Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə

Vergi (maliyyə) tədqiqatları orqanları rəhbərlərinin Koordinasiya şurası MDB Hökumət Başçıları Şurasının 30 noyabr 2000-ci il tarixli Qərarı ilə yaradılmışdır. Həmin Qərar ilə Şuranın Əsasnaməsi təsdiq edilmişdir. Şuranın üzvləri MDB iştirakçısı olan dövlətlərin (Türkmənistan, Özbəkistan Respublikası və Ukrayna istisna olmaqla) vergi (maliyyə) tədqiqatları orqanlarının rəhbərləridir.

Vergi (maliyyə) tədqiqatları orqanları rəhbərlərinin Koordinasiya şurasının əsas vəzifələri aşağıdakılardır:

  • vergi (maliyyə) qanunvericiliyinin pozulmasının aşkar edilməsi, qarşısının alınması və aradan qaldırılması ilə bağlı vəzifələrin səmərəli icrası məqsədilə qarşılıqlı fəaliyyətin təmin edilməsi, məlumat mübadiləsi, qarşılıqlı məsləhətləşmələr, tövsiyələrin və təkliflərin hazırlanması;
  • MDB iştirakçısı olan dövlətlərin milli qanunvericiliklərinin təkmilləşdirilməsi və harmonizasiyası, vergi (maliyyə) qanunvericiliyinin pozulması ilə mübarizə sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın müqavilə-hüquq bazasının inkişafına dair təkliflərin hazırlanması.

Vergi (maliyyə) tədqiqatları orqanları rəhbərlərinin Koordinasiya şurasının İşçi Orqanı Rusiya Federasiyasının Daxili İşlər Nazirliyinin İqtisadi təhlükəsizlik Departamentinin bazasında onun ştat əməkdaşları hesabına fəaliyyət göstərən İcraiyyə bürosudur. Vergi (maliyyə) tədqiqatları orqanları rəhbərlərinin Koordinasiya şurasının fəaliyyəti yarandığı dövrdən bəri mərhələli inkişaf xüsusiyyəti ilə səciyyələnir. Birinci mərhələdə (koordinasiya orqanının yaradılması) MDB iştirakçısı olan dövlətlərin ərazisində vergi qanunvericiliyinin pozulmasına qarşı mübarizə sahəsində  birgə fəaliyyətin əsas istiqamətləri müəyyən edilmiş və normativ sənədlər qəbul edilmişdir. İkinci mərhələ (qarşılıqlı fəaliyyətin təşkilinin rəsmiləşdirilməsi) Vergi (maliyyə) tədqiqatları orqanları rəhbərlərinin Koordinasiya şurasının qərarlarının icrasının koordinasiyası  funksiyasını yerinə yetirən işçi orqanlarının formalaşdırılması ilə bağlı olmuşdur. Üçüncü mərhələ isə (vergi (maliyyə) tədqiqatı orqanlarının qarşılıqlı fəaliyyəti) hər bir dövlətin ayrılıqda və Birliyin bütövlükdə iqtisadi təhlükəsizlik vəziyyəti nəzərə alınmaqla qarşılıqlı fəaliyyətin təşkilinə keçid ilə səciyyələnir. Koordinasiya Şurasının yaradılması və fəaliyyəti MDB ölkələrində iqtisadiyyat və vergi və onunla bağlı iqtisadi cinayətlərə qarşı mübarizə sahəsində yaranmış vəziyyəti özündə əks etdirən məsələlərin mərhələli həlli əsasında həyata keçirilmişdir.

cis.minsk.by

Утверждено

Решением Совета глав правительств СНГ о Координационном совете руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств - участников Содружества Независимых Государств от 30 ноября 2000 года

 

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете руководителей органов
налоговых (финансовых) расследований государств - участников
Содружества Независимых Государств

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет правовой статус, функции и организационные основы деятельности Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств -участников Содружества Независимых Государств (далее - КСОНР).

1.2. КСОНР является органом отраслевого сотрудничества Содружества Независимых Государств и создан для взаимодействия и координации действий в борьбе с нарушениями налогового (финансового) законодательства.

1.3. Членами КСОНР являются руководители органов налоговых (финансовых) расследований государств - участников Содружества Независимых Государств, подписавших Решение о Координационном совете руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств -участников Содружества Независимых Государств.

Члены КСОНР обладают равными правами.

1.4. КСОНР в своей деятельности руководствуется Уставом и другими основополагающими документами Содружества Независимых Государств, договорами, заключенными в рамках СНГ, решениями Совета глав государств и Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, двусторонними и многосторонними соглашениями о сотрудничестве в борьбе с нарушениями налогового (финансового) законодательства, а также настоящим Положением.

