Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə

Müflisləşmə və iflas haqqında

Azərbaycan Respublikasının Qanunu

I fəsil

Ümumİ müddəalar

Maddə 1. Əsas anlayışlar

Bu Qanunda istifadə edilən əsas anlayışlar aşağıdakı mənaları daşıyır:

M flisləşmə borclunun z hdəliklərinin dəmə qabiliyyətinin olmaması;

Ərizə i məhkəməyə iflas haqqında ərizə (iddia ərizəsi) vermiş şəxs;

Borclu m əssisə Azərbaycan Respublikasının ərazisində fəaliyyət g stərən və ya fəaliyyəti dayandırılmış və borcu olan h quqi şəxs;[1]

Fərdi borclu z fəaliyyətini h quqi şəxs yaratmadan həyata ke irən və borcu olan sahibkar fiziki şəxs;

Barışıq sazişkreditorların payına d şən dənişlərin təxirə salınması, hissə-hissə dənilməsi, borcların m əyyən hissəsinin g zəşt edilməsi, borclu m əssisənin yenidən təşkil olunması barədə borclu ilə kreditorlar arasında əldə edilən razılıq;

M əssisənin aktivi m əssisənin əsas vəsaitindən, digər uzunm ddətli vəsait qoyuluşundan, d vriyyə vəsaitindən və maliyyə aktivlərindən (qeyri-maddi aktivlər də daxil olmaqla) ibarət əmlak;

M əssisənin passivi m əssisənin kreditor borcu da daxil olmaqla borc və cəlb edilmiş vəsaitdən (subvensiyalar, dotasiyalar və s. istisna olunmaqla) ibarət hdəlik;

Sağlamlaşdırma borclunun ləğv edilməsinin qarşısını almaq məqsədilə onun m lkiyyət isi, kreditorlar və digər h quqi və fiziki şəxslər tərəfindən maliyyə yardımı g stərilməsi yolu ilə borclunun dəmə qabiliyyətinin bərpası sulu;[2]

Sağlamlaşdırma planı borclunun dəniş qabiliyyətinin bərpası və iş yerlərinin saxlanması məqsədilə kreditorun (kreditorların) tələblərinin dənilməsi cədvəli, həm inin əldə olunan nəticələr, istifadə olunan resurslar və m mk n risklər g stərilməklə sağlamlaşdırma prosesinin tətbiqi zamanı borclunun sağlamlaşdırılmasına y nələn və borclu ilə kreditor (kreditorlar) arasında qarşılıqlı razılıq əsasında həyata ke irilən tədbirlər kompleksini z ndə əks etdirən sənəd;[3]

Borclunun əmlakı iflas prosesinə başlanma məqamı d vr ndə borclunun m lkiyyətində olan və ya onun sahibliyinə verilmiş b t n əmlak və iflas prosesinə başlanma məqamından ona xitam verilənədək əmlak inzibat ısının və (və ya) m vəqqəti əmlak inzibat ısının, habelə borclunun əldə etdiyi b t n əmlakdır. (Fərdi borcluya aid halda q vvədə olan qanunvericiliyə m vafiq surətdə tələb y nəldilə bilməyən əmlak istisna təşkil edir);

İflas prosesinə başlanma məqamı bu Qanunun 2-ci maddəsində m əyyənləşdirilmiş məqam;

M flisolma məqamı bu Qanunun 18-ci maddəsində m əyyənləşdirilmiş məqam;

Əmlak inzibat ısı borclunun dəmə qabiliyyətsizliyi halında təyin edilən, bu Qanunun V fəslində səciyyələndirilmiş vəzifəli şəxs;

M vəqqəti əmlak inzibat ısı borclunun dəmə qabiliyyətsizliyi halında təyin edilən, bu Qanunun VI fəslində səciyyələndirilmiş vəzifəli şəxs;

M dir borclunun təsis sənədlərinə uyğun olaraq onun təsərr fat fəaliyyəti barəsində məcburi q vvəyə malik olan qərarlar qəbul etmək səlahiyyəti verilmiş şəxs, o c mlədən prezident, direktor, bunların m avinləri və baş m hasib, habelə m ntəzəm sərəncamlar vermək və ya hər hansı başqa yolla borclunun fəaliyyətini faktiki idarə edən digər şəxs;

Təminatlı kreditor girovsaxlayan kreditor;

Təminatsız kreditor təminatlı kreditor olmayan, bu Qanuna m vafiq surətdə tələbləri beşinci n vbədə dənilən kreditor;

Kredit təşkilatı qanunvericiliklə m əyyən olunmuş qaydada Azərbaycan Respublikasında bank fəaliyyəti g stərən, yaxud g stərmiş h quqi şəxsdir;

Rezidentlər Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayış yeri olan, o c mlədən Azərbaycan Respublikası h dudlarından kənarda m vəqqəti yaşayan fiziki şəxslər; Azərbaycan Respublikasının h quqi şəxsləri və onların xaricdəki filialları və n mayəndəlikləri; Azərbaycan Respublikasının xaricdə yerləşən diplomatik və digər rəsmi n mayəndəlikləri;

Qeyri-rezidentlər Azərbaycan Respublikasının h dudlarından kənarda daimi yaşayış yeri olan, o c mlədən Azərbaycan Respublikasında m vəqqəti yaşayan fiziki şəxslər; xaricdə yerləşən h quqi şəxslər və h quqi şəxs olmayan m əssisə və təşkilatlar, onların Azərbaycan Respublikasında yerləşən filialları və n mayəndəlikləri; Azərbaycan Respublikasında yerləşən xarici diplomatik və digər rəsmi n mayəndəliklər, habelə beynəlxalq təşkilatlar, o c mlədən onların filialları və n mayəndəlikləri.

Maddə 2. İflas prosesinə başlanmasının mumi qaydaları

1. İflas haqqında işlərə başlanması və həmin işlərə baxılması qaydası bu Qanunun spesifik tələbləri nəzərə alınmaqla, q vvədə olan prosessual qanunvericiliklə tənzimlənir.

2. Bu Qanun b t n kommersiya (banklar istisna olmaqla) və qeyri-kommersiya təşkilatlarına şamil edilir.[4]

Bu Qanun publik h quqi şəxslərə şamil edilmir. [5]

Bu Qanunda istifadə edilən borclu anlayışı borclu fiziki və h quqi şəxslərə aiddir.

Səhmdar investisiya fondu və sığorta ı bu Qanunla yanaşı, m vafiq olaraq İnvestisiya fondları haqqında və Sığorta fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikası qanunlarının tələbləri nəzərə alınmaqla m flis elan edilir.

3. Kreditorların mumi tələblərinin məbləği borclu m əssisənin nizamnamə fondunun 10 (on) faizindən az bir hissəsini təşkil etdiyi hallarda kreditorların borcluya qarşı əmlak iddiaları məhkəmədə əmlak m bahisələrinə baxılmasının mumi qaydalarına uyğun həll edilir.

4. Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında 1995 1998-ci illərdə d vlət m lkiyyətinin zəlləşdirilməsinin D vlət Proqramı nda zəlləşdirmə n nəzərdətutulan d vlət m əssisələrinə şamil edilmir.[6]

5. İflas haqqında işin qaldırılması n kreditorun (kreditorların) və ya borclunun məhkəməyə təqdim olunan ərizəsi əsas sayılır. Həmin ərizənin məhkəməyə təqdim edilməsi tarixi iflas prosesinə məhkəmə vasitəsilə başlanmasının məqamıdır. Məhkəməyə iflas haqqında iddia ərizəsi borclu m əssisənin idarəetmə orqanının qəbul etdiyi qərar (əgər borclu d vlət m əssisəsidirsə, m vafiq icra hakimiyyəti orqanının qəbul etdiyi qərar) əsasında təqdim oluna bilər.

D vlətin vəkil etdiyi h quqi və fiziki şəxslər tərəfindən də məhkəməyə iflas haqqında iddia ərizəsi təqdim oluna bilər. Borclu fərdi borclu olan halda ərizəni onun z və ya n mayəndəsi verir.

6. M stəsna hallarda borclu m əssisələrin iflas prosesinə bu Qanunda g stərilmiş qaydada məhkəmənin iştirakı olmadan da başlana bilər.

7. M flisləşmə (iflas) haqqında işarə borclunun yaşadığı və ya olduğu yerdə baxılır.[7]

Maddə 3. dəmə qabiliyyətsizliyi anlayışının məzmunu

Borclu dəmə qabiliyyəti olmadığı halda iflas prosesinə məruz qalır. Borclu o halda dəmə qabiliyyəti olmayan sayılır ki, bunu z təsdiq etsin, yaxud məhkəmə və ya kreditorlar m əyyən etsin ki:

a) borclu kreditorun irəli s rd y qanuni dəmə tələbini bu c r tələb verildikdən sonra iki ay ərzində yerinə yetirməmişdir və ya;

b) borclu qanunvericiliyə m vafiq surətdə həyata ke irməli olduğu dənişləri vaxtı atdıqca həyata ke irməyə qadir deyildir və ya;

c) borclu z borclarını vaxtı atdıqca dəməyə qadir deyildir.

II fəsil

İflas prosesİnə məhkəmə vasİtəsİlə başlanması

Maddə 4. Borclunun iflas prosesinə başlaması

1. Borclunun iflas haqqında ərizəsi qanunvericilikdə m əyyən edilmiş formada tərtib edilməli və imzalanmalıdır. Borclunun n mayəndəsi tərəfindən verilən ərizəsinə etibarnamə və ya həmin n mayəndənin səlahiyyətini, yaxud onun qulluq m vqeyini təsdiq edən başqa sənəd əlavə edilməlidir.

2. İflas haqqında məhkəməyə verilən ərizədə aşağıdakılar g stərilməlidir:

a) ərizənin verildiyi məhkəmənin adı;

b) borclunun adı (fərdi borclunun və ya onun n mayəndəsinin adı, atasının adı, soyadı) və nvanı;

c) b t n məlum kreditorların (adları, atalarının adları, soyadları), po t nvanı və onların borcluya qarşı irəli s rd y tələblərin məbləğləri;

) borclu iflas haqqında məhkəməyə ərizə verdikdən sonra bir il ərzində onun vaxtı atacaq borc hdəliklərinə dair məlumat;

d) bu Qanuna m vafiq surətdə borclunun dəmə qabiliyyətsizliyinin z tərəfindən təsdiq edilməsi və ya s but olunması;

e) borclunun ərizəsinə qoşulan sənədlərin siyahısı;

ə) borclunun fikrincə, iş zrə məhkəmə baxışı n məhkəməyə lazım ola bilən hər hansı başqa məlumat, o c mlədən fərdi borcluya aid halda m əyyən aktivlərin borclunun əmlakından ıxarılmasına dair onun tələbini təsdiq edən m fəssəl məlumat, habelə qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər məlumatlar.

Maddə 5. Borclunun iflas haqqında ərizəsinə əlavə edilən sənədlər

1. Qanunvericilikdə m əyyən edilmiş sənədlərdən başqa, borclunun iflas haqqında ərizəsinə aşağıdakıları təsdiq edən sənədlər əlavə edilir:

a) iflas haqqında ərizədə borclunun məhkəmə xərclərinin dənilməsinə m hlət verilməsini xahiş etdiyi hallar istisna olmaqla, qanunvericilikdə m əyyən edilmiş məhkəmə r sumlarının dənilməsini təsdiq edən sənəd;

b) dənilməli və alınmalı məbləğlər m fəssəl g stərilməklə, borclunun kreditorlarının və debitorlarının siyahısı;

c) bu Qanunun m ddəalarına uyğun olaraq tələblərin m əyyənləşdirilmiş məbləğini g stərən sənəd.

2. Borclu m əssisənin iflas haqqında ərizəsinə aşağıdakı sənədlər də əlavə edilir:

a) iflas prosesinə başlanması n məhkəməyə m raciət etmək barəsində borclunun səlahiyyətli orqanının qərarının surəti;

b) borclu d vlət m əssisəsidirsə, iflas prosesinə başlanması n məhkəməyə m raciət etmək barəsində m vafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarının surəti;

c) sonuncu hesabat tarixinə olan m hasibat balansı.

Maddə 6. Kreditorların iflas prosesinə başlaması

1. Kreditorun iflas haqqında iddia ərizəsi qanunvericilikdə m əyyən edilmiş formada tərtib edilməli və imzalanmalıdır. Kreditorun n mayəndəsi tərəfindən verilən ərizəsinə etibarnamə və ya həmin n mayəndənin səlahiyyətini, yaxud onun qulluq m vqeyini təsdiq edən başqa sənəd əlavə edilməlidir.

2. İflas haqqında məhkəməyə verilən ərizədə (iddia ərizəsində) aşağıdakılar g stərilməlidir:

a) ərizənin (iddia ərizəsinin) verildiyi məhkəmənin adı;

b) borclunun adı (adı, atasının adı, soyadı) və nvanı;

c) ərizə inin (kreditorun) adı (adı, atasının adı, soyadı) və nvanı;

) ərizə iyə məlum olan digər kreditorların adları (adları, atalarının adları, soyadları) və nvanları;

d) ərizə inin borcluya qarşı irəli s rd y tələbin əsasları və məbləği, o c mlədən borclunun ərizə i qarşısında borcunu təşkil edən hər hansı hdəliyin yerinə yetirilməsinin m ddəti;

e) bu Qanunun tələblərinə uyğun olaraq borclunun dəmə qabiliyyətsizliyinin təsdiqi;

ə) borclunun aktivləri barəsində ərizə idə olan məlumat;

f) iflas haqqında iddia ərizəsinə qoşulan sənədlərin siyahısı;

g) kreditorun fikrincə, iş zrə məhkəmə baxışı n məhkəməyə lazım ola bilən hər hansı başqa məlumat, habelə qanunvericiliklə nəzərədə tutulmuş digər məlumatlar.

3. İflas haqqında ərizənin məhkəməyə verildiyi tarixdə borclunun vaxtı atmış, lakin dənilməmiş tələblərinin mumi məbləği Azərbaycan Respublikasının m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m əyyən olunmuş qaydaya uyğun olaraq m əyyənləşdirilir.

Maddə 7. Kreditorun iflas haqqında iddia ərizəsinə əlavə edilən sənədlər

Qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş sənədlərdən başqa, kreditorun iflas haqqında iddia ərizəsinə aşağıdakıları təsdiq edən sənədlər əlavə edilir:

a) məhkəmə r sumunun dənilməsini;

b) iflas haqqında iddia ərizəsinin və ərizəyə əlavə edilmiş b t n sənədlərin surətlərinin borcluya verildiyini;

c) d vlət m əssisəsidirsə iflas haqqında iddia ərizəsinin surətinin m vafiq icra hakimiyyəti orqanına g ndərildiyini.

Maddə 8. Tələblərə əməl olunmamasının nəticəsi

İflas haqqında məhkəməyə verilmiş ərizənin (iddia ərizəsinin) bu Qanunun tələblərinə uyğun gəlməməsi, o c mlədən ona əlavə olunmalı sənədlərin həmin ərizə ilə birlikdə təqdim edilməməsi qanunvericilikdə nəzərdə tutulan m vafiq prosessual nəticələrə (məhkəmənin ərizəsini qəbul etməkdən imtina etməsinə, onu baxmadan saxlamasına, hərəkətsiz saxlamasına, yaxud qaytarmasına) səbəb ola bilər.

Maddə 9. İflas haqqında iş zrə məhkəmə baxışı barədə elan

1. İflas haqqında iş zrə məhkəmə baxışı təyin edildikdə, bu barədə kreditorlara xəbər verilməsi n ərizə i məhkəmə baxışının tarixinə ən geci yeddi g n qalanadək həmin məhkəmə baxışı haqqında rəsmi d vri mətbu nəşrdə iki dəfə elan dərc etdirməlidir. Elanda aşağıdakılar g stərilməlidir:[8]

a) borclunun adı (adı, atasının adı, soyadı) və nvanı;

b) ərizə inin (borclunun ərizə i olmadığı hallarda) adı (adı, atasının adı, soyadı) və nvanı;

c) məhkəmə baxışının ke iriləcəyi məhkəmənin adı;

) məhkəmə baxışının təyin edilmiş tarixi.

2. İflas haqqında elan bu maddənin 1-ci bəndinə m vafiq surətdə dərc olunmadıqda, bu, qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş prosessual nəticələrə (məhkəmənin işə baxılmanın təxirə salmasına, dayandırmasına, işi baxmadan saxlamasına) səbəb ola bilər.

3. Məhkəmə kreditorlara xəbər verilməsinin başqa sullarını nəzərdə tuta bilər, habelə m vafiq hallarda dərcetmə tələbini ləğv edə bilər.

4. İflas haqqında ərizənin və ona əlavə olunmalı sənədlərin surətləri borcluya bu maddənin 1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş elan mətbuatda ilk dəfə dərc edilməzdən əvvəl təqdim olunmalıdır. Ərizənin və sənədlərin surətləri əlbəəl və ya sifarişli po tla təqdim edilə bilər.

Maddə 10. İflas haqqında iddia ərizəsi verildikdən sonra borclu tərəfindən borcların dənilməsi

1. İflas haqqında ərizə məhkəmə tərəfindən baxılmaq n qəbul edildikdən sonra borclu z kreditorları ilə hesablaşmaq (onların tələblərini dəmək) niyyəti barədə m vafiq vəsatətlə məhkəməyə m raciət edə bilər. Həmin vəsatətin dənilməsi məsələsi qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş məhkəmə icraatının m vafiq mərhələlərində vəsatətin baxılması qaydaları və bu baxılmanın prosessual nəticələrinə uyğun olaraq məhkəmə tərəfindən həll olunur.

2. Qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada məhkəmə iddia ının (və ya cavabdehin) razılığı və ya təşəbb s , habelə z təşəbb s ilə iflas haqqında işdə iştirak edən tərəfləri əsl iddia ı və ya cavabdeh ilə, onların h quqi varisləri ilə əvəz edilməsinə, işə başqa iddia ı və ya cavabdehin cəlb olunmasına yol verə bilər.

3. Ərizə i tərəfindən iflas haqqında iddia ərizəsinin geri g t r lməsi qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş m vafiq prosessual nəticələrinin əmələ gəlməsinə səbəb ola bilər.

Maddə 11. İflas haqqında iş zrə məhkəmə baxışının prosessual nəticələri

1. İflas haqqında işə məhkəmə iclasında baxıldıqdan sonra məhkəmə qanunvericiliklə m əyyən edilmiş qaydada aşağıdakılar barədə m vafiq qərar ıxarır:

a) borclunun m flis elan olunması və əmlak inzibat ısının təyin edilməsi barədə;

b) m vəqqəti əmlak inzibat ısının təyin edilməsi və ya təyinatının uzadılması barədə;

c) borclunu m flis elan etməkdən imtina barədə.

