Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə

Maliyyə-sənaye qrupları haqqında

Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında maliyyə-sənaye qruplarının yaradılması, fəaliyyəti və ləğv edilməsinin h quqi əsaslarını m əyyən edir.

Maliyyə-sənaye qrupu daxilində bu Qanunla tənzimlənməyən m nasibətlər Azərbaycan Respublikasının digər normativ-h quqi aktları ilə, maliyyə-sənaye qrupunun yaradılmasına dair m qavilə ilə və qrup iştirak ıları arasında bağlanmış digər m qavilələrlə tənzimlənir.

 

I fəsil

Ümumİ müddəalar

Maddə 1. Maliyyə-sənaye qrupu anlayışı

Maliyyə-sənaye qrupu bu Qanunda nəzərdə tutulmuş qayda və şərtlərə uyğun olaraq, maliyyə-sənaye qrupunun yaradılmasına dair m qavilə əsasında z aktivlərini tamamilə və ya qismən birləşdirmiş h quqi şəxslərin (əsas və t rəmə m əssisələrin) məcmusudur.

Maddə 2. Maliyyə-sənaye qrupunun məqsədi

Maliyyə-sənaye qrupu istehsalın rəqabət qabiliyyətini və səmərəliliyini y ksəltmək, əlverişli texnoloji və kooperasiya əlaqələri yaratmaq, ixracat potensialını artırmaq, elmi-texniki tərəqqini s rətləndirmək, investisiya layihələri və proqramlarını birgə həyata ke irmək məqsədi ilə qrup iştirak ılarının maddi və maliyyə ehtiyatlarını m qavilə əsasında birləşdirmək və investisiyalar cəlb etmək n yaradılır.

Maddə 3. Maliyyə-sənaye qrupunun iştirak ıları

1. Maliyyə-sənaye qrupunun yaradılmasına dair m qaviləni imzalayan h quqi şəxslər və onlar tərəfindən təsis edilən maliyyə-sənaye qrupunun baş şirkəti və ya qrupu formalaşdıran əsas və t rəmə m əssisələr maliyyə-sənaye qrupunun iştirak ıları hesab olunurlar.

2. Maliyyə-sənaye qrupunun tərkibinə ictimai və dini təşkilatlar istisna olmaqla, istənilən h quqi şəxslər, o c mlədən xarici h quqi şəxslər daxil ola bilər.

3. Maliyyə-sənaye qrupunun tərkibində istehsal və xidmət sahəsində fəaliyyət g stərən m əssisələrlə yanaşı, m tləq maliyyə-kredit təşkilatları da iştirak etməlidirlər.

4. D vlət və bələdiyyə m əssisələri maliyyə-sənaye qrupunda onların əmlakının m lkiyyət isi tərəfindən m əyyən edilmiş qayda və şərtlərlə iştirak edə bilərlər.

5. D vlət və yerli z n idarə orqanları maliyyə-sənaye qrupunun iştirak ıları ola bilməzlər.

6. T rəmə m əssisələr maliyyə-sənaye qrupunun tərkibinə yalnız onları təsis edən əsas m əssisələrlə birlikdə daxil ola bilərlər.

7. Maliyyə-sənaye qrupunun iştirak ısı olan m əssisə və təşkilatlar digər maliyyə-sənaye qruplarına daxil ola bilməzlər.

Maddə 4. Maliyyə-sənaye qruplarının yaradılması formaları

Maliyyə-sənaye qrupları aşağıdakı formalarda yaradıla bilər:

qrup iştirak ıları arasında bağlanılmış m qavilə əsasında;

Azərbaycan Respublikasının m vafiq d vlət icra hakimiyyəti orqanının qərarı əsasında;

h kumətlərarası sazişlər əsasında.

Maddə 5. Transmilli maliyyə-sənaye qrupları

1. Tərkibində xarici h quqi şəxslərin iştirak etdiyi maliyyə-sənaye qrupu bu Qanuna m vafiq surətdə transmilli maliyyə-sənaye qrupu hesab olunur.

2. H kumətlərarası saziş əsasında yaradılan maliyyə-sənaye qrupları d vlətlərarası (beynəlxalq) maliyyə-sənaye qrupu statusuna malik olur. D vlətlərarası (beynəlxalq) transmilli maliyyə-sənaye qruplarının təşkili, fəaliyyəti və ləğvi x susiyyətləri g stərilən sazişlərlə m əyyən edilir.

