Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə

Gəlirdən çıxılmalı olan təmir xərclərinin mühasibat uçotunda əks olunmasına dair təlimat

«Dövlət qeydiyyatına alınmışdır»:
Azərbaycan Respublikası
Ədliyyə Nazirliyi
Qeydiyyat №– 2919
30.09.2002-ci il

Nazir
F.MƏMMƏDOV

 

 

«Təsdiq edilmişdir»
Azərbaycan Respublikasının
Maliyyə Nazirliyi
Əmr №– İ-153
19.09.2002-ci il

Nazir
Ə.ƏLƏKBƏROV

 

1. Ümumi müddəalar

1.1. «Gəlirdən çıxılmalı olan təmir xərclərinin mühasibat uçotunda əks olunmasına dair Təlimat» (bundan sonra «Təlimat» adlandırılacaqdır) «Mühasibat uçotu haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa, «Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi»nə, «Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununa, «Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununa və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 4 yanvar 2001-ci il tarixli 3 №–-li Qərarı ilə təsdiq edilmiş «İcarəyə götürülmüş əsas vəsaitlər üzrə təmir xərclərinin gəlirdən çıxılması Qaydaları»na, «Gəlirdən çıxılmalı olan təmir xərclərinin məhdudlaşdırılan həddi barədə» 13 yanvar 2001-ci il tarixli 14 №–-li və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə» 28 fevral 2002-ci il tarixli 34 №–-li Qərarlarına uyğun hazırlanmışdır.

1.2. Bu Təlimat, gəlirdən çıxılmalı olan təmir xərclərinin mühasibat uçotunda əks olunmasını müəyyən edir.

1.3. Təmir anlayışı bütün növ təmirləri əhatə edir.

1.4. Vergi ödəyiciləri — mənfəət vergisinin ödəyiciləri olan Azərbaycan Respublikası rezident və qeyri-rezident müəssisələri, sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən büdcədən maliyyələşən təşkilatlar, habelə fiziki şəxslərdir.

1.5. Bu Təlimatda istifadə olunan anlayışlar «Mühasibat uçotu haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu və «Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsi» ilə müəyyənləşdirilmiş mənaları ifadə edir.

1.6. Bu Təlimat yalnız təmir xərclərinin gəlirdən çıxılan məbləğlərinin məhdudlaşdırılan hissəsinin uçotu qaydalarını müəyyənləşdirir və vergi ödəyicilərinin digər mənbələr hesabına təmir işlərinin həyata keçirilməsini və mühasibat uçotunda əks etdirilməsini qadağan etmir.

1.7. Bu Təlimat mülkiyyət növündən və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq, bütün vergi ödəyicilərinə şamil edilir.

2. İstifadə edilən əsas anlayışlar və açıqlamalar

2.1. Təmir xərclərinə əsas vəsaitlərin (binalar, tikintilər, qurğular, maşınlar, avadanlıq və hesablama texnikası, nəqliyyat vasitələri və digər əsas vəsaitlərin) istismar müddətinin uzadılması məqsədilə smeta sənədləri əsasında təqvim ili ərzində bir dəfədən çox olmamaq şərtilə yerinə yetirilən işlər üzrə onların tam bərpasına, o cümlədən tam aşınmış (köhnəlmiş), sıradan çıxmış konstruksiyalarının, aqreqatlarının, qurğuların bütün hissələrinin sökülməsinə və dəyişdirilməsinə çəkilən xərclər aid edilir.

Bu xərc maddəsində müəssisənin, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxsin (bundan sonra sahibkar adlandırılacaq), habelə bu fəaliyyəti həyata keçirən büdcə və qeyri-kommersiya təşkilatın (bundan sonra «təşkilat» adlandırılacaq) balansında olan istehsal təyinatlı əsas vəsait obyektlərində aparılan təmir işlərinə çəkilən xərclər nəzərdə tutulur.

Əsas vəsaitlərin saxlanılması (inzibati və istehsal binalarının işıqlandırılması, avadanlıq və qurğulara göstərilən texniki xidmət, texniki baxış) və istismarı (avadanlıq və qurğuların qızdırılması, yağlanması, sazlanması) ilə bağlı olan xərclər təmir xərclərinə aid edilmir.

2.2. Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssisə və fiziki şəxslərdə (bundan sonra sahibkarlarda), habelə təşkilatda təmir işləri podrat və ya təsərrüfat üsulları ilə aparılır.