2. Məhkəmə iclasında baxılan iflas haqqında iş mahiyyətcə həll olunmadıqda məhkəmə qanunvericiliklə m əyyən edilmiş qaydada aşağıdakılar haqqında m vafiq qərar ıxarır:

a) işə baxılmanın təxirə salınması barədə;

b) iş zrə icraatın dayandırılması barədə;

c) işə xitam verilməsi barədə;

) iddianın baxılmadan saxlanması barədə.

Məhkəmə qəbul etdiyi qərarlarda borcların dənilməsi tədbirlərinin, o c mlədən borclunun əmlakını təşkil edən aktivlərin m sadirəsinin dayandırılmasını (əgər bu təminatlı kreditorun h quqlarını pozmursa) nəzərdə tuta bilər.

3. Məhkəmə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş əsaslardan başqa aşağıdakı hallarda da borclunu m flis elan etməkdən imtina edə bilər:

a) borclu bu Qanunda g stərilmiş m ddəalara m vafiq surətdə dəmə qabiliyyəti olmayan deyildirsə;

b) ərizə i bu Qanunun 2-ci maddəsində g stərilmiş şəxslərdən biri deyildirsə.

Belə hallarda məhkəmə z n n m vafiq qərarında iflas haqqında əsassız ərizə verilməsi nəticəsində borcluya və ya kreditora (kreditorlara) dəymiş ziyanın əvəzinin dənilməsinə dair g stəriş verə bilər.

Maddə 12. Məhkəmə qərarlarından şikayət verilməsi

1. İflas haqqında iş zrə məhkəmənin m vafiq qərarından məhkəmə baxışının tərəflərinin və ya işdə iştirak edən digər şəxslərin şikayətləri qanunvericilikdə m əyyən edilmiş qaydada və m ddətlərdə verilir və baxılır.

2. Şikayətin m vafiq qaydada qəbul edilməsi borclunun əmlakının satışının və kreditorlara dənişlərin dayandırılmasına səbəb ola bilər.

Maddə 13. Borclunun məhkəmə qaydasında m flis elan olunmasından sonra kreditorların ilkin yığıncağı

1. Borclunun məhkəmə qaydasında m flis elan olunmasından sonra əmlak inzibat ısı kreditorların ilkin yığıncağını b t n məlum kreditorlara və əgər borclu d vlət m əssisəsidirsə m vafiq icra hakimiyyəti orqanına yığıncaq barəsində bildiriş g ndərmək yolu ilə ağırır. Həmin yığıncaq borclunu m flis elan etmək barəsində m vafiq məhkəmə qərarının qanuni q vvəyə mindiyi g ndən ən geci 15 g n ərzində ke irilməlidir.[9]

2. Bildiriş ilkin yığıncağın tarixi, dəqiq vaxtı və yeri g stərilməklə:

a) yığıncağın ke irilməsi tarixinə ən geci 7 g n qalmış po tla b t n məlum kreditorlara g ndərilməlidir; [10]

b) rəsmi d vri mətbu nəşrdə iki dəfə dərc olunmalı, həm də ikinci dəfə yığıncağın ke irilməsi tarixinə ən geci 3 g n qalmış dərc olunmalıdır.

3. Kreditorların ilkin yığıncağı bu Qanunda m əyyən edilən qaydada ke irilir.

III fəsil

İflas prosesİnə məhkəmənİn İştİrakı olmadan borclu m əssİsə tərəfİndən başlanması

Maddə 14. İflas prosesinə məhkəmənin iştirakı olmadan başlanması

Məhkəmənin iştirakı olmadan iflas prosesinə yalnız borclu m əssisə (borclu d vlət m əssisəsi olduğu halda həm inin m vafiq icra hakimiyyəti orqanı) tərəfindən qəbul olunmuş m vafiq qərara əsasən başlanıla bilər. Bu qərar qəbul olunduğu zaman ehtimal olunan əmlak inzibat ısı da təyin edilir. Həmin qərarın Qanunu q vvəyə minməsi tarixi iflas prosesinə məhkəmənin iştirakı olmadan başlanmasının məqamıdır.

Yuxarıda nəzərdə tutulanlar borclu m əssisə tərəfindən məhkəmə qaydasında iflas prosesinə başlanılmasını istisna etmir.

Maddə 15. Ehtimal olunan iflas barəsində kreditorlara bildiriş

1. Borclu m əssisə kreditorların yığıncağı barəsində kreditorlara (borclu d vlət m əssisəsi olduğu halda həm inin m vafiq icra hakimiyyəti orqanına) bildiriş g ndərir. Kreditorların yığıncağı borclu m əssisə tərəfindən iflas prosesinə başlamaq qərarının qəbul edildiyi g ndən ən geci 21 g n ərzində ke irilməlidir.

2. Bildiriş:

a) yığıncağın ke irilməsi tarixinə ən geci 14 g n qalmış po t vasitəsilə (sifarişli məktubla) b t n məlum kreditorlara g ndərilməli;

b) rəsmi d vri mətbu nəşrdə iki dəfə dərc olunmalı, həm də ikinci dəfə yığıncağın ke irilməsi tarixinə ən geci 7 g n qalmış dərc olunmalıdır. [11]

3. Bildirişdə aşağıdakılar g stərilməlidir:

a) ehtimal olunan əmlak inzibat ısının adı (adı, atasının adı, soyadı) və nvanı;

b) ehtimal olunan əmlak inzibat ısının borclunun təsərr fat fəaliyyətinə dair kreditorlara lazım gələ biləcək əsaslı məlumatı onlara pulsuz verəcəyi barədə bəyanatı.

Maddə 16. Məhkəmənin iştirakı olmadan borclu m əssisə tərəfindən iflas prosesi başlanarkən kreditorların ilkin yığıncağı

1. Kreditorların ilkin yığıncağında borclunun m diri kreditorlara aşağıdakı məlumatları təqdim etməlidir:

a) b t n məlum kreditorların adı (adı, atasının adı, soyadı) və nvanı, onlara məxsus hər hansı təminat barəsində məlumat;

b) borclunun əmlakı və passivləri haqqında məlumat;

c) borclunun maliyyə vəziyyətinin aydınlaşdırılması n kreditorlara lazım gələ biləcək əlavə məlumat.

2. Kreditorların ilkin yığıncağında kreditorlar:

a) iflas prosesinə başlamaq barəsində borclunun qərarını təsdiq etməli və borclunun m flis elan olunmasına dair səsvermə ke irməlidirlər;

b) ehtimal olunan əmlak inzibat ısının təyinatını təsdiq etməli və ya yeni əmlak inzibat ısını se məlidirlər;

c) bu Qanuna uyğun olaraq kreditorlar komitəsini se ə bilərlər.

3. Əgər borclu d vlət m əssisəsidirsə, əmlak inzibat ısı təsdiq edilərkən və ya se ilərkən bu barədə m vafiq icra hakimiyyəti orqanının rəyi nəzərə alınmalıdır.

4. Məhkəmənin iştirakı olmadan iflas prosesində kreditorların ilkin yığıncağında se ilən əmlak inzibat ısına dair tələblər və onun səlahiyyətləri bu Qanunun m ddəalarına uyğun olmalıdır.

5. Kreditorların sonrakı yığıncaqları bu Qanuna m vafiq surətdə ağırılır və ke irilir.

6. Əmlak inzibat ısı və ya iflas prosesində maraqlı olan şəxslər bu fəslin m ddəalarından irəli gələn hər hansı məsələnin həlli n m vafiq məhkəməyə m raciət edə bilər.

IV fəsil

Borclunun İflası prosesİnə başlanmasının və m flİs elan olunmasının nətİcələrİ

Maddə 17. İflas prosesinə başlanmasının nəticələri

1. Bu Qanunun tələblərinə uyğun olaraq iflas prosesinə başlanması məqamından etibarən borclu z təsərr fat fəaliyyətini həyata ke irmək və ya hdəliklərini yerinə yetirmək məqsədi ilə, yaxud digər məqsədlərlə z əmlakının hər hansı hissəsi barədə sərəncam verə bilməz. Bu c r sərəncamları borclu yalnız məhkəmənin, əmlak inzibat ısının və ya m vəqqəti əmlak inzibat ısının m vafiq icazəsi ilə qəbul edə bilər.

2. M vəqqəti əmlak inzibat ısının təyin edilmədiyi hallarda borclu bu maddənin 1-ci bəndində g stərilmiş icazəni almadan:

a) iflas prosesinə başlanması məqamına qədər q vvədə olmuş dərəcələr zrə əmək haqqının dənilməsini davam etdirə bilər;

b) əvvəllər g ndərilmiş malların və ya g stərilmiş xidmətlərin haqqının dənilməsi istisna olmaqla, mallarla və xidmətlərlə fasiləsiz təminat n zəruri olan cari xərclərinin dənilməsini davam etdirə bilər;

c) tez xarab olan aktivlər barəsində sərəncam verə bilər və əmlakının dəyərini qoruyub saxlamaq n zəruri olan başqa tədbirləri g rə bilər.

Maddə 18. Borclunun m flis elan olunmasının nəticələri

1. Borclunun m flis elan olunmasının məqamları aşağıdakılardır:

a) borclunun m flis elan olunması haqqında məhkəmə qərarının qanuni q vvəyə minməsi tarixi və ya;

b) bu Qanunun tələblərinə uyğun olaraq kreditorların ilkin yığıncağında borclu m əssisənin m flis elan olunması barədə m vafiq qərarın qəbul edilməsi tarixi.

2. Borclunun m flis elan olunması məqamından etibarən:

a) b t n məhkəmə araşdırmalarına və borcludan alınmalı məbləğlərin tutulması n digər hərəkətlərə son qoyulur;

b) borcluya qarşı tələblər yalnız bu Qanunda nəzərdə tutulan iflas prosesi ər ivəsində irəli s r lə bilər;

c) qanunvericiliyə zidd olmayan hallarda bu məqamdan əvvəl borclunun əmlakına dair ıxarılmış hər hansı məhkəmə qərarlarının icrası dayandırılır;

) əmlak inzibat ısı tərəfindən verilən səlahiyyətlər istisna olmaqla borclu m əssisənin m diri b t n digər səlahiyyətlərini itirir;

d) borclu m əssisə z əmlakı barəsində hər hansı sərəncam vermək və hərəkətlər etmək səlahiyyətlərini itirir.

V fəsil

Əmlak İnzİbat ısı

Maddə 19. Əmlak inzibat ısının təyin edilməsi şərtləri

1. Məhkəmə və ya kreditorlar tərəfindən fiziki və ya h quqi şəxs, o c mlədən m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən vəkil edilən orqan, habelə rezident və ya qeyri-rezident əmlak inzibat ısı təyin edilə bilər.

2. Borclu d vlət m əssisəsi olduqda əmlak inzibat ısının məhkəmə tərəfindən təyin edilməsi bu barədə m vafiq icra hakimiyyəti orqanının rəyi nəzərə alınmaqla həyata ke irilir.

3. Əmlak inzibat ısı təyin edilmək n fiziki şəxslər h kmən h quq, təsərr fat idarə iliyi, iqtisadiyyat və ya m hasibat u otu sahəsində m vafiq təhsilə, yaxud buna bərabər əməli təcr bəyə malik olmalıdırlar.

T rətdiyi cinayətlər ilə əlaqədar m əyyən vəzifələr tutmaq və ya m əyyən fəaliyyətlə məşğul olmaq h ququndan məhrum olma cəzasına məhkum olunmuş şəxslər (əgər bu cəzanın əkilməsi m ddəti m əyyən edilmiş qaydada bitməmişdirsə), eləcə də barəsində iflas prosesinə başlanmış şəxslər əmlak inzibat ısı təyin edilə bilməzlər.

4. Əmlak inzibat ısı təyin edilən şəxs təyinatını qəbul etməzdən əvvəl onu təyin edənlər qarşısında belə təyinatda şəxsi marağının olmadığını yazılı şəkildə bəyan etməlidir. Aşağıdakılar əmlak inzibat ısı se ilə bilməzlər:

a) borclunun m diri və ya ke miş m diri, m lkiyyət iləri, borcluları və ya kreditorları;

b) bu Qanunun 54-c maddəsinə uyğun olaraq borcluya aidiyyəti olan şəxslər.[12]

Maddə 20. Əmlak inzibat ısının h quqları

1. Əmlak inzibat ısı təyin edilmiş şəxs borclunun yeganə qanuni n mayəndəsi olur və bunula əlaqədar borclunun m diri bu Qanunun 17-ci maddəsinə uyğun olaraq əmlak inzibat ısının ona verdiyi konkret səlahiyyətlər istisna olmaqla, z səlahiyyətlərini həyata ke irə bilməzlər.

2. Bu Qanunun m vafiq m ddəalarına uyğun olaraq məhkəmə tərəfindən təyin edilmiş əmlak inzibat ısının və kreditorlar tərəfindən təyin edilmiş əmlak inzibat ısının səlahiyyətləri eynidir.

3. Əmlak inzibat ısının səlahiyyətlərinə, onların şərhinə dair yaranmış m bahisələr əmlak inzibat ısının və ya m bahisədə iştirak edən digər tərəfin m raciəti ilə qanunvericiliyə uyğun olaraq məhkəmə qaydasında həll olunur. M bahisəni həll edən məhkəmə əmlak inzibat ısı tərəfindən borclu və ya borclunun əmlakı barəsində hər hansı konkret tədbirlər g r lməsinə icazə verə və ya bunları qadağan edə bilər.

4. Əmlak inzibat ısının aşağıdakı h quqları vardır:

a) borclunun cari təsərr fat fəaliyyətini idarə etmək və bu məqsədlə borclunun adından əqdlər, o c mlədən m qavilələr, razılaşmalar və g zəştli sazişlər, habelə borc (kredit) m qavilələri bağlamaq və ya bağlanılmış əqdlərin icrasını davam etdirmək;[13]

b) borclunun rentabelli olmayan, borc hdəliklərinin yaranmasına və ya artmasına səbəb ola bilən hər hansı əqdini, o c mlədən icra olunmamış m qavilələrini qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada ləğv etmək;

c) borclunun əmlakını təşkil edən aktivlərə sahiblik h quqlarını borclunun adından əldə etmək və bu məqsədlə qanunvericilikdə m əyyən edilmiş qaydada tələb oluna bilən hər hansı hərəkətləri həyata ke irmək;

) qanunvericilikdə, o c mlədən bu Qanunda m əyyən edilmiş qaydalara və satış planına uyğun olaraq borclunun əmlakını tamamilə və ya qismən satmaq, habelə bu c r aktivlərin satışı n nəzərdə tutulmuş b t n hərəkətləri etmək;[14]

d) bu Qanunun XII fəslində m əyyən edilmiş n vbəlilik qaydasında borcluya olan tələblərin aralıq dənişlərini həyata ke irmək;

e) qanunvericilikdə m əyyən edilmiş qaydada borclunun əmlakının sığortalanmasına dair m vafiq tədbirlər g rmək;

ə) borclunun təsərr fat fəaliyyəti n zəruri olan su, enerji, istilik və sair təchizatının davam etdirilməsi n zəruri olan tədbirlər g rmək;

f) qanunvericilikdə m əyyən edilmiş qaydada borclunun iş ilərini işə g t rmək (vəzifəyə təyin etmək) və işdən ıxarmaq (vəzifədən azad etmək);

g) zəruri hallarda z n n ayrı-ayrı funksiyalarının icrasının təmin edilməsi məqsədi ilə m qavilə əsasında digər m təxəssislərin xidmətlərindən istifadə etmək;

ğ) zəruri hallarda z səlahiyyətlərinin bir hissəsini yazılı şəkildə borclunun m dirinə vermək;

h) borclunun fəaliyyətinə dair hər hansı m hasibat kitablarını, habelə digər hesabatları və sənədləri tələb edib almaq;

x) borclunun təsərr fat fəaliyyəti barəsində məlumatlara malik olan şəxslərdən m vafiq məlumatlar almaq;

ı) kreditorların və ya kreditorlar komitəsinin yığıncaqlarını ağırmaq;

i) kreditorlarla m bahisələrin həlli n, habelə bu Qanunla nəzərdə tutulmuş digər hallarda məhkəməyə m raciət etmək;

j) qanunvericilikdə m əyyən edilmiş qaydada borclu və onun əmlakına dair hər hansı məhkəmə işlərində iştirak etmək;

k) z təyinatına xitam vermək və bu barədə ərizə ilə onu təyin edənlərə m raciət etmək;

q) yuxarıda g stərilən səlahiyyətləri həyata ke irmək n qanunvericiliyə zidd olmayan hər hansı digər hərəkətləri etmək.