3. Transmilli maliyyə-sənaye qrupunun iştirak ıları n milli rejim h kumətlərarası sazişlə qarşılıqlı əsasda m əyyən edilir.

Maddə 6. Maliyyə-sənaye qruplarının fəaliyyətinə d vlət yardımı

D vlət maliyyə-sənaye qruplarının fəaliyyətinə yardım g stərmək məqsədilə onlar n m xtəlif n v g zəştlər tətbiq edə bilər.

II fəsil

Malİyyə-sənaye qruplarının d vlət qeydİyyatı

Maddə 7. Maliyyə-sənaye qrupunun yaradılmasına dair m qavilə

1. Maliyyə-sənaye qrupunun yaradılmasına dair m qavilə aşağıdakıları m əyyən etməlidir:

maliyyə-sənaye qrupunun adını;

m əyyən təşkilati-h quqi formaya malik olan və maliyyə-sənaye qrupunun işlərini həyata ke irməyə m vəkkil edilmiş h quqi şəxs kimi qrupun baş şirkətinin təsis edilməsinin qayda və şərtlərini;

maliyyə-sənaye qrupu iştirak ılarının tərkibində dəyişikliklərin edilməsi qaydalarını;

aktivlərin birləşdirilməsinin qayda və şərtlərini;

nizamnamə fondunu və qrup iştirak ılarının hər birinin bu fonddakı payını;

qrup iştirak ılarının birləşməsinin məqsədini;

mənfəətin qrup iştirak ıları arasında b l şd r lməsi qaydalarını;

qrup işirak ılarının hdəliklərini və məsuliyyətini;

m qavilənin fəaliyyət m ddətini.

2. Maliyyə-sənaye qrupunun yaradılmasına dair m qavilənin digər şərtləri qrup iştirak ıları tərəfindən maliyyə-sənaye qrupunun məqsəd və vəzifələrindən asılı olaraq Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə m vafiq surətdə m əyyən edilir.

Maddə 8. Maliyyə-sənaye qrupunun təşkilati layihəsi

1. Maliyyə-sənaye qrupunun təşkilati layihəsi qrupun baş şirkəti tərəfindən m vafiq d vlət icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilən, z ndə maliyyə-sənaye qrupunun məqsəd və vəzifələrinə, investisiya layihələri və proqramlarına dair məlumatları birləşdirən və maliyyə-sənaye qrupunun qeydiyyatı haqqında qərarın qəbul edilməsi n zəruri sənədlər toplusudur.

2. Maliyyə-sənaye qrupunun təşkilati layihəsinə bu maddənin 1-ci bəndində g stərilən tələblərdən başqa digər tələblər Azərbaycan Respublikasının m vafiq d vlət icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m əyyən edilir.

Maddə 9. Maliyyə-sənaye qruplarının d vlət qeydiyyatı qaydaları

1. Maliyyə-sənaye qruplarının d vlət qeydiyyatı Azərbaycan Respublikasının M lki Məcəlləsinə və H quqi şəxslərin d vlət qeydiyyatı və d vlət reyestri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq həyata ke irilir. [1]

2. Maliyyə-sənaye qrupunu təşkil edən h quqi şəxslərin məcmusu m vafiq d vlət icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən d vlət qeydiyyatına alındıqdan sonra maliyyə-sənaye qrupu statusu qazanır. [2]

3. Maliyyə-sənaye qrupunun baş şirkəti d vlət qeydiyyatından ke mək n m vafiq d vlət icra hakimiyyəti orqanına aşağıdakı sənədləri təqdim edir:

maliyyə-sənaye qrupunun yaradılmasına dair ərizə;

maliyyə-sənaye qrupunun yaradılmasına dair m qavilə;

təşkilati layihə;

antiinhisar siyasətini həyata ke irən d vlət icra hakimiyyəti orqanının rəyi;

H quqi şəxslərin d vlət qeydiyyatı və d vlət reyestri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə nəzərdə tutulmuş digər sənədlər. [3]

4. Maliyyə-sənaye qrupunun baş şirkəti istisna olmaqla, he bir h quqi şəxsin adında maliyyə-sənaye qrupu s zbirləşməsindən istifadə edilə bilməz.