2.3. Podrat üsulu ilə aparılan təmir işləri — sifarişçi ilə razılaşdırılmış qiymətlər əsasında podratçılar (sahibkar və ya təşkilat) tərəfindən müvafiq normativ sənədlə (müqavilə, smeta, görülmüş işlər üzrə qəbul-təhvil aktı və digər uçot sənədləri) rəsmiləşdirilən yerinə yetirilmiş təmir işləridir.

2.4. Təsərrüfat üsulu ilə yerinə yetirilən təmir işləri — sahibkar və ya təşkilatın öz vəsaiti hesabına mövcud ştat cədvəlinə uyğun fəaliyyət göstərən tikinti şöbəsi (bölməsi), xüsusiləşdirilmiş briqada (dəstə), habelə mövsümü xarakterli təmir işlərinin aparılması (görülməsi) üçün müvafiq briqada (dəstə) vasitəsi ilə həyata keçirilən təmir işləridir.

2.5. Podrat üsulu ilə təmir işləri podratçılarla razılaşdırılmış qiymətlə, təsərrüfat üsulu ilə təmir işləri isə faktiki maya dəyəri ilə qiymətləndirilir.

2.6. Təmir xərcləri normalarının və yerinə yetirilmiş təmir işlərinin məbləğləri ayrı-ayrı kateqoriyalar üzrə uçota alınır və biri digərinə aid edilmir.

Müəyyən edilmiş hədd daxilində gəlirdən çıxılan təmir xərclərinin proqnozlaşdırılması haqqında məlumatları ümumiləşdirmək üçün «Müəssisələrin mühasibat uçotunun hesablar planı»nda «Norma daxilində hesablanmış təmir xərcləri» hesabında əks etdirilir.

Bu məlumatlar, sahibkarda əsas vəsaitlərin hər bir kateqoriyası üzrə müvafiq subhesablarla «Binalar, tikintilər və qurğular» üçün «Maşınlar, avadanlıqlar və hesablama texnikası» üçün, «Nəqliyyat vasitələri» üçün və «Digər əsas vəsaitlər» üçün — «Norma daxilində hesablanmış təmir xərcləri» hesabının debetində ümumiləşdirilir. Təşkilatlarda isə bu əməliyyatlar «Planlı qaydada ödənişlərlə hesablaşmalar» subhesabı üzrə müvafiq olaraq analitik hesablarda aparılır.

2.7. Faktiki yerinə yetirilmiş təmir işlərinin uçotda əks etdirilməsi «Müəssisələrin mühasibat uçotunun hesablar planı»nda «Faktiki yerinə yetirilmiş təmir işləri» hesabı, «Büdcədən maliyyələşən idarə, müəssisə və təşkilatlarda mühasibat uçotunun hesablar planında müvafiq olaraq «Faktiki yerinə yetirilmiş təmir işləri» subhesabda aparılır.

Bu məlumatlar, sahibkarda əsas vəsaitlərin hər bir kateqoriyası üzrə müvafiq subhesablarla «Binalar, tikintilər və qurğular» üçün, «Maşınlar, avadanlıqlar və hesablama texnikası» üçün, «Nəqliyyat vasitələri» üçün, «Digər əsas vəsaitlər» üçün — «Faktiki yerinə yetirilmiş təmir işləri» hesabın debetində ümumiləşdirilir. Təşkilatlarda isə bu əməliyyatlar «Faktiki yerinə yetirilmiş təmir işləri» subhesabı üzrə müvafiq olaraq analitik hesablarda uçota alınır.

2.8. Sahibkarda proqnozlaşdırılmış, gəlirdən çıxılan təmir xərcləri «Norma daxilində hesablanmış təmir xərcləri» hesabın debeti və «Qarşıdakı xərclər və ödəmələr üçün ehtiyatlar» hesabının kreditində uçota alınır.

Təşkilatlarda isə bu əməliyyatların əks etdirilməsi üçün müvafiq olaraq «Planlı qaydada ödənişlərlə hesablaşmalar» subhesabın debeti və «Təmir xərcləri üçün ehtiyatlar» subhesabın krediti üzrə mühasibat yazılışı verilir.

