmanının 4.5-ci bəndi, Bakı şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının 06.04.2000-ci il tarixli 363 saylı Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Bakı şəhəri səyyar (mövsümi) ticarət və xidmətlərinin aparılması Qaydaları”.

2.  Cavab: Bildiririk ki, Mülki Məcəllənin 50-ci maddəsinin müddəalarına əsasən hüquqi şəxsin öz təşkilati-hüquqi formasını göstərən adı olur. Kommersiya təşkilatı olan hüquqi şəxsin firma adı olmalıdır. Firma adı qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada qeydə alınmış hüquqi şəxsin həmin addan istifadəyə müstəsna hüququ vardır. Firma adlarının qeydiyyatı və işlədilməsi qaydası qanunvericiliklə müəyyənləşdirilir.

Başqa hüquqi şəxsin firma adı ilə hüquqlar və vəzifələr əldə edilməsinə yol verilmir.

Bu və ya digər adda vergi ödəyicisinin olub-olmamasını yoxlamaq üçün vergi ödəyicisi “Kommersiya hüquqi şəxsin unikallığının yoxlanılması” elektron xidmətindən istifadə edə bilər.

Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə, o cümlədən də elektron ticarətlə məşğul olmaq məqsədilə yerli investisiyalı kommersiya hüquqi şəxsin yaradılması üçün tələb olunan sənədlərin siyahısını saytımızın “Bir pəncərə” bölməsinin eyniadlı pəncərəsindən əldə edə bilərsiniz.

Bununla yanaşı, əlavə suallar yarandıqda Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Cavabın əsaslandırılması: Mülki Məcəllənin 50-ci maddəsi, Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və reyestri haqqındaAzərbaycan Respublikasının 12.12.2003-cü il tarixli 560-IIQ nömrəli Qanununun 5-ci və 6-cı maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Fərzəliyev Bəhruz Ölkədar oğlu, bahruz.farzaliyev@gmail.com (24.11.2016) (Oxunub: 84 dəfə, Orta qiymət: 3.29, ID: 14330)
Bina tikintisi ilə bağlı verginin hesablanması zamanı vergitutma obyekti (yəni binanın sahəsi) necə hesablanılır, oxdan-oxa, yoxsa çöldən-çölə?

Bildiririk ki, sadələşdirilmiş vergitutma sistemini seçmiş bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər üçün dövlətə ayrılan hissə istisna olmaqla, tikilən binanın hər mərtəbəsinin ümumi sahəsi (yaşayış və qeyri-yaşayış sahələri daxil olmaqla) vergitutma obyektidir. 

Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsinin 75.2-ci maddəsinə əsasən tikilən binanın sahəsi və digər zəruri məlumatlar yerli icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilmiş və müsbət rəy almış tikinti layihəsində öz əksini tapmalıdır və verginin hesablanması zamanı tikinti layihəsində qeyd olunan məlumatlar əsas götürülür.

Tikinti fəaliyyəti barədə geniş məlumatı əldə etmək üçün şəhərsalma və tikinti fəaliyyəti sahəsində dövlət siyasətini həyata keçirən Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur. 

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 219.3-cü maddəsi, Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsinin 75.2-ci maddəsi, “Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il 29 iyun tarixli 392-IVQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin 4 sentyabr 2012-ci il 695 ¹–-li Fərmanının 4.3-cü və 4.7-1-ci bəndləri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 7    Orta qiymət: 3.29

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Əli Tarıverdiyev, ali.tarerdiyev@bk.ru, Naxçıvan MR (24.11.2016) (Oxunub: 65 dəfə, Orta qiymət: 4.2, ID: 14329)
Saytınız, verdiyiniz cavablar və operativliyinizə söz ola bilməz. Buna görə VN-nə,saytın admininə və suallarımıza vaxtında cavab verən vergi əməkdaşlarına təşəkkür etmək istərdim. Sualım belədir: ƏDV odəyicisinin hesabat dövründə 18% dərəcə ilə vergiyə cəlb olunan əməliyyatlarının dəyəri 10.000 manat,vergidən azad olunan əməliyyatlarının dəyəri isə 3.000 manat olmuşdur.Həmin hesabat dövründə EHVF əsasında nağdsız qaydada ödəniş aparmaqla 7.000 manat dəyərində mal alınmış və əvvəlki hesabat dövründə ƏDV-yə 18% dərəcə ilə cəlb olunan əməliyyatlar çərçivəsində təqdim edilmiş 5.000 manat dəyərində olan malın 2.000 manat dəyərində olan hissəsi qaytarılmışdır.Göstəriən məbləğlərə ƏDV daxil deyildir.Bu məsələyə görə şəxsin ƏDV üzrə öhdəliyi nə qədərdir?