5. Maliyyə-sənaye qrupunun yaradılması haqqında m qavilənin şərtlərində və ya qrup iştirak ılarının tərkibində edilən dəyişikliklərin d vlət qeydiyyatını antiinhisar siyasətini həyata ke irən d vlət icra hakimiyyəti orqanının rəyi əsasında m vafiq d vlət icra hakimiyyəti orqanı aparır.

6. Maliyyə-sənaye qruplarının qeydiyyata alınması zamanı yaranan m bahisələr qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada həll edilir. [4]

Maddə 10. ( ıxarılıib) [5]

III fəsil

Malİyyə-sənaye qrupunun İdarə edİlməsİ

Maddə 11. Maliyyə-sənaye qrupunun direktorlar şurası

1. Maliyyə-sənaye qrupunun ali idarəetmə orqanı qrupun b t n iştirak ılarının n mayəndələrinin daxil olduğu direktorlar şurasıdır.

2. Maliyyə-sənaye qrupunun iştirak ıları tərəfindən direktorlar şurasının tərkibinə n mayəndənin daxil edilməsi həmin iştirak ıların səlahiyyətli idarəetmə orqanının qərarı ilə həyata ke irilir.

3. Direktorlar şurasının səlahiyyətləri maliyyə-sənaye qrupunun yaradılmasına dair m qavilə ilə m əyyən edilir.

Maddə 12. Maliyyə-sənaye qrupunun baş şirkəti

1. Maliyyə-sənaye qrupunun baş şirkəti qrupun b t n iştirak ıları tərəfindən təsis edilən və onun fəaliyyətini təmin edən m vəkkil h quqi şəxsdir.

2. Maliyyə-sənaye qrupunun baş şirkəti, bir qayda olaraq, investisiya təsisatı hesab olunur. O, səhmdar cəmiyyəti, assosiasiya, ittifaq formasında yaradıla bilər.

3. Baş şirkətin adı maliyyə-sənaye qrupunun baş şirkəti s zbirləşməsindən ibarət olmalıdır. Maliyyə-sənaye qrupunun m vafiq d vlət reyestrinə daxil edilməsi, bu qrupun baş şirkətinin adında həmin s zbirləşməsindən istifadə n əsas hesab olunur.

4. Baş şirkətin nizamnaməsi onun fəaliyyətinin məqsəd və vəzifələrini m əyyən etməklə, maliyyə-sənaye qrupunun yaradılmasına dair m qavilənin şərtlərinə uyğun olmalıdır.

5. Maliyyə-sənaye qrupunun baş şirkəti bu Qanunla, həm inin təsis m qaviləsi ilə m əyyənləşdirilən aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirir:

maliyyə-sənaye qrupunun yaradılması və fəaliyyəti ilə bağlı m nasibətlərdə qrupun b t n iştirak ılarının adından ıxış edir;

maliyyə-sənaye qrupunun m əyyənləşdirilmiş (toplu) balansını tərtib edir, u otu və hesabatını aparır.

Maliyyə-sənaye qrupunun baş şirkətinin digər vəzifələri onun nizamnaməsi və maliyyə-sənaye qrupunun yaradılmasına dair m qavilə ilə m əyyən edilir.

IV fəsil

Malİyyə-sənaye qrupunun fəalİyyətİ

Maddə 13. Maliyyə-sənaye qrupunun son məhsulu

Maliyyə-sənaye qrupunun fəaliyyəti ilə yaradılan və baş şirkətin balansında əks etdirilən mallar (xidmətlər və işlər) maliyyə-sənaye qrupunun son məhsuludur.

Maddə 14. Maliyyə-sənaye qrupunda u ot və hesabat

1. Maliyyə-sənaye qrupunda u ot və hesabat M hasibat u otu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu və digər qanunvericilik aktları ilə m əyyən edilmiş qaydada aparılır. Maliyyə-sənaye qrupunda həm inin mumiləşdirilmiş balans, u ot və hesabat aparıla bilər.