Sahibkarda faktiki yerinə yetirilmiş təmir işləri uçota alındıqda «Faktiki yerinə yetirilmiş təmir işləri» hesabın debeti və «Malsatan və podratçılarla hesablaşmalar» hesabın krediti üzrə mühasibat yazılışı verilir. Təşkilatlarda qeyd edilən işlərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı əməliyyatlar «Faktiki yerinə yetirilmiş təmir işləri» subhesabın debeti və «Malsatan və podratçılarla hesablaşmalar» subhesabın kreditində uçota alınır.

Sahibkarda norma daxilində faktiki yerinə yetirilmiş təmir xərcləri istehsal (tədavül) məsrəflərinə silindikdə müvafiq olaraq «Əsas istehsalat», «Köməkçi istehsalat», «Ümumi istehsalat xərcləri», «Ümumi təsərrüfat xərcləri», «Tədavül xərcləri» hesabların debeti «Norma daxilində hesablanmış təmir xərcləri» hesabın krediti ilə müxabirələşir. Eyni zamanda, bu əməliyyatların əks etdirilməsi üçün «Qarşıdakı xərclər və ödəmələr üçün ehtiyatlar» hesabın debeti və «Faktiki yerinə yetirilmiş təmir işləri» hesabın krediti üzrə mühasibat yazılışı verilir. Təşkilatlarda müvafiq olaraq «Xüsusi vəsaitlər üzrə xərclər», «Büdcədənkənar fondlar üzrə xərclər» subhesabların debeti və «Planlı qaydada ödənişlərlə hesablaşmalar» subhesabın krediti, eyni zamanda «Təmir xərcləri üçün ehtiyatlar» subhesabın debeti və «Faktiki yerinə yetirilmiş təmir işləri» subhesabın krediti üzrə mühasibat yazılışları verilir.

3. Gəlirdən çıxılmalı olan təmir xərclərinin müəyyən edilməsi və mühasibat uçotunda əks olunması qaydası

3.1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Gəlirdən çıxılmalı olan təmir xərclərinin məhdudlaşdırılan həddi barədə» 13 yanvar 2001-ci il tarixli 14 №–-li Qərarının 1-ci və «Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə» 28 fevral 2002-ci il tarixli 34 №–-li Qərarının 5-ci bəndlərinə əsasən hər il üçün gəlirdən çıxılmalı olan təmir xərclərinin məbləği əsas vəsaitlərin hər bir kateqoriyasının ilin sonuna balans üzrə qalıq dəyərinin aşağıdakı həddi ilə məhdudlaşdırılır:

  • binalar, tikililər və qurğular — 2%;
  • maşınlar, avadanlıqlar və hesablama texnikası — 5%;
  • nəqliyyat vasitələri — 5%;
  • digər əsas vəsaitlər — 3%;
  • köhnəlmə (amortizasiya) hesablanmayan əsas vəsaitlər — 0%.

Bu zaman, görülmüş iş və göstərilmiş xidmətlər üzrə gəlirdən çıxılmalı olan təmir xərclərinin uçotda əks etdirilməsi üçün sahibkarlarda «Norma daxilində hesablanmış təmir xərcləri» hesabın debeti və «Faktiki yerinə yetirilmiş təmir işləri» hesabın krediti üzrə mühasibat yazılışı verilir.

Təşkilatda — müvafiq olaraq bu əməliyyatlar üzrə «Planlı qaydada ödənişlərlə hesablaşmalar» hesabın debeti və «Faktiki yerinə yetirilmiş təmir işləri» hesabın krediti üzrə mühasibat yazılışı verilir.

Hesablama və ya kassa metodlarının uçotu qaydalarından asılı olmayaraq, istehsal olunmuş məhsul, görülmüş iş və ya göstərilmiş xidmətlər üzrə norma daxilində istehsal məsrəfləri sahibkarda «Əsas istehsalat» və ya «Tədavül xərcləri» hesabların, təşkilatlarda isə müvafiq olaraq «Xüsusi vəsaitlər üzrə xərclər», «Büdcədənkənar fondlar üzrə xərclər» subhesabların debetində müvafiq məlumatlarla icmallaşır.

İstehsalı başa çatmış məhsulun faktiki maya dəyərinin məbləğləri sahibkarda «Əsas istehsalat» hesabın kreditindən «Hazır məhsul», «Yüklənmiş mallar» hesablarının debetinə yazılmaqla silinir. Müvafiq olaraq təşkilatlarda bu əməliyyatların aparılması üçün «Hazır məhsul» və «Yüklənmiş məhsul, yerinə yetirilmiş iş və xidmətlər» hesabların debeti «Xüsusi vəsaitlər üzrə xərclər» və «Büdcədənkənar fondlar üzrə xərclər» subhesabların krediti ilə müxabirləşir.