Maddə 21. Əmlak inzibat ısının vəzifələri

Əmlak inzibat ısı:

a) təyin edildikdən sonra dərhal bu barədə borcluya bildiriş g ndərməli və borclunun iflası və z n n təyin edilməsi barədə rəsmi d vri mətbu nəşrdə azı 7 g nl k fasilə ilə iki dəfə elan dərc etdirməlidir;

b) təyin edildikdən sonra ən qısa m ddətdə borclunun əmlakının m hafizəsi və onun fəaliyyətinə nəzarət edilməsi n tədbirlər g rməlidir;

c) borclunun maliyyə vəziyyətini təhlil etməli, belə təhlil nəticəsində aşkar olunmuş yalandan və ya qəsdən m flis elan olunmanın əlamətlərinin m vcudluğu barəsində z rəyini m vafiq məhkəməyə təqdim etməlidir;

) k məyindən istifadə etməyi lazım bildiyi istənilən ekspertləri cəlb etməklə borclunun aktivlərinin inventarizasiyasını aparmalı və onlarıqiymətləndirməlidir;[15]

d) bu Qanunun m vafiq m ddəalarına əsasən fəaliyyət g stərərək borclunun əmlakının (əmlakın bir hissəsinin), o c mlədən bu Qanunun tələblərinə m vafiq surətdə təminatlı kreditora məxsus təminatın satışı zamanı kreditorların kommersiya mənafelərini qorumaqla m mk n olan ən yaxşı satış qiymətinə nail olmalıdır;

e) borclu tərəfindən g ndərilən sənədlərin (məktub, hesabfaktura və maliyyə sənədləri) məzmununda onun iflas prosesində olduğunu g stərən konkret məlumatın hər dəfə əks olunmasını, o c mlədən belə sənədlərdə borclunun adının yanında m tərizədə iflas prosesində olan ifadəsinin yazılmasını təmin etməlidir;

ə) bu Qanunun VII fəslinə əsasən borclu ilə kreditorlar arasında saziş bağlanmasının məqsədəuyğunluğunu qiymətləndirməli və bu c r sazişin kreditorların mənafelərinə uyğun gəlib-gəlmədiyi barədə kreditorlara və məhkəməyə məlumat verməlidir;

f) əgər iflas prosesinin bu və ya digər məqamında əmlak inzibat ısı bu Qanunun XII fəslinin m ddəalarına uyğun olaraq borclunun əmlakının satılmasını və satış pulunun m vafiq olaraq b l nməsini kreditorların mənafelərinə daha uyğun olduğunu hesab edərsə və əgər həmin məqamda bu Qanunun VII fəslinə m vafiq surətdə kreditorlarla hər hansı saziş q vvədə deyilsə və belə sazişin bağlanacağı barədə əsaslı ehtimallar yoxdursa, o, borclunun əmlakını satmaq və satış pulunu b l şd rmək n satış planını hazırlamalı, onun təsdiqi n kreditorların yığıncağını ağırmalı və təsdiq edilmiş satış planına uyğun olaraq tədbirlər g rməlidir;[16]

g) kreditorların tələblərinin məbləği g stərilməklə onların siyahısını tərtib etməli və bu Qanunun IX fəslinə uyğun olaraq kreditorların tələblərinin reyestrini hazırlamalıdır;

ğ) tam əsaslı olmayan hər hansı tələbə və ya onun məbləğinə etiraz etməlidir;

h) borcluya qaytarılmalı borcların alınması n tədbirlər g rməlidir;

x) kreditorlarla bağlanmış hər hansı sazişi m vafiq məhkəmənin təsdiqinə verməlidir;

ı) bu Qanunun XIII-XV fəsillərinə uyğun olaraq borclu tərəfindən bağlanılmış əqdləri, borclunun m dir və rəhbər iş ilərinin fəaliyyətini (aktlarını) yoxlamalı, bu yoxlamaların nəticələri ilə əlaqədar məhkəməyə və digər səlahiyyətli d vlət orqanlarına m vafiq m raciətlər etməlidir;

i) zərurət olduqda q vvədə olan qanunvericiliyə zidd olmayan hallarda və orada m əyyən edilmiş qaydada iş iləri işdən ıxarmalıdır;

j) bu Qanunun tələblərinə uyğun olaraq z fəaliyyəti barəsində kreditorlara və məhkəməyə m vafiq hesabatlar təqdim etməlidir;

k) təyinat m ddəti ərzində borclunun işlərinin vəziyyəti barəsində əldə etdiyi b t n məlumatın məxfiliyini kreditorların mənafeyi n qoruyub saxlamalıdır;

m) qanunvericiliyə zidd olmayan və bu Qanunda g stərilmiş hər hansı digər hərəkətləri həyata ke irməlidir.

Maddə 22. Borclunun sahibliyində olan nc şəxslərin aktivləri

Borclunun sahibliyində onun əmlakına aid olmayan aktivlər varsa, əmlak inzibat ısı bu barədə həmin aktivlərin m lkiyyət isinə bildiriş g ndərir. Aktivlərin m lkiyyət isi bildirişi aldıqdan sonra ən geci bir ay ərzində həmin aktivləri əmlak inzibat ısından qəbul etməlidir. Bu şərt yerinə yetirilmədikdə aktivlərin saxlanması və qorunması xərclərinin hamısını həmin andan onların m lkiyyət isi əkməlidir. G stərilən xərclər borclu tərəfindən əkilərsə, onlar borclunun xeyrinə həmin aktivlərdən tutma yolu ilə dənilir. Əgər əmlak inzibat ısı bu aktivlərin saxlanması və qorunması dəyərinin təxminən onların satış dəyərinə bərabər olduğunu m əyyən etsə, həmin aktivləri istənilən vaxt sata bilər.

Maddə 23. Təhl kə t rədən aktivlər

Əgər əmlak inzibat ısı borclunun əmlakının bir hissəsini təşkil edən hər hansı aktivlərin əhali n y ksək təhl kə mənbəyi olduğunu m əyyənləşdirərsə, əhalinin bu c r təhl kədən qorunması n tələb edilən vəsaitin təxmini məbləğini hesablamalıdır. Bu halda həmin məbləğlərin hamısı əmlak inzibat ısının əmək haqqının və xərclərinin bir hissəsi kimi nəzərdən ke irilir və eyni n vbəlik qaydasında dənilir, həm də bu zaman əmlak inzibat ısı həmin aktivlərin təhl kəsiz vəziyyətə gətirilməsi və ya təhl kənin sovuşdurulması n b t n lazımi tədbirləri g r r.

Maddə 24. Borclunun m qavilə əsasında digər şəxslərin sahibliyində olan aktivləri barəsində əmlak inzibat ısının h quqlarının məhdudlaşdırılması

1. Əmlak inzibat ısı borclunun əmlakının bir hissəsini təşkil edən və hər hansı m qavilənin şərtlərinə əsasən nc şəxsin sahibliyinə verilən əmlakın m qavilədə nəzərdə tutulan m ddət bitməmiş borcluya qaytarılmasını tələb edə bilməz. Belə halda əmlak inzibat ısının, yuxarıda g stərilən m qavilədə başqa qayda nəzərdə tutulmayıbsa, borcluya (onun əmlakına) aid m hasibat hesabatları, kitabları və sənədləri ilə tanış olmaq və onların surətlərini ıxarmaq h ququ vardır.

2. Əmlak icarə m qaviləsinə əsasən digər şəxsin sahibliyindədirsə, əmlak inzibat ısı:

a) əmlakı həmin şəxsə sata bilər;

b) icarə m qaviləsi m ddətinin sonunda əmlakı qaytarmaq h ququnu icarə m ddəti ərzində icarə haqlarını almaq h ququ ilə birlikdə hər hansı nc şəxsə sata bilər;

c) qanunvericilikdə m əyyən edilmiş qaydada icarə m qaviləsinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi n məhkəməyə m raciət edə bilər.

Maddə 24-1. Borclunun aktivlərinin satılması[17]

Dəyəri borclunun aktivlərinin 5 faiz və daha ox hissəsini təşkil edən aktivlərin satılması əmlak inzibat ısı tərəfindən hazırlanan və bu Qanunun 48-ci maddəsinin 5-ci hissəsində m əyyən edilmiş qaydada kreditorların yığıncağında təsdiq edilən satış planına uyğun olaraq a ıq hərrac yolu ilə və ya bu Qanunun 26-cı maddəsində m əyyən edilmiş hallar olduqda digər sullarla həyata ke irilir. Dəyəri borclunun aktivlərinin 5 faizindən az hissəsini təşkil edən aktivlərin satılması əmlak inzibat ısı tərəfindən bu Qanunun tələbləri nəzərə alınmaqla kreditorlar yığıncağının razılığı olmadan həyata ke irilə və ya satış planına daxil edilməsi təklif edilə bilər.[18]

Maddə 25. Borclunun aktivlərinin a ıq hərrac yolu ilə satılması

1. Bu Qanunun V fəslində nəzərdə tutulmuş istisnalarla, əgər məhkəmə hər hansı konkret halda başqa sərəncam verməzsə, borclunun əmlakının bir hissəsini təşkil edən aktivlərin hamısı a ıq hərrac yolu ilə satılır. Borclunun aktivlərinin a ıq hərrac yolu ilə satılması bu Qanunun 18-ci maddəsinin 1-ci hissəsində nəzərdə tutulmuş borclunun m flis elan olunması məqamından 30 g ndən gec olmayaraq ke irilir.[19]

2. Əmlak inzibat ısı hərracı z təşkil edə bilər və ya bunun n lazımi ixtisası olan nc şəxslə m qavilə bağlaya bilər.

3. Borclunun m lkiyyətinə daxil edilmiş əmlakın başlanğıc qiymətini əmlak inzibat ısı bu Qanuna uyğun olaraq həmin əmlakın qiymətləndirilməsinə m vafiq surətdə m əyyənləşdirir. Əmlak kreditorları kommersiya mənafelərinə daha uyğun qiyməti təklif etmiş alıcıya satılmalıdır.

4. Əmlak inzibat ısı ilə alıcı arasında başqa qayda haqqında əldə olunmuş razılıq istisna olmaqla, borcluya məxsus əmlakın hamısının və ya bir hissəsinin hər hansı alıcısı əmlakın satış qiymətini hərracın ke irildiyi tarixdən sonra 7 g ndən gec olmayaraq dəməlidir. Satış qiyməti alıcı tərəfindən həmin m ddət ərzində dənilmədikdə, əmlak inzibat ısının əmlakın həmin hissəsini hər hansı nc şəxsə satmağa və hdəliyini yerinə yetirməmiş alıcıdan aşağıdakılarla bağlı ziyanının əvəzini almağa ixtiyarı vardır: [20]

a) yenidən təşkil edilən satışın dəyəri; və

b) hərracda təklif edilmiş qiymətlə sonrakı satış zamanı m əyyən edilmiş qiymət arasındakı fərq.

5. Borclunun əmlakının hamısı və ya hər hansı bir hissəsi hərracda satılmadıqda, əmlak inzibat ısı həmin əmlakı ən m nasib olan y ksək qiymətlə hər hansı şəkildə sata bilər və hər bir belə satış zamanı əmlakın b t n tərkib hissələri əmlak inzibat ısının məhkəməyə təqdim etdiyi hesabatlarda m fəssəl g stərilməlidir.

6. Azərbaycan Respublikasının m vafiq icra hakimiyyəti orqanı d vlət m əssisələrinin aktivlərinin satışı n başqa qayda nəzərdə tuta bilər.

Maddə 26. Borclunun aktivlərinin digər sullarla satılması

Əmlak inzibat ısı aşağıdakı hallarda borclunun əmlakından olan aktivləri a ıq hərrac yolu ilə deyil, başqa sulla sata bilər:

a) aktivlərin dərhal satılmaması onların vəziyyətinin pisləşməsi n ciddi təhl kə yaratdıqda;

b) kreditorların yığıncağının əsaslı qənaətinə g rə, aktivlərin dərhal satılmaması, onların bazar dəyərini xeyli azalda bildikdə;

c) hərrac yolu ilə satışın xərcləri kreditorların tələblərinə m tənasib olmadıqda;

) bu Qanunun VII fəslinə uyğun olaraq məhkəmə tərəfindən təsdiq edilmiş kreditorlarla sazişin şərtlərində bu c r satış nəzərdə tutulduqda;

d) kreditorların yığıncağının əsaslı qənaətinə g rə, bu c r satış kreditorlar n daha sərfəli olduqda;[21]

e) məhkəmə m vafiq qərarı ilə satışın sulunu m əyyən etdikdə.

Maddə 27. Əmlak inzibat ısının kreditorlar qarşısında hesabatı

1. Təyin olunmasından ən azı 14 g n sonra əmlak inzibat ısı hesabat hazırlayıb kreditorlara təqdim edir. Hesabatda m vafiq olaraq aşağıdakılar g stərilir:

a) borclu m əssisəyə aid halda:

borclunun sonuncu hesabat tarixinə olan m hasibat balansı;

mənfəətin və itkilərin hesabı;

kreditorların tələblərini dəmək n m vcud pul vəsaitinin axını barəsində məlumat;

hesabların alınma maddələri zrə b lg s və borclunun etibarsız aktivləri barəsində məlumat;

b) istər borclu m əssisəyə, istərsə də fərdi borcluya aid halda:

iflas prosesinə başlananadək kreditorlarla aparılmış hesablaşmalar haqqında məlumat.

2. Kreditorun (kreditorların) hesabatla bağlı və ya borclunun hesabatda g stərilməyən əmlakı, habelə əmlak inzibat ısının fəaliyyətinə dair hər hansı məsələ ilə bağlı əmlak inzibat ısına sorğu g ndərmək h ququ vardır. Əmlak inzibat ısı sorğunun daxil olduğu m ddətdən 3 iş g n ndən gec olmayaraq onu cavablandırmalıdır.[22]

Maddə 28. Əmlak inzibat ısının məhkəmə qarşısında hesabatı

1. Təyin olunmasından ən azı 14 g n sonra əmlak inzibat ısı məhkəməyə z fəaliyyəti barəsində hesabat təqdim edir. Hesabatda aşağıdakılar g stərilir:

a) əmlak inzibat ısının fəaliyyətinə dair hesabat;

b) m hasibat balansı, o c mlədən balans dəyəri zrə aktivlərin siyahısı;

c) kreditorların tələblərinin ilkin reyestri və əmlak inzibat ısının həmin tələblərə verdiyi dəyərin pulla ifadəsi, habelə dənilmiş tələblərin məbləğləri;

) əmlak inzibat ısına dənilən haqq və xərclər barəsində məlumat;

d) kreditorların b t n tələbləri dənildikdən sonra qalan vəsaitdən istifadəyə dair hesabat;

e) borclu m əssisənin m dirinin hər hansı qanuna zidd hərəkəti və ya bağladıqları əqdlər barəsində m fəssəl məlumat;

ə) fərdi borcluya dair m əyyən edilməli şərtlər, habelə iflas prosesinin xitamınadək ke məli olan m ddət haqqında t vsiyyələr;

f) əmlak inzibat ısının qənaətinə g rə, məhkəməyə lazım ola bilən digər məlumat.

2. Əmlak inzibat ısının bu maddənin 1-ci bəndinin e yarımbəndində nəzərdə tutulmuş t vsiyələri aşağıdakılardan ibarət ola bilər:

a) borclu z gəlirinin bir hissəsini əmlak inzibat ısının hesabına k rməlidir;

b) borclu m əyyən hdəliklər (alimentlər və s.) zrə dənişi tam həyata ke irməlidir.

3. Əmlak inzibat ısı sonrakı hesabatlarını məhkəməyə 3 aylıq fasilə ilə və ya məhkəmənin m əyyən etdiyi başqa qaydada təqdim edir.

4. Əmlak inzibat ısının vəsatətinə əsasən bu Qanunun 27-ci maddəsində və bu maddədə nəzərdə tutulmuş 14 g nl k m ddət məhkəmə tərəfindən ən oxu bir ayadək uzadıla bilər.

Maddə 29. Əmlak inzibat ısına dənilən haqq və xərclər

1. Əmlak inzibat ısının əmək haqqı və xərcləri bu Qanunun XII fəslində m əyyənləşdirilmiş n vbəlik siyahısına m vafiq surətdə dənilir.

2. Əmlak inzibat ısının saxlanması ilə bağlı xərclər kreditorlar ilə əmlak inzibat ısı arasında sazişlə, bu c r saziş olmadıqda isə məhkəmə tərəfindən m əyyənləşdirilir.

Maddə 30. Əmlak inzibat ısının istefası, vəzifədən kənarlaşdırılması və dəyişdirilməsi

1. Bu Qanunun 2-ci maddəsində g stərilmiş şəxslərdən hər hansı birinin m raciəti ilə və buna kifayət qədər əsas olduqda məhkəmə m vafiq qərarı ilə bu Qanunda nəzərdə tutulmuş vəzifələrini yerinə yetirməyən əmlak inzibat ısını vəzifədən kənarlaşdıra və onu bu Qanunun 19-cu maddəsində nəzərdə tutulmuş m vafiq tələblərə uyğun gələn başqa şəxslə əvəz edə bilər.

2. Əmlak inzibat ısı həm inin kreditorların bu Qanunun XI fəslinə m vafiq surətdə ağırılan yığıncağında vəzifədən kənarlaşdırıla və dəyişdirilə bilər.

3. Əmlak inzibat ısı həm inin istefa ərizəsi ilə məhkəməyə m raciət edə bilər. Məhkəmə həmin ərizəni təmin etdikdə əmlak inzibat ısının əvəzinə başqa şəxs təyin etməlidir.

4. Əmlak inzibat ısının əvəzi təyin olunmuş şəxs z təyinatı barədə dərhal b t n kreditorlara bildiriş g ndərməlidir. [23]

Maddə 31. Əmlak inzibat ısının fəaliyyətinə mane olunmasına yolverilməzliyi və əmlak inzibat ısının məsuliyyəti

1. Bu Qanuna m vafiq surətdə z vəzifələrini yerinə yetirən əmlak inzibat ısının fəaliyyətinə m daxilə edilməsinə və ya mane olunmasına yol verilmir. Həmin hərəkətlərin t rədilməsində təqsiri olan şəxslər qanunvericilikdə və bu Qanunda m əyyən edilmiş qaydada məsuliyyətə cəlb oluna bilərlər.

2. Əmlak inzibat ısının ona mane olan şəxslər barəsində ərizəsi məhkəmə tərəfindən təmin edildikdə m vafiq məhkəmə aktında həmin şəxslərə və ya m vafiq d vlət orqanlarına zəruri g stərişlər verilə bilər.

3. Əmlak inzibat ısı onun fəaliyyəti nəticəsində m lkiyyət iyə və ya borcluya, yaxud hər hansı kreditora dəymiş ziyana g rə q vvədə olan qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada məsuliyyət daşıyır.

VI fəsil

M vəqqətİ əmlak İnzİbat ısı

Maddə 32. M vəqqəti əmlak inzibat ısının təyin edilməsi

1. Bu maddənin m ddəaları nəzərə alınmaqla, bu Qanunun 2-ci maddəsində g stərilmiş şəxslərin hər hansı birinin m raciəti ilə məhkəmə borclunun m flis elan olunması məqamınadək istənilən vaxt m vəqqəti əmlak inzibat ısını təyin edə bilər.

2. M vəqqəti əmlak inzibat ısı yalnız iflas prosesinə məhkəmənin iştirakı ilə başlanıldığı hallarda təyin edilə bilər.

3. M vəqqəti əmlak inzibat ısının təyin edilməsi aralıq tədbir kimi aşağıdakı məqsədlərlə həyata ke irilir:

a) borclunun əmlakını təşkil edən aktivlərin həmin borclunun m flis elan olunmasına qədər h quqa zidd qaydada zgəninkiləşdirilməməsinin təmin edilməsi;

b) borclunun vəziyyətinin ilkin maliyyə təhlilinin aparılması.

4. M vəqqəti əmlak inzibat ısının təyin edilməsinin meyarları əmlak inzibat ısı təyin edilməsinin meyarları ilə eynidir.

5. Borclunun əmlakını təşkil edən aktivlərin salamatlığı barəsində hər hansı ş bhə yarandıqda məhkəmə m vəqqəti əmlak inzibat ısı təyin etməlidir.

