Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə

Torpaq vergisinin hesablanması mexanizmi təkmilləşdirilib

Vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi məqsədilə Vergi Məcəlləsində edilmiş mühüm dəyişikliklərdən biri də torpaq vergisi ilə bağlı müddəaların təkmilləşdirilməsidir.

Mövcud qanunvericiliyə əsasən, Azərbaycan Respublikası ərazisində mülkiyyətində, icarə və ya digər əsaslarla istifadəsində torpaq sahələri olan, o cümlədən, dövlət və bələdiyyə mülkiyyətindəki torpaq sahələrini icarə və digər əsaslarla istifadə edən fiziki şəxslər və müəssisələr torpaq vergisinin ödəyiciləridir.

Dəyişikliyə qədər torpaq vergisini müəssisələr illik olaraq hesablayır və həmin il mayın 15-dən gec olmayaraq bəyannaməni vergi orqanına verirdilər. Torpaq vergisi bərabər məbləğlərdə həmin ilin 15 avqust və 15 noyabr tarixlərindən gec olmayaraq ödənilirdi.

Təcrübədə fiziki şəxslər və müəssisələr tərəfindən dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaq sahələri ilin müxtəlif aylarında icarəyə və ya digər əsaslarla istifadəyə götürülür və ya ondan icarə və istifadəyə xitam verilir. Bu halda torpaq sahəsi həmin şəxslərin istifadəsində tam il ərzində deyil, ilin müəyyən bir hissəsində olsa da, torpaq vergisi illik olaraq müəyyənləşdirildiyindən vergi tam şəkildə ödənilməli idi.

Belə halların tənzimlənməsi məqsədilə, Vergi Məcəlləsində edilmiş dəyişikliyə əsasən, vergi ödəyicisinin hesabat dövründə torpaq sahəsinə mülkiyyət hüququ, habelə dövlət və bələdiyyə mülkiyyətindəki torpaqlardan icarə və ya digər əsaslarla istifadə hüququ yarandıqda və ya bu hüquqa xitam verildikdə, həmin torpaq sahəsinə münasibətdə vergi məbləğinin hesablanması bu torpaq sahəsinin ödəyicinin mülkiyyətində və ya istifadəsində olduğu ayların sayına mütənasib olaraq aparılacaq.

Eyni zamanda, hüquqi şəxslər tərəfindən torpaq vergisi bəyannaməsinin təqdim olunması müddəti dəyişdirilərək hesabat ilindən sonrakı il yanvar ayının 31-dək müəyyən edilib. Bununla yanaşı, cari vergi ödənişlərinin məbləği də tənzimlənib. Dəyişikliyə əsasən, müəssisələr tərəfindən torpaq vergisi üzrə hər cari vergi ödənişinin  məbləği əvvəlki vergi ilində hesablanmış vergi məbləğinin 1/2 hissəsini təşkil edəcək.