Sahibkarda xərclər hesablama metodu ilə uçota alındıqda, eyni zamanda «Məhsul, iş, xidmətlər» hesabın debeti «Hazır məhsul» və «Yüklənmiş mallar» hesablarının krediti ilə müxabirələşir.

Təşkilatlarda qeyd edilən hesablama metodu ilə xərclər uçotda əks etdirildikdə müvafiq olaraq «Xüsusi vəsaitlər üzrə gəlirlər» subhesabın debeti «Yüklənmiş mallar yerinə yetirilmiş iş və xidmətlər» subhesabın krediti ilə müxabirələşir.

Kassa metodu ilə işləyən sahibkar və təşkilatlar gəlirdən çıxılmalı olan təmir xərclərini müəyyənləşdirmək üçün əsas vəsaitlərin hər bir kateqoriyası üzrə çəkilən həmin xərclərin uçotunu, onların ödənildiyi vaxtdan aparmalıdır.

Sahibkarda kassa metodu ilə xərclərin gəlirdən çıxılması ilə bağlı «Məhsul, iş, xidmətlər» hesabın debeti və «Yüklənmiş mallar» hesabın krediti üzrə müxabirələşmə, «Əsas istehsalat» və ya «Tədavül xərcləri» hesabların debeti və müvafiq hesabların krediti üzrə maya dəyərinə daxil edilən istehsal məsrəflərinin müvafiq hesabların debeti, «Hesablaşma hesabı» və «Kassa» hesablarının krediti üzrə ödənilməsindən sonra verilir.

Təşkilatlarda bu metod ilə xərclər uçotda əks etdirildikdə, müvafiq olaraq «Xüsusi vəsaitlər üzrə gəlirlər» subhesabın debeti və «Yüklənmiş mallar, yerinə yetirilmiş iş və xidmətlər» subhesabın krediti üzrə müxabirələşmə, «Xüsusi vəsaitlər üzrə xərclər» və «Büdcədənkənar fondlar üzrə xərclər» subhesabların debeti, müvafiq subhesabların krediti üzrə maya dəyərinə daxil edilən istehsal məsrəflərinin müvafiq subhesabların debeti, «Xüsusi vəsaitlər üzrə xəzinə hesabı» və «Büdcədənkənar fondlar üzrə hesab» hesabların krediti üzrə ödənilməsindən sonra verilir.

3.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Gəlirdən çıxılmalı olan təmir xərclərinin məhdudlaşdırılan həddi barədə» 13 yanvar 2001-ci il tarixli 14 №–-li Qərarının 2-ci bəndinin 2-ci abzasına əsasən təmir xərclərinin faktiki məbləği müəyyən edilən həddən artıq olduqda, bu fərq hər bir kateqoriyaya aid əsas vəsaitlərin balans üzrə qalıq dəyərinin artmasına aid edilir.

Təmir xərclərinin faktiki məbləğinin, müəyyən edilmiş həddən artıq olan və hər bir kateqoriyaya aid əsas vəsaitlərin balans üzrə qalıq dəyərinin artırılmasına yönəldilən məbləğinin (fərqin), təmir işlərinin aparılması ilə bağlı tətbiq edilən üsullardan asılı olmayaraq mühasibat uçotunda aşağıdakı kimi əks etdirilir.

Sahibkarda normadan artıq yerinə yetirilmiş təmir xərclərinin uçotu kapital qoyuluşları hesabın debeti və «Faktiki yerinə yetirilmiş təmir işləri» hesabın kreditində əks etdirilir. Təşkilatlarda müvafiq olaraq «Başqa büdcələr hesabına maliyyələşmələr» subhesabın debeti və «Faktiki yerinə yetirilmiş təmir işləri» subhesabın krediti üzrə mühasibat yazılışları verilir.