6. M vəqqəti əmlak inzibat ısının təyin edilməsi barədə ərizəyə məhkəmədə qanunvericilikdə m əyyən edilmiş qaydada və m ddətlərdə, lakin 3 g ndən gec olmayaraq baxılır.

7. M vəqqəti əmlak inzibat ısı təyin edildikdən sonra borclu m flis elan olunmasa, m vəqqəti əmlak inzibat ısının təyin olunması barədə məhkəməyə m raciət etmiş tərəf onun haqqını və b t n xərclərini, habelə m vəqqəti əmlak inzibat ısının təyin edilməsi nəticəsində borclunun məruz qaldığı b t n itkilərin əvəzini dəməlidir. Borclu m flis elan olunduqda m vəqqəti əmlak inzibat ısının haqqı və xərcləri əmlak inzibat ısının haqqı və xərcləri kimi bu Qanunun XII fəslində m əyyən edilmiş qaydaya uyğun olaraq birinci n vbədə dənilir.

8. Borclunun əmlakını təşkil edən aktivlər n ciddi təhl kənin yaranması haqqında məlumat əldə edildikdə məhkəmə borclunun izahatını almadan m vəqqəti əmlak inzibat ısını qiyabi təyin edə bilər. Belə hallarda borclu bu c r təyinat barəsində bildirişi aldıqdan sonra 7 g n ərzində məhkəməyə bu barədə etiraz edə bilər. Bu zaman borclunun ərizəsinə bu maddənin 6-cı bəndində nəzərdə tutulmış qaydada baxılır.

Maddə 33. M vəqqəti əmlak inzibat ısının səlahiyyətləri

1. M vəqqəti əmlak inzibat ısı təyin edildikdə borclunun m dirinin səlahiyyətləri q vvədən d ş r. M vəqqəti əmlak inzibat ısını təyin edənin m vafiq qərarında başqa qayda nəzərdə tutulmadıqda o, əmlak inzibat ısına məxsus olan eyni səlahiyyətlərə malikdir.

2. Borclunun m diri m vəqqəti əmlak inzibat ısı ilə əməkdaşlıq etməli və borclunun bina və otaqlarına daxil olması, aktivləri, bank hesabları və sənədləri ilə işləməsi n hər c r şərait yaratmalıdır. Borclu qarşısında hər hansı hdəlikləri olan b t n şəxslər (o c mlədən auditorlar və kredit təşkilatları) eyni hdəlikləri m vəqqəti əmlak inzibat ısı qarşısında da daşıyırlar.

3. M vəqqəti əmlak inzibat ısı borclunun tam və ya qismən təftişinin ke irilməsi barədə g stəriş verə bilər.

4. M vəqqəti əmlak inzibat ısı əldə etdiyi kommersiya məlumatının məxfiliyini qorumalı və bu məlumatdan yalnız z səlahiyyətlərinin həyata ke irilməsi məqsədi ilə istifadə etməlidir.

5. M vəqqəti əmlak inzibat ısı zəruri hallarda borclunun m dirinin borclunun binasına daxil olmaması barədə sərəncam verə bilər.

6. M vəqqəti əmlak inzibat ısının səlahiyyətlərinin həyata ke irilməsinə mane olan şəxslər bu Qanunda nəzərdə tutulmuş əsaslarla m vafiq məsuliyyətə cəlb edilə bilərlər.

7. M vəqqəti əmlak inzibat ısının səlahiyyət m ddəti ərzində borcluya və ya onun əmlakına dair iddialar məhkəmədə qanunvericilikdə m əyyən edilmiş qaydada baxıla bilər.

8. M vəqqəti əmlak inzibat ısı təyin edildikdə o, borclunun maliyyə vəziyyətinin ilkin təhlilini aparır. Bu məqsədlə, habelə borclunun əmlakının m hafizəsi məqsədi ilə m vəqqəti əmlak inzibat ısı borclunun m dirindən (sabiq m dirindən), yaxud borclunun təsərr fat fəaliyyətinə aid məlumatlara və ya sənədlərə malik ola bilən hər hansı şəxsdən m vafiq məlumatları və ya sənədləri ala bilər.

9. M vəqqəti əmlak inzibat ısı z səlahiyyətləri və onların həyata ke irilməsi qaydası barəsində g stərişlər almaq n istənilən vaxt məhkəməyə m raciət edə bilər.

Maddə 34. M vəqqəti əmlak inzibat ısının təyinat m ddəti

1. M vəqqəti əmlak inzibat ısı təyin edildikdən sonra 14 g n ərzində borclunun maliyyə vəziyyəti barədə məhkəməyə hesabat təqdim etməlidir. Məhkəmə bu Qanunun 11-ci maddəsinə m vafiq surətdə hər hansı qərar ıxararkən m vəqqəti əmlak inzibat ısının hesabatını nəzərə alır.

2. M vəqqəti əmlak inzibat ısının təyinatına aşağıdakı halların hər birində xitam verilir:

a) əmlak inzibat ısı təyin edildikdə;

b) bu barədə bu Qanunun 2-ci maddəsində g stərilmiş şəxslərdən hər hansı birinin m vafiq m raciəti məhkəmə tərəfindən təmin edildikdə;

c) bu Qanunun 30-cu maddəsinə uyğun olaraq m vəqqəti əmlak inzibat ısı istefa verdikdə, vəzifədən kənarlaşdırıldıqda və ya dəyişdirildikdə.

3. Bu Qanunun 31-ci maddəsinin m ddəaları m vəqqəti əmlak inzibat ısına da şamil edilir.

VII fəsil

Kredİtorlar İlə barışıq sazİşİ

Maddə 35. Kreditorlar ilə barışıq sazişi bağlanmasına dair ümumi müddəalar

1. İflas haqqında iş zrə icraatın qurtarması məqsədilə borclu ona dənişlər n m hlət vermək, dənişləri hissələrə b lmək və borcları g zəşt etmək imkanı verən barışıq sazişi bağlamaq təklifi ilə kreditorlara m raciət edə bilər.

2. Kreditorlar ilə sazişlər iflas prosesinə hansı qaydada başlanıldığından asılı olmayaraq iflas prosesi ər ivəsində bağlana bilər.

3. İflas prosesinə məhkəmənin iştirakı ilə başlanıldıqda əmlak inzibat ısı bu Qanunun 21-ci maddəsinə uyğun olaraq kreditorlarla saziş bağlanması imkanını nəzərdən ke irməli və həmin sazişin onların mənafelərinə uyğun olub-olmaması barədə kreditorlara və məhkəməyə hesabat verməlidir.

4. İflas prosesinə məhkəmənin iştirakı olmadan başlanıldıqda ehtimal olunan əmlak inzibat ısı ilə birlikdə fəaliyyət g stərən m dir kreditorların ilkin və ya hər hansı sonrakı yığıncağında kreditorlar ilə saziş bağlamaq təklifini irəli s rə bilər. Bu halda saziş yalnız b t n kreditorların razılığı əsasında bağlana bilər. Kreditorlardan hətta biri bu sazişlə razılaşmadıqda borclunun iflası haqqında iş mumi qaydada davam etdirilir.

5. Barışıq sazişi bağlanarkən b dcəyə vergilər və qeyri-vergi dənişləri zrə qalıqların təxirə salınmasına, hissə-hissə dənilməsinə, cəmləşdirilməsinə, habelə məcburi d vlət sosial sığortası zrə dənişlərə və artıq alınmış məbləğlərin qaytarılmasına yalnız qanunvericiliklə m əyyənləşdirilmiş hallarda və qaydada yol verilir.

Maddə 36. Kreditorlar ilə barışıq sazişi bağlamaq təklifləri

1. Kreditorlar ilə sazişin forması bu Qanunla məhdudlaşdırılmır və onun məzmununa aşağıdakı m ddəalar daxil edilə bilər:

a) borclu m əssisənin strukturunun və ya borclunun fəaliyyətinin yenidən təşkili n əsas g t r lən m ddəalar;

b) borclunun əmlakının hamısının və ya hər hansı hissəsinin, o c mlədən səhmlərinin satılması və ya verilməsi haqqında m ddəalar;

c) hər hansı təşkilati-h quqi formalı yeni m əssisənin yaradılması haqqında m ddəalar;

) təminatsız kreditorların tələblərinin hamısının və ya bir hissəsinin birdəfəlik və ya hissə-hissə dənilməsini nəzərdə tutan m ddəalar.

2. Borclu və (və ya) əmlak inzibat ısı (ehtimal olunan əmlak inzibat ısı) kreditorlar ilə saziş bağlamaq təklifini irəli s rmək istədikdə:

a) saziş layihəsinin qəbul olunması n kreditorların yığıncağını ağırır;

b) b t n kreditorlara aşağıdakılar g ndərilməlidir:

kreditorlar ilə sazişin layihəsi;

m hasibat balansı ilə birlikdə ilkin maliyyə hesabatı və kreditorlara atası məbləğlər g stərilməklə b t n kreditorların siyahısı;

kreditorların yığıncağının ke irilməsi vaxtı, tarixi və yeri barəsində bildiriş.

3. Sazişlə əlaqədar kreditorların yığıncağı bu maddənin 2-ci bəndində g stərilmiş sənədlərin kreditorlara g ndərildiyi tarixdən etibarən 28 g ndən gec olmayaraq, lakin həmin tarixdən 14 g ndən tez olmayaraq ke irilməlidir.

4. Kreditorların yığıncağında borclu maliyyə məlumatının kreditorlar n tam aşkarlığını təmin etməlidir.

5. Kreditorların sazişlə əlaqədar ağırılmış yığıncağında kreditorlar səsvermə yolu ilə:

a) təklif olunan saziş layihəsini qəbul edə bilərlər və ya;

b) digər sazişin və ya d zəlişlər edilmiş sazişin qəbulunu təklif edə bilərlər və ya;

c) təklif olunan sazişi rədd edə bilərlər.

6. Əgər əmlak inzibat ısının (ehtimal olunan əmlak inzibat ısının) m lahizəsinə g rə, d zəlişlər edilmiş saziş onun təklif etdiyi sazişdən mahiyyətcə fərqlənmirsə, onda kreditorlar həmin yığıncaqda d zəlişlər edilmiş saziş barəsində səsvermə ke irə bilərlər. Əgər əmlak inzibat ısının (ehtimal olunan əmlak inzibat ısının) m lahizəsinə g rə, d zəlişlər edilmiş saziş təklif olunan sazişdən xeyli fərqlənirsə, onda kreditorlar bu Qanuna uyğun olaraq kreditorların n vbəti yığıncağı ağırılanadək d zəlişlər edilmiş saziş barəsində səs verə bilməzlər.

7. Kreditorların sazişlə əlaqədər ağırılmış yığıncağının qərarları bu Qanunun XI fəslində nəzərdə tutulmuş qaydada qəbul edilməlidir.

Maddə 37. Kreditorlar ilə barışıq sazişinin məhkəmə tərəfindən təsdiqi

1. Kreditorlar ilə hər hansı barışıq sazişi bu fəsilə uyğun olaraq kreditorlar tərəfindən qəbul edildikdən sonra məhkəmə tərəfindən də təsdiq edilməlidir.

2. Əmlak inzibat ısı kreditorlar ilə hər hansı belə sazişin təsdiqi n kreditorların sazişlə əlaqədar yığıncağının ke irildiyi g ndən etibarən 7 g ndən gec olmayaraq məhkəməyə m raciət etməlidir. Məhkəmə bu c r ərizəyə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş m ddətdə baxır.

3. Bu c r sazişlə mənafelərinə toxunulan şəxs məhkəmədə həmin sazişin təsdiqi barədə ərizəyə baxılması d vr ndə və ya baxılmazdan əvvəl onun şərtlərinin z n ədalətsiz şərtlər olduğuna əsaslanaraq həmin sazişin dəyişdirilməsi və ya rədd edilməsi n məhkəməyə m raciət edə bilər. Məhkəmə z iclasında sazişin təsdiq olunmasına etiraz edən hər bir kreditoru dinləməlidir.

4. Əgər məhkəmə bu fəslin b t n tələblərinin yerinə yetirildiyinə əmin deyildirsə, kreditorlar ilə sazişi təsdiq edə bilməz.

5. Məhkəmə həmin sazişi təsdiq etmədikdə m vafiq qərarında onun (d zəlişlər edilmiş sazişin) kreditorların əlavə yığıncağında m zakirə edilməsinə dair g stəriş verə bilər.

6. Kreditorlar ilə saziş onların yığıncağında qəbul olunduqdan və məhkəmə tərəfindən təsdiq edildikdən sonra yığıncaq haqqında bildiriş almış b t n kreditorların həmin sazişi qəbul edib-etməməsindən, habelə kreditorların yığıncağında iştirak edib-etməməsindən asılı olmayaraq onlar n məcburi q vvəyə malik olur.

7. Əmlak inzibat ısı sazişin icrasına nəzarət edir. Bununla yanaşı, əmlak inzibat ısı sazişin şərtlərini nəzərə almaqla nəzarət səlahiyyətlərini lazım bildikdə başqa şəxslərə, o c mlədən borclunun m dirinə verə bilər.

8. Kreditorlar ilə sazişə g rə əmlak inzibat ısının sazişdə nəzərdə tutulmuş məbləğdə haqqını borclu dəyir.

Maddə 38. Təminatlı kreditorlar, bir n vbənin kreditorları və sazişin əleyhinə səs vermiş kreditorlar arasında qarşılıqlı m nasibətlər

1. Kreditorlar ilə saziş təminatlı kreditorların, habelə bu Qanunun XII fəslində m əyyən edilmiş birinci, ikinci və ya nc n vbənin kreditorlarının h quqlarını, buna onlar razılıq verdikləri hallar istisna olmaqla, pozmamalıdır.

2. Qarşılıqlı razılaşmalar əldə edilmədikdə kreditorlar ilə saziş eyni n vbənin kreditorlarının n vbəsini dəyişdirə bilməz.

3. Təklif olunan sazişin əleyhinə səs vermiş, yaxud səsvermədə iştirak etməmiş kreditorların h quqları təklif olunan sazişin lehinə səs vermiş kreditorların h quqları ilə bərabər, n vbəlik ər ivəsində (borclunun iflas prosesinin başa atacağı halda əldə edəcəklərindən az olmamaqla) təmin edilir.[24]

Maddə 39. Barışıq sazişin etibarsız sayılması və ya xitam verilməsi

1. Borclu balansda z əmlakını d zg n g stərmədikdə, saziş bağlanarkən m vafiq qanunvericilik və başqa şəxslərin h quqları pozulduqda kreditorların hər hansı biri barışıq sazişini m bahisələndirə bilər. [25]

Barışıq sazişinin etibarsız sayıldığı hallarda borclu m əssisənin həmin saziş bağlananadək m vcud olan maliyyə hdəlikləri bərpa edilir.

2. Əmlak inzibat ısı və ya başqa şəxs kreditorlar ilə sazişin z şərtlərinə m vafiq surətdə icra olunmadığına dair məhkəməyə s but təqdim etdikdə məhkəmə qanunvericilikdə m əyyən edilmiş qaydada kreditorlar ilə sazişi ləğv edə bilər və əmlak inzibat ısına məhkəmənin g stərdiyi tədbirləri həyata ke irmək barəsində g stəriş verə bilər. Bu c r tədbirlər aşağıdakılar da ola bilər:

a) bu Qanunun XII fəslinə uyğun olaraq borclunun əmlakının dərhal satılması və satış pulunun b l şd r lməsi;

b) kreditorlarla başqa sazişin bağlanılmasına cəhd g stərilməsi.

3. Borclu tərəfindən sazişin şərtlərinin yerinə yetirilməməsi, yaxud kreditorlarla sazişin əslində dəmə qabiliyyəti olan borclu tərəfindən bağlanılması ilə əlaqədar kreditorlara ziyan dəyməsi borclunun m dirinin q vvədə olan qanunvericilikdə və bu Qanunda nəzərdə tutulmuş qaydada məsuliyyətə cəlb edilməsinə səbəb ola bilər.

4. Barışıq sazişinə xitam verildiyi halda m əssisənin iflas sayılması işinə yenidən başlanması haqqında rəsmi mətbuat orqanında məlumat verilir.

VIII fəsil

Sağlamlaşdırma

Maddə 40. Sağlamlaşdırma prosesi

1. Sağlamlaşdırma prosesi elə tədbirlərdən ibarətdir ki, onun nəticəsində borclunun b t n hdəlikləri yerinə yetirilir.

2. Ehtimal olunan hər hansı sağlamlaşdırmanı məhkəmə təsdiq etməlidir.

3. Borclu və ya kreditor (kreditorlar) sağlamlaşdırma məsələsinə baxılması məqsədi ilə iflas prosesinin dayandırılması barədə istənilən vaxt məhkəməyə m raciət edə bilər. Məhkəmə iki həftə m ddətində vəsatətə baxır və onun təmin edilməsi, yaxud rədd edilməsi barədə qərar qəbul edir.[26]

Maddə 41. Sağlamlaşdırma prosesinin şərtləri

1. Borclu və ya kreditor (kreditorlar) tərəfindən sağlamlaşdırma haqqında məhkəməyə verilən ərizədə aşağıdakılar g stərilməlidir: [27]

a) ərizənin verildiyi məhkəmənin adı;

b) ərizə i fiziki şəxs olduqda onun soyadı, adı, atasının adı və nvanı, ərizə h quqi şəxsin adından verildikdə onun adı və h quqi nvanı;

c) b t n məlum kreditorların adları (kreditor fiziki şəxs olduqda - adı, atasının adı, soyadı, h quqi şəxs olduqda h quqi şəxsin adı), po t nvanı və onların borcluya qarşı irəli s rd y tələblərin məbləğləri;

) məhkəmə tərəfindən sağlamlaşdırma imkanına baxılan m ddət ərzində kreditorların bununla əlaqədar məruz qalacağı əlavə itkiləri dəməyə razılıqları barədə məlumatlar;

d) borclunun dəmə qabiliyyətinin sağlamlaşdırma əsasında bərpasının m mk nl y n n əsaslandırılması;

e) sağlamlaşdırma planının kreditorlar yığıncağı tərəfindən qəbulu haqqında məlumatlar;

ə) borc hdəliyinin məbləği haqqında məlumat;

f) gələcək dənişlərin vaxtında dənilməsi, o c mlədən kreditorların tələblərinin təmin edilməsinin m mk ns zl y barədə əsaslandırma;

g) borcluya məxsus əmlak, o c mlədən girovda, ipotekada, kirayədə, icarədə, lizinqdə olan əmlakı, banklarda və ya digər kredit təşkilatlarında, habelə saxlancda olan pul vəsaitləri, bank hesab n mrələri;

h) borclunun işin məhkəmədə baxılması n zəruri hesab etdiyi digər məlumatlar;

x) ərizəyə əlavə edilmiş sənədlərin siyahısı.

