Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə

Xam neftin və neft məhsullarının qiymətlərinin respublika daxilində tənzimlənməsi barədə Qərar N 20

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti

Bakı şəhəri, 10 fevral 2003-cü il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 25 mart tarixli, 893 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş «Enerji sektorunda maliyyə intizamının gücləndirilməsi Proqramı»nın 2.5.2-ci yarımbəndinə müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. Neft məhsullarının şirkətdaxili, topdan və pərakəndə satış qiymətləri, aksiz vergisi və təchizat xərcləri bu qərarla təsdiq edilmiş əlavəyə uyğun olaraq 2003-cü il 10 fevral tarixindən tətbiq olunsun.

2. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti 2003-cü il üçün xam neftin emalından alınan neft məhsullarının bir tonunun istehsal xərclərini 15 gün müddətində müəyyən etsin.

3. Azərbaycan Respublikasının Yanacaq və Energetika Nazirliyinə və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinə tapşırılsın ki, 2003-cü il 10 fevral tarixinə neft emalı müəssisələrinin qalığında olan, müəssisə topdansatış qiymətləri dəyişmiş neft məhsullarının miqdarını müəyyənləşdirib onları yenidən qiymətləndirsinlər.

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti neft məhsullarının yenidən qiymətləndirilməsi nəticəsində yaranan qiymət fərqinin mövcud qanunvericiliyə müvafiq olaraq dövlət büdcəsinə köçürülməsini təmin etsin.

4. Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyinə tapşırılsın ki, Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Yanacaq və Energetika Nazirliyi ilə razılaşdırmaqla 2 ay müddətində respublikanın iqlim şəraitinə uyğun olaraq neft məhsullarının tondan litrə keçid əmsallarını müəyyənləşdirib təsdiq etsin.

5. Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurası 2003-cü il ilin 4-cü rübünün sonuna qədər xam neftin və təbii qazın hasilatı və neft məhsullarının istehsalı xərclərini dəqiqləşdirib təkliflərini Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim etsin.

6. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1994-cü il 24 oktyabr tarixli, 367 nömrəli, 1996-cı il 8 aprel tarixli, 45 nömrəli və 2001-ci il 19 yanvar tarixli, 19 nömrəli qərarları və eləcə də əvvəllər tənzimləyici orqanlar ilə razılaşdırılmaqla neft məhsullarına təsdiq edilmiş bütün qiymətlər qüvvədən düşmüş hesab edilsin.

7. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri
A.RASİ-ZADƏ

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (28 fevral 2003-cü il, №– 2, maddə 135)..

1 noyabr 2004-cü il tarixli, 165 nömrəli qərara əsasən qüvvədən düşmüşdür (6-cı bəndi istisna olmaqla).

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2003-cü il 10 fevral tarixli, 20 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir

Əlavə

Neft məhsullarının şirkətdaxili, topdan və pərakəndə satış qiymətləri, aksiz vergiləri və təchizat xərcləri