Bu xərclər hər bir kateqoriya üzrə təmin edilən əsas vəsaitlərin balans üzrə qalıq dəyərinin artırılmasına yönəldilir. Bu zaman sahibkarda «Əsas vəsaitlər» hesabın debeti, «Kapital qoyuluşları» hesabın krediti ilə müxabirələşir. Təşkilatlarda hər bir kateqoriya üzrə təmir edilən əsas vəsaitlərin balans üzrə qalıq dəyərinin artırılması ilə bağlı əməliyyatlar «Əsas vəsaitlər» hesabın müvafiq subhesablarının debeti və «Başqa büdcələr hesabına maliyyələşmələr» subhesabın kreditində uçota alınır.

3.3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Gəlirdən çıxılmalı olan təmir xərclərinin məhdudlaşdırılan həddi barədə» 13 yanvar 2001-ci il tarixli 14 №–-li Qərarının 2-ci bəndinin 1-ci abzasına əsasən əsas vəsaitlərin hər bir kateqoriyası üzrə təmir xərclərinin faktiki məbləği bu Qərarla məhdudlaşdırılan həddən az olduqda həmin xərclər gəlirdən çıxılır.

Növbəti vergi illərində təmir xərclərinin gəlirdən çıxılan məbləği, əvvəlki illərdəki məhdudlaşdırılan həddə uyğun olaraq hesablanmış məbləğ ilə xərclərin faktiki məbləği arasındakı fərq qədər artırılır.

Bu zaman sahibkarda proqnozlaşdırılmış təmir xərclərindən faktiki yerinə yetirilmiş təmir xərcləri az olduqda xərclərin faktiki məbləği arasındakı fərq «Norma daxilində hesablanmış təmir xərcləri» hesabın debeti və «Qarşıdakı xərclər və ödəmələr üçün ehtiyatlar» hesabın kreditində qalıq kimi saxlanılmaqla növbəti vergi ilində gəlirdən çıxıla bilən müvafiq kateqoriyalar üzrə təmir xərcləri normaları məbləğlərinə əlavə edilir. Təşkilatlarda bu qalıq «Planlı qaydada ödənişlərlə hesablaşmalar» subhesabın debeti və «Təmir xərcləri üçün ehtiyatlar» subhesabın krediti üzrə uçota alınmaqla müvafiq olaraq növbəti vergi ilində gəlirdən çıxılır.

3.4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Gəlirdən çıxılmalı olan təmir xərclərinin məhdudlaşdırılan həddi barədə» 13 yanvar 2001-ci il tarixli 14 №–-li Qərarının 3-cü bəndinə əsasən amortizasiya olunmayan, köhnəlmə (amortizasiya) hesablanmayan əsas vəsaitlərin təmirinə çəkilmiş xərclər gəlirdən çıxılmır və onların balans dəyərini artırır.

Bu əməliyyatlarla əlaqədar aşağıdakı müxabirələşmələr verilir.

Sahibkar üçün:

Debet Kredit
«Faktiki yerinə yetirilmiş təmir işləri»,
«Malsatan və podratçılarla hesablaşmalar»
«Kapital qoyuluşları»,
«Faktiki yerinə yetirilmiş təmir işləri»
«Əsas vəsaitlər»,
«Kapital qoyuluşları»

Təşkilatlar üçün:

Debet Kredit
«Faktiki yerinə yetirilmiş təmir işləri»,
«malsatan və podratçılarla hesablaşmalar»
«Başqa büdcələr hesabına maliyyələşmələr»,
«Faktiki yerinə yetirilmiş təmir işləri»
«Əsas vəsaitlər»,
«Başqa büdcələr hesabına maliyyələşmələr»

4. İcarəyə götürülmüş əsas vəsaitlər üzrə təmir xərclərinin gəlirdən çıxılması və uçota alınması

4.1. İcarəyə götürülmüş əsas vəsaitlərin təmiri üzrə xərclərin gəlirdən çıxılan məbləği əsas vəsaitlərin hər bir kateqoriyasının ilin sonuna balans üzrə qalıq dəyərinin bu Təlimatın 3.1-ci bəndinə uyğun olaraq müəyyən edilmiş faiz həddi ilə məhdudlaşdırılır.

4.2. Əsas vəsaitlərin icarəyə götürülməsi müddətləri, şərtləri, habelə onların təmiri üzrə xərclər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada icarəyə verənlə icarəsi arasında bağlanılan müqavilədə razılaşdırılır. Bağlanmış müqavilənin şərtlərindən asılı olaraq əsas vəsaitlər uçota alınır.