2. Maliyyə-sənaye qrupunun mumiləşdirilmiş u otu, hesabatı və balansının tərtib edilməsi qaydalarını Azərbaycan Respublikasının m vafiq d vlət icra hakimiyyəti orqanı m əyyən edir.

Maddə 15. Maliyyə-sənaye qrupu iştirak ılarının məsuliyyəti

1. Baş şirkətin maliyyə-sənaye qrupunun fəaliyyəti nəticəsində yaranmış olan hdəliklərinə g rə maliyyə-sənaye qrupunun iştirak ıları z aktivləri nisbətində birgə məsuliyyət daşıyırlar.

2. İştirak ılar tərəfindən hdəliklərin birgə yerinə yetirilməsi x susiyyətləri maliyyə-sənaye qruplarının yaradılması haqqında m qavilə ilə m əyyən edilir.

V fəsil

Malİyyə-sənaye qruplarında nəzarət və hesabat

Maddə 16. Maliyyə-sənaye qrupunun illik hesabatı

1. Maliyyə ilinin bitdiyi 90 g ndən gec olmayaraq, maliyyə-sənaye qrupunun baş şirkəti b t n qrup iştirak ılarına və m vəkkil d vlət icra hakimiyyəti orqanına qrupun fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının m vafiq d vlət icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi formada hesabatı təqdim edir, həm inin onu mətbuatda dərc edir.

2. Hesabat auditorlar tərəfindən maliyyə-sənaye qrupunun fəaliyyətinin yoxlanılması nəticələrinə g rə tərtib edilir.

3. Auditor yoxlaması maliyyə-sənaye qrupunun baş şirkətinin vəsaiti hesabına aparılır.

Maddə 17. Maliyyə-sənaye qrupunun fəaliyyətinə nəzarət

1. M vəkkil d vlət icra hakimiyyəti orqanı maliyyə-sənaye qrupunun fəaliyyətinə dair ildə bir dəfə auditor rəyi verilmiş hesabat tələb etmək h ququ vardır.

2. M vəkkil d vlət icra hakimiyyəti orqanının təşəbb s ilə aparılan yoxlamalar həmin orqanın z vəsaiti hesabına həyata ke irilir.

3. Maliyyə-sənaye qrupunun illik və ya cari hesabatının nəticələri əsasında m vəkkil d vlət icra hakimiyyəti orqanı təqdim edilmiş sənədlərdə qeyri-dəqiq məlumatlar verilməsini, zəruri sənədlərin təqdim edilməməsini, maliyyə-sənaye qrupunun fəaliyyətinin onun yaradılması haqqında m qaviləyə və təşkilati layihəyə uyğun gəlməməsini, baş şirkətin fəaliyyətinin onun nizamnaməsi ilə ziddiyyət təşkil etməsini, qrup iştirak ılarının onlar n nəzərdə tutulmuş h quqlardan sui-istifadə edilməsini və Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin pozulması hallarını aşkar etdikdə m vafiq tədbirlər g rməlidir. Yol verilən n qsan və qanun pozuntularının xarakterindən asılı olaraq m vəkkil d vlət icra hakimiyyəti orqanı:

maliyyə-sənaye qrupunda aşkar edilmiş n qsanların aradan qaldırılmasını tələb edir və bunun n vaxt m əyyən edir;

qanun pozuntusuna yol vermiş şəxslərin qanunvericiliklə m əyyən edilmiş qaydada məsuliyyətə cəlb edilməsi məqsədi ilə tədbirlər g r r.

M vəkkil d vlət icra hakimiyyəti orqanı g r lən hər bir tədbir barədə Azərbaycan Respublikasının m vafiq d vlət icra hakimiyyəti orqanına məlumat verir.

4. M vəkkil d vlət icra hakimiyyəti orqanının m raciəti əsasında Azərbaycan Respublikasının m vafiq d vlət icra hakimiyyəti orqanı uyğun qərar qəbul edir.