1.5. КСОНР имеет право создавать рабочие органы на постоянной и временной основе.

2. Задачи и функции

2.1. Основными задачами КСОНР являются:

• обеспечение взаимодействия, обмен информацией, взаимные консультации, выработка рекомендаций и предложений в целях эффективного решения задач, связанных с выявлением, предупреждением и пресечением нарушений налогового (финансового) законодательства;
• выработка предложений по совершенствованию и гармонизации национальных законодательств государств - участников Содружества Независимых Государств, развитию договорно-правовой базы международного сотрудничества в области борьбы с нарушениями налогового (финансового) законодательства.

2.2. В целях выполнения возложенных на него задач КСОНР осуществляет следующие функции:

• рассматривает актуальные вопросы борьбы с нарушениями налогового (финансового) законодательства, а также организации взаимодействия между органами налоговых (финансовых) расследований на территориях государств -участников Содружества Независимых Государств;
• разрабатывает предложения по вопросам, входящим в компетенцию органов налоговых (финансовых) расследований, и вносит их в установленном порядке на рассмотрение Совета глав правительств Содружества Независимых Государств;
• рассматривает ход выполнения решений Совета глав государств, Совета глав правительств Содружества Независимых Государств и договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств, относящихся к компетенции КСОНР, а также собственных решений;
• содействует взаимному обмену опытом и информацией между органами налоговых (финансовых) расследований государств - участников Содружества Независимых Государств;
• рассматривает вопросы проведения совместных научно-исследовательских работ по проблемам, представляющим взаимный интерес;
• рассматривает вопросы подготовки и повышения квалификации кадров для учебных заведений и подразделений органов налоговых (финансовых) расследований;
• осуществляет руководство созданными рабочими органами.

3. Организация деятельности

3.1. Основной формой деятельности КСОНР являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Внеочередные заседания могут созываться по инициативе одного или нескольких членов КСОНР при согласии не менее половины его членов.

3.2. В заседаниях принимают участие руководители органов налоговых (финансовых) расследований государств - участников Содружества Независимых Государств - члены КСОНР или, в исключительных случаях, их заместители, а также руководители налоговых (финансовых) органов, в состав которых входят органы налоговых (финансовых) расследований.

В заседаниях КСОНР могут принимать участие представители иных министерств и ведомств государств - участников СНГ, сотрудники рабочих органов КСОНР, международных организаций и органов налоговых (финансовых) расследований других государств.

3.3. Решения КСОНР по принципиальным вопросам принимаются на основе консенсуса. Любой член КСОНР может заявить о своей незаинтересованности в том или ином вопросе, что не является препятствием для принятия решения, а также для присоединения данного члена КСОНР к принятому решению в будущем. Решения по процедурным вопросам принимаются большинством голосов. При принятии решений действует принцип: одно государство - один голос.

Результаты заседаний оформляются итоговым документом, который подписывается членами КСОНР и рассылается им в двухнедельный срок.

3.4. Заседание КСОНР считается правомочным, если в его работе принимают участие более половины его членов.

3.5. Повестка дня заседания формируется на основе соответствующих решений высших органов Содружества Независимых Государств, предложений членов КСОНР и за 20 дней до начала заседания рассылается органам налоговых (финансовых) расследований государств - участников Содружества Независимых Государств.

3.6. Председательство в КСОНР осуществляется в порядке, определенном Решением Совета глав государств Содружества Независимых Государств "О порядке председательства в органах Содружества Независимых Государств" от 2 апреля 1999 года.

3.7. Председатель КСОНР:

• организует выполнение решений Совета глав государств, Совета глав правительств Содружества Независимых Государств и решений КСОНР;
• представляет КСОНР на заседаниях Совета глав государств, Совета глав правительств и других органов Содружества Независимых Государств по вопросам, связанным с деятельностью КСОНР;
• от имени КСОНР подписывает документы;
• выполняет иные поручения КСОНР.

3.8. Место и время проведения следующего заседания КСОНР определяются в ходе работы его очередного заседания.

Организационно-техническое обеспечение заседаний КСОНР осуществляет орган налогового (финансового) расследования принимающего государства во взаимодействии с Исполнительным комитетом СНГ.

3.9. Решением КСОНР по согласованию с уставными органами Содружества Независимых Государств могут назначаться представители КСОНР при этих органах.

3.10. Рабочим языком КСОНР является русский язык.

Azərbaycan
Belarus
Ermənistan
Moldova
Qazaxıstan
Qırğızıstan
Rusiya
Tacikistan