manatla

Sıra №–-si Məhsulların adı Şirkət daxili qiymətlər Aksiz vergisi Təchizat xərcləri
(ƏDV ilə)
Topdansatış qiymətləri
(təchizat xərcləri və ƏDV ilə)
Pərakəndə satış qiymətləri
(ƏDV ilə)
məbləği dərəcəsi
(faizlə)
1 ton üçün 1 ton üçün 1 ton üçün 1 ton üçün 1 ton üçün 1 ton üçün 1 litr üçün
1.
Avtomobil benzini Aİ-96
1000000
791780
79,18
47200
2161500
2358000
1800
2.
Avtomobil benzini Aİ-92
952496
617250
64,80
47200
1899500
2096000
1600
3.
Avtomobil benzini Aİ-80
907497
576655
63,54
47200
1798500
1995000
1500
4.
Dizel yanacağı
644678
36580
797300
952000
800
5.
Məişət soba yanacağı
318729
10000
3,14
41300
429200
580000
500
6.
Ağ neft (KO-20)
538475
15000
2,78
41300
694400
868000
700
7.
Mühərrik yağları M-12 VB, M-8V1, M-10 Q2, M-14 V2, M-14 QB
1390305
210000
15,10
41300
1929660
2051650
1850
8.
Sənaye yağları İ-12A, İ-20V, İ-40 A, İ-8B1, İ-30V
540882
82000
15,16
41300
776300
909380
820
9.
Turbin yağları T-22, T-30, T-46
1368379
241325
17,64
41300
1940750
2073830
1870
10.
Transformator yağı T-1500
1150704
205245
17,84
41300
1641320
1774400
1600
11.
Digər yağlar AK-15, S-11, XM-6, K-12, K-19, VM-4
854606
156140
18,27
41300
1233980
1352980
1220
12.
DT-OKP02-5221-0101
401152
58000
14,46
41300
583100
714000
600
13.
Soba mazutu
300000
35400
389400
14.
Mühərrik yanacağı DT
303142
10410
3,43
41300
411292
15.
Reaktiv mühərrik yanacağı
621780
35400
769100
16.
Nafta (ilkin emal benzini)
660850
779803
17.
Koks K-8
254832
4358
1,71
305844
18.
Koks K-0
131431
2247
1,71
157740
19.
Koks K-0,25
168495
2881
1,71
202224
20.
Koks ümumi
186972
3197
1,71
224400
21.
Bitum BN 60/90, BNB-60/70
396180
7091
1,79
475860
22.
Bitum MQO
230784
4131
1,79
277200
23.
Bitum BNV, rubraks A-30, BNB-70/30, BNB-85/25
641800
11488
1,79
770880
24.
Qaz benzini
475176
8078
1,7
570240
25.
Maye qaz (Butan-butilen və Propan-propilen fraksiyası)
587288
693000
1000000
1000/1 kq üçün

Qeyd: Neft məhsullarının yeni qiymətlərinin tətbiqi ilə bağlı şərtlər aşağıda verilmişdir.

 

Neft məhsullarının yeni qiymətlərinin tətbiqi ilə bağlı şərtlər:

əlavədə respublikada istehsal olunan və satılan neft məhsullarının şirkətdaxili, topdan və pərakəndə satış qiymətləri, aksiz vergiləri, eləcə də təchizat xərcləri verilmişdir;

şirkətdaxili qiymətlərdə vaqonların yüklənməyə verilməsi, onların təmizlənməsi, yüklənməsi və Dövlət Dəmir Yolunun Bakı şəhərində yüklərin yola salınması dayanacaqlarına çatdırılması xərcləri nəzərə alınmışdır;

neft məhsullarının topdansatış qiymətlərinə aksiz və əlavə dəyər vergisi, eləcə də təchizat xərcləri daxil edilmişdir;

Dövlət Neft Şirkəti istehsal olunmuş neft məhsullarını əlavədə verilmiş topdansatış qiymətlərindən təchizat xərclərini çıxmaqla satır;

təchizat təşkilatları neft məhsullarını topdansatış qiymətlərlə satır;

pərakəndə satış qiymətlərinə neft məhsullarının respublika ərazisində fəaliyyət göstərən pərakəndə satış yerlərinə qədər daşınması və satılması ilə bağlı olan bütün xərclər daxildir;

mülkiyyət formasından asılı olmayaraq bütün hüquqi şəxslər və hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər neft məhsullarının topdan və pərakəndə satışını əlavədə nəzərdə tutulmuş müvafiq qiymətlər ilə həyata keçirirlər;

ölkəyə idxal olunan neft məhsullarının satışı qanunvericiliklə müəyyən edilmiş və topdansatış qiymətlərində nəzərə alınmış vergilər ödənilməklə, əlavədə verilmiş qiymətlər əsasında həyata keçirilir;

əlavədə verilmiş qiymətlər respublikada tətbiq olunan müvafiq standartların tələblərinə cavab verən neft məhsulları üçün nəzərdə tutulmuşdur.