Bir ildən artıq müddətdə icarəyə götürülən, gələcəkdə alınma hüququ olan, yaxud alınma hüququ olmayan, müqavilədə nəzərdə tutulmuş qiymətlərlə icarəçinin mülkiyyətinə keçən obyektlər əsas vəsaitlərə aid edilməklə, icarəçi tərəfindən uçota alınır.

Bir ildən az müddətə icarəyə götürülən, alınma hüququ olmayan, müqavilədə nəzərdə tutulmuş qiymətlərlə icarəsinin mülkiyyətinə keçməyən obyektlər, onun əsas vəsaitlərinə aid edilmədiyi üçün uçota alınmır.

4.3. İcarəçi tərəfindən qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada icarəyə götürülmüş və uçota alınmış əsas vəsaitlər üzrə təmir xərcləri müəyyən olunmuş hədd daxilində Təlimatın 3.1-ci bəndinə uyğun olaraq icarəçinin gəlirindən çıxır.

4.4. İcarəyə götürülmüş və uçota alınmamış əsas vəsaitlər icarəçi tərəfindən təmir olunduqda, bununla əlaqədar xərcləri təsdiqləyən lazımi sənədlər icarəyə verənə təqdim edilir.

Təmir işlərinin dəyəri icarəyə verən tərəfindən birbaşa ödənişlə və ya bu işlər icarəsinin öz vəsaitləri hesabına aparıldıqda, icarə haqqının azaldılması yolu ilə kompensasiya edilə bilər.

Bu əməliyyatlar üzrə sahibkarda «Malsatan və podartçılarlahesablaşmalar» hesabın debeti «Alıcılar və sifarişçilərlə hesablaşmalar» və ya «Müxtəlif debitor və kreditorlarla hesablaşmalar» hesabın krediti ilə müxabirləşir. Təşkilatlarda isə — müvafiq olaraq «Malsatan və podratçılarla hesablaşmalar» subhesabın debeti və «Alıcılar və sifarişçilərlə hesablaşmalar» subhesabın krediti üzrə mühasibat yazılışı verilir.

4.5. İcarəyə götürülmüş və uçota alınmamış əsas vəsaitlər üzrə təmir işləri hesablaşma metodu tətbiq edən icarəyə verənin hesabına aparıldıqda, yaxud icarəçinin hesabına aparılaraq icarə haqqı ilə əvəzləşdirildikdə, təmir xərcləri müəyyən olunmuş hədd daxilində Təlimatın 3.1-ci bəndinə uyğun olaraq icarəyə verənin gəlirindən çıxılır.

Kassa metodu ilə uçotu aparan sahibkar və təşkilat üçün bu həddin müəyyən edilməsi əsas vəsaitlərin hər bir kateqoriyası üzrə çəkilən təmir xərclərinin ödənildiyi vaxtdan uçota alınır.

4.6. Təmir xərclərinin faktiki məbləği müəyyən edilən həddən artıq olduqda, Təlimatın 3.2-ci bəndinə uyğun olaraq artıq olan məbləğ hər bir kateqoriyaya aid əsas vəsaitlərin balans üzrə qalıq dəyərinin artmasına aid edilir və bu əməliyyatların aparılması üçün həmin bənddə qeyd olunan qaydada müvafiq müxabirləşmələr veirlir.

4.7. Təmir xərclərinin faktiki məbləği müəyyən edilən hədd məbləğindən az olduqda, gəlirdən təmir xərclərinin faktiki məbləği çıxılır. Bu halda Təlimatın 3.3-cü bəndinə uyğun olaraq növbəti vergi illərində təmir xərclərinin gəlirdən çıxılan məbləği, müəyyənləşdirilmiş hədd üzrə hesablanmış məbləğ ilə faktiki məbləğ arasındakı fərq qədər artırılır.

4.8. Əsas vəsaitlərin hər bir kateqoriyasının ilin sonuna balans üzrə qalıq dəyəri sıfıra bərabər olduqda, təmir xərclərinin faktiki məbləği müvafiq kateqoriyaya aid əsas vəsaitlərin balans üzrə qalıq dəyərinə aid edilir və bu təlimatın 3.4-ci bəndinə uyğun olaraq müvafiq müxabirləşmələri verməklə uçotu aparılır.

«Azərbaycan Respublikası Mərkəzi İcra Hakimiyyəti Orqanlarının Normativ Hüquqi aktlarının Bülleteni»ndə dərc edilmişdir (2002-ci il, №– 8-9, səh. 75).