1-1. Bu maddənin 1-ci hissəsində g stərilən ərizəyə aşağıdakı sənədlər əlavə edilir: [28]

a) d vlət r sumunun dənilməsi haqqında sənəd;

b) bu maddənin 1-ci hissəsinin ) bəndində nəzərdə tutulan razılıqları təsdiq edən sənədlər;

c) borcları, icra m ddəti başa atmamış hdəlikləri, habelə borclunun dəmə qabiliyyətinin olmamasını təsdiq edən sənədlər;

) kreditorlar yığıncağında iştirak edən şəxslərin siyahısı;

d) kreditorlar yığıncağı tərəfindən qəbul edilmiş sağlamlaşdırma planı;

e) sağlamlaşdırma planının kreditorların yığıncağı tərəfindən qəbulunu təsdiq edən sənədlər;

ə) m vəqqəti əmlak inzibat ısı tərəfindən sağlamlaşdırma planının səmərəliliyini təsdiqləyən sənəd.

2. Borclunun dəmə qabiliyyətinin bərpasının m mk nl y qanunazidd olmayan hər hansı sulla s but edilə bilər.[29]

3. Məhkəmə sağlamlaşdırma planının m mk n və ya məqsədəuyğun olduğunu m əyyənləşdirmək n m stəqil ekspertlər cəlb edə bilər. Ekspertlərin fəaliyyəti ilə bağlı xərclər sağlamlaşdırma barədə məhkəməyə ərizə verənin (borclunun və ya kreditorun (kreditorların) zərinə qoyulur.[30]

4. Məhkəmə borclu m əssisə barəsində sağlamlaşdırma tədbirlərinə baxaraq, bu prosesdə maraqlı h quqi və fiziki şəxslərin iştirakı n a ıq m sabiqə elan edə bilər. Bir ay ərzində m sabiqədə iştirak etmək istəyən h quqi və fiziki şəxslər olmadıqda və ya sağlamlaşdırma barəsində onların şərtləri ilə borclu razılaşmadıqda həmin borclunun iflası haqqında iş mumi qaydada davam etdirilir.

5. Məhkəmə tərəfindən sağlamlaşdırma imkanına baxılan d vrdə dəmə qabiliyyəti olmayan borclunun işlərinin idarə olunması n m vəqqəti əmlak inzibat ısı təyin edilir. M vəqqəti əmlak inzibat ısının xərclərini sağlamlaşdırmada iştirak barəsində sorğu vermiş şəxslər dəyirlər.

6. Sağlamlaşdırmaya başlanılması ilə əlaqədar məhkəmənin m vafiq qərarında aşağıdakılar nəzərdə tutulmalıdır:

a) sağlamlaşdırma m ddəti 24 aydan ox ola bilməz;

b) b t n kreditorların tələblərinin mumi məbləğinin azı də bir hissəsi həmin qərarın qəbul edildiyi tarixdən 12 ay ərzində dənilməlidir;

c) m vəqqəti əmlak inzibat ısı həmin qərarda m əyyən edilən qaydaya uyğun olaraq sağlamlaşdırmaya nəzarət edir. [31]

7. Sağlamlaşdırmanın həyata ke irildiyi d vrdə bu Qanunun 2-ci maddəsində g stərilən şəxslərin hər hansı biri sağlamlaşdırmaya dair istənilən məsələyə baxılması barədə məhkəməyə m raciət etmək h ququna malikdir. Bu zaman məhkəmə m vcud vəziyyətə uyğun olan m vafiq qərarını qəbul edə bilər.

8. Sağlamlaşdırma m vəffəqiyyətlə başa atdıqda məhkəmə həmin borclu barəsində iflas prosesinə qanunvericilikdə m əyyən edilmiş qaydada xitam verir.

Sağlamlaşdırma d vr ndə kreditorların tələbləri m əssisənin ləğv edilməsi n nəzərdə tutulmuş qaydada dənilməlidir.

9. Sağlamlaşdırma d vr ndə bu Qanunun 18-ci maddəsinin 2-ci bəndinin a c yarımbəndlərində g stərilən m ddəalar tətbiq edilir. dəmələrlə əlaqədar faizlərin hesablanması və cərimə sanksiyalarının tətbiqi sağlamlaşdırma d vr ndə davam etdirilə bilər, lakin onları dəmək tələbi yalnız həmin d vr n sonunda irəli s r lə bilər.

10. Bu Qanunun 41-2-ci maddəsinin tələbləri nəzərə alınmaqla, sağlamlaşdırma prosesinin başlanması təminatlı kreditorun bu Qanunun m ddəalarına uyğun tələbini təminatın hesabına y nəltmək h ququnu məhdudlaşdırmır. [32]

11. M əssisənin sağlamlaşdırılmasında iştirak etmiş h quqi və fiziki şəxslər m əssisəyə qoyduğu əmlakın bir hissəsi zərində m lkiyyət h ququ qazanır.

12. Azərbaycan Respublikasının m vafiq icra hakimiyyəti orqanı x susi əhəmiyyətli d vlət m əssisələrin sağlamlaşdırılmasının başqa qaydasını m əyyən edə bilər.

Maddə 41-1. Sağlamlaşdırma planı və onun təsdiq edilməsi qaydası[33]

1. Borclunun sağlamlaşdırılması sağlamlaşdırma planına uyğun olaraq həyata ke irilir. Borclu sağlamlaşdırma planını borclu və kreditorlar arasında sağlamlaşdırma haqqında qərar qəbul edildiyi g ndən ay m ddətində tərtib etməlidir. Sağlamlaşdırma planının məzmunu m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m əyyən edilir.

2. Borclu tərtib etdiyi sağlamlaşdırma planını kreditorların yığıncağına təqdim etməlidir.

3. Sağlamlaşdırma planı və ona edilən dəyişikliklər kreditorların yığıncağının qərarı ilə bu maddənin 9-cu hissəsində m əyyən edilmiş qaydada qəbul edilir və məhkəmə tərəfindən təsdiq edilir.

4. Sağlamlaşdırma planının qəbul edilməsi ilə əlaqədar kreditorlar yığıncağında borcluya qarşı eyni tələbləri olan və tələblərin dənilməsində bir-birinin qarşısında st nl kləri olmayan kreditorlar qrupu, bu maddənin 9-cu hissəsinə uyğun olaraq, iştirak etməlidir. Kreditorlar qrupu kreditorların aşağıdakı b lg s nəzərə alınmaqla formalaşdırılır:

a) girov və ya ipoteka ilə təmin edilən hdəliklər zrə kreditorlar;

b) həyata və ya sağlamlığa vurulmuş zərərin dənilməsi haqqında tələblər, habelə alimentlərin tutulması barəsində tələblər zrə kreditorlar;

c) əmək m qaviləsi ilə işləyən şəxslərə işdən ıxma m avinətlərinin və əməkhaqqının dənilməsi zrə və m əlliflik m qaviləsinə g rə haqların dənilməsi barədə tələblər zrə kreditorlar;

) d vlət b dcəsinə, məcburi d vlət sosial sığorta haqları zrə b dcədənkənar d vlət fonduna və bələdiyyələrin b dcələrinə dənişlər, kredit təşkilatlarının təminatsız borcları və onların faizləri zrə kreditorlar;

d) qanundan və ya m qavilədən irəli gələn tələblər zrə digər təminatsız kreditorlar (o c mlədən mal, iş və xidmət m qavilələri zrə təminatsız kreditorlar);

e) borclu h quqi şəxsin təsis iləri (iştirak ıları).

5. Sağlamlaşdırma planı hər bir kreditorlar qrupu daxilində səsvermə yolu ilə qəbul edilir. Kreditorlar qrupu daxilində sağlamlaşdırma planının səsvermə yolu ilə qəbulunda həmin qrupun kreditorlarının də ikisindən artıq hissəsi iştirak etməlidir.

6. Sağlamlaşdırma planı hər bir təminatlı kreditorlar qrupu daxilində tələblərin məbləğinin də ikisindən artıq hissəyə malik olan kreditorlar tərəfindən qəbul edilməlidir. Borclunun aidiyyəti şəxsləri olan təminatlı kreditorların tələbləri sağlamlaşdırma planının qəbul edilməsi ilə bağlı səsvermədə iştirak məqsədləri n nəzərə alınmır.

7. Sağlamlaşdırma planı eyni n vdən olan təminatsız kreditorlar qrupu daxilində tələblərin məbləğinin 50 faizindən artıq hissəyə malik olan kreditorlar tərəfindən qəbul edilməlidir. Borclunun aidiyyəti şəxsləri olan təminatsız kreditorların tələbləri sağlamlaşdırma planının qəbul edilməsi ilə bağlı səsvermədə iştirak məqsədləri n nəzərə alınmır.

8. Təminatlı kreditorun tələbi əsasında, sağlamlaşdırma planına həmin təminatlı kreditorun girov və ya ipoteka h ququndan imtinası barədə şərt daxil edilir. Həmin kreditor girov və ya ipoteka h ququndan imtina etdiyi tələblərə m nasibətdə təminatsız kreditor sayılır.

9. Hər bir kreditorlar qrupu z n n se diyi bir zv vasitəsilə kreditorlar yığıncağının səsverməsində iştirak etməlidir. Kreditorlar qrupu bir kreditordan ibarət olduqda, həmin kreditor səsvermədə şəxsən iştirak etməlidir. Səsvermədə iştirak edən kreditorlar qrupu ( zvlər) bərabər h quqa malikdir. Kreditorlar yığıncağının qərarı səsvermədə iştirak edən zvlərin sadə səs oxluğu ilə qəbul edilir. Hər qrupun bir zv bir səs hesab edilir. Səslər bərabər olduqda kreditorların yığıncağının sədrinin səsi həlledici hesab olunur. Sədr kreditorların yığıncağı tərəfindən se ilir.

10. Borclu m vəqqəti əmlak inzibat ısına kreditorların yığıncağının iclasından sonrakı g ndən gec olmayaraq tərtib etdiyi və kreditorlar yığıncağı tərəfindən qəbul edilən sağlamlaşdırma planını təqdim etməlidir. M vəqqəti əmlak inzibat ısı sağlamlaşdırma planının səmərəliliyini təsdiq etməlidir.

11. Borclu sağlamlaşdırma planını kreditorların yığıncağı tərəfindən qəbul edildiyi g ndən 3 g n m ddətində təsdiq n məhkəməyə təqdim etməlidir. 

Maddə 41-2. Sağlamlaşdırma prosesinə başlanılmasının h quqi nəticələri

1. Sağlamlaşdırma prosesinə başlanılması haqqında məhkəmənin qərarı qəbul edildiyi andan aşağıdakı h quqi nəticələr yaranır:

a) əmlak inzibat ısının bu Qanunun 20-ci maddəsinin 4-c hissəsində qeyd olunan h quqları nəzərə alınmaqla, borclunun təsis ilərinə (iştirak ılarına), digər idarəetmə və nəzarət orqanlarına borcluya məxsus əmlakların istifadəsi və onların zərində sərəncam verilməsi qadağan edilir;

b) borclunun b t n kreditorlarının, borclunun təsis ilərinin (iştirak ılarının), habelə digər idarəetmə və nəzarət orqanlarının zvlərinin borcluya qarşı iddiaları zrə məhkəmələrin qəbul etdiyi qərarların icrası dayandırılır;

c) borclunun b t n kreditorlarının, borclunun təsis ilərinin (iştirak ılarının), habelə digər idarəetmə və nəzarət orqanlarının zvlərinin ərizəsi əsasında borcluya m nasibətdə iflas haqqında işin qaldırılmasına yol verilmir;

d) borclunun b t n kreditorlarının tələbləri, o c mlədən m bahisəsiz (akseptsiz) qaydada dənilməli olan tələblər zrə borclunun bank hesablarından pulların ıxarılmasına, habelə tələblərin borclunun əmlakına y nəldilməsinə yol verilmir.

2. Təminatlı kreditorun (kreditorların) girov (ipoteka) predmetinin məhv olmasına gətirib ıxara bilən hallar olduğu təqdirdə və ya bu Qanunun 41-1-ci maddəsinin 9-cu hissəsinə uyğun olaraq həmin girov (ipoteka) predmeti sağlamlaşdırma planına daxil edilmədikdə, borclunun və ya kreditorun (kreditorların) ərizəsinə əsasən məhkəmə həmin tələblərlə bağlı bu maddənin 1-ci hissəsində nəzərdə tutulan m vafiq h quqi nəticələrin aradan qaldırılması haqqında qərar qəbul edə bilər.

3. Məhkəmə bu maddənin 2-ci hissəsində nəzərdə tutulan ərizəyə məhkəməyə daxil olduğu tarixdən on iş g n m ddətində baxır və onun təmin edilməsi, yaxud rədd edilməsi barədə qərar qəbul edir.

4. Bu maddənin 1-ci hissəsində g stərilən h quqi nəticələr sağlamlaşdırma m ddəti ərzində q vvədə olur, bu şərtlə ki, məhkəmənin qərarı ilə həmin h quqi nəticələr aradan qaldırılmamış olsun.

IX fəsil

Borc tələblərİnİn İrəlİ s r lməsİ

Maddə 42. Borc tələblərinin irəli s r lməsinə dair mumi prinsiplər

Təminatsız kreditorların borc tələbləri, o c mlədən iflas işinin məhkəmədə baxılması nəticəsində yaranan tələbləri (yerinə yetirilməmiş m qavilələr barəsində tələblər və s.) və təminatlı kreditorların tələbləri (əgər bu tələblər onların təminatı məbləğindən ox olan məbləğlərə aid deyilsə) əmlak inzibat ısı tərəfindən yalnız o halda təsdiq edilir ki, həmin tələblər bu fəslin m ddəalarına m vafiq surətdə verilmiş olsun.

Maddə 43. M flis elanetmə və borc tələblərin irəli s r lməsi qaydası

1. Kreditorların ilkin yığıncağı barəsində əmlak inzibat ısı və ya borclu tərəfindən g ndərilən bildirişdə borclunun m flis olması zamanı z tələblərini vermək istəyən kreditorlar n m vafiq qaydalar m əyyən edilir.

2. Kreditorlar borcluya z tələblərini bu Qanunun tələblərinə m vafiq surətdə borclunun m flis olması barədə bildirişin dərc edildiyi tarixdən ən geci 60 g n ke ənədək yazılı şəkildə verə bilərlər. Əmlak inzibat ısı həmin tələblərə yalnız o halda baxır ki, bunlara aşağıdakı məlumatlar daxil edilmiş olsun:

a) kreditorun adı (adı, atasının adı, soyadı) və nvanı;

b) iflas prosesinə başlanılması məqamınadək olan tələbin mumi məbləği;

c) tələbin məbləğinə dənilməmiş faizlərin daxil olması;

) tələbin məbləğinə hər hansı cərimələr və ya vergilər daxil edilməsi;

d) borclunun necə və nə vaxt borca d şd y barədə məlumat;

e) hər hansı m vcud təminat barəsində məlumat, bu c r təminatın verilməsi tarixi və təminat zamanı kreditorun nəzərdə tutduğu məbləğ;

ə) tələbi imzalamış şəxsin soyadı, nvanı və səlahiyyəti (əgər həmin şəxs kreditorun z deyildirsə);

f) tələbin h quqi etibarlığını s but edən sənədlər (əgər bu c r sənədlər varsa).

3. Kreditorların bu maddənin 2-ci bəndinə m vafiq surətdə verdiyi hər hansı tələbə əmlak inzibat ısı həmin tələbi aldığı vaxtdan 10 iş g n m ddətində baxır. Əmlak inzibat ısı bu Qanunun m ddəalarına uyğun olaraq kreditorların tələblərinin reyestrini tərtib edir. [34]

Maddə 44. Borc tələblərini qiymətləndirərkən əmlak inzibat ısının tətbiq etdiyi prinsiplər

1. Əgər m flisolma zamanı irəli s r lm ş borc məbləğinin st nə faizlər hesablanırsa və ya həmin borc cərimə sanksiyaları n əsas verirsə, g stərilən faizlər və ya sanksiyalar borcun bir hissəsi kimi tələb edilə bilər, lakin borclunun m flisolma məqamından başlanan hər hansı d vr n bu c r məbləğlərin dənilməsi istisna edilir.

2. Kreditor ilə əmlak inzibat ısı arasında sazişə uyğun olaraq kreditorun tələbi istənilən vaxt geri g t r lə bilər və ya tələb edilən məbləğ barəsində dəyişdirilə bilər.

3. Qanunvericiliyə zidd olmayan hallarda kreditor hər hansı m qavilə zrə borcun və ya hdəliklərin dənilməsini tələb etdikdə dənilməli məbləğlər, o c mlədən borclunun qeyri-pul hdəlikləri n kompensasiya məhkəmə tərəfindən deyil, əmlak inzibat ısı tərəfindən qiymətləndirilir.

4. Əgər əmlak inzibat ısı borclunun hdəliklərini ləğv edirsə, bu c r ləğvetmə ilə mənafelərinə toxunulan şəxs borcludan itkilərinin əvəzinin dənilməsini tələb etmək, həm də bu c r itkilərin m flisolma zamanı təmin edilməmiş borc kimi bu Qanunun tələblərinə uyğun m əyyən edilən n vbəlik qaydasında beşinci n vbədə dənilməsini tələb etmək h ququna malikdir.

5. Borclunun z borclarının (və ya hdəliklərinin) gələcəkdə dənilməsi olduğu b t n hallarda onların icra m ddəti borclunun m flisolma məqamına ke irilir. Bu zaman bağlanmış m qavilə xətm olunmuş hesab olunur və kreditorların tələb irəli s rmək h ququ yaranır. Əgər əmlak inzibat ısı bu c r s rətləndirilmiş tələb barəsində dənilməli kompensasiyanın məbləğini hesablayırsa, tələbin vaxtından əvvəl verilməsi faktını əks etdirmək n tələbin məbləğindən g zəşt etməlidir. Bu Qanunun məqsədləri n g zəştli tələbin məbləği tələbin xalis cari dəyəri kimi başa d ş l r.

6. Əmək qabiliyyətsizliyinə g rə m avinətlər barəsində iş iləri qarşısında borclunun hdəlikləri olduqda həmin hdəliklərin yerinə yetirilməsi tələbi qalan borcların yerinə yetirilməsi n nəzərdə tutulan qaydada s rətləndirilir və bu Qanunun XII fəslində m əyyən edilmiş n vbəlik qaydasında dənilir.