VI fəsil

Malİyyə-sənaye qrupunun ləğv edİlməsİ

Maddə 18. Ləğvetmənin əsasları [6] Maliyyə-sənaye qrupları Azərbaycan Respublikasının M lki Məcəlləsi ilə m əyyən edilmiş əsaslarla ləğv edilir.   Maddə 19. Maliyyə-sənaye qrupunun ləğv edilməsi

1. Maliyyə-sənaye qrupunun ləğvi bu barədə qeydin h quqi şəxslərin d vlət reyestrinə daxil edildiyi andan başa atmış, maliyyə-sənaye qrupunun m vcudluğuna son qoyulmuş sayılır. [7]

2. Maliyyə-sənaye qrupunun ləğv edilməsi qrup iştirak ılarının həmin anadək yaranmış olan hdəliklərinə xitam verilməsinə əsas deyildir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 23 aprel 1996-cı il
№ 69-IQ

 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

1.       23 aprel 2002-ci il tarixli 311-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 5, maddə 241)

2.       10 iyun 2005-ci il tarixli 925-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 8, maddə 684)

 

QANUNA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

[1] 23 aprel 2002-ci il tarixli 311-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 5, maddə 241) ilə 9-cu maddənin 1-ci bəndində "H quqi şəxslərin d vlət qeydiyyatı haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununa" s zlərindən əvvəl "Azərbaycan Respublikasının M lki Məcəlləsinə və" s zləri əlavə edilmişdir.

 

10 iyun 2005-ci il tarixli 925-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 8, maddə 684) ilə 9-cu maddənin 1-ci bəndində "H quqi şəxslərin d vlət qeydiyyatı haqqında" s zləri "H quqi şəxslərin d vlət qeydiyyatı və d vlət reyestri haqqında" s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[2] 10 iyun 2005-ci il tarixli 925-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 8, maddə 684) ilə 9-cu maddənin 2-ci bəndində "onun qeydiyyatı haqqında qərar ıxarıldıqdan" s zləri "d vlət qeydiyyatına alındıqdan" s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[3] 10 iyun 2005-ci il tarixli 925-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 8, maddə 684) ilə 9-cu maddənin 3-c bəndinə altıncı abzas əlavə edilmişdir.

 

[4] 10 iyun 2005-ci il tarixli 925-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 8, maddə 684) ilə 6-cı bənddə "H quqi şəxslərin d vlət qeydiyyatı haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununda" s zləri "qanunvericilikdə" s z ilə əvəz edilmişdir.

 

[5] 23 aprel 2002-ci il tarixli 311-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 5, maddə 241) ilə 10-cu maddə ıxarılmışdır. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Maddə 10.Maliyyə-sənaye qruplarının d vlət reyestri

Maliyyə-sənaye qruplarının d vlət reyestri m vafiq d vlət icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən yaradılmış və maliyyə-sənaye qruplarının d vlət qeydiyyatı haqqında rəsmi məlumatları z ndə əks etdirən vahid məlumatlar bankıdır.

 

[6] 23 aprel 2002-ci il tarixli 311-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 5, maddə 241) ilə 18-ci maddənin mətni yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Maddə 18.Ləğvetmənin əsasları

Maliyyə-sənaye qrupu aşağıdakı hallarda ləğv edilir:

maliyyə-sənaye qrupunun iştirak ıları onun ləğv edilməsi haqqında qərar qəbul etdikdə;

maliyyə-sənaye qrupunun yaradılması və fəaliyyəti zamanı Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin pozulmasına yol verildiyi məhkəmənin qanuni q vvəyə minmiş qərarı ilə m əyyən edildikdə;

maliyyə-sənaye qrupunun yaradılmasına dair m qavilənin m ddəti başatdıqda (əgər m qavilənin vaxtı iştirak ılar tərəfindən uzadılmayıbsa);

maliyyə-sənaye qrupunun fəaliyyəti onun yaradılmasına dair m qavilənin şərtlərinə və təşkilati layihəyə uyğun gəlmədiyi halda, Azərbaycan Respublikasının m vafiq d vlət icra hakimiyyəti orqanı maliyyə-sənaye qrupunun qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin qvvədən d şməsinə dair qərar qəbul etdikdə;

maliyyə-sənaye qrupu iflas elan olunduqda.

 

[7] 23 aprel 2002-ci il tarixli 311-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 5, maddə 241) ilə 19-cu maddənin 1-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

1. Maliyyə-sənaye qrupunun qeydiyyatı haqqında şəhadətnaməyə xitam verildiyi və o, d vlət reyestrindəıxarıldığı andan maliyyə-sənaye qrupu ləğv edilmiş hesab edilir.