Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə
  1. Təsisçi tərəfindən nizamnamə kapitalına qoyulmuş satış üçün nəzərdə tutulan malların xərc kimi qəbul edilməməsi – vergi ödəyicisi təsisçisi tərəfindən satış üçün nəzərdə tutulmuş alışı qanunvericliyə uyğun rəsmiləşdirilməyən malları xərcə salmaq məqsədilə audit rəyi əsasında qabaqcadan nizmanamə kapitalına qoyuluş edir ki, bu tipli hallarda həmin sənədlər mənfəət/gəlir vergisi məqsədləri üçün xərc kimi tanınmır.

  2. Müvəqqəti idxala görə ödənilmiş ƏDV-nin əvəzləşdirilməsi - Vergi Məcəlləsinin 159.3-cü maddəsinə əsasən tranzit yük daşınması qaydasında, müvəqqəti idxal şəklində Azərbaycan Respublikası ərazisinə buraxılan mallar və ya gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq daxili istehlak üçün idxal edilmiş və ya qəbul olunmuş sayılmayan mallar ƏDV-nin məqsədləri üçün idxal malları hesab edilmədiyindən, müvəqqəti idxalda ödənilmiş ƏDV-nin əvəzləşdirilməsinin ləğv edilməsi.

  3. Gömrük (statistik dəyər) və faktura (invoys) dəyəri arasında fərqə görə hesablamalar – vergi ödəyicisi idxal etdiyi malların dəyərini həm mənfəət/gəlir vergisi məqsədləri üçün xərcdə, həm də əlavə 1-də gömrük orqanları tərəfindən müəyyən edilmiş dəyərlə deyil faktiki maya dəyəri ilə uçota alıb bəyan etməsi;

  4. Xarab olunan malların dəyərinin xərc kimi tanınmaması – istehsal prosesində norma daxilində baş verən təbii itkilər gəlirdən çıxılan xərclərə aid edilir. İstehsala buraxılmayan zay xammal vergi ödəyicisi tərəfindən qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada sənədləşdirildiyi halda, zay xammal istehsal prosesində iştirak etmədiyi və cəmiyyət tərəfindən təqdim edilmədiyi üçün həmin zay xammalın dəyəri vergitutma məqsədləri üçün vergi tutulan gəlirlərə və gəlirdən çıxılan xərclərə aid edilmir. Həmçinin idxal olunan və elektron qaimə faktura əsasında əldə olunan malların müəyyən səbəblər əsasında xarab (zay) olması gəlir və xərc kimi tanınmır. Bu halda da fərdi araşdırma aparılır məqsədli surətdə alınmış malları xarab olma adı ilə sildikdə bu mallar vergi ödəyicsinin əldə etdiyi və təqdim etdiyi malalr kimi qiymətləndirilir.

  5. Riskli vergi ödəyicilərindən əməəsiz əməliyyat çərçivəsində əldə edilmiş elektron qaimə fakturaların əvəzləşdirməyə və xərcə qəbul edilməməsi – Riskli vergi ödəyicisinədn əmtəəsiz əməliyyat çərçivəsində əldə eidlmiş riskli elektron qaimə fakturalara üzrə ödənilmiş ƏDV məbləğinin əvəzlşdirməyə, ümumi dəyərinin isə xərc kimi qəbul edilmir.