7. Borclunun səhmdarları və ya m lkiyyət iləri bu Qanunun XII fəslinə uyğun olaraq b t n qalan kreditorların tələbləri dənildikdən sonra dəmə qabiliyyəti olmayan borclunun kapitalına verdikləri paylarının əvəzinin dənilməsi h ququna malikdirlər. Səhmdar və ya m lkiyyət i bu h quqa g rə, dəmə qabiliyyəti olmayan borclunun kreditoru sayılmır və kreditorların yığıncağında səs vermək və ya iflas işi zrə araşdırmada hər hansı başqa şəkildə iştirak etmək h ququna malik deyildir, lakin hər hansı başqa əqd zrə ayrıca borcunun olması nəticəsində həmin səhmdarın və ya m lkiyyət inin kreditora evrildiyi hallar istisna təşkil edir. Səhmdar və ya m lkiyyət i kapitala verdiyi payla əlaqədar dəmə qabiliyyəti olmayan borclunun onun qarşısında daşıdığı hər hansı hdəliyi z n n borclu qarşısında ola bilən hər hansı borcunun hesabına aid edilməsi h ququna malik deyildir. Səhmdarlara dənişlərin n vbəliyini m əyyən edərkən əmlak inzibat ısı səhmdara məxsus səhmlərin n v n nəzərə almalıdır.

Maddə 45. Kreditorların irəli s rd y borc tələblərinin və şikayətlərin rədd edilməsi

1. Əmlak inzibat ısı borc tələbini tamamilə və ya qismən qəbul və ya rədd edə bilər.

2. Əmlak inzibat ısı tələbi tamamilə və ya qismən rədd etdikdə bunun n əsaslandığı səbəblərin yazılı izahını hazırlayıb dərhal po tla kreditora g ndərməlidir.

3. Kreditor z tələbi barəsində əmlak inzibat ısının qərarı ilə razı olmadıqda həmin qərarın ləğvi və ya dəyişdirilməsi barədə məhkəməyə m raciət edə bilər. Bu barədə ərizə bu maddənin 2-ci bəndinə m vafiq surətdə g ndərilmiş izahın alındığı g ndən ən azı 21 g n m ddətində təqdim edilməlidir.

4. Məhkəmə bu maddənin 3-c bəndində g stərilmiş ərizəyə baxılma m ddətini təyin edir və bu barədə əmlak inzibat ısına bildiriş g ndərir.

Maddə 46. Borc tələblərinin reyestri

1. Əmlak inzibat ısı kreditorların tələblərinin verilməsi n ayrılmış 60 g nl k m ddət qurtardıqdan sonra 7 g ndən gec olmayaraq tələblərin reyestrini tərtib edir. Həmin reyestrdə vaxtında verilmiş hər bir tələb barəsində məlumatlar şərh edilməli və aşağıdakılar g stərilməlidir: [35]

a) tələb tamamilə və ya qismən qəbul edilir, yaxud rədd edilir;

b) qəbul edilmiş tələbin məbləği;

c) tələbin n vbəsi.

2. Əmlak inzibat ısı kreditorların tələblərinin reyestrini tərtib etdikdən sonra 3 g n m ddətində məhkəmənin təsdiqinə verir. Məhkəmə: [36]

a) reyesteri təsdiq edə bilər və ya;

b) reyestrə lazım bildiyi dəyişikliklər və əlavələr edə bilər və bu qaydada dəyişdirilmiş reyestri təsdiq edə bilər və ya;

c) lazım bildiyi tədbirlərin g r lməsi və dəyişdirilmiş reyestrin daha sonra təkrarən təqdim edilməsi barədə əmlak inzibat ısına g stəriş verə bilər.

3. Əmlak inzibat ısı reyestrin məhkəmə tərəfindən təsdiqindən sonra 3 g ndən gec olmayaraq lazımi qaydada və bu Qanunun 43-c maddəsində m əyyən edilmiş m ddətdə tələb vermiş hər bir kreditora onun tələbinə baxılmanın nəticələri barəsində yazılı bildiriş g ndərməlidir.

4. Hər bir kreditorun reyestrlə (və ya onun surəti ilə) tanış olmaq h ququ vardır.

5. Kreditor reyestrdə təsbit edilmiş z tələblərinin həcmini, habelə digər kreditorların tələblərinin həcmini və h quqi əsasını məhkəmə qaydasında m bahisələndirə bilər.[37]

X fəsil

Təmİnatlı kredİtorlar və əmlak tələblərİ

Maddə 47. Təminatlı kreditorlar

1. Bu Qanunun 41-2-ci maddəsinin tələbləri nəzərə alınmaqla, təminatlı kreditor iflas prosesinə başlanılıb-başlanılmamasından asılı olmayaraq təminat barəsində z h quqlarını həyata ke irə bilər. [38]

2. Əmlak inzibat ısı təyin edildikdən sonra 3 g n ərzində təminatlı kreditora borclunun m flis elan olunması haqqında bildiriş g ndərir. Təminatlı kreditor bu bildirişi aldıqdan sonra 14 g n m ddətində təminat barəsində z h quqlarını həyata ke irmədikdə, əmlak inzibat ısının ixtiyarı var ki, q vvədə olan qanunvericiliklə m əyyən edilmiş qaydada təminatı satsın (ya ayrıca, ya da borclunun aktivlərinin hamısı və ya bir hissəsi ilə birlikdə) və satış n əkilmiş xərclər ıxılmaqla, satış pulu haqqında təminatlı kreditor qarşısında onun tələbinin mumi razılaşdırılmış dəyəri həddində hesabat versin. Satış pulunun hər hansı artıqlığı borclunun əmlakının hissəsi kimi qalır. [39]

3. Təminatlı kreditor iflas prosesinə başladıqda tələbi təminatın hesabına y nəltmək h quqlarını itirmir.

4. İflas prosesi ərzində əmlak inzibat ısı kreditorlara məxsus təminatın h quqi etibarlığına əmin olmalıdır. təminatın etibarlığı q vvədə olan qanunvericilikdə və bu Qanunun XIII fəslində nəzərdə tutulmuş qaydada m əyyənləşdirilir.

5. Əmlak inzibat ısı təminatlı kreditorun tələblərini həmin kreditorun se diyi aşağıdakı sullarla dəyir:

a) təminat predmetinin hərrac yolu ilə (və ya başqa yolla) satılması və onun təmin etdiyi hdəliyin dənilməsi;

b) təminat predmeti zərində m lkiyyət h ququnun təminatlı kreditora verilməsi;

c) təminat predmetinin təminatlı kreditorun g stərdiyi nc şəxsə satılması.

6. Təminatlı kreditorun tələblərini bu maddənin 5-ci bəndinin b yarımbəndinə m vafiq surətdə dəmək məqsədi ilə əmlak inzibat ısı təminatlı kreditorla saziş bağlayır. Sazişin şərtlərinə aşağıdakılar daxil edilir:

a) verilməli aktivlərin təsviri;

b) aktivlərin təxmini bazar və balans dəyəri;

c) borclunun təmin edilmiş hdəlik və girov m qaviləsi zrə təminatlı kreditora dəməli olduğu məbləğ;

) sazişin bağlandığı məqamda həmin aktivlər barəsində tərəflərə məlum olan b t n ke miş və gələcək girovların, habelə bu aktivlər barəsində hər hansı m lkiyyət h quqlarının və istifadə h quqlarının g stərilməsi.

7. Bu maddənin 6-cı bəndində g stərilmiş saziş notariat qaydasında təsdiq edildikdən sonra q vvəyə minir. Əgər girov m qaviləsi bağlanarkən d vlət r sumu dənilmişdirsə, bu halda d vlət r sumu dənilmir. Əks halda d vlət r sumu dənilməlidir.

8. Təminatın satışından g t r lən pul təminatlı kreditora tam kompensasiya dənilməsinə kifayət etmədikdə təminatlı kreditor m flisolma zamanı təminatsız kreditor kimi atışmayan məbləğdə tələb irəli s rə bilər.

9. Təminatlı kreditorun ixtiyarı var ki, z təminatı zrə fayda g t rməkdən imtina etsin və m flisolma zamanı təminatsız kreditor kimi z tələblərinin tam məbləği zrə tələb irəli s rs n.

10. M lkiyyət inin icarəyəverən olduğu və ya m qavilə zrə m lkiyyət h ququnu saxladığı hallar istisna olmaqla, borclunun sahibliyində olan hər hansı əmlakın m lkiyyət isi həmin əmlaka sahiblik h ququnu yenidən əldə etmək h ququna malikdir. Bu halda həmin m lkiyyət i bu əmlakı yalnız əmlak inzibat ısının razılığı və ya məhkəmənin qərarı ilə qaytarmaq h ququna malikdir.

XI fəsil

Kredİtorların yığıncağı

Maddə 48. Kreditorların yığıncağı

1. Kreditor etibarnamə zrə z n mayəndəsini hər hansı kreditorlar yığıncağında z adından iştirak etməyə və səs verməyə vəkil edə bilər. Kreditorlar yığıncağında eyni tələblər zrə kreditorlar qrupu formalaşdırıldıqda, hər bir qrupdan, bu Qanunun 41-1-ci maddəsinin 9-cu hissəsinə uyğun olaraq, zv iştirak edir. [40]

2. B t n məlum kreditorlara azı 14 g n qabaqcadan yazılı bildiriş g ndərilmək şərti ilə kreditorlar yığıncağı qanuni şəkildə aşağıdakılar tərəfindən ağırıla bilər:

a) əmlak inzibat ısı və ya m vəqqəti əmlak inzibat ısı;

b) borcun məbləğinin də birindən az olmayan hissəsini təmsil edən kreditorlar;

c) məhkəmə;

) məhkəmənin m əyyən etdiyi başqa qaydada.

3. Bu Qanuna uyğun olaraq ağırılmış hər hansı kreditorlar yığıncağında b t n kreditorların tələblərinin mumi məbləğinin azı 50 faizini təşkil edən kreditorlar iştirak etdikdə həmin yığıncaq səlahiyyətli sayılır.

4. Kreditorların yığıncağı borclu barəsində iflas prosesi ilə əlaqədar bu Qanuna və ya məhkəmənin bu Qanuna m vafiq surətdə ıxardığı qərara zidd gəlməyən və əmlak inzibat ısının z vəzifələrinin yerinə yetirməsinə mane olmayan hər hansı qərar ıxarmaq h ququna malikdir.

5. Kreditorlar yığıncağında əmlak inzibat ısına etimadsızlıq g stərilməsi halı istisna olmaqla, hər hansı məsələyə dair qəbul olunmuş qərar yalnız aşağıdakılar onun lehinə səs verdikdə h quqi cəhətdən etibarlı sayılır:

a) yığıncaqda iştirak edən və ya təmsil olunan kreditorların əksəriyyəti;

b) yığıncaqda iştirak edən və ya təmsil olunan kreditorların təmin edilməmiş b t n məlum borcların məbləğinin ox hissəsini təmsil edən əksəriyyəti.

c) sağlamlaşdırma planının qəbul edilməsi halında, bu Qanunun 41-1-ci maddəsinin 9-cu hissəsi ilə m əyyən edilmiş qaydada sadə səs oxluğu.[41]

6. Bu Qanunun 41-1-ci maddəsinin 9-cu hissəsində nəzərdə tutulan hal istisna olmaqla, əgər yığıncaqda iştirak edən və dəmə qabiliyyəti olmayan borclunun yığıncaq iştirak ılarına olan borcunun məbləğinin 75 faizini və ya daha ox hissəsini təmsil edən bir və ya bir ne ə kreditor hər hansı tədbirlərin g r lməsi lehinə (əmlak inzibat ısına etimadsızlıq g stərilməsi istisna olmaqla) səs verirsə, onların qərarı kreditorların say oxluğu tərəfindən m dafiə edilib-edilməməsindən asılı olmayaraq h quqi cəhətdən etibarlı sayılır. [42]

7. Kreditorlar yığıncağının məhkəmə tərəfindən təsdiq edilməli olan b t n qərarları yalnız məhkəmə tərəfindən təsdiq edildikdən sonra h quqi q vvəyə minirlər.

Maddə 49. Təminatlı kreditorların səs vermə h ququ

1. Təminatlı kreditor (kreditorlar) kreditorların yığıncağında o halda səs vermə h ququna malik olur ki, bu Qanunun 47-ci maddəsinin 9-cu bəndinə m vafiq surətdə z təminat h ququndan imtina etmiş olsun. Onun bu hərəkəti kreditorların ilkin yığıncağında elan olunmalıdır.

2. Qanunvericiliyə uyğun qiymətləndirilmiş təminat predmetinin dəyəri təminatlı kreditora (kreditorlara) atacaq borc məbləğini tam dəmədikdə təminatlı kreditor alınan fərq h dudlarında kreditorların yığıncağında səs vermə h ququna malikdir.

Maddə 50. Kreditorlar komitəsi

1. Əmlak inzibat ısının fəaliyyətinin həyata ke irilməsində ona yardım etmək, həm də bu fəaliyyətə nəzarət etmək məqsədi ilə kreditorların yığıncağı istənilən vaxt azı 3 və oxu 5 zvdən ibarət tərkibdə kreditorlar komitəsi se ə bilər, bu şərtlə ki, borcun mumi məbləğinin ox hissəsini təmsil edən kreditorlar şəxsən və ya z n mayəndələri vasitəsi ilə həmin yığıncaqda iştirak etsinlər.

2. Kreditorlar komitəsinin iclasları aşağıdakı hallarda səlahiyyətli sayılır:

a) iclasların ke irilməsi vaxtı, g n və yeri haqqında bildiriş komitənin zvlərinə həmin iclasların ke irilməsinə ən geci 14 g n qalmış g ndərilsin;

b) həmin komitənin ən azı 2 zv iclasda iştirak etsin.

3. Kreditorlar komitəsinin qərarı iclasda iştirak edən zvlərin say oxluğu tərəfindən m dafiə edildikdə və ya kreditorların c t sayının iştirak etdiyi halda borcun dəyərinin ox hissəsini təmsil edən kreditorlar tərəfindən m dafiə edildikdə h quqi q vvəyə malik olur.

4. Kreditorlar komitəsinin əmlak inzibat ısına t vsiyələr vermək h ququ vardır. Əmlak inzibat ısı bu t vsiyələri b t n kreditorların mənafelərinə uyğun gəldikdə nəzərə alır.

Eyni zamanda əmlak inzibat ısı kreditorlar komitəsinin (və ya kreditorlar yığıncağının) t vsiyələrinə əməl etməyə borclu deyildir.

5. Əmlak inzibat ısının hərəkətlərini qeyri-qənaətbəxş saydıqda kreditorlar komitəsi kreditorların yığıncağını z ağırmaq və əmlak inzibat ısına etimadsızlıq g stərilməsi məsələsini qaldırmaq h ququna malikdir. Kreditorlar komitəsi bu c r yığıncağı onun ke irilməsi tarixinə ən geci 14 g n qalmış b t n məlum kreditorları məktub vasitəsilə xəbərdar etmək yolu ilə ağıra bilər.

6. D vlət m əssisəsi m flis olduqda m vafiq icra hakimiyyəti orqanı kreditorlar komitəsində onun zv kimi iştirak etmək h ququna malikdir.

Maddə 51. Əmlak inzibat ısına etimadsızlıq g stərilməsi və onun vəzifədən kənarlaşdırılması

1. Kreditorlar yığıncağının əmlak inzibat ısına etimadsızlıq g stərməsi və yeni əmlak inzibat ısı təyin etməsi barədə qərarı aşağıdakı hallarda h quqi q vvəyə malik olur:

a) yığıncaqda iştirak edən və ya təmsil olunan kreditorların əksəriyyəti həmin qərarın qəbul olunmasının lehinə səs verdikdə;

b) yığıncaqda iştirak edən və ya təmsil olunan, mumi borcun dəyərinin 75 faizini və ya daha ox hissəsini təmsil edən kreditorlar həmin qərarın qəbul olunması lehinə səs verdikdə.

2. Əmlak inzibat ısının vəzifədən kənarlaşdırılması və dəyişdirilməsi barədə qəbul olunmuş qərar hər hansı kreditor tərəfindən verilmiş ərizəyə əsasən məhkəmə tərəfindən təsdiq olunur. Həmin ərizənin verilməsinə əkilən xərclər iflas xərcləri kimi bu Qanunun tələblərinə m vafiq surətdə birinci n vbədə dənilir.

Ərizəyə baxarkən məhkəmə kreditorlar yığıncağının qərarını təsdiq və ya rədd edə bilər, yaxud da b t vl kdə kreditorların mənafelərini nəzərə almaqla əmlak inzibat ısını vəzifədən kənarlaşdıra bilər və namizədliyin kreditorlar yığıncağında irəli s r l b-s r lmədiyindən asılı olmayaraq z yeni əmlak inzibat ısını təyin edə bilər.

XII fəsil

Kredİtorların borc tələblərİnİn n vbəlİyİ və dənİlməsİ

Maddə 52. Borcların dənilməsi n vbəliyinin mumi qaydaları

1. Əmlak inzibat ısı kreditorların tələblərini aşağıdakı sullarla dəyə bilər:

a) ya borcluya atası borcları tutmaq və ya borclunun əmlakını təşkil edən aktivləri bu Qanunun V fəslinə m vafiq surətdə satmaq və satışından g t r lən pulu kreditorlar arasında b l şd rmək yolu ilə;

b) ya da borclunun əmlakını təşkil edən aktivləri onların tələblərinin dənilməsi n bilavasitə vermək yolu ilə.

2. Hər n vbənin kreditorlarının tələbləri yalnız z ndən əvvəlki n vbənin kreditorlarının tələbləri tamamilə dənildikdən sonra dənilməlidir.

3. Əgər b lg kreditorların bir n v n aparılmalıdırsa, onda həmin n və aid b t n kreditorlar bərabər sayılmalı və onlara atası borc məbləğlərinə m tənasib dəniş almalıdırlar.

4. Əgər təminatlı kreditorlara eyni aktivlər barəsində təminat verilmişdirsə, qanunvericiliyə m vafiq surətdə birinci qeydə alınmış təminat daha yaxın n vbəli olur.