Bildiririk ki, malların təqdim edilməsi, işlərin görülməsi, xidmətlərin göstərilməsi və vergi tutulan idxal ƏDV-nin vergitutma obyektini təşkil edir. ƏDV tutulan əməliyyatın dəyəri vergi ödəyicisinin müştəridən və ya hər hansı digər şəxsdən aldığı, yaxud almağa hüququ olduğu haqqın ƏDV nəzərə alınmadan məbləği (yol vergisi istisna olmaqla, digər vergilər, rüsumlar və ya başqa yığımlar da daxil olmaqla) əsasında müəyyən edilir. Vergi tutulan idxalın dəyəri isə malların Azərbaycan Respublikasının gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq müəyyən edilən gömrük dəyərindən və mallar Azərbaycan Respublikasına gətirilərkən ödənilməli olan rüsumlardan və vergilərdən (ƏDV və yol vergisi nəzərə alınmadan) ibarətdir.

ƏDV-dən azad olunan əməliyyatlar Vergi Məcəlləsinin 164-cü maddəsi ilə, ƏDV-yə sıfır (0) dərəcə ilə cəlb olunan əməliyyatlar isə Vergi Məcəlləsinin 165-ci maddəsi ilə müəyyən edilmişdir.

Malın (işin, xidmətin) alıcısı alınmış elektron vergi hesab-fakturası əsasında ödənilmiş ƏDV məbləğlərini Vergi Məcəlləsinin 175-ci maddəsinin müddəalarına uyğun olaraq, ƏDV-dən azad edilən əməliyyatlarla yanaşı vergi tutulan əməliyyatlar apardıqda vergi tutulan dövriyyənin ümumi dövriyyədəki xüsusi çəkisinə uyğun olaraq müəyyən edilən ƏDV-nin məbləğini əvəzləşdirir. ƏDV tutulan əməliyyatlar üzrə Vergi Məcəlləsinin 163-cü maddəsinə uyğun olaraq vergi tutulan dövriyyənin dəqiqləşdirilməsinə əsas verən hal, yəni malların qismən geri qaytarılması baş verdiyi halda isə dəyişikliyin baş verdiyi hesabat dövründə ƏDV tutulan dövriyyə dəqiqləşdirilir.

Vergi orqanlarına işə qəbulla bağlı keçiriləcək imtahana hazırlaşdığınızı təxmin edərək hazırlaşmağınızın daha səmərəli olması baxımından sualları müstəqil olaraq cavablandırmağınızı, bunun üçün isə ilk növbədə Vergi Məcəlləsinin maddələrinin müddəalarını bir daha mütaliə və təhlil etməyinizi, Vergilər Nazirliyinin rəsmi internet saytında yerləşdirilmiş “Vergi testi” bölməsindən yararlanmağınızı, zərurət yarandıqda, maddələrdə mütaliə nəticəsində belə aydın olmayan hər hansı məqamlarla əlaqədar müraciət etməyinizi tövsiyə edirik.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 159.1-ci, 161.1-ci, 162.1-ci, 163.1.1-ci, 164-cü, 165-ci, 174.2-ci, 175.1-ci, 175.4-cü və 175.5-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 5    Orta qiymət: 4.2

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Ceyhun Mirzəyev Cavanşir, mirzeyevceyhun260@gmail.com, Bakı (24.11.2016) (Oxunub: 75 dəfə, Orta qiymət: 4.83, ID: 14328)
Salam. Moyka açmaq istəyirəm və birdə kafe, bunlara hansı vergilər düşür. Məlumat versəz sevinərəm.Təşəkkürlər.

Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd olunan fəaliyyət sahibkarlıq fəaliyyəti hesab edilir və fiziki şəxs kimi sahibkarlıq fəaliyyətinə başladığınız günədək yaşayış yeri üzrə vergi orqanına müraciət edərək vergi uçotuna alınmalısınız. Vergi uçotuna alınma kağız daşıyıcısında “Fiziki şəxsin vergi uçotu haqqında ərizə” və ona əlavə olunmuş şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin (Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün şəxsiyyət vəsiqəsi) surətinə əsasən həyata keçirilir. Kağız daşıyıcısında müraciət şəxsən və ya səlahiyyətli nümayəndə (notarial qaydada təsdiq edilmiş etibarnamə ilə) vasitəsi ilə vergi orqanına gəlməklə və ya poçt vasitəsi ilə edilir.

Vergi orqanına gəlmədən elektron qaydada da vergi uçotuna alına bilərsiniz. Elektron qeydiyyat gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən “Asan imza”) əsasında İnternet Vergi İdarəsi portalının (www.e-taxes.gov.az) “Fərdi sahibkarların onlayn qeydiyyatı” bölməsi vasitəsi ilə aparılır.

Uçota alınma, yenidən uçota alınma, uçotdan çıxarılma ödənişsiz həyata keçirilir.

Təsərrüfat subyektinizin (obyektinizin), yəni fəaliyyətinizi həyata keçirtmək istədiyiniz obyektlər yerləşdiyi ərazi üzrə vergi orqanına, o cümlədən onun əhatə dairəsinə aid olan Vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzinə və ya gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən “Asan imza”), vergi orqanından qapalı zərfdə verilən istifadəçi kodu, şifrə və parol olduqda müvafiq surətdə elektron qaydada müraciət etməklə uçota qoyulmalıdır.

Bundan əlavə, təsərrüfat subyektində əhali ilə nağd və nağdsız hesablaşmalar aparıldıqda tərəfinizdən NKA və POS-teminallar da qoyulmalı, hesablaşmalar nağdsız qaydada bank vasitəsi ilə aparıldıqda isə bankda hesablaşma hesabı açılmalıdır.

Fiziki şəxs vergi uçotuna alınarkən təqdim etdiyi ərizədə seçdiyi vergitutma metoduna uyğun olaraq sadələşdirilmiş verginin, gəlir vergisinin və ya əlavə dəyər vergisinin (gəlir vergisinin ödəyicisi də olmaq şərti ilə) ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərə bilər. Sözügedən vergitutma sistemlərinin hər birinin istər vergitutma bazasında, istər vergi tutulan dəyərində, istərsə də ümumiyyətlə inzibatçılıqda müəyyən özəllikləri və xüsusiyyətləri vardır.

Belə ki, sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olduğunuz və vergi tutulan əməliyyatınızın həcmi ardıcıl 12 ay (aylar) ərzində 200.000 manatdan artıq olmadığı halda xərcləriniz nəzərə alınmadan rüb ərzində satışdan əldə olunan hasilatın həcmindən müvafiq dərəcələrlə (Bakı şəhəri üzrə 4 faiz, digər şəhər və rayonlarda 2 faiz) sadələşdirilmiş vergini, gəlir vergisinin ödəyicisi olduğunuz təqdirdə il ərzində satışdan əldə etdiyiniz gəlirlə həmin gəlirin əldə olunması üçün çəkilən sənədləşdirilmiş və Vergi Məcəlləsinin müddəalarına uyğun gəlirdən çıxıla bilən xərclərin fərqindən 20 faiz dərəcə ilə gəlir vergisi hesablayaraq ödəməlisiniz.

ƏDV ödəyicisi olduğunuz halda yuxarıda qeyd olunan qaydada hesablanan gəlir vergisi ilə yanaşı 18 faiz dərəcə ilə ƏDV də tətbiq olunmalıdır.

Vergi orqanlarında uçot prosedurları, fəaliyyətinizin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq etməli olduğunuz hərəkətlər (nağd və nağdsız hesablaşmaların rəsmiləşdirilməsi, vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi və s.) barədə daha ətraflı məlumat almaq üçün Vergilər Nazirliyinin rəsmi saytında Sahibkarın vergi bələdçisi bölməsində yerləşdirilən məlumatlarla tanış ola, əlavə suallar yarandıqda isə Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) və ya vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 16.1.8-ci, 33.1-ci33.4-cü, 34.1-ci, 34.2-ci və 34.5-ci maddələri, VIII, X, XI XVII fəsilləri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 6    Orta qiymət: 4.83

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Muradova Hicran Baba, nejda84@mail.ru (24.11.2016) (Oxunub: 68 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 14327)
Hüquqi şəxs depozit hesabından başqa hüquqi şəxsə borc verə bilər?

Sorğunuzun ƏDV-nin depozit hesabı barədə soruşulduğu qənaətinə gəlinərək bildiririk ki, ƏDV-nin depozit hesabı ƏDV-nin mədaxili, uçotu, hərəkəti və dövlət büdcəsinə məxarici ilə bağlı əməliyyatlar aparılan vahid xəzinə hesabıdır. Malları (işləri, xidmətləri) alan şəxs tərəfindən elektron vergi hesab-fakturalarında göstərilən malların (işlərin, xidmətlərin) ƏDV-siz dəyəri həmin malları (işləri, xidmətləri) təqdim edən şəxsin hesabına, ƏDV-nin məbləği isə ƏDV-nin depozit hesabına köçürülməlidir.

ƏDV-nin depozit hesabından vəsaitlərin məxarici isə Vergilər Nazirliyi tərəfindən mərkəzləşdirilmiş qaydada hazırlanmış ödəniş tapşırığına əsasən ƏDV-nin depozit hesabından pul vəsaitləri ƏDV üzrə vergi öhdəliyinin, faizlərin və tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının ödənilməsi üçün və vergi ödəyicisinin rəsmi müraciətinə əsasən dövlət büdcəsinə və dövlət gömrük orqanlarının xəzinədarlıq orqanlarında açılmış müvafiq depozit hesabına köçürülür.

Hüquqi şəxsin ƏDV-nin depozit hesabında olan pul vəsaitini digər hüquqi şəxsə borc kimi verməsi isə mövcud qanunvericilikdə nəzərdə tutulmamışdır.

Cavabın əsaslandırılması: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 30 dekabr tarixli 219 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Vergi ödəyicisinə verilmiş elektron vergi hesab-fakturası üzrə alınmış malların (iş və xidmətlərin) dəyəri ödənilərkən ƏDV-nin ödənilməsi, ƏDV-nin depozit hesabında uçotun aparılması, ƏDV-nin hərəkəti, bu hesab üzrə aparılan əməliyyatlardan ƏDV-nin əvəzləşdirilməsi və dövlət büdcəsinə köçürülməsi Qaydaları”nın 1.2-ci, 3-cü və 4-cü bəndləri, Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Vahid depozit hesabı vasitəsi ilə ƏDV üzrə elektron ödənişlərin və əvəzləşmələrin aparılması” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament.

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.

Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2016

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.