5. Əgər iflas prosesi ərzində dəmə qabiliyyəti olmayan borclunun m flis elan olunması məqamınadək bağlanmış əqdlər nəticəsində dənilməmiş borclarının olduğu və ya gələcəkdə olacağı, yaxud m vcud, gələcək və ya şərti borcu, yaxud borc hdəlikləri olan başqa şəxs qarşısında onun şərti borclarının ola biləcəyi aşkara ıxarılarsa, onda:

a) əgər həmin borclar və ya borc hdəlikləri iflas prosesinə başlanması məqamından əvvəl yaranmış və pul məbləğlərində ifadə edilmişsə və ya pul ekvivalentinə malikdirsə, bu iki borcun qarşılıqlı əvəzləşdirilməsi aparılır və bu vasitə ilə həmin borclar və ya onların bir hissəsi dənilmiş sayılır;

b) əgər borcun və ya borc hdəliklərini pul ekvivalentini qəti m əyyənləşdirmək m mk n deyilsə, onda həmin ekvivalenti əmlak inzibat ısı təxmini qiymətləndirir;

c) iflas prosesinə başlanması məqamından sonra yaranan hər hansı borclar və hdəliklər bu bəndin məqsədləri n nəzərə alına bilməz.

6. Bu maddənin 5-ci bəndi borclu m əssisə ilə onun m lkiyyət iləri (pay ıları) arasındakı m nasibətlərə tətbiq oluna bilməz, nki m lkiyyət i nizamnamə kapitalına verdiyi payın dənilməsinə dair z tələbi barəsində kreditor sayılmır.

7. Bu Qanunun IX fəslində m əyyən edilmiş tələbvermə m ddəti qurtardıqdan sonra kreditorların verdikləri tələblər kreditorların g stərilmiş m ddət ərzində verdikləri tələblər dənildikdən sonra qalan aktivdən dənilir.

8. dəmə qabiliyyəti olmayan borclunun əmlakını təşkil edən aktivlərin atışmaması nəticəsində kreditorların tələbləri yerinə yetirilmədikdə onlar ləğv edilmiş sayılır, lakin atışmazlığa borclunun h quqa zidd hərəkətinin və ya l zumsuz bağladığı sazişin səbəb olduğu hallar istisna təşkil edir.

9. Kreditorların əmlak inzibat ısı tərəfindən rədd edilmiş (və ya şikayət verildikdən sonra m sbət həll olunmamış) tələbləri, habelə məhkəmə tərəfindən rədd edilmiş tələbləri ləğv olunmuş sayılır.

Maddə 53. dənişlərin n vbəliyi

1. Borclunun əmlakını təşkil edən aktivlər bu Qanunun IX fəslinin m ddəalarına uyğun olaraq aşağıdakı n vbəlik qaydasında b l nməlidir:

a) birinci n vbədə iflas prosesinə əkilən b t n məsrəflər və xərclər (o c mlədən m flisolmanın k tləvi informasiya vasitələrində elan edilməsi xərcləri, məhkəmə xərcləri, əmlak inzibat ısının və m vəqqəti əmlak inzibat ısının haqqı və xərcləri, habelə m flisolma məqamından sonra əmlak inzibat ısının qəbul etdiyi və ya davam etdirdiyi hdəliklərdən irəli gələn tələblər) dənilir;

b) ikinci n vbədə həyata və ya sağlamlığa vurulmuş zərərin dənilməsi haqqında tələblərin, habelə alimentlərin tutulması barəsində tələbləri dənilir;[43]

c) nc n vbədə əmək m qaviləsi ilə işləyən şəxslərə işdən ıxma m avinətlərinin və əmək haqqının dənilməsi zrə və m əlliflik m qaviləsinə g rə haqların dənilməsi barədə tələblər dənilir, həm də bu tələblər borclunun m flisolma məqamından əvvəlki 6 ayadək m ddətlə məhdudlaşdırılır; [44]

) d rd nc n vbədə aşağıdakılar dənilir:

d vlət b dcəsinə, məcburi d vlət sosial sığorta haqları zrə b dcədənkənar d vlət fonduna və bələdiyyələrin b dcələrinə dənişlər. Bu tələblər borclunun m flis elan olunması tarixindən əvvəlki bir il ərzində yaranmış hdəlikləri əhatə edir;[45]

kredit təşkilatlarının, o c mlədən qeyri-rezidentlərin bu Qanunun q vvəyə mindiyi tarixədək dənilməmiş təminatsız borcları və onların faizləri barəsində tələbləri;

d) beşinci n vbədə təminatsız kreditorların tələbləri dənilir;

e) altıncı n vbədə, borclu m əssisənin m lkiyyət ilərinin tələbləri dənilir.

2. Bu maddənin 1-ci bəndinə m vafiq surətdə aparılmış b lg dən qalan hər hansı aktivlər borclunun m lkiyyətinə aiddir.

XIII fəsil

H quqazİdd əqdlər

Maddə 54. Borcluya aidiyyəti olan şəxslər

Azərbaycan Respublikası M lki Məcəlləsinin 49-1.1-ci maddəsində g stərilən şəxslər, o c mlədən iflas prosesinə başlanması məqamından əvvəlki bir il ərzində borclu m əssisənin rəhbərliyindən uzaqlaşmış şəxslər borcluya aidiyyəti olan şəxslər hesab edilir.[46]

Maddə 55. Borclunun z əmlak h quqlarının verilməsinin məhdudlaşdırılması

Aşağıdakı hallarda əmlak inzibat ısı borclunun bağladığı əqdlərin m bahisələndirilməsi n məhkəməyə m raciət edə bilər:[47]

a) əmlak zərində h quqların verilməsi və ya girov h ququnun yaradılması borclunun dəmə qabiliyyətsizliyi d vr ndə həyata ke irildikdə;

b) borclunun iflas prosesinə başlanması məqamından əvvəlki 6 ay ərzində bir kreditoru digər kreditorlara m nasibətdə dənişlərin n vbəliliyində st n vəziyyətə gətirəcək əqdlər bağlandıqda;[48]

c) kreditor və ya təminat ı bu c r verilmə məqamında bu Qanunun 54-c maddəsinə m vafiq surətdə borcluya aidiyyəti olan şəxs olmuşdursa, h quqların bu c r verilməsi və ya girov h ququnun yaradılması iflas prosesinə başlanması məqamından əvvəlki 1 il ərzində həyata ke irildikdə;[49]

) borclunun dəmə qabiliyyətsizliyinə səbəb olan aşağı qiymətləndirilmiş (digər şəxslər arasında eyni şəraitdə təşəkk l tapan qiymətlərin aşağı həddindən az qiymətlə) əqdlər bağlandıqda[50].

Maddə 56. Əmlak inzibat ısı tərəfindən məhkəmədə etiraz edilməsi

1. Məhkəmənin başqa qayda m əyyənləşdirdiyi hallar istisna olmaqla, əmlak inzibat ısı h quqa zidd əqddən fayda g t rd y ehtimal olunan kreditora və ya təminat ıya həmin əqdə etiraz etməsi barədə məhkəməyə ərizə verdiyi haqqında bildiriş g ndərir.

2. Bu maddəyə m vafiq surətdə verilmiş hər hansı ərizəyə baxarkən məhkəmə qanunvericilikdə m əyyən edilmiş qaydada:

a) tələb edə bilər ki, həmin əqdin hissəsi kimi verilmiş hər hansı əmlak və ya əmlak h quqları borcluya qaytarılsın;

b) borclunun verdiyi hər hansı təminatı tamamilə və ya qismən azad və ya ləğv edə bilər;

c) borcludan g t r lm ş fayda barəsində m əyyənləşdirdiyi məbləğlərin dənilməsini qanunvericilikdə m əyyən olunmuş qaydada tələb edə bilər;

) nəzərdə tuta bilər ki, hdəliyi bu əqdə m vafiq surətdə tamamilə və ya qismən ləğv edilmiş hər hansı təminat ı yeni və ya davam etdirilən m vafiq hdəliklərlə bağlı olur;

d) g stəriş verə bilər ki, h quqların bu c r verilməsi nəticəsində əmələ gəlmiş itkilər borclunun m dirinin hesabına dənilsin;

e) konkret haldan asılı olaraq digər g stərişlər və qərarlar ıxara bilər.

XIV fəsil

Borclu m əssİsənİn m dİrİnİn vəzİfələrİ və məsulİyyətİ

Maddə 57. M dirin vəzifələri

1. M dir borclunun təsərr fat fəaliyyətinə aid b t n m h m faktlar barəsində məlumatlara malik olmalı və kreditorları l zumsuz itkilərdən qorumaq məqsədi ilə həmin faktlar əsasında hərəkət etməlidirlər.

2. Bu fəsilə uyğun olaraq m əssisə rəhbərlərinin faktiki məsuliyyətini m əyyən edərkən məhkəmə z m lahizəsinə əsasən onların faktiki biliklərini və ixtisasını, habelə tutduğu vəzifədə alışan şəxsdən adətən g zlənilməli olan bilikləri və ixtisası nəzərə ala bilər.

3. M dir borclunun dəmə qabiliyyətsizliyi faktını bildiyi, yaxud bilməli olduğu andan iflas prosesinə başlamalıdır.

4. Əmlak inzibat ısı məhkəməyə m dir tərəfindən z vəzifələrinin pozulması nəticəsində kreditorların məruz qaldığı əlavə itkilərin dənilməsi n onların dəyərinə bərabər əmlakın m dir tərəfindən şəxsən borclunun əmlakı tərkibinə daxil edilməsi ( dənilməsi) barədə m raciət edə bilər. Məhkəmə qaydasında vəziyyətə uyğun hər hansı qərar ıxarıla bilər.

Maddə 58. M dirin məsuliyyətinin məhdudlaşdırırlması

1. M dir borclunun maliyyə vəziyyəti ilə tanışlıq n b t n lazımi tədbirləri g rm ş olduqda, habelə aşağıdakı hallarda iflas prosesinə başlamaq vəzifəsini pozmur:

a) borclu n l zumsuz itkilərə gətirib ıxarmış fəaliyyət və ya əqdlər ona məlum olmamışdır;

b) bu c r itkilərə gətirib ıxarmış fəaliyyət və ya əqdlər ona məlum olmamışdır, nki ona m əssisənin rəhbərliyi tərəfindən yalan məlumat verilmişdir;

c) m əssisənin rəhbər iş ilərinə birbaşa bildirmişdir ki, g stərilən fəaliyyətə və ya əqdlərə qarşı etiraz etmiş, etirazlarına baxmayaraq g stərilən fəaliyyətin və ya əqdlərin həyata ke irildiyi, yaxud davam etdirildiyi barədə məlumat aldıqdan sonra dərhal m dir vəzifəsindən istefa vermişdir.

Maddə 59. Yalandan və ya qəsdən iflasa g rə m dirin məsuliyyəti

Əgər borclu onun dəmə qabiliyyəti ola-ola (bu Qanunun XII fəslində nəzərdə tutulmuş hallardan başqa) yalandan iflas prosesinə başlayırsa və ya qəsdən z n iflasa uğradırsa, kreditorlar itkilərinin əvəzini dəməyi borclunun m dirindən tələb edə bilərlər.

XV fəsil

Yekun m ddəalar

Maddə 60. İflas prosesinə xitam verilməsinin əsasları

1. Məhkəmə borclu barəsində iflas prosesinə aşağıdakı hallarda xitam verir:

a) əmlak inzibat ısının son hesabatı məhkəməyə təqdim edildikdə və əmlak inzibat ısını dinlədikdən sonra məhkəmə he bir edilməli hərəkətin qalmadığına əmin olduqda;

b) b t n kreditorların tələbləri tamamilə dənildikdə;

c) əmlak inzibat ısı kreditorlar ilə g zəştli sazişin tamamilə yerinə yetirildiyi və ya sağlamlaşdırmanın başa atdırıldığı barədə məhkəməyə bildiriş g ndərdikdə;

) məhkəmənin buna m vafiq saydığı başqa hallarda.

2. Borclunun iflasına xitam verilərkən aşağıdakılar baş verə bilər:

a) iflasa bu maddənin 1-ci bəndinin b və ya c yarımbəndinə m vafiq surətdə xitam verilmişdirsə, əmlak inzibat ısının səlahiyyətləri q vvədən d ş r və borclunun (m dirin) idarə etmə funksiyaları z nə qaytarılır;

b) iflasa başqa əsaslar zrə xitam verilmişdirsə, onda borclu q vvədə olan qanunvericilikdə m əyyən edilmiş qaydada ləğv olunur (buraxılır, lisenziyası alınır və s.).

3. İflasa aid b t n həll edilməmiş məsələlər məhkəmənin sonuncu qərarında tənzimlənməlidir.

4. Fərdi borclunun iflasına xitam verildikdən sonra iflasa qədər m vcud olmuş b t n borclar, yetkinlik yaşına atmamış uşaqların saxlanması n alimentlər və xərclik istisna olmaqla, tamamilə dənilmiş sayılır.

5. Borclu m əssisə ləğv edildikdə məhkəmənin m vafiq qərarı onu qeydə almış orqana, fərdi borcluya aid halda isə onu qeydə almış və ya m vafiq lisenziya vermiş orqana g ndərilir.

6. Borclunun bu maddənin 2-ci bəndinin b yarımbəndinə m vafiq surətdə buraxılmasına dair qeyd m vafiq d vlət reyesterinə daxil edilməlidir.

Maddə 61. Bu Qanunun pozulmasına g rə məsuliyyət

Aşağıdakıların t rədilməsi bunda təqsiri olan şəxslərin qanunvericilikdə m əyyən edilmiş qaydada m vafiq məsuliyyətə cəlb olunmasına səbəb ola bilər:

a) dəmə qabiliyyəti olan borclunun yalandan iflas prosesinə başlaması və ya borclunun z n qəsdən iflasa uğratması;

b) dəmə qabiliyyəti olmayan borclunun əmlakının qanunsuz gizlədilməsi və ya başqasına verilməsi;

c) dəmə qabiliyyəti olmayan borclunun sənədlərinin qanunsuz gizlədilməsi, məhv edilməsi, dəyişdirilməsi və ya saxtalaşdırılması;

) kreditorlar tərəfindən qəsdən saxta tələblər irəli s r lməsi;

d) dəmə qabiliyyəti olmayan borclunun kredit g t rd y və ya haqqını dəmədiyi hər hansı əmlakın qanunsuz satılması və ya təminat kimi verilməsi;

e) əmlak inzibat ısının və ya m vəqqəti əmlak inzibat ısının fəaliyyətinə qanunsuz maneələr t rədilməsi;

ə) əmlak inzibat ısı və ya m vəqqəti əmlak inzibat ısı tərəfindən borclunun hər hansı aktivlərinin birbaşa və ya dolayı yolla qanunsuz satın alınması.

Heydər Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 13 iyun 1997-ci il

№ 326-IQ

 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

1.       29 noyabr 2000-ci il tarixli 52-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 1, maddə 25)

2.       27 mart 2001-ci il tarixli 107-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 6, maddə 362)

3.       23 aprel 2002-ci il tarixli 311-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 5, maddə 241)

4.       3 mart 2006-cı il tarixli 82-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il. № 3, maddə 225)

5.       6 mart 2007-ci il tarixli 260-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 5, maddə 401)

6.       1 aprel 2008-ci il tarixli 588-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №5, maddə 348)

7.       5 mart 2010-cu il tarixli 972-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 17 aprel 2010-cu il, № 81, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 04, maddə 276)

8.       24 fevral 2015-ci il tarixli 1214-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 5 aprel 2015-ci il, № 070, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 4, maddə 355)

9.       06 oktyabr 2015-ci il tarixli 1353-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 14 noyabr 2015-ci il, № 250, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 11, maddə 1260)

10.    1 fevral 2017-ci il tarixli 510-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu Azərbaycan qəzeti, 11 mart 2017-ci il, № 54, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 3, maddə 332)

11.    25 aprel 2017-ci il tarixli 636-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu Azərbaycan qəzeti, 21 may 2017-ci il, № 108Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 736)

12.    24 aprel 2018-ci il tarixli 1087-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu Azərbaycan qəzeti, 28 aprel 2018-ci il, № 95Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 4, maddə 652)

 

QANUNA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

[1] 24 fevral 2015-ci il tarixli 1214-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 5 aprel 2015-ci il, № 070, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 4, maddə 355ilə 1-ci maddənin d rd nc abzasında ke mişdə fəaliyyət g stərmiş s zləri fəaliyyəti dayandırılmış s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[2] 24 aprel 2018-ci il tarixli 1087-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu Azərbaycan qəzeti, 28 aprel 2018-ci il, № 95Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 4, maddə 652ilə 1-ci maddənin doqquzuncu abzasındayenidən təşkil edilməsi s zləri dəmə qabiliyyətinin bərpası s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[3] 24 aprel 2018-ci il tarixli 1087-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu Azərbaycan qəzeti, 28 aprel 2018-ci il, № 95Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 4, maddə 652ilə 1-ci maddəyə yeni məzmunda onuncu abzas əlavə edilmişdir.

 

[4] 23 aprel 2002-ci il tarixli 311-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 5, maddə 241) ilə 2-ci maddənin 2-ci hissəsin birinci abzası yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Bu Qanun b dcə təşkilatları, ictimai təşkilatlar (kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olanlar istisna edilməklə) və fəaliyyəti mənfəəəldəetmək məqsədi g dməyən təşkilatlar (m əssisələr), m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m əyyən edilmiş x susi təyinatlı d vlət m əssisələri istisna olunmaqla Azərbaycan Respublikasınıərazisində fəaliyyət g stərən, kreditorlar və b dcə qarşısında hdəliklərini yerinə yetirməyən məssisələrə şamil edilir.

 

23 aprel 2002-ci il tarixli 311-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 5, maddə 241) ilə 2-ci maddənin 2-ci hissəsinin ikinci abzası ıxarılmış, nc abzas ikinci abzas hesab edilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında qanunvericiliklə m əyyən olunmuş qaydada fəaliyyət g stərən (və ya ke mişdə fəaliyyət g stərmiş) kredit təşkilatlarına, o c mlədən banklara da tətbiq edilir.

 

3 mart 2006-cı il tarixli 82-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il. № 3, maddə 225) ilə 2-ci maddəsinin ikinci bəndinə ikinci abzas əlavə edilmişdir.

 

06 oktyabr 2015-ci il tarixli 1353-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 14 noyabr 2015-ci il, № 250, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 11, maddə 1260) ilə 2-ci maddəsinin 2-ci hissəsi yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyası verilmişdir.

2. Bu Qanun b t n kommersiya təşkilatlarına (o c mlədən banklar və digər kredit təşkilatlarına) və qeyri-kommersiya təşkilatlarına şamil edilir.

Bu Qanunda işlədilən borclu anlayışı həm borclu m əssisələrə, həm də fərdi borclulara aiddir.

Bu Qanun Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankına şamil edilmir.

 

[5] 1 fevral 2017-ci il tarixli 510-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu Azərbaycan qəzeti, 11 mart 2017-ci il, № 54, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 3, maddə 332ilə 2-ci maddəsinin 2-ci hissəsinin ikinci bəndindəAzərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankına s zləri publik h quqi şəxslərə s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[6] 29 noyabr 2000-ci il tarixli 52-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 1, maddə 25) ilə 2-ci maddənin 4-c bəndi ıxarılmışdır.

 

[7] 27 mart 2001-ci il tarixli 107-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 6, maddə 362) ilə 2-ci maddənin 7-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

7. İflas haqqında işlərə qanunvericilikdə m əyyən edilmiş məhkəmə aidiyyəti zrə m vafiq məhkəmələrdə baxılır, o c mlədən:

a) ya borclunun əmlakınıəsas hissəsinin yerləşdiyi ərazidəki məhkəmədə;

b) ya da borclu m əssisənin əsas idarəetmə orqanının yerləşdiyi, fərdi borclunun haqqında işlərə isə onun yaşadığı ərazidəki məhkəmədəbaxılır.

 

[8] 24 fevral 2015-ci il tarixli 1214-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 5 aprel 2015-ci il, № 070, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 4, maddə 355ilə 9-cu maddənin 1-ci hissəsi ( a - bəndləri istisna olmaqla) yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

1. İflas haqqında iş zrə məhkəmə baxışı təyin edildikdə bu barədə kreditorlara xəbər verilməsi ərizə i həmin məhkəmə baxışı haqqında Azərbaycan Respublikasında nəşr olunan rəsmi d vri mətbuat orqanında azı yeddi g nl k fasilə ilə iki dəfə elan dərc etdirməlidir. İkinci elan təyin edilmiş məhkəmə baxışının tarixinə ən geci yeddi g n qalmış dərc olunmalıdır. Elanda aşağıdakılar g stərilməlidir:

 

[9] 24 fevral 2015-ci il tarixli 1214-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 5 aprel 2015-ci il, № 070, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 4, maddə 355ilə 13-c maddənin 1-ci hissənin ikinci c mləsində bir ay s zləri 15 g n s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[10] 24 fevral 2015-ci il tarixli 1214-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 5 aprel 2015-ci il, № 070, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 4, maddə 355ilə 13-c maddənin 2-ci hissənin a bəndində14 rəqəmləri 7 rəqəmi ilə, b bəndində Azərbaycan Respublikasında nəşr olunan rəsmi d vri mətbuat orqanında s zləri rəsmi d vri mətbu nəşrdə s zləri ilə, 7 rəqəmi 3 rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

[11] 24 fevral 2015-ci il tarixli 1214-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 5 aprel 2015-ci il, № 070, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 4, maddə 355ilə 15-ci maddənin 2-ci hissənin b bəndində və 21-ci maddənin a hissəsində Azərbaycan Respublikasında nəşr olunan rəsmi d vri mətbuat orqanında s zləri rəsmi d vri mətbu nəşrdə s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[12] 25 aprel 2017-ci il tarixli 636-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu Azərbaycan qəzeti, 21 may 2017-ci il, № 108Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 736ilə 19-cu maddənin 4-c hissəsinin b bəndindəborclu ilə əlaqədar s zləri borcluya aidiyyəti olan s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[13] 25 aprel 2017-ci il tarixli 636-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu Azərbaycan qəzeti, 21 may 2017-ci il, № 108Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 736ilə 20-ci maddənin 4-c hissəsinin a bəndindəborclunun s z ndən sonra cari s z , sazişlər s z ndən sonra , habelə borc (kredit) m qavilələri s zləri əlavə edilmişdir.

 

[14] 25 aprel 2017-ci il tarixli 636-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu Azərbaycan qəzeti, 21 may 2017-ci il, № 108Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 736ilə 20-ci maddənin 4-c hissəsinin bəndindəqaydalara s z ndən sonra və satış planına s zləri əlavə edilmişdir.

 

[15] 25 aprel 2017-ci il tarixli 636-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu Azərbaycan qəzeti, 21 may 2017-ci il, № 108Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 736ilə . 21-ci maddənin bəndində aktivlərini s zaktivlərinin inventarizasiyasını aparmalı və onları s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[16] 25 aprel 2017-ci il tarixli 636-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu Azərbaycan qəzeti, 21 may 2017-ci il, № 108Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 736ilə 21-ci maddənin f bəndində n s z ndən sonra satış planını hazırlamalı, onun təsdiqi n kreditorların yığıncağını ağırmalı və təsdiq edilmiş satış planına uyğun olaraq s zləri əlavə edilmişdir.

 

[17] 24 aprel 2018-ci il tarixli 1087-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu Azərbaycan qəzeti, 28 aprel 2018-ci il, № 95Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 4, maddə 652ilə 24-1-ci maddənin adında əsas vəsaitlərinin s zləri aktivlərinin s z ilə əvəz edilmişdir.

 

[18] 25 aprel 2017-ci il tarixli 636-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu Azərbaycan qəzeti, 21 may 2017-ci il, № 108Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 736ilə 24-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

24 aprel 2018-ci il tarixli 1087-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu Azərbaycan qəzeti, 28 aprel 2018-ci il, № 95Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 4, maddə 652ilə 24-1-ci maddənin mətnində Borclunun əsas vəsaitlərinin s zləri Dəyəri borclunun aktivlərinin 5 faiz və daha ox hissəsini təşkil edən aktivlərin s zləri ilə əvəz edilmişdir,kreditorların s z ndən əvvəl bu Qanunun 48-ci maddəsinin 5-ci hissəsində m əyyən edilmiş qaydada s zləri əlavə olunmuşdur və yeni redaksiyada ikinci c mlə əlavə edilmişdir.

 

[19] 24 fevral 2015-ci il tarixli 1214-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 5 aprel 2015-ci il, № 070, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 4, maddə 355ilə 25-ci maddənin 1-ci hissəyə yeni məzmunda ikinci c mlə əlavə edilmişdir.

 

[20] 24 fevral 2015-ci il tarixli 1214-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 5 aprel 2015-ci il, № 070, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 4, maddə 355ilə 25-ci maddənin 4-c hissənin birinci c mləsində 14 rəqəmləri 7 rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

[21] 25 aprel 2017-ci il tarixli 636-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu Azərbaycan qəzeti, 21 may 2017-ci il, № 108Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 736ilə 26-cı maddənin b və d bəndlərində əmlak inzibat ısının s zləri kreditorların yığıncağının s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[22] 25 aprel 2017-ci il tarixli 636-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu Azərbaycan qəzeti, 21 may 2017-ci il, № 108Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 736ilə 27-ci maddənin mətni 1-ci hissə hesab edilsin və Təyin olunmasından s zlərindən əvvəl 1. rəqəmi əlavə edilmişdir və 2-ci hissə əlavə edilmişdir.

 

[23] 24 fevral 2015-ci il tarixli 1214-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 5 aprel 2015-ci il, № 070, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 4, maddə 355ilə 30-cu maddənin 4-c hissəsinə barədə s z ndən sonra dərhal s z əlavə edilmişdir.

 

[24] 25 aprel 2017-ci il tarixli 636-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu Azərbaycan qəzeti, 21 may 2017-ci il, № 108Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 736ilə 38-ci maddənin 3-c hissəsində ər ivəsində s z ndən sonra (borclunun iflas prosesinin başa atacağı halda əldə edəcəklərindən az olmamaqla) s zləri əlavə edilmişdir.

 

[25] 1 aprel 2008-ci il tarixli 588-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №5, maddə 348) ilə 39-cu maddəsinin 1-ci bəndində "hər hansı birinin ərizəsi ilə barışıq sazişi məhkəmə qaydasında etibarsız sayıla bilər" s zləri "hər hansı biri barışıq sazişini m bahisələndirə bilər" s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[26] 25 aprel 2017-ci il tarixli 636-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu Azərbaycan qəzeti, 21 may 2017-ci il, № 108Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 736ilə 40-cı maddənin 3-c hissəsinin birinci c mləsində Borclu s z ndən sonra və ya kreditor (kreditorlar) s zləri əlavə edilmişdir.

 

[27] 25 aprel 2017-ci il tarixli 636-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu Azərbaycan qəzeti, 21 may 2017-ci il, № 108Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 736ilə 41-ci maddənin 1-ci hissənin birinci abzasında Borclu s z ndən sonra və ya kreditor (kreditorlar) s zləri əlavə edilmişdir.

 

25 aprel 2017-ci il tarixli 636-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu Azərbaycan qəzeti, 21 may 2017-ci il, № 108Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 736ilə 41-ci maddənin 1-ci hissənin a bəndində m lkiyyət iləri s z ndən sonra və ya kreditor (kreditorlar) s zləri əlavə edilmişdir.

 

24 aprel 2018-ci il tarixli 1087-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu Azərbaycan qəzeti, 28 aprel 2018-ci il, № 95Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 4, maddə 652) ilə 41-ci maddənin 1-ci hissə yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

1. Borclu və ya kreditor (kreditorlar) tərəfindən sağlamlaşdırma barədə məhkəməyə verilən ərizədə təsdiq edilməlidir ki:

a) borclu və onun m lkiyyət iləri və ya kreditor (kreditorlar) məhkəmə tərəfindən sağlamlaşdırma imkanına baxılan m ddət ərzində kreditorların bununla əlaqədar məruz qalacağı əlavə itkilər barəsində hər hansı hdəlikləri, sağlamlaşdırma haqqında m vafiq məhkəmə qərarı qəbul olunmadıqda, qəbul edir və tamamilə dəməyə qadirdirlər; və

b) borclunun dəmə qabiliyyəti sağlamlaşdırma əsasında bərpa oluna bilər.

 

[28] 24 aprel 2018-ci il tarixli 1087-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu Azərbaycan qəzeti, 28 aprel 2018-ci il, № 95Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 4, maddə 652) ilə 41-ci maddəyə yeni məzmunda 1-1-ci hissə əlavə edilmişdir.

 

[29] 25 aprel 2017-ci il tarixli 636-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 21 may 2017-ci il, № 108, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 736) ilə 41-ci maddənin 2-ci hissə yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

2. Borclu z dəmə qabiliyyətinin bərpasının m mk nl y n qanunvericiliyə zidd olmayan hər hansı sulla s but edə bilər.

 

[30] 25 aprel 2017-ci il tarixli 636-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 21 may 2017-ci il, № 108, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 736) ilə 41-ci maddənin 3-c hissənin ikinci c mləsində borclunun s z sağlamlaşdırma barədə məhkəməyə ərizə verənin (borclunun və ya kreditorun (kreditorların) s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

24 aprel 2018-ci il tarixli 1087-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu Azərbaycan qəzeti, 28 aprel 2018-ci il, № 95Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 4, maddə 652) ilə 41-ci maddənin 3-c hissənin birinci c mləsindəlayihəsinin s z planının s z ilə əvəz edilmişdir.

 

[31] 24 aprel 2018-ci il tarixli 1087-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu Azərbaycan qəzeti, 28 aprel 2018-ci il, № 95Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 4, maddə 652) ilə 41-ci maddənin 6-cı hissənin c) bəndindəəmlak s z ndən əvvəl m vəqqəti s z əlavə edilmişdir.

 

[32] 24 aprel 2018-ci il tarixli 1087-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu Azərbaycan qəzeti, 28 aprel 2018-ci il, № 95Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 4, maddə 652) ilə 41-ci maddənin 10-cu hissədəSağlamlaşdırma s z Bu Qanunun 41-2-ci maddəsinin tələbləri nəzərə alınmaqla, sağlamlaşdırma s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[33] 24 aprel 2018-ci il tarixli 1087-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu Azərbaycan qəzeti, 28 aprel 2018-ci il, № 95Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 4, maddə 652) ilə yeni məzmunda 41-1-ci və 41-2-ci maddələr əlavə edilmişdir.

 

[34] 24 fevral 2015-ci il tarixli 1214-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 5 aprel 2015-ci il, № 070, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 4, maddə 355) ilə 43-c maddənin 3-c hissəsinin birinci c mləsində ən azı 30 g n s zləri 10 iş g n s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[35] 24 fevral 2015-ci il tarixli 1214-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 5 aprel 2015-ci il, № 070, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 4, maddə 355ilə 46-ci maddənin 1-ci hissənin birinci c mləsində 28 rəqəmləri 7 rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

[36] 24 fevral 2015-ci il tarixli 1214-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 5 aprel 2015-ci il, № 070, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 4, maddə 355ilə 46-ci maddənin 2-ci və 3-c hissələrdə 7 rəqəmi 3 rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

[37] 25 aprel 2017-ci il tarixli 636-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu Azərbaycan qəzeti, 21 may 2017-ci il, № 108Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 736ilə 46-cı maddəyə 5-ci hissə əlavə edilmişdir.

 

[38] 24 aprel 2018-ci il tarixli 1087-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu Azərbaycan qəzeti, 28 aprel 2018-ci il, № 95Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 4, maddə 652) ilə 47-ci maddənin 1-ci hissəsində Təminatlı s z Bu Qanunun 41-2-ci maddəsinin tələbləri nəzərə alınmaqla, təminatlı s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[39] 24 fevral 2015-ci il tarixli 1214-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 5 aprel 2015-ci il, № 070, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 4, maddə 355ilə 47-ci maddənin 2-ci hissəsinin birinci c mləsi yeni redaksiyada verilmişdir

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Borclunun iflas prosesinə başlanılması haqqında əmlak inzibat ısı təminatlı kreditora bildiriş g ndərir.

 

[40] 24 aprel 2018-ci il tarixli 1087-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu Azərbaycan qəzeti, 28 aprel 2018-ci il, № 95Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 4, maddə 652) ilə 48-ci maddənin 1-ci hissəsinə yeni məzmunda ikinci c mlə əlavə edilmişdir.

 

[41] 24 aprel 2018-ci il tarixli 1087-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu Azərbaycan qəzeti, 28 aprel 2018-ci il, № 95Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 4, maddə 652) ilə 48-ci maddənin 5-ci hissənin b bəndinin sonunda n qtə işarəsi n qtəli verg l işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda c bəndi əlavə edilmişdir.

 

[42] 24 aprel 2018-ci il tarixli 1087-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu Azərbaycan qəzeti, 28 aprel 2018-ci il, № 95Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 4, maddə 652) ilə 48-ci maddənin 6-cı hissədə Əgər s z Bu Qanunun 41-1-ci maddəsinin 9-cu hissəsində nəzərdə tutulan hal istisna olmaqla, əgər s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[43] 25 aprel 2017-ci il tarixli 636-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu Azərbaycan qəzeti, 21 may 2017-ci il, № 108Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 736ilə 53-c maddənin 1-ci hissəsinin b bəndindəborclunun iş ilərinin onlara iş vaxtı dəymiş bədən xəsarətləri və ya l m halları s zləri həyata və ya sağlamlığa vurulmuş zərərin dənilməsi haqqında tələblərin, habelə alimentlərin tutulması s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[44] 6 mart 2007-ci il tarixli 260-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 5, maddə 401) ilə 53-c maddəsinin 1-ci bəndinin "c" yarımbəndindən "pensiyaları" s z ıxarılmışdır.

25 aprel 2017-ci il tarixli 636-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu Azərbaycan qəzeti, 21 may 2017-ci il, № 108Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 736ilə 53-c maddənin 1-ci hissəsinin c bəndində dəmə qabiliyyəti olmayan borclunun iş ilərinin m avinətləri, g zəştlər və əmək haqqı barəsində tələbləri s zləri əmək m qaviləsi ilə işləyən şəxslərə işdən ıxma m avinətlərinin və əmək haqqının dənilməsi zrə və m əlliflik m qaviləsinə g rə haqların dənilməsi barədə tələblər s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[45] 25 aprel 2017-ci il tarixli 636-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu Azərbaycan qəzeti, 21 may 2017-ci il, № 108Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 736ilə 53-c maddənin 1-ci hissəsinin bəndinin ikinci abzasında d vlət və yerli b dcəyə vergilər, məcburi d vlət sosial sığortasına ayırmalar s zləri d vlət b dcəsinə, məcburi d vlət sosial sığorta haqları zrə b dcədənkənar d vlət fonduna və bələdiyyələrin b dcələrinə dənişlər s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[46] 25 aprel 2017-ci il tarixli 636-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu Azərbaycan qəzeti, 21 may 2017-ci il, № 108Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 736ilə 54-c maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Maddə 54. Borclu ilə əlaqədar şəxslər

1. Borclu ilə əlaqədar olan şəxslər aşağıdakılardır:

a) borclunun kapitalınıən azı 25 faizi m lkiyyətində və ya nəzarətində olan hər hansı h quqi şəxs;

b) borclunun hər hansı t rəmə m əssisəsi, filialı, n mayəndəliyi;

c) borclunun hər hansı m diri, o c mlədən iflas prosesinə başlanması məqamından əvvəlki 1 il ərzində borclu m əssisənin m dirliyindən uzaqlaşmış şəxslər;

) hər hansı formalı ortaqlıqdakı tərəfdaş.

 

[47] 24 aprel 2018-ci il tarixli 1087-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu Azərbaycan qəzeti, 28 aprel 2018-ci il, № 95Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 4, maddə 652) ilə 55-ci maddənin birinci abzas yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Aşağıdakı hallarda əmlak inzibat ısı borclunun əmlak zərində h quqlarının hər hansı şəkildə verilməsinin məhdudlaşdırılması barədəqanunvericilikdə m əyyən edilmiş qaydada məhkəməyə m raciət edə bilər:

 

[48] 24 aprel 2018-ci il tarixli 1087-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu Azərbaycan qəzeti, 28 aprel 2018-ci il, № 95Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 4, maddə 652) ilə 55-ci maddənin b) bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

b) h quqların verilməsi və ya girov h ququnun yaradılması bu Qanunun 2-ci maddəsində g stərilmiş iflas prosesinə başlanmasıməqamından əvvəlki 90 g ərzində həyata ke irildikdə;

 

[49] 25 aprel 2017-ci il tarixli 636-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu Azərbaycan qəzeti, 21 may 2017-ci il, № 108Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 736ilə 55-ci maddənin birinci hissəsinin c bəndində borclu ilə əlaqədar s zləri borcluya aidiyyəti olan s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[50] 25 aprel 2017-ci il tarixli 636-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu Azərbaycan qəzeti, 21 may 2017-ci il, № 108Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 736ilə 55-ci maddənin c bəndinin sonunda n qtə işarəsi n qtəli verg l işarəsi ilə əvəz edilmişdir və bəndi əlavə edilmişdir.